Adatkezelési tájékoztató

A Jezsuita Kiadó (JK) elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartásában. A GDPR 12. és 26. cikkében foglalt rendelkezésekre tekintettel a JK az alábbi, személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat bocsájtja rendelkezésre:

  • Adatkezelők

Jezsuita Kiadó (székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 20., nyilvántartási szám: 00001/2012-155, adószám: 18623936-2-42, képviseli: Horváth Árpád igazgató),

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 20., nyilvántartási szám: 00001/2012-055, adószám: 19014056-2-42, képviseli: Vízi Elemér tartományfőnök, weboldal: jezsuita.hu),

Jézus Társasága Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Mária u. 25., nyilvántartási szám: 01-01-0002369, adószám: 18064333-2-42, képviseli: Vertán György kuratóriumi elnök, weboldal: jta.jezsuita.hu),

mely szervezetek adománygyűjtői és szervezői tevékenységük, valamint kommunikációjuk forrásfejlesztési szempontok alapján történő összehangolása, M.I.N.D. folyóirat kézbesítése és az ezen célokból kezelt személyes adatok tárolása, adatbázis kezelése végett a közöttük Budapesten, 2022. április 26-án létrejött megállapodás és a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőknek minősülnek.

  • Kezelt adatok

A kezelt adatok tárolása a három adatkezelői szervezet által közösen használt Salesforce CRM rendszerben valósul meg. Adatkezelők a Salesforce CRM rendszerben tárolt saját, valamint a közösen kezelt adatok vonatkozásában a célhoz kötött adatkezelés elvének való megfelelés és a személyes adatok pontosságának, valamint integritásának, bizalmas jellegének biztosítása érdekében a Salesforce CRM rendszerben szervezetenként, illetve a szervezeteken belüli felhasználói fiókonként különböző jogosultsági szinteket (láthatóság, szerkeszthetőség, törlés) határoztak meg és alkalmaznak.

Kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

Kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím és e-mail cím.

Adatkezelés célja: A Jezsuita Kiadó adományozóival kapcsolatfelvétel köszönetnyilvánítás (köszönőlevelek, üdvözletek, támogatóknak szervezett jezsuita programokra meghívó küldése, hozzájáruló nyilatkozat küldése) és a további adatkezelésekhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése céljából. A kapcsolatot a közös adatkezelői megállapodás alapján a JTMR is felveheti az adományozókkal.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelők jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], melyet adatkezelők jelen tájékoztatóhoz csatolt érdekmérlegelési teszt eredményével támasztanak alá.

Adatkezelés időtartama: Az érintettnek szóló üzenet kézbesítéséig.

Hírlevél feliratkozás

Kezelt személyes adatok köre: Név és e-mail cím.

Adatkezelés célja: Hírlevelek küldése, direkt marketing üzenetek küldése.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és Grtv. 6. §].

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

Honlap regisztráció

Kezelt személyes adatok köre: E-mail cím és jelszó.

Adatkezelés célja: Felhasználói fiók létrehozása.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásig, vagyis felhasználói fiókjának törlésééig.

Rendelések teljesítése

Kezelt személyes adatok köre: Vezeték- és utónév, szállítási/számlázási cím, telefonszám.

Adatkezelés célja: Vásárló azonosítása, rendelés teljesítése, előfizetés lejártáról szóló emlékeztető küldése. A telefonszám – amennyiben az érintett a vásárlás során megadta – kizárólag a rendeléssel kapcsolatos információk továbbítása, rendelések teljesítése céljából kerül felhasználásra.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], a telefonszámok vonatkozásában az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

Adatkezelés időtartama: Szerződéses viszony fennállásának ideje alatt.

Számlázás

Kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail cím, számlázási cím, vásárlásra vonatkozó információ.

Adatkezelés célja: Számla kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, Áfatv. 159. § és Számvtv. 167. §].

Adatkezelés időtartama: A számlák megőrzése a jogszabályban meghatározott ideig történik.

M.I.N.D. folyóirat küldése

Kezelt személyes adatok köre: Név, cím és e-mail cím.

Adatkezelés célja: A JTMR Kommunikációs Irodájának gondozásában negyedévente, ingyenesen megjelenő folyóirat kézbesítése elektronikus vagy postai úton. A postai úton történő kézbesítéssel kapcsolatos feladatokat a közös adatkezelői megállapodás alapján a Jezsuita Kiadó látja el.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és Grtv. 6. §].

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

Adománygyűjtés céljából megkeresés (profilalkotás, direkt marketing üzenetek küldése)

Kezelt személyes adatok köre: Adományozási tevékenység (ki, milyen célra, melyik intézménynek mekkora összeget).

Adatkezelés célja: Hatékonyabb forrásfejlesztői tevékenység végzése, az érintett korábbi adományozási tevékenységén alapuló, érdeklődési körének megfelelő célzott kommunikáció folytatása, adott kampányokra vonatkozó adománygyűjtő üzenetek küldése.

Adatkezelés jogalapja: Az adománygyűjtés az érintett önkéntes, az egyes célok vonatkozásában külön-külön kinyilvánított hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és Grtv. 6. §].

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

Adományozási szerződésben szereplő személyes adatok

Kezelt személyes adatok köre: Név és e-mail cím.

