„Kezdetben van a kapcsolat”

Interdiszciplináris dialógus a dialógusról

Leírás

Az ember természete szerint nyitott, dialogikus lény. Ebből fakadóan az igazi párbeszéd ember és ember, Isten és ember, embercsoportok, vallások és kultúrák, szövegek és olvasók között nem maradhat pusztán  a szavak szintjén, nem lehet pusztán az aktuális probléma kezelésének az eszköze: szükséges, hogy „létbeli”, életadó kommunikáció legyen. Globalizálódó világunk számtalan problémájának megoldása múlhat azon, hogy képesek leszünk-e a másikra mint önmagunk „másik”-jára, önmagunk kiteljesítőjére tekinteni.

Amennyiben identitásunkat kapcsolataink alapozzák meg, érdemes elgondolkodnunk azon, kihez, mihez, milyen módon kapcsolódunk, és vajon miféle egység és miféle különbözőség a feltétele, illetve eredménye a dialógusainknak. E kérdések köré szerveződött a Párbeszéd Házában 2012 szeptemberében megrendezett konferencia, mely e kötet alapjául szolgált.

Noha a közreadott írások különböző diszciplináris háttérrel közelítenek a dialógus témaköréhez, a figyelmes olvasó számára remélhetőleg kialakul egy egységes kép a témáról, és megtapasztalja, amit a kötet egyik szerzője így fogalmazott meg: a kör kerületén vagyunk, „és sugárirányban haladunk az igazság felé. Pont  azáltal kerülünk egymáshoz is közelebb, hogy saját utunkon előrébb tartunk.”

Bővebben

Recenzió

Tartalom

Előszó (Farkas Edit)

Horányi Özséb
 A dialógusok sikerfeltételeiről. Vázlat

Demeter Márton
 Egy néző pont. Dogmatikus elmélkedés

P. Szilczl Dóra
Nézőpontok. A dialóguskommunikáció magyarázati lehetőségeinek vizsgálata

Baráth László
 A filozófusok Istene

Hankovszky Tamás
Egység vagy dialógus

Várnai Jakab OFM
Kinyilatkoztatás és kölcsönösség

Szatmári Györgyi
„Mi közünk egymáshoz?” (Jn 2,4) Isten és ember dialógusa a kánai menyegző elbeszélésének (Jn 2,1-12) tükrében

Mazgon Gábor
A lelkivezetés mint dialógus

Somfai Béla SJ
Bioetika: Párbeszéd az élettudományok és az etika között

Patsch Ferenc SJ
 Globális sokszínűség és vallásközi dialógus. Útban a civilizációk kölcsönös párbeszéde és az inkulturáció     teológiája felé

Nagypál Szabolcs
A vallásközi párbeszéd minőségének biztosítása

Tölgyessy Zsuzsanna
A hídépítés lehetőségei a fiatalok által kedvelt és a közműveltséghez tartozó művek közt

Hernádi Mária
„Meg kell tanulni azt a sávot…” Határmotívumok Nemes Nagy Ágnes lírájában

Tüske László
Az alteritás és a modern találkozása egy posztkoloniális arab regényben


Bővebben