A mesztic Mindszenty

A nicaraguai egyházüldözés háttere – magyar szemszögből

Január közepén váratlanul szabadon engedte a koncepciós perben évtizedekre elítélt Rolando Álvarez püspököt a nicaraguai kormányzat. A Vatikánba menekített főpap azóta is hallgat, ám a spanyol nyelvű sajtóban megjelent néhány kommentár, amelyek alapján a helyzet és a háttérben zajló szentszéki diplomácia voltaképp egész ismerősnek tűnhet.

Egy évvel ezelőtt, 2023 márciusában bezárt a Vatikán hivatalos képviselete Nicaraguában. A közép-amerikai or­szágból azóta hónapról hónapra érkez­nek az egyházüldözésről szóló, egyre aggasztóbb hírek. Lapunk hasábjain is beszámoltunk az államellenes összees­küvés vádjával házi őrizetben tartott, majd huszonhat év fegyházra ítélt ma­naguai, azaz fővárosi püspök sorsáról, az egyik napról a másikra államosított katolikus intézményekről, a szerzetes­rendek betiltásáról és vagyonuk elkob­zásáról. A helyzet cseppet sem látszott enyhülni, hiszen a Daniel Ortega dik­tátor által vezetett állam január elején immár a második püspököt börtönöz­te be, amiért nyilvánosan merészelt imádkozni Álvarez püspök szabadon bocsátásáért.

Fotó: AfP

 

Ilyen előjelek után bombaként rob­bant a hír 2024. január 14-én, hogy a két főpásztor és tucatnyinál több paptársuk a Vatikánba érkezett. A ni­caraguai kormány sietve kiadott sajtó­közleményében köszönetet mondott Ferenc pápának, a vatikáni Államtit­kárságnak és különösen Pietro Paro­lin bíboros államtitkárnak és munka­társainak „a tiszteletteljes és diszkrét koordinációért”. Bezárt nunciatúra ide, kiutasított külképviselők oda, a szín­falak mögött gőzerővel zajlottak tehát a diplomáciai tárgyalások, és talán az is a „játszma” része lehetett, hogy újév napján a szentatya imádságra szólította fel a világegyházat Nicaraguáért. (Né­hány nappal később az USA is közle­ményben sürgette a bebörtönzött pa­pok szabadon bocsátását.) A januári akció óta azonban nem szólalt meg az ügyben sem a pápa, sem a kiszabadult két püspök. Kik a főszereplők, és mi le­het a háttérben?

Banánköztársaság

Nicaragua igazi kompország. Kö­zép-Amerika közepén terül el, és már a spanyol konkvisztádorok idején is itt keresztezték egymást a déli és az észa­ki kontinensfelet, illetve az Atlanti- és a Csendes-óceánt összekötő kereske­delmi útvonalak. Mivel a XIX. század óta önálló ország keleti partvidékén hatalmas tó található, az észak-ame­rikai befektetők eredetileg itt akarták megépíteni a két óceánt összekapcso­ló hajózható csatornát. A nicaraguai politika és gazdaság azóta is jelentős részben az USA befolyása alatt áll – je­lentős részben pedig az ez ellen küzdő baloldali/nemzeti/marxista mozgal­mak irányítják, amelyek a közeli Ku­bából, illetve Venezuelából importál­ják a politikai know-how-t és a tőkét. Az ország XX. századi történetét két rendszer, illetve ideológia határozta meg: a Somoza-rezsim, illetve politikai utódai az USA-párti, Augusto Sandino és elvtársai pedig az utóbbi irányvona­lat képviselték.