Adatkezelés célja: Szerződő felek azonosítása.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

Adatkezelés időtartama: Szerződés időtartama alatt.

Nyilvántartás vezetése

Kezelt személyes adatok köre: Név, és mindazon személyes adatok, melyeket a hozzájárulás megadása során az érintett az adatkezelők rendelkezésére bocsát.

Adatkezelés célja: Adatkezelési elveknek megfelelés biztosítása, hozzájárulásokról belső nyilvántartás vezetése.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont].

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

Programszervezés

Kezelt személyes adatok köre: Szervezett programokkal kapcsolatos adatok (azonosító adatok, részvételre vonatkozó programspecifikus információk).

Adatkezelés célja: Megrendezett programok lebonyolítása, az eseményekhez kötődő csoportos levelek kiküldése.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], melyet a jelentkezéskor ad meg.

Adatkezelés időtartama: Program lebonyolításáig.

  • Adatfeldolgozók

Adatkezelők tevékenységük során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszik igénybe:

Adatfeldolgozó megnevezése Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozás során végzett tevékenység Adatfeldolgozás helyének megnevezése
Salesforce UK Limited village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK megrendelések és előfizetői adatbázis kezeléséhez és számlázást segítő szoftver biztosítása Németország
evoCRM Kft. 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2. Salesforce.com CRM rendszer szoftverintegrációja Magyarország
Websupport Magyarország Kft. (EZIT. Kft.) 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22. webes tárhely, hosting alapú felhőszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Magyarország
Digicorp Kft. 2081 Piliscsaba, Ferenc forrás útja 4. webes tárhely, hosting alapú felhőszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, regisztrációs szoftver üzemeltetése, fejlesztése. Magyarország
CREON HEROES Zrt. 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay A. utca 1. webes szolgáltatás nyújtása, hírlevélküldés Webgalamb szoftveren keresztül Magyarország
Greenformatics Solutions Kft. 1132 Budapest, Visegrádi u. 31. online adományozási felület biztosítása Magyarország
Qsoft Számítástechnikai és Ügyviteli Szolgáltató Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. nem előfizetéses termékek raktári kezeléséhez és számlázáshoz szükséges szoftver biztosítása Magyarország
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. M.I.N.D. folyóirat kézbesítése Magyarország
Tóth Ernő e.v. 4033 Debrecen, Forduló köz 10. romániai és szerbiai előfizetések kézbesítése Magyarország
SendGrid Herndon, VA; Las Vegas, NV; and Chicago, IL webes szolgáltatás nyújtása, hírlevélküldés Egyesült Államok
A hírlevélküldés GDPR 46. cikkében foglaltakkal összhangban megfelelő garanciák mellett, harmadik országbeli adatfeldolgozó által nyújtott SMTP szerverszolgáltatás útján történik. Adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismerte el és szolgáltatása nyújtása során alkalmazza az Európai Unió által meghatározott, a személyes adatok EGT-n kívüli országokba történő továbbítására vonatkozó általános szerződései feltételeket [a Bizottság végrehajtási határozata az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, harmadik országok részére történő személyesadat-továbbításra vonatkozó általános szerződési feltételekről].
Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Google Groups szolgáltatás nyújtása, csoportos üzenetküldés Írország

 

  • Adatbiztonság

Adatkezelők elkötelezettek ügyfeleik és partnereik személyes adatainak védelmében, az információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartásában. Adatkezelők megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja, és ezen intézkedéseiket időről időre felülvizsgálják.

Az Adatkezelők megteszik a megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák az adatkezelés biztonságát, elkerüljék az adatvesztést, harmadik fél jogosulatlan hozzáférését. Továbbá gondoskodnak róla, hogy ezek az intézkedések a kockázattal arányosak legyenek. Adatkezelők biztosítják, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), hitelességük és hitelesítésük biztosított legyen (adatkezelés hitelessége) és változatlanságuk igazolható legyen (adatintegritás).

Az Adatkezelők az adatkezelés során törekednek a személyes adatok pontosságának, teljességének, és naprakészségének biztosítására, és minden intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul helyesbítsék vagy töröljék.

Adatkezelők a Salesforce CRM rendszerben szervezetenként, illetve a szervezeteken belül, munkavállalóik számára biztosított felhasználói fiókonként különböző jogosultsági szinteket (láthatóság, szerkeszthetőség, törlés) határoztak meg és alkalmaznak.

  • Az érintett jogai

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és kezelésükhöz kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, amennyiben nincs olyan jogszabályi előírás vagy jogos érdek, amely indokolttá teszi a személyes adatok további kezelését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozása esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulási joga

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelők által folytatott adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy megsértette jogait, a bíróságnál polgári pert kezdeményezhet Adatkezelők, mint alperesek ellen az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint.

A polgári per mellett lehetősége van az Infotv. 22. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 1363 Budapest, Pf.: 9., [email protected]) is fordulni és hatósági eljárást kezdeményezni.

  • Az adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata, elérhetősége

A Jezsuita Kiadó fenntartja a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységek megváltozása esetén egyaránt.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető az adatkezelő weboldalán, a jezsuitakiado.hu weboldalon keresztül.