5 + 1 keresztény podcast, amelyet érdemes hallgatni

Istenmorzsák az online térben

Nem csak a csendben lehet találkozni Istennel. Van, akinek a természet, másnak egy tudomá­nyos, teológiai gondolat, a zene vagy a szegényekkel való találkozás teremti meg a kapcsolódás lehetőségét. Amikor nem tudunk kilépni az általános zajból, mégis keresztény gondolatokra, istenmorzsákra vágyunk, jól jöhet egy jó podcast.

A csönd hallatlanul erős, mélységesen nyitott, kegyelmi állapot, amelyet – s ez­zel talán nem vagyok egyedül – sokszor nem sikerül megtalálni vagy megenged­ni magunknak a mindennapokban. De talán az sem mindegy, milyen tartalom­mal töltjük ki a helyét utazás, főzés köz­ben, vagy amikor aktívabb figyelemmel szeretnénk valamit befogadni a világ­ból. Ahogy a vizuális tartalmak, úgy a hangzó média tengernyi kínálatában is rengeteg választásunk van, messze túl azon, hogy melyik rádiót kapcsol­juk be a kocsiban (noha annak is meg­van a maga sajátos izgalma). Az iPod – az Apple hangfájl-, később hang- és vi­deólejátszója – és a broadcast (közvetít, sugároz) szavak összeolvadásából ke­letkezett podcast kifejezés mindazokat a digitális médiatartalmakat (hang és vi­deó, bár ez utóbbira kialakult a vodcast kifejezés is) jelöli, amelyek sorozatban jelennek meg, internetes csatornákon érhetők el, melyekre feliratkozva követ­hetjük őket.

Az ismert médiamegosztókon fo­gyasztható magyar nyelvű adások ská­lája az ismeretterjesztéstől az életmód­tanácsokon át a hangosmesékig igen széles. Rálelhetünk azokra a csator­nákra, amelyek a saját véleményünk­ben erősítenek meg, azokra, amelyek tágítják az ismereteink és érveink kö­rét, esetleg kifejezetten a határainkat feszegetik, vagy felháborítanak, és épp ezzel segítenek pontosabban megfogal­mazni, mit is érzünk igaznak egy-egy kérdéssel kapcsolatban. Ebben a cikk­ben azokból a podcastokból kínálok szűk válogatást, amelyek keresztény szemszögből tesznek fel kérdéseket, és a maguk változatos módján gondolko­dásra késztetnek a hitünkről.

Nagy örömömre sok értékes műsor kínálkozik akár egy-egy plébániai kö­zösség, szerzetesrend tevékenységéhez kapcsolódóan is (például a jezsuiták­nak rögtön három is van). Több em­lítésre méltó csatorna sem került be azonban ebbe a válogatásba, melynél a fő szempont a tartalom és a megva­lósítás színvonala mellett az volt, hogy mennyire teszi magáévá és aknázza ki egy-egy műsor a műfaj lehetőségeit.

A podcastmegosztók magyarországi rangsorai alapján elmondható, hogy a legtöbben tájékozódásra, vélemé­nyünk formálására, informatív szóra­kozásra és önfejlesztésre használjuk ezt a műfajt.

Vagyis főként az információátadás eszközeként hatékony, így a val­lás számos értékes, az ismeretek ap­rópénzére nem váltható formájának közvetítésére kevésbé alkalmas. Talán éppen ez: a beszédre, tanulásra helye­zett nagyobb hangsúly az oka annak is, hogy – megfigyelésem szerint – pro­testáns testvéreink erősebbnek bizo­nyultak ebben a műfajban. Szubjektív ajánlómban igyekszem különböző té­maköröket megszólaltató, más-más stí­lusú adásokat is felmutatni, miközben fontosnak tartom, hogy új ismeretek­kel, új nézőpontokkal gazdagító vagy akár határfeszegető műsorokról is tu­dósítsak, amelyek a bátor nyitottság ke­resztény példáit állítják elénk.

A Jó Pásztor nyája

Az első választott podcast hibátlan alapötletre épít, amelynek azonban a maga sajátos veszélye is megvan. Hogy a készítők ezzel tisztában vol­tak, a vállalkozás címéből is kiderül: az Istenélmények sallang nélkül, Tóth-Fa­zekas Andrea műsora a Képmás csator­náján, valóban egyszerűen, hitelesen igyekszik mondani valamit Istenről. Úgy, ahogy azt a meghívott beszélgető­társak ismeretei, szókincse, lelkivilága elénk tárja. A harminc-negyven per­ces idősávokban olyan emberek törté­neteivel találkozunk, akik valamilyen szenvedésből, krízisből, olykor a ke­reszténységtől nagyon távolról indul­tak, és nemegyszer az életük múlt azon a kérdésen: „Hol van Isten?”, majd az egész életükkel feleltek rá. Az elhang­zottak egyszer megerősítenek, másszor megráznak, és van, hogy felkapom a fe­jem: lám, ha valaki „kintről” nyit be egy keresztény közösségbe, milyen­nek láthat minket, akik már ott ülünk. A megtérésről annak is nehéz pontosan beszélnie, akinek van róla tapasztalata, és ugyanilyen nehéz keretbe tenni és megmutatni másoknak. Szinte magától kínálkozik a csapda, hogy a kimond­hatatlant vagy nehezen érthetőt egy­szerűsítsük, hangulatokkal árnyaljuk, hogy átadható legyen − ami nagyon hamar rászárítja a cukormázat a leg­jobb szándékra is, és sokakat elriaszt. Ezért is nagy érdem, hogy Tóth-Faze­kas műsorának valóban sikerült sal­langmentesnek maradnia.