Ami a közelmúltat illeti, 1990 és 2006 között somozista kormányzata volt az országnak, amikor is némileg váratlanul – és demokratikus módon – a sandinista Daniel Ortega került hatalomra, aki 2022-ben immár ötö­dik elnöki ciklusát kezdte meg. Ám ahogy az idősödő vezetők esetében szokás, a hetvenkilencedik évében járó egykori partizán már csak egyre radikálisabb eszközökkel tudja fenn­tartani hatalmát. Az USA persze fo­lyamatosan szankciókkal sújtja a rezsi­met, ennek és a mélyrepülésbe került Venezuelának „köszönhetően” a nica­raguai életszínvonal meredeken csök­ken, a korrupció egyre nagyobb, az elégedetlenkedő polgárok tüntetése­it erőszakba fojtják, a rendszer ellen felszólalókat pedig sorban börtönzik be államellenes összeesküvés vádjával. A másfél magyarországnyi területen mára mindössze hatmillióan laknak, s csak a legutóbbi években tíz-tizen­öt százalékkal csökkent a lakosság lét­száma az erőszakhullámot követő ki­utasítások, illetve az emigráció folytán.

Rohamrendőrök a matagalpai püspöki palota előtt (fotó: AFP)

 

Comandante Daniel

José Daniel Ortega Saavedra 1945-ben született, a fővárosi jezsuita egyetemen volt joghallgató, ám a hatvanas évek elején csatlakozott a Szandinista Nem­zeti Felszabadítási Fronthoz. Egyre fel­jebb lépkedett a mozgalom ranglétrá­ján, mígnem egy fegyveres rablás után hét évre bebörtönözték, majd Kubába száműzték. Itt hamarosan Fidel Cast­ro gerillái között talált új elvtársakat, kiképezték marxizmus–leninizmus­ ból is, s a kubai vezetőtől kölcsönözte a hívei körében előszeretettel használt titulusát, a Comandantét (Parancs­nok). Kiképzését követően ugyan­is visszacsempészték Nicaraguába, és a Somoza-rezsimet megdöntő puccs után 1981-től informálisan, 1985-től pedig már elnökként az ország veze­tője lett. Egy ciklust követően alul­maradt a választásokon, de 2006-ban visszatért, sőt a szegénység felszámo­lását célzó, ideológiailag megszelídített programjának köszönhetően kétszer is újrázhatott. A harmadik ciklus meg­kezdéséhez még csak egy alkotmány­módosítást kellett áterőltetnie, negye­dik államfői időszakát azonban már csak a régi időkből ismerős erőszakos módszerekkel sikerült megszilárdíta­nia. A jóléti intézkedések alapját meg­teremtő venezuelai források elapadtá­val ugyanis 2018-tól megszorításokra kényszerült, amelyek ellen tömegek vonultak utcára. A rendőrség a tünte­téseket brutálisan leverte, több százan életüket vesztették, s a terror azóta sem látszik enyhülni.

Az elmúlt években több száz kor­mánykritikus személyt, ellenzéki po­litikust – köztük elnökjelölteket – tar­tóztattak le és ítéltek el, ezernél több alapítvány és civil szervezet munká­ját lehetetlenítették el arra hivatkoz­va, hogy külföldi ügynökök. Bedöntöt­ték a legpatinásabb liberális napilapot, működésképtelenné tették a független médiumokat, több száz újságíró me­nekült el az országból. Mindeközben Nicaragua sorra szakítja meg a dip­lomáciai kapcsolatot az USA szövet­ségeseivel, s a lehető legszorosabbra fűzi viszonyát a kommunista Kínával, és Oroszország ukrajnai inváziójának jogossága mellett foglal állást.

Keresztény, szocialista, szolidáris?

A nicaraguai katolikus egyház mind­ezt persze nem hagyhatta szó nélkül, hiszen az ellenzék elfojtását követő­en az egyedüli széles társadalmi be­ágyazottságú ellensúly maradt. Amint a szomszédos Honduras apostoli nun­ciusa, Pintér Gábor érsek rámutatott egy korábbi interjúban, Nicaraguá­ban a környező országoktól eltérően alig hódítottak teret az észak-ameri­kai protestáns egyházak, és a lakosság döntő többsége gyakorolja is katoli­kus vallását. Ezt felismerve, amikor 2006-ban visszatért az elnöki palo­tába Comandante Daniel, marxista jelszavait a „kereszténység, szocializ­ mus, szolidaritás” szlogenre cserél­te, és úgy fogalmazott: „Jézus Krisz­tus a hősöm.” Templomi házasságot kötött nyolc gyermeke édesanyjával, Rosario Murillóval (aki 2016 óta al­elnökként is mellette áll), és szigo­rú abortusz- és melegtörvényekkel is a konzervatív katolikus körök felé tett gesztust.

