Értékszámláló

Rosta Gergely szociológussal és egyetemi docenssel beszélgettünk

Mit hogyan értékelnek a fiatalok? Miben különböznek e téren az előttük járó generációktól? Több kutatás is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, melyekről Rosta Gergely szociológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével beszélgettünk.

– 2000 óta, négyévenként kerül sor a Kárpátmedencei 15–29 éves fiatal­ságról szóló nagymintás kutatás adat­felvételére, ennek legutóbbi állomása volt a Magyar Ifjúság 2020 című fel­mérés. Milyen általános kép rajzoló­dik ki ennek nyomán e korosztály ér­tékvilágáról?

– Talán ott érdemes kezdeni, hogy volt ebben a kutatásban egy olyan kér­dés, hogy mennyire elfogadható a vá­laszadó számára a szülei értékrendje. Az adatok szerint a válaszadók felének tel­jes mértékben elfogadható, további hu­szonöt százaléknak részben igen, rész­ben nem, és csak huszonhárom százalék volt az, aki elutasította. Magyarországon egyelőre nem látszik óriási generációs különbség a szülők és a gyerekek érték­rendje között, legalábbis olyan értelem­ben, ahogy húsz évvel a második világ­háború után volt Nyugat-Európában.

Ronald Inglehart, a 2021-ben el­hunyt amerikai politikai szociológus szerint a világháború utáni fejlett tár­sadalmakat posztmaterialista érték­fordulat jellemzi, ami azt jelenti, hogy ahogyan az úgynevezett maslow-i pi­ramisnak egyre inkább biztosítottak az alsó fokai, tehát az anyagi és a sze­mélyes biztonság, úgy válnak egy­re fontosabbá olyan értékek, amelyek a nem materiális szükségleteket feje­zik ki, például a személyes kapcsolatok, a szabadidő eltöltése vagy a környezet­védelem. Inglehart azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a változás magya­rázza ’68-at is, merthogy a háború előt­ti generációkat sokkal inkább materi­alista értékrend jellemezte, a háború után születetteket pedig egyre nagyobb mértékben egy posztmaterialista, ami­ben kevésbé az anyagi javak állnak az előtérben.

A rendszerváltás után harminc év­vel Magyarországon nincs egy olyan új generáció, amelyik teljesen szembefor­dult volna a szülei értékrendjével.

Ez szerintem fontos, annak ellenére, hogy egyébként bizonyos kérdésekben elég nagy különbségek vannak.

– Például miben?

– Általában a nemi szerepek tekinte­tében kevésbé konzervatívak a fiatalok. Például a nők háztartásbeli szerepével kapcsolatban, hogy a család megszenve­di, ha az anya teljes munkaidőben dol­gozik, vagy a nemek közötti fizetésbeli különbségek nagyobb elfogadottságát tekintve mi, magyarok tradicionálisabb gondolkodásúak vagyunk a nyugat-eu­rópaiaknál, de a magyar fiatalok köze­lebb vannak a nyugati számokhoz.

Az egyik legmegosztóbb téma a ho­moszexualitás megítélése. Ez a téma kettéosztja Európát, és a volt szocialista országokban sokkal nagyobb az ezzel kapcsolatos elutasítás. De ha megnéz­zük a magyar társadalmat, akkor azt lát­juk, hogy a fiatalok ebben a kérdésben egyértelműen elfogadóbbak. De azzal kapcsolatban is, hogy „kit nem szeret­nék a szomszédomnak” (homoszexuá­lisokat, bevándorlókat, cigányokat stb.), a fiataloknak egyszerűen magasabb a toleranciaszintjük a más típusú cso­portokkal szemben. A posztmaterialista értékek is nagyobb mértékben jellemzik őket, de ebben sincs hatalmas szakadék köztük és a korábbi generációk között.

Inglehart azt mondja: az, hogy milyen értékeket vallunk, leginkább a nevelte­tésünkre vezethető vissza. A mai fiata­lok egy nyíltabb társadalomban nőnek fel, ahol ezek a kérdések sokkal kevésbé tabuk, és az előző generációkhoz képest esetükben kevésbé hatnak olyan nor­mák, amelyek vallási alapon is megha­tározottak.

„Általában a nemi szerepek tekinte­tében kevésbé konzervatívak a fiatalok.” (Fotó: Orbán Gellért)

– Mai világunkban is sok minden veszélyezteti akár a materialista, akár a posztmaterialista értékeinket. A fia­talok mitől félnek a leginkább?