Örök igazság vagy az én igazságom?

Közéleti kérdésekben sem könnyű ki­egyensúlyozott tartalmat létrehozni, vé­leményt megfogalmazni, miközben ez legalább olyan fontos feladat, mint ami­lyen nehéz. Talán nem mondok újat az­zal, hogy a mai végletekig megosztott közbeszédben a legtöbb napi hírnek, eseménynek, amelynek lehet keresztény olvasata, (párt)politikai olvasata is van, amelyhez nagyon sok érzelem, indulat, az elutasítástól vagy a másik megbántá­sától való félelem is kapcsolódik. Ebben a nehezített helyzetben kell megszólalnia annak, aki szeretne a véleményformá­lás feladatával és felelősségével szembe­nézni. Miközben az erre kísérletet tevő egész szép számú műsorral ismerked­tem, be kellett látnom, hogy nekem is hamarabb nyerik el a tetszésemet azok, amelyek a sajátomhoz közeli véleményt fogalmaznak meg. Igyekeztem ezért egy lépést távolodni, és egy másik fontos té­nyezőre koncentrálni, mégpedig a vita­kultúrára, a nyitottság mértékére, a kér­dések komolyságához és az érintettekhez való kimondott vagy kimondatlan viszo­nyulásra. Végül is az, hogy mitől keresz­tény egy podcast, csak részben követke­zik a felvetett témákból; sokkal jobban mutatja meg az, ahogyan egy-egy vitás kérdésben a saját feladatáról gondolko­dik. Így esett a választásom két evangé­likus lelkész, Szlaukó-Bobál Orsolya és Kovács Viktor (akit az Evlelkész csatorná­ról és a KötőSzó blogról talán evangélikus körökön kívül is ismerhetnek) műsorára, a Szóbanforgó podcastra. Őket hallgat­va az a benyomásom, hogy az olyan ál­talam rázósnak gondolt kérdések, mint a politikai korrektség, az egyház jövője vagy a vallásközi párbeszéd talán nem is olyan rázósak, ha alázattal figyelünk egymásra, és arra, hol végződik a kinyi­latkoztatott örök tartalom, és hol kezdő­dik a vélemény.

Szex, szerelem, Szentírás

Bizonyos értelemben a magánélet is a közélet egy fontos eleme (ha csak be­legondolunk, hogy a legszorosabb kap­csolataink mennyire meghatározzák a tágabb közösségben tanúsított visel­kedésünket, vagy ha a család gazdasá­gi szerepére tekintünk). Valamennyi­en, akik párkapcsolatban élünk, vagy szeretnénk abban élni, hamar megis­merjük a vallásos nevelésben gyakran ismételt kérdéseket a házasságról és szexualitásról, a szinte elmaradhatatla­nul hozzájuk tartozó gyakran ismételt válaszokkal. Szkeptikusan hallgatok bele bármilyen újabb beszélgetésbe, előadásba, ami erről szól; nem számí­tok rá, hogy valami újat fogok hallani, mert bár sokféle értetlenség, fájdalom és eltérő tapasztalat gyűlik a témában, megint csak nehéz, és talán félünk is kicsit újabb válaszokat keresni. Nem mintha önmagukban baj lenne a régi válaszokkal – de talán nem csak én érzem úgy, hogy nincs velük elintézve a dolog. Így gondolhatta Ujlaki-Győri Anna és Nagyné Végh Csenge, két fia­tal feleség és édesanya is, amikor Egy­testté címmel közös podcastot indí­tottak. A körülbelül negyvenöt perces beszélgetéseket maguk is az alapvető kérdésektől és az ismert válaszoktól kezdik, de nagy örömömre nem elég­szenek meg ennyivel. Felkészült be­szélgetéseik és meghívott vendégekkel készült interjúik során a teremtéstörté­net emberképét saját tapasztalataikkal is összevetik, de olyan súlyos témákra is időt szánnak, mint a szexuális visszaélések formái, egyéni és társadalmi vetületei. Sok izgalmat rejt a téma, re­méljük, nem fáradnak el felfedezni, mit tanulhatunk még belőle.

