A jószágkormányzó temploma

Jezsuiták nyomában Balatonalmádiban

Hogyan keveredtek a jezsuiták Balatonalmádiba, pontosabban annak legrégebbi, Vörösberény elnevezésű részére? És miként épülhetett fel a jezsuita tárgyú freskókkal gazdagon díszített, pompás barokk Szent Ignác-templom évekkel a rend 1773-as betiltását követően?

A kacifántos történet egyik legtájéko­zottabb tudója a nyolcvanéves Kovács István, aki a Balatonalmádi Honisme­reti és Városszépítő Kör elnöke, a helyi települési értéktár bizottság titkára. Szí­vesen foglalkozik helytörténettel, több dolgozatot is írt e témában. A tőle szár­mazó és az értéktár honlapján szereplő, Horváth József tanulmányain alapuló információk segítségével igyekszem föleleveníteni a több évszázados történetet, és bemutatni a Loyolai Szent Ignác tisz­teletére 1779. október 15-én felszentelt templom múltját és jelenét.

Árpád-kori zárdából uradalmi központ

A vörösberényi jezsuiták története a török időkig nyúlik vissza. Eredetileg a veszprémvölgyi apácák birtokolták az akkor Szárberénynek hívott területet. (A kolostor alapítólevele a X–XI. szá­zadban keletkezett, a település temp­lomának legkorábbi hiteles említése pedig 1297-ből való, azaz a legősibb Árpád-kori magyar katolikus kultusz­helyek egyikéről van szó.) A hódí­tó hadsereg elől a nővérek Körmend­re menekültek, majd rendjük a XVII. század elején megszűnt, s gazdátlanul maradt birtokaik kezelését II. Ferdi­nánd király 1625. május 15-én Dallos Miklós győri püspökre, majd később a mindenkori veszprémi püspökre bíz­ta.

A jezsuiták betelepítését szintúgy II. Ferdinánd rendelte el, 1626-ban, méghozzá azzal a céllal, hogy Veszp­rémben kollégiumot létesítsenek. Az elsődleges cél az ifjúság szakszerű okí­tása és nevelése volt.

A kollégium jöve­delmeinek biztosításához a megszűnt apácarend birtokait kapta meg a Jézus Társasága: Vörösberény, Kenese, Máma (a mai Balatonfűzfő), Sándor (Kene­sétől északnyugatra) és Balatonfőkajár az ő kezükbe került. (Kisebb birtoko­kat is juttatott a rendnek a király, ezek Veszprémben a hajdani kolostor körül, Padragon, Vámoson és Körmenden te­rültek el.) Ám minthogy az ország e részén továbbra is a török uralkodott, a lelkipásztori szolgálatot pedig protes­tánsok látták el, az atyák majd egy év­századon át nem sokat kezdtek a Bala­ton-parti birtokadománnyal – az adót mindenesetre ők is beszedték a job­bágyságtól.

A török időket követően azonban a jezsuiták mindent megtettek azért, hogy újra a katolikus vallás legyen az uralkodó. Ahogyan az értéktárban föllelhető dolgozatban olvasható, „a jezsuiták az 1606-os bécsi béke val­lásügyi cikkelyére és földesúri hatal­mukra hivatkozva 1700. június 16-án a császári katonaság segítségével vis­szafoglalták a reformátusoktól a vörös­berényi, Árpád-kori katolikus templo­mot. A Rákóczi-szabadságharc idején azonban újra református kézre került. A szatmári béke után a jezsuiták ismét mozgolódni kezdtek a templom vissza­szerzése érdekében. Évtizedekig tartó kérvényezés, kivizsgálás és királyi dön­tés után mégis minden maradt a régi­ben. Ezért a községben tartózkodó szerzetesek 1748-ban egy kis kápolnát építettek, hogy misézőhelyet biztosít­sanak maguknak és a katolikus hívek­nek. A kápolna boltozott szentélye ma is áll, ez a mai [Szent Ignác-]templom Szent Sír-kápolnája.”

„Álkupolával, perspektivikus rövidülésekkel, festett oszlopokkal és hasonló eszközökkel érte el a művész, hogy az alapvetően kicsi és egyszerű tér hatásosan tagolt, nemes anyagokkal díszített, nagysza­bású látszatot keltsen.” (Fotó: Thaler Tamás)