– A Magyar Ifjúság kutatásokban van egy térkép arról, hogy mit tartanak a fiatalok a legfontosabb problémának. 2020-ban a leggyakrabban a bizonyta­lanságot, a kiszámíthatatlan jövőt em­lítették. Második helyen szerepelnek az anyagi nehézségek, a létbizonytalanság, az elszegényedés. A kettő nyilván összefügg, de a bizonytalanságban, kiszá­míthatatlan jövőben azért nem teljesen anyagi dolgok is benne vannak. A 2020-as eredményekben bizonyosan szerepet játszik a Covid-járvány is. A céltalanság a harmadik legtöbbször megjelölt prob­léma. Érdekes, hogy az előző három ku­tatásban mindig az anyagi problémákat említették a leggyakrabban: a munka­nélküliséget, a pénztelenséget, és most van először az, hogy a jövővel kapcso­latos bizonytalanság került előre. Ami nem jó hír, mert az anyagi nehézsége­ket könnyebb orvosolni, mint azt, hogy mitől lesz valakinek biztosabb jövőképe.

– Az 1981ben – részben jezsuita szociológusok kezdeményezése nyo­mán – indult European Values Study (EVS, Európai Értékkutatás) munká­jában is részt vesz. Az előbb említett különbség Kelet és Nyugat értékvá­lasztásai között hogyan jelenik meg ennek adataiban?

– Kelet-Európa általában véve vallá­sosabb, mint Nyugat-Európa. De füg­getlenül attól, hogy a válaszadó vallá­sos-e, vagy sem, Kelet-Európa bizonyos témákban sokkal tradicionálisabb, kon­zervatívabb. Egy példa: arra az állításra, hogy a nők leginkább biztos otthonra és gyerekekre vágynak, Svédország­ban tizenkilenc százalék mondja azt, hogy igaz, Magyarországon pedig öt­venkettő. De a szlovákoknál meg het­venkettő. Azt, hogy a homoszexuális párok ugyanolyan jó szülők lennének, a svédeknél hetvenhat százalék fogadja el, Franciaországban hatvanhét, a né­meteknél hatvanhat, Magyarországon huszonöt, Szlovákiában meg tizenhét. Ilyen jelentős különbségek vannak.

Van egy olyan kérdésblokk az EVS kérdőívében, hogy a válaszadó men­nyire bízik különböző intézményekben, a politikaiaktól, így a parlamenttől vagy a pártoktól az egészségbiztosítás vagy az oktatás rendszeréig. Hagyományosan sokkal alacsonyabb az intézményekbe vetett bizalom Kelet-Európában, mint Nyugaton, és a rendszerváltás óta jel­lemzően még csökkent is.

Megfigyelhe­tő, hogy a fiatalok általában véve kevés­bé bíznak az intézményekben, mint az idősebb korosztályok képviselői.

Emel­lett általában elég nagyfokú távolságtar­tás és érdektelenség van bennük a poli­tika iránt. Tehát ebből a szempontból nem állnak közelebb Nyugat-Európá­hoz, bár a politika iránti közömbösség ott is nő a fiatalok körében.

Ha a házasodási szándékot nézzük („szeretne-e házasságban élni?”), ezt a társadalom elég kis százaléka utasít­ja el. A család és a házasság mint érték, legalábbis verbális szinten, eléggé erő­sen megjelenik ezekben a kutatások­ban, és ezek fontosságának megítélésé­ben sincs nagy szakadék a fiatalok és az idősebbek között.

Az értékek szempontjából érdekes és jelentős a közösség kérdése. Megint csak általános a volt szocialista országokban, hogy a civil részvétel sokkal gyengébb, mint Nyugat-Európában, ezt elég hatá­sosan megszakította a negyven év kom­munizmus, amely nem adott teret a kü­lönböző civil kezdeményezéseknek. Ez lassan regenerálódik: a fiatalok aktívab­bak közösségileg, mint az idősebbek, de még mindig elég jelentős a különbség a Nyugattal összehasonlítva. Ezen a té­ren továbbra is az egyházi közösségek jelentik az egyik legfontosabb tényezőt. Magyarországon – más katolikus több­ségű országokhoz képest – viszonylag kevesen járnak templomba, vagy kap­csolódnak egyházi közösségekhez, de az egész társadalmat tekintve még mindig ez az egyik legfontosabb civil részvételi terep. Kevéssé van hagyománya, hogy az iskolán túl hogyan kapcsolódjon be valaki önkéntesen vagy civil módon a társadalomba. Alapprobléma, hogy általában nincs erős közösségi kapcso­lódása a fiataloknak. Másfelől az is lát­szik, hogy akik kapcsolódnak egyházi közösséghez, azok egyéb területeken is jobban részt vesznek a közös aktivitá­sokban. Tehát az egyház jelen van kö­zösségképző erőként, csak ez összessé­gében elég kevés fiatalt érint.