Kultúra és vallás

A kultúra bizonyos értelemben min­den – hirdeti az angolszász gyökerű kultúratudomány. Ez igaznak látszik akkor is, ha a keresztény kultúrára né­zünk: nem találjuk a határait, mi tar­tozik még ide, és mi az, ami már nem. Gondolhatunk a vallásos viselkedésre, ennek történetére, a keresztény tanítás­ra és művészetre, társadalmi normák­ra, vagy a különböző felekezetek tagja­inak mindennapi megnyilvánulásaira, politikai, közösségi és családi szinten egyaránt. Vagyis elég sok téma elférne itt, azok is, amelyekről eddig szó volt. Ezért itt egy olyan műsort szeretnék megemlíteni, ami keresztény szem­pontból kicsit talán kakukktojás, mert az eddigieknél nagyobb távlatból néz rá a vallás területére, azt mondhatnám: kívülről. A Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének isme­retterjesztő előadás-sorozatát, a Val­láscooltúra podcastot hallgatva több­féle vallásos viselkedés történetéről és változatairól, vagy az emberi cselekvés akár nem is tudatos vallásosságáról is megtudhatunk érdekességeket, ami, ha rászánjuk az időt és a szellemi energi­át, nagy tanulságokkal szolgálhat saját társadalmunk és egyházunk jelenének megértésében. Ha személyes egészsé­günk védelmében meghallgatnánk egy orvosi műsort, nem kell visszari­adnunk a lelki élet ilyesféle tudomá­nyos megközelítésétől sem – hiszen ez is Istentől való.

XXI. századi hitvita

Nem tagadom, hogy a kedvenc pod­castom következik. Ha az élet alapve­tő és örök kérdéseiről (honnan jöttünk, hova tartunk, mi a valóság stb.) való eszmecserére gondolok, bő húsz éve tartó barátságom jut eszembe, melynek beszélgetései során az én katolikus ta­nításban érlelődő hitemet jó barátnőm saját élettapasztalatai szerint formáló­dó hitével ütköztetjük, és tanulunkegymás látásmódjából. Ezért is kezd­tem nagy kíváncsisággal a Létkérdések adásainak hallgatásába. E beszélgeté­sek még nagyobbra vállalkoznak: egy ateista vagy agnosztikus nézőpontot (Szilvay Péter képviseletében) állíta­nak szembe a keresztény vallásos hittel (melynek Szabó Viktor a szószólója). A harminc-negyven perces adásokban a kezdeti kérdésfeltevéstől: „Meggyőz­hetjük-e egymást a hitről, vagy egyál­talán juthatunk-e konszenzusra?” az Isten definiálására vonatkozó vitákon keresztül egész konkrét fogalmak, eszmék értelmezésével, megvitatásá­val haladnak tovább. Azon túl, hogy a hitvita műfajába XXI. századi leve­gőt engedni önmagában izgalmas, és saját belső életüket ennek kitenni na­gyon bátor vállalkozás, ezek a beszél­getések még azzal is kiemelkednek, hogy a témához és a módszerhez nél­külözhetetlen önreflexió jellemzi őket. A beszélgetőtársak közös vitakultúra kialakítására törekszenek, visszatekin­tenek esetleges hibáikra, tévedéseikre, ami legalább annyira bátorító és tanul­ságos, mint maguk a gondolatok és is­meretek, amelyek felvetődnek köztük. Hihetetlenül lelkesítő ellentétes állás­pontról megszólaló felek ilyen konst­ruktív, egymást erősítő igazságkeresése tanújának lenni.

365 nap alatt a Biblia körül

És végül még egy kakukktojást aján­lok, ezúttal egy külföldi csatornát. Tu­lajdonképpen e válogatás elindítója és apropója volt az egyesült államok­beli Ascension médiavállalat műsora Mike Schmitz katolikus pap vezetésé­vel, a The Bible in a Year, amely min­den jel szerint a legnépszerűbb keresz­tény podcast a világon, 2021-es indulása óta milliók követik. (Talán megegyez­hetünk abban, hogy a „ki csinál jobb műsorokat?” kérdésben ezzel egyenlí­tettek a katolikusok.) Az ötlet egyszerű, de hosszú tanulmányok eredménye. Jeff Cavins bibliakutató, akit alkalmanként a műsorban is hallhatunk megszólalni, kidolgozott egy olvasási tervet, amely a Szentírás elbeszélő részeit alapul véve egy év alatt végigkalauzol valamennyi ó- és újszövetségi könyvön. Ezt a ter­vet követve (mely letölthető, és bárme­lyik magyar fordítású Bibliával remekül használható) napról napra ereszkedünk bele a sokszor nehezen emészthető ószövetségi családtörténetekbe, vége­láthatatlan családfák és építkezések le­írásába, a próféciákon keresztül Jézus Krisztus életébe és tovább, Schmitz atya pedig rövid magyarázatokkal világít rá a kontextusra, összefüggésekre és ak­tualitásokra a napi részekben, amelye­ket előzőleg felolvasott. Ha vannak vak­foltjaink a Bibliában mint nekem, vagy szeretnénk újra megmerítkezni benne, nyelvet tanulni, vagy egy létfontosságú szellemi útra vállalkozni, ez a műsor ki­váló társunk lesz.

Nyitókép: Unsplash


Megosztás