Szimfonikus metál, rózsafüzér, látomások

Találkozás Gyöngyössy Orsolya néprajzkutatóval, a csongrádi Tari László Múzeum igazgatójával

Egy metálegyüttes frontembere, egyetemi oktató, tudományos kutató, múzeumigazgató és nem mellesleg háromgyermekes anyuka. Zenéről, a csongrádi életről, maximalizmusról és alázatról beszélgettünk vele, és megtudtuk azt is, hogyan vezetett az útja a rózsafüzér-társulat és a látomások témáján keresztül a vallási néprajz kutatásáig.

– A sok közül az egyik elfoglaltsága, hogy énekesnője az Uneksia Night­wish Tribute Bandnek. Milyen zenét játszanak?

– 2017-ben alakult meg Csong­rádon a zenekar. Az Uneksia finnül azt jelenti: Vágyálom. A Nightwish finn szimfonikus metálegyüttes ze­néjét játsszuk, de vannak saját szerze­ményeink is. A metálzenét ötvözzük a szimfonikus hangzással, ami na­gyon egyedi. Jellemző ránk a tanu­lás, az első időszakban például nem számoltunk azzal, hogy nagyon ne­héz a hangszeres zenei követés, és az éneket illetően is adódtak kihívások, de folyamatosan csiszolódunk, fejlő­dünk. Bíztatóan érkeznek a külföldi megkeresések is, lassacskán valóra válik az álmunk. Kezdjük feszeget­ni a határainkat, hogy egyre több sa­ját szerzeménnyel álljunk a közön­ség elé.

– Miért éppen a szimfonikus me­tál mellett döntöttek? Egyáltalán, háromgyermekes, dolgozó anyaként hogyan került a zenekarba?

– Az együttesben játszik az öcsém és a párom is, igazán „biztonságos” a közeg számomra, de alapvető­en csak belesodródtam a dologba. A templomi kórusban hallottak szó­lót énekelni, és megkértek, énekeljek a bandában, mert a templomi klasszikus hangzás nagyon illik a szim­fonikus metál világába. Egyszerű­en szeretjük ezt a zenét, és egyfajta örömzenélés céllal indultunk, nem a közönséget vettük célba. De a hall­gatóság tudott vele azonosulni, és egyre több rajongónk lett, megtalál­tuk a közönségünket.

– Hogy érzi magát a színpadon?

– Kapcsolatba kerülünk a hallga­tósággal, fontos, hogy együtt rezdül­jünk. Az éneklésen túl szeretnék jó­kedvet varázsolni a színpadra. De nem „magamutogatásról” van szó, nekem szinte élettanilag is fontosak ezek a fel­lépések, mert a hétköznapokban fel­gyülemlett stresszt a színpadon le tu­dom vezetni. Mivel kamasz lányként nem jártam ilyen helyekre, most is­mertem meg ezt a típusú klubéletet, és nagyon jók a tapasztalataim. Nagyon sok előítéletet felülírt bennem a kon­certek kapcsán szerzett tapasztalat. A nappali koncertekre néha elviszem a gyerekeket is, akik nagyon büszkék rám. Ebben sok munka van, képzem a hangomat, énekórákra járok. De lá­tom, hogy hosszú út áll előttem, mert az éneklés nagyon komoly szakma, testkontroll meg tudatosság kell hozzá.

– Életének intenzitására jellemző, hogy a doktori fokozat megszerzé­sét követően az MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatár­sa lett, a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropoló­giai Tanszékének óraadó oktatója, az MTA köztestületi tagja. Szakmai munkásságát 2022-ben a Magyar Néprajzi Társaság Jankó János-díj­jal ismerte el. Hogyan lehet ennyi munkát végezni ilyen magas szín­vonalon?

– Maximalista vagyok, igényes arra, amit csinálok. Ha valamihez a ne­vemet adom, legyen az egy előadás vagy akármilyen ismeretterjesztő te­vékenység, arra rengeteget készülök. Van retorikakönyvem, amiből meg­tanultam, hogyan kell úgy beszélni az emberekhez, hogy eljusson hozzá­juk a mondanivalóm. Megtisztelem a hallgatóimat azzal, hogy az ideszánt idejük ne legyen elvesztegetve. Ezért arra is figyelek, hogy egy-egy előadás ne legyen hosszabb ötven percnél, mert ezen túl nehéz figyelni.

Fotók: Hegedüs Márton

– Komoly tudományos munká­ja köthetné egy nagyvároshoz is. Mennyire fontos a „csongrádiság”, a helyi beágyazottság?