„Az is lát­szik, hogy akik kapcsolódnak egyházi közösséghez, azok egyéb területeken is jobban részt vesznek a közös aktivitá­sokban.” (Fotó: Orbán Gellért)

– Részt vesz egy nemzetközi kuta­tásban, amely a vallás családon belüli átadásával foglalkozik. Ennek milyen tanulságait említené?

– Ez a kutatás öt országban zajlik, a Münsteri Egyetem koordinálásával, a Pázmányon kívül egy finn, egy olasz és egy kanadai egyetem van még benne. Ennek során a kérdőíves adatok mel­lett háromgenerációs családi interjúk is készültek. Utóbbinak azért van külö­nös jelentősége, mert a korábbi kutatá­sokból az látszik, hogy a szekularizáció, legalábbis az egyházias vallásosságnak a visszaszorulása lassú, generációk kö­zötti folyamat. Tehát nem arról van szó, hogy azok, akik tegnap még jártak templomba, hirtelen eldöntik, hogy ma már nem mennek. Nyilván ilyen is van, de sokkal jellemzőbb, hogy a családok egymásra következő generációi egyre kevésbé vallásosak, a vallás átadása tö­rik meg.

A kérdőíves vizsgálatban volt egy pár érdekes eredmény. Nem biztos, hogy nagyon meglepőek, mégis ki­csit objektívabb tükröt tartanak elénk. A vallási szocializáció visszaszorulása mind az öt országban megfigyelhető. Vagy beszélhetünk hatról, ha Kelet- és Nyugat-Németországot különvesszük. Magyarország azért érdekes itt, mert a kutatásban részt vevő országok kö­zül az NDK-n kívül az egyetlen, ahol volt kommunizmus és egyházüldö­zés. Ennek hatása a vallási szocializá­ció intézményesült formáinak (iskolai vagy templomi hittan) a lecsökkené­sében volt a leginkább tetten érhető. Ennek vizsgálata retrospektív módon történt, vagyis megkérdeztük az em­bereket, hogy gyerekkorukban mi tör­tént velük, majd összehasonlítottuk az egymás után következő generációk vá­laszait. Az emlékezet persze torzíthat, de ezzel együtt is érdekes megfigyelni, hogy ahogy a szülői vallásos nevelés csökkent, tehát a második világháború előtt születettekhez képest a következő generációkban már jóval kevesebben mondták azt, hogy engem apám vagy anyám vallásosan nevelt, azzal pár­huzamosan hogyan emelkedett meg a nagyszülők szerepe, azon belül is el­sősorban az anyai nagymamáé. Szó­val kiderül ezekből a vizsgálatokból, hogy ki nevelte vallásosan a válasza­dókat, és a szocializmus alatt szociali­zálódott csoportokban nagyobb arány­ban mondták azt, hogy a nagyszülők. És persze erősen megnőtt akkoriban azok aránya is, akiket emlékezetük sze­rint senki nem nevelt vallásosan.

– Az akkori nagyszülők is már erő­sen a Kádárrendszer befolyása alatt állhattak.

– Igen, de biztos, hogy még előtte nevelkedtek. Jóval nagyobb arányban mondják azok, akik az ötvenes-hatva­nas években voltak gyerekek, hogy őket a nagyszüleik nevelték vallásosan, a szü­leik viszont nem. Ugyanakkor azt is meg lehet vizsgálni, hogy a családi vallásos nevelés különböző típusai milyen össze­függésben állnak a későbbi, felnőttkori vallásossággal. Ha megkülönböztetünk egy olyan típust, akit a szülei és a nagy­szülei is vallásosan neveltek, egy olyat, akit csak az egyik szülője és a nagyszü­lei, illetve egy olyat, akit csak a nagy­szülője, akkor azt mondhatjuk, hogy ez utóbbi a legkevésbé hatékony a mai val­lásosságot tekintve: akit csak a nagyszü­lője nevelt vallásosan, ugyan nagyobb valószínűséggel lesz vallásos, mint ha semmilyen vallásos nevelésben nem ré­szesült volna a családban, de minden más szocializációs típushoz képest ki­sebb ennek a valószínűsége. Tehát van­nak ilyen nüanszok a vallási szocializá­ció megszakadásában.

Korábbi kutatásokban már vizsgál­ták a nagyszülők szerepét, és ez alap­ján Magyarországon leginkább a szülői nevelést megerősítő vagy azt helyette­sítő szerep volt a jellemző a szocializ­mus idején. A szülői vallásos neveléssel szembemenő nagyszülői szerep kevésbé volt jellemző a vizsgált korszakban. Az interjúkban csak úgy jelent meg, hogy ha a szülők ateista módon akarták vol­na nevelni a gyereket, akkor a nagyszülő csak azért is elvitte a templomba.