A nicaraguai elnöki pár (fotó: AFP / NICARAGUAN PRESIDENCY / CESAR PEREZ)

Amikor a zavargások bő öt évvel ezelőtt kitörtek, a nicaraguai egyhá­zi vezetők egyfelől elítélték a rendőri erőszakot, felszólaltak a jogállamiság helyreállítása érdekében, és segítő ke­zet nyújtottak az ártatlanul meghurcol­taknak, másfelől közvetíteni igyekez­tek a kormányzat és az ellenzék között. Ortega elnök azonban ezt a kiállást igencsak rossz néven vette, onnantól fogva az egyházat Amerika-pártinak és az államellenes felkelők támogató­jának minősítette, és a tisztogató lé­péseket kiterjesztette a katolikus kö­rökre is. Kijelentette, hogy az egyház antidemokratikus intézmény, hiszen sem a püspököket, sem a pápát nem a hívek választják, majd egy televíziós beszédében a papokat gyilkosoknak, puccsistáknak és külföldi ügynökök­nek bélyegezte.

Először az egyházi médiumokat kapcsoltatta le, majd kiutasította a pá­pai nunciust az országból, bezáratta a vatikáni képviseletet, koholt vádakra és jogsértésekre hivatkozva ellehetet­lenítette a Szeretet Misszionáriusai és a Caritas Nicaragua működését. 2023 tavaszán betiltották a nagyheti körme­neteket, majd az addigra már hónapok óta házi őrizetben, majd előzetes letar­tóztatásban tartott, a száműzetésnek ellenszegülő Rolando José Álvarez La­gos püspököt huszonhat év börtönre ítélték. Tavaly nyáron Ortega államo­sította az egyházi egyetemeket, majd betiltotta a Jézus Társasága működé­sét, elkobozva minden vagyonukat. De nemcsak a nemzetközi kapcsola­tokkal rendelkező intézményekre és szerzetesrendekre csapott le az elnök bosszúja: összesen mintegy negyven papot tartóztattak le, ítéltek el államel­lenes összeesküvés vádjával, és utasí­tottak ki az országból, megfosztva őket állampolgárságuktól. (A negyven fő te­hát csak a nicaraguai születésű kleri­kusokat jelenti, ennél jóval magasabb­ra rúg a kiutasított, illetve az országba vissza nem engedett más nemzetiségű szerzetesek, misszionáriusok és egyhá­zi szolgálattevők száma – a Fülöp-szi­getektől Spanyolországig, Mexikótól Chiléig terjedő spanyol ajkú országok között mindig is nagy volt a mozgás.) „Küldetésének megfelelően az egy­ház csak békét, igazságot és szabad­ságot kért” – hangoztatta a külföldi ügynöknek bélyegzett papok egyike. José María Tojeira SJ, akit a jezsuiták kiűzésekor neveztek ki a rend Nica­ragua-ügyi különmegbízottjának, úgy fogalmazott: „Bármennyire erősköd­jön is Rosario Murillo, hogy nincs egy­házüldözés Nicaraguában, ami zajlik, egyértelműen az. Ekkora egyházelle­nes támadássorozatot, papok szám­űzését, erőszakos vagyonelkobzást és hasonlókat utoljára akkor láttunk, amikor Kínában Mao hatalomra jutá­sát követően eltörölték a vallásszabad­ságot, és betiltották a katolikus egyház működését.”

