Embertárs 2020/2 (digitális)

A mentálhigéné színei

Leírás

„Segítőbeszélgetések  serdülőkkel – A kollégiumi nevelés mentálhigiénés lehetőségei

A tanulmány a kollégiumi (bentlakásos) nevelés mentálhigiénés vonatkozásait taglalja, kiemelve az iskolai mentálhigiénével szemben megjelenő többletet. A kamaszokkal folytatott segítőbeszélgetések olyan témákat érintenek, mint a serdülőkori halálfélelem vagy a problé- más gyerekek kezelése. Részletesen elemzi azokat a szempontokat, melyeket az ilyen beszél- getések során érdemes szem előtt tartania a mentálhigiénés szakembernek.”

Kósa Zsuzsanna

„Önmegismerés, növekedés, előmenetel – A mentálhigiénés segítőbeszélgetés és a coaching kapcsolata

A mentálhigiénés szemléletmód a magán- és vállalati szférában a HR-szakemberek, tanács- adók, coachok foglalkozásában is megjelenhet. A mentálhigiénés segítő- és coachingkap- csolat intervenciós eszközei több hasonlóságot mutatnak. A segítőbeszélgetés során a lelki egészség megőrzése primer prevencióként átfogó cél, míg a coachingfolyamat leginkább a személyes fejlődést és teljesítményjavulást irányozza. A mentálhigiénés szemléletű coach ezt az átfogó primer prevenciós célt a klienskapcsolat során folyamatosan szem előtt tartja, és coachként is demonstrálja a hitelesség, az empátia, a feltétel nélküli elfogadás attitűdjét, nem mellőzve a coachingfolyamattal szemben támasztott egyéb konkrét követelményeket. A tanulmányban a két megközelítés összeegyeztethetőségéről írok a coach és a mentálhigi- énés segítő szemszögéből.”

Fehér-Makó Alida

„Egyvalaki meghallgat…” – A  segítőbeszélgetés  gyógypedagógiai vonatkozásairól

„Halmozottan sérült kliensekkel folytatott beszélgetéseken keresztül vizsgáltam, hogyan műkö- dik, valamint igényel-e a segítőkapcsolat eszközkészlete adaptálást értelmileg akadályozott és látássérült személyeknél. Öt kliensemmel a halál és a gyász témájáról beszélgettem. Az egyéni jellegzetességeket és az általános szempontokat figyelembe véve a segítőkapcsolat alkalmas eszköznek bizonyult a fogyatékos személyek mentálhigiénés  megsegítésében.”

Varjú Eszter

„Vezess be minket a világodba! – Empátia- és tolerancianövelő találkozások

Mentálhigiénés képzésem lehetővé tette, hogy megvalósítsam egy régi álmomat: egy keresz- tény közösséget megismertessek merőben más hátterű (ateista halálos beteg, hajléktalan, transznemű, buddhista, börtönviselt) emberekkel, remélve, hogy ezzel empátianövelő hatást gyakorlok a résztvevőkre. Ezzel az írással – amely szakdolgozatom rövidített változata1 – a projekt megvalósulásának lelki élményeit szeretném az olvasók elé tárni.”

Wochna Marek

„Lélektörténetek – A mesék világa és alkalmazásuk a mentálhigiénés munkában

A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként tudja támogatni és kiegészíteni egymást a napjainkban terápiás eszközként és alternatív iskolákban alkalmazott oktatási esz- közként egyaránt reneszánszát élő mesemondás és a mentálhigiénés segítőtevékenység: a mese más területeken egyre elterjedtebb használata során szerzett tapasztalatok hogyan haszno- síthatók egy mentálhigiénés szakember munkájában?”

Szombati Magdaléna

„Az elengedés és a megbocsátás lehetőségei – Megfontolások az evangélikus temetés mentálhigiénés szempontjairól

Az írás célja, hogy végiggondolja a(z evangélikus) temetési liturgia részeit úgy, hogy újra fel- fedezzük bennük előttünk talán rejtett szimbólumait és lelkigondozói lehetőségeit. A témára vonatkozó általános bevezetőt követően a csővári evangélikus gyülekezet temetési liturgiáját tekinti végig a tanulmány.”

Czöndör István

„Remény gyermekre vágyó házaspároknak – Lelkigyakorlatos hétvégék Mátraverebély-Szentkúton

2015 óta egy interdiszciplináris csoport éves rendszerességgel segít gyermekre vágyó házas- párokat a Nemzeti Kegyhelyen, Mátraverebély-Szentkúton. A csoport katolikus papból, pap- növendékből, pszichológusokból, nőgyógyászból és Creighton-oktatóból, valamint olyan korábbi résztvevőkből áll, akiknek a családja NaPro vagy FEMM Technológiával, örökbefoga- dással vagy egyszerű csoda folytán bővült.

A háromnapos lelkigyakorlat célja új remény és megküzdési mechanizmusok felkínálása, abban kísérve a résztvevőket, hogy segítsék egymást erőforrásaik felfedezésében, egyszerre szó- lítva meg az emberi személy biológiai, pszichológiai, spirituális és szociális dimenzióját. Fon- tos, hogy egy nem létező, vágyott személyről figyelmük egymás ajándék-valóságára és Istenre mint első Ajándékozóra terelődjön.

Az eredmény egymás szeretetének újrafelfedezése és megerősödése, egymás és saját maguk Isten ajándékaként való elfogadása. Új lehetőségek nyílnak meg a megküzdési stratégiájuk- ban, és gyakran megérkezik a vágyott gyermek is, fogantatás vagy örökbefogadás útján.

Katolikus egyházi szervezésű lelkigyakorlatként a megoldásokban a teljes embert vesszük figyelembe, abban a stabil hitben, hogy zigótakorától kezdve mindenkit az emberi személy- nek kijáró tisztelet illet meg.”

Csépányi Gábor – Takács Rita – Eredics Gergő

 

 

 

Bővebben

Tartalom

Kósa Zsuzsanna
Segítőbeszélgetések  serdülőkkel
– A kollégiumi nevelés mentálhigiénés lehetőségei

Fehér-Makó Alida
Önmegismerés, növekedés, előmenetel
– A mentálhigiénés segítőbeszélgetés és a coaching kapcsolata

Varjó Eszter
„Egyvalaki meghallgat…”
– A segítőbeszélgetés gyógypedagógiai vonatkozásairól

Wochna Marek
Vezess be minket a világodba!
– Empátia- és tolerancianövelő találkozások

Szombati Magdaléna
Lélektörténetek – A mesék világa és alkalmazásuk
a mentálhigiénés munkában

Czöndör István
Az elengedés és a megbocsátás lehetőségei
– Megfontolások az evangélikus temetés mentálhigiénés szempontjairól

Csépányi Gábor – Takács Rita – Eredics Gergő
Remény gyermekre vágyó házaspároknak
– Lelkigyakorlatos hétvégék Mátraverebély-Szentkúton

Lakaton Enikő
Az Embertárs könyvespolca – nem csak lelkigondozóknak
A meddőség bibliai nézőpontjai

 


Bővebben