– A dédmamám Pesten élt, a VIII. kerületben. Jártunk hozzá látogatóba, és mindig az volt bennem, hogy ne­kem Budapest túl nagy, túlzsúfolt, el­veszettnek éreztem magam ott. Nekem még Szeged is nagyváros volt, amikor odakerültem egyetemre, akkor láttam például először koldust, és nagyon megrázott ez a találkozás. De szokat­lan volt az is, hogy rendszeresen utaz­tam villamossal. Sokáig éltem Szege­den, a három kislányom is ott született, de végig nagyon hiányzott a szülőhe­lyem, Csongrád. Szegeden lakótelepen laktunk, csak a boltos néniket ismer­tem. Olyan rossz volt, hogy a házak között sétálva nem tudok kinek kö­szönni, nem tudok kivel szóba állni. Vágytam a személyességre. Hiába taní­tottam Szegeden, az egyetemen – most is tanítok –, ott is meg lehetett volna a helyem és a szerepem, de végül ha­zahúzott a szívem. Szeretném megadni a gyerekeimnek a nyugodt, személyes közeget, a kötődést, amit ez a kisváros nyújtani képes. A várost úgy is emle­getjük, hogy Ezerarcú Csongrád, mert a tízemeletes lakóháztól a háromszáz éves parasztházig minden megtalálha­tó itt. Lelkem minden szegmensét kielégíti ez a város.

– Szakmailag mi foglalkoztatja a legjobban?

– Elsősorban a vallási néprajz, és ebben óriási szerepe volt a szege­di egyetemen Barna Gábor tanár úrnak. Egy szemináriumi dolgozat kapcsán megbízott a csongrádi ró­zsafüzér-társulat feltérképezésével. Az egyik adatközlőről kiderült, hogy látomásai vannak. Ezeket le is rajzol­ta. Egyik téma hozta a másikat, így jutottam el a rózsafüzértől a látomásirodalomig. Közben egyetem mellett elkezdtem Csongrádon dolgozni se­gédmuzeológusként. Az igazgatónő a kezembe adta Knapek Dezső csany­teleki kántor halotti búcsúztatóit. Azt sem tudtam, mi az a halotti búcsúzta­tó, de teljesen „beszippantott” a téma, elmentem vele az Országos Tudomá­nyos Diákköri Konferenciára, ahon­nan elhoztam az első díjat. Csodál­koztam is, hogy mit láttak bennem a professzorok, mert amellett, hogy kitartóan tanultam, elég komolyta­lan, naiv lány voltam. Például az év­folyamtársak onnan tudták, hol van szemináriumi óránk, hogy kihallat­szott a nevetésem a folyosóra.

– A gyakorlati terepmunkák során milyen tapasztalatokra tett szert?

– Ezek tíznapos utak voltak. Bárth János tanár úr kitett minket Erdély­ben Ozsdolán, Csíkmenaságon vagy Csíkszentgyörgyön, éppen ahova jár­tunk. A leleményességünkre volt bíz­va, hogyan boldogulunk. Hihetetle­nül jó lelkű emberekkel találkoztam ott, a beszélgetések mögött meghú­zódó értékrend és világszemlélet rengeteget adott nekem. A mai na­pig dolgozom meg élek belőle, sőt, az emberiségbe vetett hitemnek nagyon fontos alapját képezik az ott töltött he­tek. Évtizedekig tartottuk a kapcso­latot az adatközlőkkel, sokakkal egé­szen halálukig.

– A helyi interjúzás, adatgyűjtés különbözik ettől?

– Az itteni adatközlők zártabbak, több interjúra van szükség, hogy el­jussunk oda, ahol Erdélyben elkezdő­dött a beszélgetés.

– Ennek mi lehet az oka? Senki sem próféta a saját hazájában?

– Teljes mértékben így van. Ne­hezebb olyan emberrel mélyebb be­szélgetést folytatni, akivel bármikor összefuthatunk az utcán. Ez teljesen normális dolog, itt a bizalmat még jobban meg kell alapozni és ki kell építeni. Pont a közvetlenebb közel­ség miatt. Például a saját nagyma­mámat sem tudtam szóra bírni a régi dolgokról.

– Csongráddal kapcsolatban mi­lyen vallási témákban kutatott még?

