„Ha Isten is akarja”

Beszélgetés az egyetlen magyarul is beszélő francia jezsuitával

Pierre Clermidy SJ tavaly ősszel Marseille-től Budapestig kerékpározott, és azóta is a Jezsuita Kiadó közvetlen szomszédjában lakik. A jezsuita létről, teremtésvédelemről és szabadidőről is beszélget­tünk vele, s azt is elárulta, mi jellemzi jól a magyarokat.

1 Hogy kerül egy francia jezsuita Magyarország­ra? Miért tanultál meg magyarul?

– Az életben nagyon gyakran nem az út hozza a talál­kozásokat, hanem a találkozások jelölik ki az utat. 1991-ben a fiatal jezsuiták párizsi találkozóján ismerkedtem meg Kiss Ulrichkal. Meghívott, hogy jöjjek el Magyaror­szágra franciát tanítani. Az év augusztusában néhány ba­rátommal francia nyelvtanfolyamot szerveztünk a Győr melletti Ménfőcsanakon. Aztán hat egymást követő évben nyári tanfolyamot tartottam a Szeged melletti Domaszé­ken. Minden alkalommal körülbelül harminc résztvevőnk volt. Apránként azt mondtam magamban, hogy jó lenne, ha én pedig megtanulnék magyarul. Teológiai tanulmá­nyaim mellett a párizsi INALCO-ban (Keleti Nyelvek és Civilizációk Nemzeti Intézete) vettem magyarórákat. 1997-ben mint fiatal jezsuita papot az elöljáróim Kolozs­várra küldtek. Az első évemet Erdélyben töltöttem a ro­mán és a magyar nyelv tanulásával. És hat hónapot töltöt­tem Szegeden, hogy fejlesszem a magyartudásomat.

2 Hogyan jellemeznéd a magyarokat? Neked milyen a „tipikus” magyar? Mi vonzó ben­nünk? És mi meglepő?

– Ez nehéz kérdés. Nem akarok az elsöprő általánosítások csapdájába esni. Minden ember egyedi, és hiábavaló lenne egy egész népet címkézni. Sok magyarral találkozhattam, akiket barátságosnak, kíváncsinak, komolynak, szorgal­masnak, intelligensnek, humorosnak tartok. A magyarok és a románok között észrevettem egy fontos különbséget, de a különbség persze nem jelenti az egyik fölényét a má­sikkal szemben. A románok nagyon gyakran mondták ezt a kifejezést: „Ha Isten akarja.” A magyarok pedig azt mondták: „Ha Isten is akarja.” Ez a kis kétbetűs szó, az „is” nekem jellemzőnek tűnik a magyarokra.

3 Milyen családból jössz? Hány testvéred van, hol nőttél fel?

– Egy Lyon melletti kis faluban születtem, nem mes­sze Taizétől. Három bátyám van és két nővérem. Sokat ját­szottam a természetben, az erdőben, folyóknál. Középis­kolai tanulmányaim során hét évig bentlakásos voltam. Csodálatos évek voltak ezek, részt vettem az iskolalelkész­ség programjain és keresztény nyári táborokban is.

4 Miért lettél jezsuita? Hány éves korodban léptél be a rendbe?

– Egy évvel az érettségi előtt három nagy kérdés fo­galmazódott meg bennem: Mit akarok kezdeni a jövőm­mel? Mit jelent a keresztény elkötelezettség? Mit kell ten­nem, hogy a világ jobb hellyé váljon? És e három kérdés kereszteződésénél merült fel bennem egy napon a kérdés: miért ne lennék pap? Nem úgy döntöttem, hogy feltettem magamnak ezt a kérdést. Váratlanul jutott eszembe.

Érettségi után ápolónak tanultam, majd két évig dol­goztam a párizsi Curie Intézet gyermekonkológiai osztá­lyán. Éjszaka dolgoztam, ami lehetővé tette, hogy nappal filozófiát tanuljak a Sorbonne-on. A jezsuitákat az orvosi etika reflexiója révén fedeztem fel. Aztán részt vettem egy Szent Ignác-i lelkigyakorlaton. Miután a katonai szolgála­tomat is teljesítettem, huszonnégy évesen kértem a felvéte­lemet a jezsuitákhoz. Amikor bekerültem a noviciátusba, négy nagy vágy lakott bennem: az Isten, az erkölcsi ne­messég, a munkaközösség és a hitemről való tanúságtétel iránti vágy. Azt hiszem, mondhatom, hogy ez a négy soha nem hagyott el.

5 Mivel foglalkoztál eddig jezsuitaként?

– A két év noviciátus után öt évig teológiát tanultam, és kétéves lelkipásztori gyakorlatot végeztem diákok között. 1997-ben szenteltek pappá. Négy évet töltöttem Kolozsváron, a Manréza lelkigyakorlatos ház építését ve­zettem. Aztán visszatértem Franciaországba. Egy jezsuita gimnáziumban dolgoztam káplánként, illetve a cserkészet országos lelkésze voltam az időstagozatban. A cserkész­vezetők képzésében is részt vettem. Végül tizenegy éven keresztül irányítottam a marseille-i Laennec Központot, ahol több mint ezer orvostanhallgató tanul. A pedagógiája két pillérre épül: egymás képzésére és egymás segítésére. Többévi intenzív munka után a feletteseim néhány ma­gyarországi pihenőhónapot biztosítottak számomra, mi­előtt új küldetéssel bíznak meg.

6 Hogyan imádkozol?

– Jól érzem magam az ignáci imában. Nagyon sze­retek elmélkedni Isten igéjén. Főleg, ha homíliát kell írnom. Isten igéje, amely édes, mint a méz, és éles, mint a kard, táplálhatja a lelkünket. Magyarországon a csendes lelkigyakorlatokat fedeztem fel Mustó Péter atyánál. Ne­kem is tetszik ez a lecsupaszítottabb stílus. Szívesen veszek részt taizéi imán is. Gyakran jártam Taizébe, és számos nemzetközi találkozójukon vettem részt.

7 Van kedvenc zenéd?

– A zenei ízlésem eklektikus. Diákkoromban szeret­tem táncolni. Nagyon szeretem a lassú rockot. Gyak­ran hallgatok magyar zenét is. Nagyon szeretem az István, a király című rockoperát. Egyszer-egyszer szakrális zenét is hallgatok.

8 Sportolsz?

– Sajnos nem sportolok eleget. Öregszem. Fiatalabb koromban sokat túráztam. A cserkészekkel vagy a diákokkal többször megjártam a Mont Blanc lejtőit. De az utóbbi években inkább vitorlázok. Ez kevésbé fárasztó. Kerékpározom is. Szeptemberben biciklivel jöttem Mar­seille-ből Budapestre. De kicsit csalok, mert elektromos rásegítésű a kerékpárom.

9 Ha azt a szót hallod, teremtésvédelem, mi jut róla eszedbe?

– Nagyon szeretem. A környezet védelme nem csak a kormányok feladata. Mindenki, ahol van, védheti és kell is védenie a természetet. Ahogy Ferenc pápa mondja, a Föld a mi közös otthonunk. Vigyáznunk kell rá.

10 Mik a terveid?

– A jövőbeli küldetésem még nincs meghatá­rozva. Nem lehetetlen, hogy a párizsi magyar plébániával foglalkozzam.


Megosztás