A jezsuitákat sem kímélték

Amint arról A SZÍVben tavaly rövi­den beszámoltunk, 2023 nyarán Ni­caraguában néhány óra leforgása alatt államosították a jezsuita fenntartá­sú rangos Közép-amerikai Egyete­met (Universidad Centroamericana – egykor itt volt joghallgató Daniel Ortega), és kiűzték a campus részét képező rendházukból az intézmény­ben tanító szerzeteseket. Két hétre rá, augusztus 23-án felfüggesztették a Jézus Társaságát mint jogi személyt, és minden vagyonukat elkobozták. Az intézkedések ellen nyilatkozatban til­takozott a jezsuita egyetemek szövet­sége, valamint P. Arturo Sosa SJ gene­rális is, aki a Társaság ellen felhozott vádakat koholtnak minősítette, vala­mint szolidaritásáról és támogatásá­ról biztosította a helyi jezsuita közössé­get. A Jézus Társasága közép-amerikai rendtartománya is közleményben szó­lalt fel a jogsértések ellen, ugyanakkor a helyzet rendeződését remélve, né­hány idős és beteg rendtag kivételével a nicaraguai jezsuiták nem hagyták el az országot. A fejleményekkel kapcso­latban globális szóvivőnek kinevezett José María Tojeira SJ, aki korábban a közép-amerikai jezsuita rendtarto­mány provinciálisa volt, a nyár végén így fogalmazott a Vatican Newsnak: „A keresztény értékek mellett való követ­kezetes kitartás mindig győzedelmes­kedik, akkor is, ha ideig-óráig hordoz­nunk kell a keresztet. A nicaraguaihoz hasonló helyzetekben a legfontosabb az állhatatosság, hogy közel marad­junk az emberekhez, ott legyünk a szükséget szenvedők mellett, és ké­szen álljunk a párbeszédre, hátha mód nyílik rá. Erre törekszik az egyház, és erre törekszünk mi, jezsuiták is.”

Mintegy fél év elteltével vissza­tekintve a helyzetre, a Confidencial című, emigrációból tovább működő független nicaraguai digitális napilap­nak adott videóinterjújában P. Tojei­ra elmondta, a helyben maradt jezsu­iták a rendi keretek és intézmények nélkül is végezhető ifjúságpasztorá­ciós feladataikat egyelőre ellátják, és el is fogják tudni látni, mivel meglá­tása szerint a nicaraguai egyházüldö­zés a januári fordulattal lényegében elérte a célját, és innentől lecsengőben van. Azt is elérhetőnek tartja, hogy az elkobzott vagyon sorsa rendeződ­jön. Ennek érdekében nemzetközi bírósági eljárás indításán dolgoznak: az elkobzott vagyon, így az egyete­mi campus és a fenntartását szolgáló több mint hetvenezer hektáros gazda­ság (utóbbit azóta felosztották a rend­szer korrupt hívei között) értékbecs­lése folyamatban van, és nemzetközi bíróságon, peres úton legalább a be­fektetett tőke egy részét megpróbálják visszaszerezni. A kárpótlásra szüksé­ge is lesz a közép-amerikai rendtar­tománynak, ugyanis az államosított egyetem mintegy ezerhatszáz hallga­tójáról kell gondoskodniuk, akik az elmúlt félévet kihagyták, és most pró­bálják két országgal arrébb folytatni tanulmányaikat. Többségük Guate­mala, kisebb részük pedig El Salva­dor jezsuita egyetemein tanulhat to­vább, nekik most egytől egyig jelentős anyagi segítséget nyújt a Jézus Társa­sága, tandíjmentesség, valamint a lak­hatásukat és megélhetésüket biztosító ösztöndíj formájában.

