„Mindenki használja ki, amit az Úristentől kapott”

„Posztumusz beszélgetés” Nemeshegyi Péterrel

Tárt karokkal várnak ránk… címmel 2016-ban jelent meg Kiss Péter Nemeshegyi Péter atyá­val készített életútinterjú-kötete. A könyvből terjedelmi okokból kimaradt Pepi bácsi néhány gondolata, ezekből szerkesztettük az alábbi „posztumusz beszélgetést”.

1. Rendtársai és tisztelői is Péter bácsinak, eset­leg Pepi bácsinak szólítják. Hány éves korában mondták önnek először azt, hogy bácsi?

– Amikor cserkésztiszt lettem, az összes kiscserkész Pepi bának hívott. De amikor először szólított valaki bácsinak – egy szilvaárus nénike –, az sokk volt. Ez is tizenhét éves korom körül történt. Viszont aztán nagy vigasztalásom­ra szolgált, amikor ötven évvel később megint valamilyen árus néni úgy szólított meg, hogy „fiatalúr”.

2. Jómódú nagypolgári családba született, fiatalon banktisztviselőként pénzügyekkel foglalkozott, és kis vagyonkát is örökölt szülei után. Jezsuita szerzetesként hogyan viszonyul az anyagiakhoz?

– Apostoli rend vagyunk, másokért élünk, dolgozunk. Az emberekért, és nem saját magunkért. Szent Ignác még hozzáteszi: „És anyagi ellenszolgáltatásra nem tartunk igényt.” Ingyen prédikálni: legfőképpen ezt hangoztatja. Mert az egyháziak rákfenéje a pénzvágy. És minden rom­lás a pénz iránti szenvedélyből fakad.

3. Belépése után a rendet betiltották Magyaror­szágon, Innsbruckban fejezte be a noviciátust. Egyszer sem ingott meg, hogy jól döntött-e?

– A rendházból egy emeleti folyosón át lehetett menni a templom karzatára. Én át is mentem néha imádkozgatni. Egyszer, amikor lenézek, látom ám, hogy egy öreg néni megy oltárról oltárra, körbe-körbe, Szent Ritától Szent An­talig, és mindenütt ájtatoskodik. Úgy látszik, meleg volt, mert mintha egy percre elszundikáltam volna. Amikor kinyitottam a szememet, és megint lenéztem, mit látok? Az öreg néni megint, még mindig körbe-körbe sétál, Szent Antal, Szent Rita és így tovább. Még éppen csak hogy fölébredtem, és hirtelen az az érzésem támadt, hogy meg­állt az idő. Mint a rossz gramofonlemez, mindig ugyanazt játssza, újra meg újra. Most már örökké azt fogom nézni, hogy a néni megy körbe-körbe, és soha nem lesz vége? – borzongtam meg. De aztán szerencsére magamhoz tértem.

Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

4. Kérésének megfelelően római tanulmányai után Japánba került misszionáriusnak, ahol harminchét éven át szolgált. A saját vagy elöljárói döntése volt, hogy az általános jezsuita eljárástól eltérően ilyen rendkívül hosszú ideig ugyanazt a munkát végezze?

– Amikor kis dolgokban kell dönteni, nem szeretem, ha bele­szólnak az elöljárók. Fölneveltek engemet jezsuitának, meg­bíznak bennem, hogy nem fogok butaságokat csinálni, ilyes­mikről magam szeretek dönteni. De azt, hogy mi legyen a fő munkám, és hogy a világ melyik részén töltsem a minden­napjaimat, inkább úgy szeretném, hogy az engedelmesség szabja meg nekem. Szent Ignác ezerszer mondja, hogy az em­ber, amikor az elöljárójának engedelmeskedik, biztosan Isten akaratát követi. Mert ha nem is az az Isten akarata, hogy az elöljáró éppen ezt vagy azt a parancsot adja nekem, de az biz­tosan az ő akarata, hogy én, aki engedelmességet fogadtam, a kapott parancsot engedelmesen végrehajtsam. A fő elv az, hogy mindenki használja ki, amit az Úristentől kapott, hogy az Isten dicsőségét és a lelkek javát szolgálja vele.

5. A jezsuiták külön engedelmességi fogadalmat tesznek a szentatyának. Ezért indult útnak 1956 nyarán XII. Piusz pápa áldásával Japánba?

– A jezsuita vezetés kijárta nekem, hogy „fél-magánkihall­gatáson” kérhessem az áldását. Elmentem Castel Gandol­fóba, ahol nyaralt. Odaállítottak egy nagy szobába har­minc-negyven embert, akiknek mind külön meghívása volt: házaspárokat, neves embereket, papokat, püspököket. A pápa pedig egyszer csak megjelent a hófehér ruhájában, nagy-nagy szemüveggel a szemén. Azt mondtam neki: „Jö­vő héten Japánba megyek az evangéliumot hirdetni, a szent­atya áldását szeretném ehhez kérni.” Ő kedves mosollyal a kezembe nyomott egy rózsafüzért, aztán letérdeltem, és megáldott. Ez csak két-három percig tartott, de mégiscsak Szent Péter utódjának áldásával vághattam neki a világnak.