Az Árpád-kori templomot tehát elvesztették a jezsuiták (a középko­ri templom máig a református egy­ház tulajdonában áll), Vörösberényről és a környező uradalomról azonban egyáltalán nem mondtak le. A régi templomtól látótávolságban emelt ki­csiny, fatornyos, fahajós kápolna kö­rül a XVIII. század közepére valósá­gos birtokközpont volt kialakulóban, s a megerősödő jezsuitáknak minden jel szerint komoly szándékuk volt, hogy a katolikus megújulás ügyét helyből szolgálják. Erre utal, hogy a kápolná­val egyidejűleg nagyszabású rendház építésébe fogtak a feltehetően már év­tizedekkel korábban felépült méretes granárium, azaz magtárépület szom­szédságában. A legelső ütem 1754-ben, az U alakúra tervezett épület keleti szárnya pedig 1767-re készült el. Ám ahogy sorozatunk több korábbi állo­másán is tapasztalhattuk: mire élet köl­tözhetett volna a falak közé, és felvirá­gozhatott volna az új jezsuita központ, egyik napról a másikra mindent felülírt a rend 1773-as feloszlatása. És itt jön a csavar: Vörösberényben ugyanis nem törte teljesen derékba a fejlődést a ren­delet…

A vörösberényi Szent Ignác-templom

A derék veszprémi egyházfiak minden jel szerint úgy értelmezték a rend fel­oszlatását, hogy a mindentől távol eső Balaton-parton hadd folyjék csak to­vább minden a tervek szerint, elvégre a birtok művelésére, a katolikus temp­lomra és a hívek „visszahódítására” ugyanúgy szükség van laikus vezetés alatt is, a rendalapító szent tiszteletét pedig nem tiltotta semmilyen rendel­kezés. Így hát az 1773-as bulla után négy évvel elkezdődött az építkezés, és 1779-ben fel is szentelték a vörösbe­rényi Loyolai Szent Ignác-templomot.

Buffleur Gáspár SJ jószágkormányzó alakját az egyik falkép örökíti meg. (Fotó: Thaler Tamás)

A barokk stílusú, gazdagon díszített, egyhajós, egytornyos templomocska megépítése az utolsó jezsuita jószág­kormányzó, a nagyszombati szeminá­riumban végzett Buffleur Gáspár SJ (Szered, 1721 – Veszprém, 1787) ne­véhez fűződik, aki egészen 1781-es nyugdíjazásáig megtarthatta pozíci­óját. Alakját az egyik falkép örökítet­te meg: az ablakból kihajolva, kezé­ben zsolozsmáskönyvet tartva látható. Hasonló pozícióban őrizte meg a fes­tő a templom első plébánosa, a szin­tén exjezsuita Hatos István arcmását is. A templombelső festőjének neve Ki­taibel Pál természettudós német nyel­vű útinaplójából ismert, aki húsz évvel a szentelés után járt Vörösberényben. „Pater Buf[f]le[u]r, aki még nyolc évig a feloszlatás után adminisztrátor ma­radt, s akire szónoki tehetsége és jóté­konysága miatt még sokan emlékez­nek, egy szép templomot épített. Az építéshez a birtok jövedelméből 1400 Ft-ot fordíthatott.

A templom nem­csak szilárd és szép építmény, ha­nem belsejét szép oltárok díszítik és az egész ki van festve.

Az oltárképek és az egész festés az ügyes veszprémi festő, Bucher Xavér [Ferenc] műve, aki egyaránt jártas az olaj-, a freskó-és portréfestészetben, és sok munká­ja található ezen a környéken. A svájci Schaffhausenben született.” Nem sike­rült kideríteni, ki tervezte az épületet, de alakját minden valószínűség szerint megörökítette a falfestmények alkotó­ja: ő az, aki kezében a kolostor alap­rajzát tartja. A diadalív freskóján lát­szik a tervezett vörösberényi jezsuita központ a maga teljességében: az alap­rajz és „látványterv”, amely a diadalív freskóján szerepel, a templomhoz csat­lakozó épületegyüttest háromszárnyú­nak mutatja. (Páter Buffleur alighanem nagyformátumú hitszónok és szervező lehetett, előző állomáshelyén, Székesfe­hérvárott a városi legendárium szerint a Szent István-templom újjáépítésére buzdította igen hatékonyan a helybéli híveket az 1750-es években.)

„Nem sike­rült kideríteni, ki tervezte az épületet, de alakját minden valószínűség szerint megörökítette a falfestmények alkotó­ja: ő az, aki kezében a kolostor alap­rajzát tartja.” (Fotó: Thaler Tamás)

A már említett széles diadalíven a tervező mellett ott áll Szent Ist­ván király és Szent Imre herceg, a ve­lük szemben lévő apácacsoport pedig a „jogelőd” veszprémvölgyi kolostor alapítását szimbolizálja, de megtalál­hatjuk a templomban a jezsuiták jeles támogatóinak, Ferdinánd királynak és Széchenyi György győri püspöknek az alakját is – többnyire vakablakok­ból kitekintve, ugyanis a templom fal­festményein a barokk freskóművészet minden tipikus optikai trükkös meg­oldását megfigyelhetjük: álkupolával, perspektivikus rövidülésekkel, festett oszlopokkal és hasonló eszközökkel érte el a művész, hogy az alapvetően kicsi és egyszerű tér hatásosan tagolt, nemes anyagokkal díszített, nagysza­bású látszatot keltsen.