– Azt vettem észre, hogy nagyon sok közérdekű ügy a papságtól „ága­zik le”. Például ilyen Csongrád első ar­tézikútjának az ügye, de az első gyer­mek-egészségvédelmi intézkedések is a papsághoz vezetnek vissza. A csong­rádi plébános volt az első, aki leje­gyezte, hogy a bábaasszonyok milyen körülmények közt hozzák a gyerme­keket a keresztelőre, például a koszos ujjukat a gyerek szájába teszik. A pap meglátta a problémákat, és próbált ja­vítani a helyzeten. A kolerajárványok idején a káplán ment ki a házakhoz, ő vitte a gyógyszert. Volt, hogy meg is büntették érte. De nagyon érdekes téma a Bach-korszakbéli kivégzések ügye is. Kilenc ártatlan embert, akik családapák, gazdaemberek voltak, a betyárokkal való cimborálás vádjá­val elítéltek és kivégeztek. Ez az igaz­ságtalanság nagy felháborodást kel­tett, és nagyon heroikus dolog volt, hogy a kivégzetteket egyházi teme­tésben részesítette a csongrádi plé­bános. Hihetetlen, hogy szinte nincs olyan téma, amihez ne kötődnének a helyi plébánosok, papok. A doktori disszertációmat is a csongrádi papok XIX. század végi helyi szerepvállalá­sából írtam. Jelenleg az 1783. évi né­pesség-összeírással foglalkozom, ott a családok név szerint vannak feltün­tetve. Szenzációs forrás ez, remélem, hogy az elkészült tanulmány ajándék lesz azoknak a csongrádiaknak, akik családfakutatással foglalkoznak. Ter­mészetesen az 1783-as összeírást is a plébános, Kanyó András készítet­te, hogy jobban megismerje a rábí­zott közösséget.

– Ha visszamehetne az időben, ki lenne az a csongrádi, akivel nagyon szívesen találkozna?

– Váry Gellért piaristával, aki Csongrádon született 1843-ban, Meister Sándor néven. A helyi pa­tikus fia, aki a papi hivatást válasz­totta, piarista atya lett. Nagy karri­ert futott be, előbb novíciusmester volt, később pedig a rend generá­lis asszisztense Rómában. De mivel nem plébános volt, a csongrádiak úgy könyvelték el, hogy „majdnem pap”. Nagy tudású, széles látókörű ember volt, sokoldalú, abszolút kü­lönc. Remek csongrádi helytörténeti munkákat készített, gyöngybetűkkel írt, lerajzolta a csongrádi viseleteket az 1860-as években. De szeretett hí­mezni és fuvolázni is. Ő az én „lelki plüssöm”. De érdekes személyiség volt az 1826-os születésű Csemegi Károly is, az első magyar büntető törvénykönyv megalkotója. A helyi legenda szerint papnak készült, jelentkezett a szemi­náriumba, de nem vették fel. A fáma szerint a vörös haja miatt tanácsol­ták el. Ő lett az egyik legnagyobb ma­gyar jogtudós. Egy anekdota szerint amikor ügyvédjelöltként Csongrádon gyakornokoskodott, nagyon rossz vé­leménnyel volt róla a helyi bíró, meg is írta neki levélben: nem tanácsolja, hogy erre a pályára lépjen. Később, amikor már jó nevű ügyvéd és jog­tudós volt, az eltanácsoló levelet be­keretezve az irodája falára függesztet­te, azt mutatva, milyen fontos, hogy higgyünk az álmainkban, legyenek céljaink.

 

– Az egyetem mellett más kere­tek között is foglalkozik oktatással?

– Amikor a múzeumba csoport ér­kezik, legyen szó óvodásokról, érett­ségizőkről vagy nyugdíjasokról, elég jól meg tudom találni velük a hangot. Amikor ovisok jöttek, beöltöztem.

– Népviseletbe?

– Nem, polgárasszonynak: a mú­zeum épületét emeltető evangélikus ügyvéd, Molecz Lajos feleségének, és úgy fogadtam őket. A piciknek hihetetlen élmény volt. Bízom ben­ne, hogy ezek a gyerekek legközelebb kíváncsisággal jönnek a múzeumba. Vajon most is itt lesz az a ruhás néni? Mert valakinek csak a ruha marad meg az emlékeiben. De hívnak isko­lákba is, például Felgyőre minden év­ben megyek, a László Gyula-napokra, elsőtől nyolcadikig ott van mindenki.

– Felgyőhöz különleges kötődése is van a nagyszülei révén. Mit ka­pott tőlük?