6. Mi volt a XX. századi keresztény misszió igazi tétje Japánban?

– A II. vatikáni zsinat után, a hetvenes években történt, hogy a japán püspöki kar meghívott engemet előadást tartani az évi összejövetelükön arról, mi legyen a japán egyház tevé­kenységének gyújtópontja. Azt mondtam nekik, hogy Japán­ban mi más lehetne, mint az evangélium hirdetése a sok nem kereszténynek. Erre akkor rábólintottak, de azután volt egy csoport a püspökök között, szociális beállítottságúak, és ők azzal álltak elő, hogy van valami, ami még fontosabb ennél: a keresztény szociális igazságosság elveit a japán társadalom­ban, a politikában érvényesíteni. Ez a lobbi nagyon erős volt, és végül hangosabb lett, mint az én javaslatom. Kár volt, mert mit tud tenni a japán politikában egy olyan csoport, amely a lakosság fél százaléka? A japán társadalomban úgy lehet a szo­ciális igazságosságot jobban érvényesíteni, ha sok a keresztény.

7. Pályája jó része a II. vatikáni zsinat utáni időkre esett. Nem érezte úgy, hogy felfordul az a kato­likus világ, amelyben a hivatása megszületett?

– Amiket a zsinat később kijelentett, azok nekem teológiai szempontból nagyon természetesnek tűntek. Az a teoló­gia, amit én a Gergely Egyetemen tanultam, hál’ Istennek már mintegy elővételezte a zsinat hangulatát. Nem volt „pápaimádó”, hanem a Szentírásból kiindulva, az egyházatyákon keresztül, a világgal párbeszédet folytatva igye­kezett megfogalmazni Jézus Krisztus tanításának üzene­tét. Azt viszont meg kell vallani, hogy a zsinat után voltak olyanok, akik megbolondultak. Ez ahhoz hasonlított, mint amikor egy kamasz fiút vasszigorral vezet a papája, az­tán azt mondja neki: „Most már nagy vagy, fölnőttél, me­hetsz a magad esze után.” De annak a kamasz fiúnak még nincs „maga esze”, így aztán mindenféle szamárságot mű­vel. Nagyobb probléma, hogy bár a zsinat tanítását végül a haladó püspökök határozták meg, azt a kérdést, hogy a pá­pai hatalom és a püspöki kar hatalma miképpen viszonyul egymáshoz, sem akkor, sem azóta nem sikerült megoldani.

Illusztráció: Meszleny Anna

8. Hogyan élte meg, amikor a rendszerváltozás után, hetvenéves korában hazahívták?

– Mivel Japánban rajtam kívül is nagy számban dol­goztak külföldi misszionáriusok, nem voltam egyedülállóan fontos valaki ott. A kiesésem persze hátrányt okozott, de nem tette tönkre a masinát. Itt viszont nagyon kértek, hogy jöj­jek. Hogy mennyire őszintén mondták, nem tudom. De azért éreztem, hogy magyarul tudó jezsuitaként objektíve nagyobb szükség volt rám Magyarországon, mint Japánban, merthogy sosem tudtam annyira jól japánul, mint a született japánok.

9. Több tucat könyve jelent meg hosszú élete során. Mit jelentenek az ön számára?

– Soha nem fordítottam annyira nagy műgondot a könyveimre. Nagy részük felkérésre született. Magamtól nekiállni, valamit kitalálni nehezebben megy; de amikor látom, hogy valakinek ez vagy az a problémája, és választ keres rá, akkor nekilendülök. Ha megvan a kézirat, oda­adom egy kiadónak. Kijavítom, amit szükségesnek tar­tok, de nem vagyok olyan típus, aki sokat okvetetlenke­dik, hogy „ezt még írjátok be”, vagy „azt még húzzátok ki”.

10. Az írás, egyetemi oktatás, lelkipásztor­kodás mellett maradt ideje a rendszeres felüdülésre, testmozgásra?

– Nem, sajnos. Tinédzserkoromban, amikor cserkészkedtem, nagyon szerettem kirándulni, hegyet mászni. Utána, amikor a rendbe beléptem, ezek persze mind elmaradtak, mert a leg­utóbbi éveket kivéve mindig nagyon sok elfoglaltságom volt. Ritkán fordult elő, hogy akár csak egyetlen szabad napom is adatott. De amikor még friss és fiatalosabb voltam, azokat mindig ki is használtam: fölmásztam a Tokió körüli hegyekre. Ott vannak mindjárt a város mellett, villamossal lehet hozzá­juk kijutni. Nagyokat sétálgattam egyedül. Nem tettem vesze­delmes túrákat, de a szép erdei utakon jó volt megcsodálni a virágocskákat, hallgatni a madarakat, nézni a tájat.

 

Megosztás