A mesztic Mindszenty

Az akarva-akaratlanul a nicaraguai egyházüldözések szimbolikus figu­rájává vált Álvarez püspök 1966-ban született, egyszerű fővárosi mun­kásemberek gyermekeként. Mivel megtagadta a sorkatonai szolgálatot, Guatemalába menekült, itt végez­te el a szemináriumot. Teológiai ta­nulmányait Rómában, a Lateráni és a Gergely Egyetemen végezte, dok­tori fokozatát pedig Spanyolország­ban szerezte meg az egyház szociális tanításából. 1994-ben szentelték fel szülővárosában, Managuában. Sze­mináriumi prefektus lett, majd ifjú­ságpasztorációval bízták meg, illetve rádiós és egyéb kommunikációs po­zíciókat látott el. 2011-ben Benedek pápa nevezte ki Matagalpa püspöké­vé, 2021-ben pedig Ferenc pápa Estelí egyházmegye apostoli kormányzójává emelte. Egy évvel később egy videó­ban jelentette be, hogy éhségsztrájkba kezd a kormányzat intézkedései ellen. A közösségi oldalakon is közvetített homíliáiban innentől fogva rendsze­resen követelte az emberi jogok tisz­teletben tartását, és szót emelt az egy­házüldözés, illetve a hatalommal való visszaélés ellen. Az egyre népszerűbb főpapot a hatóságok folyamatosan kö­vették, lehallgatták, mígnem 2022 au­gusztusában lényegében fogságba ej­tették a matagalpai püspöki palotában.

Álvarez püspök igét hirdet az interneten (fotó: AFP / Alan Put)

Mivel nem volt hajlandó felülni a re­pülőgépre, amellyel deportálni akar­ták, 2023 tavaszán gyorsított eljárás­ban elítélték, és huszonhat év börtönre ítélték. A rezsimre jellemző az a You­Tube-on is megtekinthető propagan­dariport, amelyben az állami televízió kedélyesen kérdezgeti a csontsovány­ra fogyott főpapot, jó-e a koszt a bör­tönben, és hogy mivel telnek a napjai.

Ferenc pápa eleinte hallgatott Álva­rez püspök ügyében, majd együttér­zéséről és imáiról biztosította, de nem ítélte el az ellene foganatosított intéz­kedéseket, és nem is követelte a szaba­don engedését. Letartóztatását, majd elítélését követően azonban alapve­tően megváltozott a vatikáni kom­munikáció hőfoka. Onnantól fogva az egyházfő nem fukarkodott a jel­zőkkel: Ortega elnököt labilis sze­mélyiségnek, rendszerét durva dik­tatúrának minősítette, egyházellenes intézkedéseit pedig a vörös és a náci terrorhoz hasonlította.

„Itt nem egy jobboldali diktatú­ra üldözi a neki nem tetsző papokat, szerzeteseket, mint néhány évtized­del ezelőtt Argentínában vagy Salva­dorban, hanem a baloldal, hasonlóan ahhoz, ami a szovjet blokk országa­iban vagy Kínában történt a múlt század negyvenes–ötvenes éveiben” – mutatott rá Szerdahelyi Csongor Régi recept szerint címmel 2023 szep­temberében közzétett elemzésében. A recept a magyar katolikusok szá­mára valóban nagyon ismerős, hi­szen kísértetiesen hasonló a XX. szá­zad derekán a Rákosi-rendszer által követett forgatókönyvhöz: szerzetes­rendek betiltása, villámgyors államo­sítás, vagyonelkobzás, letartóztatások és koncepciós perek, majd államelle­nes összeesküvés vádjával kiszabott irreálisan hosszú börtönbüntetések, a leghangosabb, rendszerkritikus fő­pap bebörtönzése, mindez a hazai és nemzetközi tiltakozás dacára. A hazai egyháztörténetet, illetve Mindszenty bíboros sorsát ismerve a folytatás, azaz a vatikáni menekítőakció egyál­talán nem – talán csak a diplomáciai intervenció gyorsasága – mondható meglepőnek.

Vatikáni paktum?