Ami még érdekes, hogy noha ’90 után egészen más helyzet van, mert azóta megint van lehetőség a szabad vallásos nevelésre, az iskolai meg egy­házi hittanra, ettől még a vallás átadá­sának hatékonysága, az adatokból úgy tűnik, nem lett jobb. Nem lesznek na­gyobb arányban vallásosak a gyerekek attól, hogy több lehetőségük van hit­tanra járni. Az is megerősítést nyert az elemzésből, hogy fontos, milyen a gyer­mek kapcsolata a szüleivel. Tehát lehet­nek bármennyire vallásosak a szülők, ha nincs szoros, szeretetteljes kapcsolat, ak­kor kevésbé lesz hatékony a vallásátadás. Ezek viszonylag triviális dolgok, de azért érdekes látni őket az adatok szintjén is.

„A Magyar Ifjúság 2020-ban a fiatalok negyvenkilenc százaléka mondta, hogy vallásos a maga módján…” (Fotó: Orbán Gellért)

– A neves vallásszociológus, Tom­ka Miklós vezette be a „maga módján vallásos” típus fogalmát. Az egyház tanítása szerinti vallásosság világ­szintű visszaszorulásának tendenci­ája mellett ennek aránya hogyan vál­tozik Magyarországon?

– Az látszik a különböző kutatások­ban, hogy amikor az egyház tanítá­sa szerinti vallásosság csökken, akkor jellemzően nem az ateisták aránya nö­vekszik, hanem a maguk módján val­lásosaké. Egyes nemzetközi kutatások azt szokták mondani, hogy ez egy át­meneti kategória a vallási indifferencia, a teljes elvallástalanodás felé. Magyaror­szágon egyelőre még mindig körülbelül a lakosság fele sorolja ide magát, és az utóbbi öt-tíz évben nem látszik csök­kenni a vallásosság. Egy 2019-es ku­tatás szerint azok, akik azt választják, hogy „nem vagyok vallásos, határozot­tan más a meggyőződésem”, hasonló­an kicsi csoportot alkotnak (10%), mint azok, akik azt mondják, hogy az egy­ház tanítása szerint vallásosak (14%). Ha valami növekszik, akkor az a vallási közömbösség, amit az a válasz fejez ki, hogy „nem vagyok vallásos, engem az ilyesmi nem érdekel”.

Összességében a „maga módján val­lásos” kategória szokott inkább növe­kedni, de Magyarországon most ebből a szempontból is viszonylagos stagnálás figyelhető meg. A Magyar Ifjúság 2020-ban a fiatalok negyvenkilenc százaléka mondta, hogy vallásos a maga módján, előtte 2016-ban ez negyvenhárom szá­zalék volt, 2008-ban is negyvenhárom, 2004-ben negyvennyolc, 2002-ben pe­dig negyvenhat, tehát hasonlók a szá­mok. Ezzel szemben jól megfigyelhető trend, hogy az egyház tanítása szerint vallásosak aránya a fiatalokon belül is lassan csökken: ez 2000-ben még tíz százalék volt, 2020-ban pedig öt száza­lék.

„Az látszik a különböző kutatások­ban, hogy amikor az egyház tanítá­sa szerinti vallásosság csökken, akkor jellemzően nem az ateisták aránya nö­vekszik, hanem a maguk módján val­lásosaké.” (Fotó: Orbán Gellért)

De azok aránya is csökkent egy ki­csit ingadozó módon, akik azt mond­ták magukról, hogy határozottan más a meggyőződésük. A fiatalok körében 2000-ben ez nyolc százalék volt, 2020-ban meg négy százalék. És a két köz­tes kategória növekedett, a maga mód­ján vallásos mellett a „nem vallásosaké”, ami 2000-ben huszonnégy, 2004-ben pedig huszonnyolc százalék volt, most meg harmincöt százalék. Ezek nem drá­mai, de mégis fontos változások húsz év alatt. Érdekes azt is látni, hogy a 2020-as ifjúságkutatás több vallásra vonatkozó kérdése is picit magasabb fokú vallásos­ságot mutat, mint a 2016-os.

Mind a teljes felnőtt lakosság, mind a fiatalok esetében tehát a maguk mód­ján vallásosak, a lazán kapcsolódó, néha, nagy ünnepekkor templomba elmenő, „ha másban nem is, Istenben azért hívők” csoportja a legnagyobb. Van egy nagy, a vallással szemben nem elutasító csoport, akik megszólítása az egyházak előtt álló egyik legnagyobb kihívás.

Fotók: Orbán Gellért


Megosztás