A tanya, ahol a nagyszüleim él­tek, olyan egyszerű volt, hogy még a vezetékes víz sem volt bevezetve. Ez volt a nyaraim fontos helyszíne, komoly érzelmi alapokat kaptam itt. Nagy szabadságot, természetköze­liséget éltem meg. A tanya mellett volt egy kis elhagyott, öreg temető. Azért írtam meg a történetét, hogy a nagyszüleim emléke előtt tiszte­legjek. A vallásos neveltetésem is in­nen jött, édesanyám révén, merthogy a család felgyői ága katolikus. Anyu­kám vitt el templomba, vele együtt jártam a Nagyboldogasszony-temp­lom kórusába, ahol szólista lettem.

– Nagyböjtben járunk, közeledik húsvét. Kapcsolódik-e sajátosan csongrádi szokás az ünnepkörhöz?

– A Bálint Sándor által lejegyzett alföldi szokásokhoz képest nincs csak erre a városra jellemző sajátos­ság. Bara Júliával írtuk meg a nagy­templom történetét, ennek kere­tében tárgyfotózásra is sor került. Ekkor vettük szemügyre a halva fek­vő Jézus szobrát, amelynek katarti­kus ereje sokkoló. Annyira életsze­rű, hogy nem bírtam remegés nélkül rápillantani. A csongrádi hívek hús­vétkor gyönyörűen felvirágozzák a szent sírt, ez a helyi szobor erős lelki élményt adhat húsvétkor. De ha már a templomi tárgyaknál tartunk, van itt egy csodálatos kivitelű Feltá­madt Krisztus-szobor is, amiről most derült ki, hogy több mint kétszázöt­ven éves. Van még egy Trónoló Má­ria-szobor is, ami Mária Terézia arc­vonásait hordozza. Amikor a céhek privilégiumot nyertek a királynőtől, akkor készítették az iránta érzett há­lából: olyan Mária-szobrot faragtak, ami rá hasonlít. Kiskunhalason lát­tam hasonlót.

 

 

– Márciustól ön vezeti a csongrá­di Tari László Múzeumot, ahol már évek óta dolgozik. Lehet egy igazga­tó alázatos?

– Az alázat számomra nagyon szo­rosan összekapcsolódik a tisztánlátás­sal. Az az ember alázatos, aki jól látja és értékeli magát ott, ahol van, ismeri és elfogadja a korlátait is, és ebből a va­lóságból próbálja kihozni a legtöbbet. Az alázatossággal kapcsolatban az em­ber pszichéjével kétfajta dolog történ­het, amely nagyon veszélyes. Az egyik önmagunk alábecsülése, a másik pe­dig amikor az ego kicsit túlszalad, fel­fuvalkodik, és túlbecsüljük magunkat. Mindkét esetben illúzióban él az em­ber önmagával kapcsolatban. Ebben nagyon nehéz megtalálni az egyen­súlyt. Állandó feladat.

– Mi segít az egyensúly megtalá­lásában, megtartásában?

– Nekem nagyon sokat segít a tu­dományos gondolkodás, megközelí­tés, mert teljesen háttérbe kell szorí­tanom magam, amikor egy témával foglalkozom. Nem szabad, hogy a sa­ját prekoncepcióim, előképeim szá­mítsanak vagy közbeszóljanak. Tisz­tán az „anyagot”, a tényeket kell látni, és hagyni kell, hogy a sok-sok forrás­ból összeálljon egy kép. Ezért a tudo­mányos gondolkodás az alázat nagyon szép példája. Számomra az őszinte­séggel is összefügg ez a tisztánlátás. Az igazgatói kinevezésem nem azt je­lenti, hogy akkor most beültem egy bársonyszékbe, és majd körülöttem zajlik minden, hanem szeretnék ala­pot teremteni az itt folyó munkához. Alul kell lennem, fontos támaszként, hogy segítsem a közös munkát. Ez na­gyon szép feladat. Amit csinálok, az szolgálat, abban segítek az emberek­nek, hogy tényleg érezzék a gyökerei­ket, hogy minél többet tudjanak arról a helyről, ahol élnek. Ez büszkeséget, identitást is ad a helyi közösségnek, bár a dolgoknak nemcsak a pozitív oldalát szoktam megragadni, hanem a sokszínűségüket, összetettségüket is.

– Honnan gyűjti ezt a rengeteg energiát? Mi a forrása a lelki és fi­zikai erejének, motivációjának?

– Nagyon puha fészekből vagyok én. A családomtól, a gyerekektől, a páromtól és édesanyámtól merí­tem az energiát. Amikor egy nehe­zebb nap végén odabújok a kislánya­imhoz, akkor hálát érzek, azt, hogy „Istenem, de jó, hogy itt vannak ne­kem, itt vagyunk egymásnak”, s ez ki­simít mindent.

Megosztás