A szakértők szerint Ortega cél­ja egyértelmű: elhallgattatni az egy­házat, és csírájában elfojtani a pap­ság rendszer elleni „agitációra” való készségét. Amint Emiliano Chamor­ro egyházi ügyekre specializálódott emigráns újságíró a szintén külföld­re kényszerült Confidencial című na­pilap internetes kiadásában közölt elemzésében rámutatott: Álvarez püs­pök még fogolyként is tanúságot tett lelkipásztori nagyságáról, igazságér­zetéről, és ez a lehető legkellemetle­nebb volt a rendszer számára, ezért mindenáron szabadulni akartak tőle. Ám mivel a standard eljárásmódnak számító kiutasításnak ellenszegült, kénytelenek voltak a példátlanul ke­mény ítélettel nyomást gyakorolni a Szentszékre, hogy lépjen közbe.

P. José María Tojeira SJ

P. Tojeira szintén a Confidencial kérdésére válaszolva kiemelte, hogy az eljárás az Ortega-rendszer gyen­geségére is rámutat, hiszen nem soká­ig állták a nemzetközi nyomást, ami a második püspök bebörtönzése mi­att fokozódott rajtuk. A háttérben gő­zerővel zajló diplomáciai egyeztetések egyértelmű jeleként volt értelmezhető a vatikáni „mentőakció” után kiadott nicaraguai kommüniké nyájas stílusa, amely élesen különbözik attól a gyű­löletkeltő belföldi retorikától, amely különösen Rosario Murillo elnökhe­lyettestől mindennapos. Beszédes az is, hogy a közlemény nem utal szám­űzésre, hanem remekül megszerve­zett külföldi útnak nevezi a papok távozását. A sokat tapasztalt jezsui­ta úgy vélekedett, a Vatikán minden­képpen jobban örült volna, ha papjai az egyházmegyéjükben maradhatnak, de a mentális és fizikai egészségi álla­potuk iránti aggodalom győzött, ezért inkább a bármi áron való kiszabadí­tásuk mellett döntöttek.

A bebörtönzött klerikusok „sima” Vatikánba menekítésének az ára a fel­tételezések szerint egyrészt az lehetett, hogy a kiadatást követően is hallgassa­nak. (Ez indokolhatja, miért nem szer­veztek nemzetközi sajtótájékoztatót, de egyetlen interjút sem a kiszabadí­tott püspöknek.) Az ügyben megszó­lalt szakértők úgy vélik, ha a csöndet megszegné Mons. Álvarez, Coman­dante Daniel újult erővel folytatná az egyházüldözést – és ezzel lényegében sakkban tartja a Vatikánt. A kimene­kítettek mellett az országban maradó hívek érdekét is szolgáló paktum José María Tojeira SJ szerint másrészt olyan nicaraguai egyházat körvonalaz a jö­vőre nézve, ahol – ismerős, ugye? – az állomáshelyükről elmozdított papok helyét (Matagalpa és Estelí egyházme­gye, illetve a főváros plébániáinak nagy része pásztor nélkül maradt) rendszer­hű, de legalábbis „néma” klerikusok veszik át, akik nem kívánnak erkölcsi erőt felmutatni, és a jogsértések ellen felszólalni, csupán a legalapvetőbb lel­kipásztori és hitéleti szolgálatokra kor­látozzák tevékenységét.

P. Tojeira a Confidencial számá­ra adott elemzésében mindazonáltal összességében derűlátó: azt gondol­ja, hogy az emigránsokra büntetésül kiszabott csend csak ideiglenes, s a hazájukat elhagyni kényszerült püs­pökök belátható időn belül folytatni tudják Rómából vagy valamely Nica­raguával szomszédos szabad országba visszatérve híveik buzdítását, a dis­szidensek lelkipásztori szolgálatát, és újra felemelhetik szavukat az Orte­ga-diktatúra jogsértései ellen. Tojeira atya szerint az sem kizárt, hogy Álva­rez püspök kálváriája „happy enddel” végződik: amennyiben Ferenc pápa a közeljövőben bíborossá kreálná, az­zal világos jelét adhatná, milyen nagy­ra értékeli a meghurcolt főpap hazája és a katolikus egyház iránti hűségét, manapság egyre ritkább bátor kiállá­sát és állhatatosságát.

 

Megosztás