Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Jezsuita Kiadó (1085 Budapest, Horánszky u. 20) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.

A Jezsuita Kiadó fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A fentiek alapján a Jezsuita Kiadó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.

A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

1. Az Adatkezelő neve és székhelye

Az Adatkezelő neve: Jezsuita Kiadó
Székhelye: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.

Cégjegyzékszáma: 00001/2012-155
Nyilvántartást vezető bíróság/hatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Adószáma:      18623936-2-42
Telefon:           +36 1 445 14 29
Email:              info@jezsuitakiado.hu

2. A kezelt adatok fajtái és forrása

2.1 Weboldal/Webshop használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

Az Adatkezelő a Weboldalon/Webshopban igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/.

Az Adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től (1600 Amphitheatre

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

2.2 Webshop használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

A Webshop használatához szükséges regisztráció során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • email-cím,
 • vezetéknév, utónév,
 • telefonszám
 • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 • vásárlások adatai.
2.3 Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

 Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • email-cím

3. Az adatkezelés jogalapja

 Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a Webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b), alapján jogi kötelezettség alapján kezeli.

2.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
email-cím hozzájárulás
jelszó hozzájárulás
vezetéknév, utónév szerződés teljesítéséhez szükséges
telefonszám hozzájárulás
szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám szerződés teljesítéséhez szükséges
számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám szerződés teljesítéséhez szükséges
vásárlások adatai szerződés teljesítéséhez szükséges

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopban történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

2.3 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
email-cím hozzájárulás


4. Az adatkezelés célja

4.1 Az Adatkezelő a 2.1 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a Weblap üzemeltetését lehetővé tétele, valamint a Webshopot az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. A sütiket az Adatkezelő Weblap hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.
4.2 Az Adatkezelő által a 2.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban.
4.2. Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.3 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük.

 

5. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

 • Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.
 • Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
  • Magyar Posta Zrt.
   székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

   Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
   webshopos rendelések kézbesítése, előfizetői adatbázis kezelése és az előfizetéses termékek kézbesítése.
  • Sprinter futárszolgálat Kft.
   székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 39.

   Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
   webshopos rendelések kézbesítése.
  • Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft.
   székhely: 1135 Budapest, Tahi u. 53-59.

   Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
   előfizetői adatbázis kezeléséhez és számlázáshoz szükséges szoftver biztosítása.
  • Qsoft Számítástechnikai és Ügyviteli Szolgáltató Kft.
   székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.

   Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
   nem előfizetéses termékek raktári kezeléséhez és számlázáshoz szükséges szoftver biztosítása.
  • Tóth Ernő e.v.
   székhely: 4033 Debrecen, Forduló köz 10.

   Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
   romániai és szerbiai előfizetések kézbesítése.
  • EZIT Kft.
   székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

   Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
   webes tárhely, hosting alapú felhőszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
  • MailChimp Company (The Rocket Science Group, LLC)
   székhely: USA, Georgia, Atlanta, Ponce City Market

   Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység:
   csoportos e-mail küldéséhez szükséges, webes szolgáltatás nyújtása.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

 • Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.
 • Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.
 • Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

 

6. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

6.1  Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.
6.2  A 2.2 pontban megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő a Webshopban történt vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a – teljesítésétől számított 5 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.
6.3  Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.
6.4  Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást. indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.

 

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:
 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 • A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

 1. a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.

 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.
 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

8. Jogorvoslatok

 • Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
 • Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 • Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
 • Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

Budapest, 2018. május 23.