A mennyezeti freskók programja Szent Ignác életének három legfon­tosabb állomását fogja át a bejárattól a szentély felé haladva. Az első kép ifjú katonaként ábrázolja, amint a bű­nök allegóriái ellen hadakozik. A má­sodikon épp lelkigyakorlatos köny­vét írja; angyalok veszik körül, felette látható Mária a gyermek Jézussal és a négy evangélista. A harmadik, már a szentély fölötti mennyezetszakaszon a rendalapító megdicsőülését jelení­ti meg a freskó: angyalok emelik ma­gasba a szentet, akit a Szentháromság, azaz az Atya, a Fiú és a galambbal szim­bolizált Szentlélek ölel magához. Két­oldalt jezsuita szentek veszik körül – Xavéri Szent Ferenc, Gonzága Szent Alajos – és a három kassai vértanú, Pongrácz István, Grodecz Menyhért, Kőrösi Márk, ami igazán különleges­sé teszi a festményt, hiszen amikor ké­szült, a vértanúk még csak boldoggá sem voltak avatva. Tiszteletüket min­den bizonnyal Nagyszombatból hozta magával Buffleur páter. Természetesen a főoltárképen is Loyolai Szent Ignác látható, a híres La Storta-i látomása közepette. A rendalapítót a művész könyvvel a kezében ábrázolja, melyen a jezsuita rend jelmondata olvasha­tó: „Omnia ad maiorem Dei gloriam”: Mindent Isten nagyobb dicsőségére.

Két­oldalt jezsuita szentek veszik körül Szent Ignácot – Xavéri Szent Ferenc, Gonzága Szent Alajos – és a három kassai vértanú, Pongrácz István, Grodecz Menyhért, Kőrösi Márk, ami igazán különleges­sé teszi a festményt, hiszen amikor ké­szült, a vértanúk még csak boldoggá sem voltak avatva. (Fotó: Thaler Tamás)

A templom eredeti harangjai már nincsenek meg, ám minden bizonnyal jezsuita szentek nevét viselték. A meg­lévők közül a legnagyobbat Szent Ig­nác tiszteletére szentelték 1925-ben. Az is olvasható rajta, hogy az „Ecclesia Harangművek Rt. öntött engem F. W. Rincker által.” (A cég az első világhábo­rú után, a megsérült, illetve beolvasz­tott harangok pótlására alakult. Fritz Wilhelm Rincker Csepelen, a Weiss Manfréd gyár egyik üres műhelyében rendezett be harangöntödét, és ott dol­gozott 1927 végéig.)

A barokk templom következetes ikonográfiáját szemlélve meglepő, hogy a Szent Sír-kápolnában nincs ko­rabeli jezsuita nyom. A Kőnig és Tor­kovits veszprémi kőművesmesterek által épített kápolna a templom észa­ki oldalához kapcsolódik, és a sekres­tyéből közelíthető meg. A nedves fa­lak miatt az itteni falképek sérültek a leginkább, ezért inkább csak sejtjük, hogy az egyik oldalon Jézus sírba téte­lét, a másikon az Olajfák hegyén vérrel verejtékező Krisztust láthatjuk három apostol társaságában, akik alszanak. A képeken feltűnnek még azok az as­szonyok, akik először fedezték fel, hogy a Megváltó feltámadt. A kis kápolna képein feltűnik Mózes és az égő csip­kebokor is.

Mint Kovács István helytörténész­től megtudtuk, a templom alapvetően sértetlen, de a háborúkban és a hasz­nálatban meglehetősen leromlott ér­tékeit a helyiek az Országos Műemléki Felügyelet közreműködésével kívánták megőrizni. A restaurálás, amely 1965-ben kezdődött Pusztai Ilona építész és Voit Pál irányításával, több mint egy évtizedig tartott, s így a vörösberényi templom belül és kívül is megújulva ünnepelhette kétszáz éves jubileumát 1979-ben. A templomkülső legutóbb néhány hónappal ezelőtt fiatalodott meg: kormányzati és helyi forrásból jutott a belső villanyhálózat és a lába­zat, illetve a nyílászárók felújítására is, a hívek adományaiból pedig vadonatúj barokk stílusú orgona épülhetett.

(Fotó: Thaler Tamás)

A Balaton-felvidék egyik legszebb épületének tartott templom igencsak vonzó, a hívek örömmel járnak ide, és turisták is gyakran felkeresik. Sokan térnek be nyáron a templomba, és egy­re többen vesznek részt a szentmisé­ken az ott nyaralók közül is, miként ezt Szijártó László plébános atya örömmel meséli. A március 15-én negyvenötö­dik életévét betöltő, sümegi származá­sú László atyát 2002-ben szentelték. A településre 2020-ban került, előtte Pápán szolgált tizenhét évig, a kertvá­rosi plébánián. Érdekességként emlí­tette, hogy az pedig bencés alapítású hely, ott az „imádkozzál és dolgozzál” szellemiség szerint tevékenykedett, te­hát eddig mindig valamely szerzetes­rend templomát vezette.

A helyiek nagyon kedvesek, vendég­szeretők, segítőkészek, nagy szeretet­tel fogadták, hamar beilleszkedett. Saj­nos a pandémia idején átalakult, szinte megállt az élet, de nagyon bíznak ab­ban, hogy hamarosan újra felelevenít­hetik a régi hagyományokat, és a ha­gyományos július végi búcsúra például jezsuita atyákat is meghívhatnak majd. A templomban Tóth István kántor, or­gonista, karnagy vezetésével működik a Szent Ignác-kórus.

A tízezer lelkes Balatonalmádi vá­rosában élénken él a jezsuita lelkiség.

Szijártó Lászlótól megtudtuk, hogy a „mindent Isten nagyobb dicsősé­gére” gondolat az idősebb generáció tagjaiban nagyon is jelen van, és azon dolgoznak, hogy a fiatalabbaknak is át­adják ezt a szellemiséget.

A járvány­helyzet előtt rendszeresen tartottak háromnapos lelkigyakorlatokat nagy­böjt idején, és a búcsúra is rendszere­sen hívtak jezsuita atyákat. A jezsuiták és a korábbi plébános, Szabó János, il­letve az egyházközség kapcsolata rész­ben talán annak volt köszönhető, hogy élete utolsó éveiben itt szolgált lelkész­ként Illés Béla SJ (1911–1996).

S hogy miként alakult a „kastély”, vagyis a volt rendház sorsa? A rend 1773-as feloszlatása után az urada­lom a Királyi Kamara Egyetemi Alap­jáé lett, a rendház pedig az uradalmi központ jószágkormányzói kastélyává avanzsált, s ekként működött másfél száz éven át. Az 1930-as évektől bérla­kásokat alakítottak ki az épületben. Az államosítás után több lakrészre osztot­ták föl, s az ötvenes években a vörös­berényi ÁFÉSZ asztalosműhelyének raktárhelyiségét is ott rendezték be. Az 1970-es években a lakókat kiköltöztet­ték, és az épületet felújították. 1983 és 1990 között a Veszprém megyei tanács oktató- és üdülőházként hasznosította, de működött közigazgatási központ­ként, iskolaként s még a szentkirály­szabadjai reptér raktárépületeként is. A rendszerváltás után Múzeum Ho­tel Berény lett a neve, majd Hotel Be­rény, később, 1992-ben pedig a Bala­ton Akadémia költözött a patinás falak közé, amely a Gábor Dénes Főiskola önálló oktatási intézményeként, kam­puszaként működött öt éven keresz­tül. Ezt követően egy kft. szerezte meg, és Hotel Kolostor néven üzemeltette, majd kollégiumot, szállodát rendeztek be az épületben, a legutóbbi időkben pedig a Pannon Egyetem helyszíneként funkcionált.

A fénykorában igen patinás „kas­tély” állaga az évek során leromlott, ám a magtárral együtt nemrég felújították. Az épületegyüttesben tizenhat vendég­szoba mellett helytörténeti gyűjtemény, képtár, múzeum, valamint étterem ka­pott helyet, és színházi előadásokon kívül hangversenyeknek, kiállítások­nak, szakmai konferenciáknak is ott­hont ad az egykori jezsuita uradalmi központ. A 2016 óta a város tulajdo­nában álló épületben kialakított össz­művészeti kulturális központ a helyiek reményei szerint az impozáns Loyolai Szent Ignác-templommal együtt jelen­tős turisztikai vonzerőt jelenthet – kü­lönösen a néhány hete megkezdődött Veszprém–Balaton Európa Kulturális Főváros programsorozat keretében.

Riportunk során készített fotóink megtekinthetők az alábbi galériában:


Köszönöm Szijártó László plébános, Kovács István helytörténész, Öhlmann Péter sekrestyés és felesége, Öhlmann Ági szeretetteljes segítségét, amellyel az írás és a fotók elkészítéséhez hozzájá­rultak.


Megosztás