A révész két part között

Interjú Teresa Worowska műfordítóval

A Szív ifjúsági rovatának főszerkesztőjeként és a Szentjánosbogár közösség alapítójaként is ismert, de eredeti hivatása szerint magyar-lengyel műfordító, és nem is akármilyen. Balassi, Márai, Krúdy, Kosztolányi és még sok más fontos magyar szerző szövegeinek megismertetését köszönhetjük neki mi is és a lengyel olvasók is. A világirodalom és a nemzetek közötti megértés munkásának tapasztalatairól beszélgettünk.

− Hogyan kezdődött a kapcsolata az irodalommal?

− Elég korán. Ugyanolyan voltam, mint a legtöbb humán érdeklődésű fi­atal, a könyvek nagyon fontosak vol­tak számunkra, többen is olvastak akkor, mint ma. Verseket szerettem, ifjúsági regényeket, sokáig mindenevő voltam. Emlékszem például az Egri csillagokra, ami nekünk kötelező volt, és engem nagyon érdekelt. Kicsit előrébb is jártam az olvasmányokban, mint az osztálytársaim, mert minden nyáron elolvastam a néhány évvel idősebb nővérem irodalomkönyveit.

− Az Egri csillagok kötelező volt Lengyelországban?

− Igen, nagyon régóta szerepel az általános iskolai kötelezők között, ahogy A Pál utcai fiúk is. A világiro­dalom része, és a lengyel gyerekek ál­talában ismerik is. Nem tudom, hogy ma is kötelező-e még, de nem lennék meglepődve, ha az lenne.

− Hogyan kezdett el a nyelvek és a fordítás iránt érdeklődni?

− Nagyon pozitív élményt jelentett számomra az első idegen nyelv meg­tanulása, ami nekem az orosz volt, mint abban az időben mindenkinek. Nálunk sokan ugyanúgy nem rajong­tak érte, mint Magyarországon, de nekünk ezt a nyelvet tűrhető szinten megtanulni sokkal, de sokkal kön­nyebb. Nekem ezenkívül tetszett is, ezért úgy döntöttem, hogy orosz ta­gozatos gimnáziumba megyek. Már nyolcadikban oroszul olvastam el egy Turgenyev-regényt. Minden követke­ző nyelvet, amelyet tanultam, azzal a magabiztossággal tudtam elkezdeni, hogy „fog ez nekem menni”. Ahogy külföldi szövegeket olvastam fordítás­ban, egyre többször kezdtem el gon­dolkodni azon, hogyan is készül egy ilyen fordítás. Hogy lehet, hogy olyan jól hangzik?

Emlékszem Ivan Dracs egyik versére, amely Rettegett Iván cárról szólt, és annyira jól volt lefor­dítva − nagyon neves fordító készítet­te, akivel később volt módom együtt dolgozni −, hogy ízlelgetni kezdtem: hogy hangozhat úgy a szöveg, mint­ha eredetileg is lengyelül írták volna.

− Miért épp a magyar nyelvet vá­lasztotta?

− Ennek elég gyakorlati oka volt. Demográfiai csúcs idején születtem, tehát nagyon sokan jelentkeztek egye­temre velem együtt. Az orosz tannyelvű gimi után egyszerű lett volna orosz szakra menni, csakhogy én már akkor konkrétan a műfordításon gon­dolkodtam, az orosz fordítóknak meg izmos hada van Lengyelországban, akik első osztályú munkát végeznek. Ennek nagyon komoly hagyománya is van, A Mester és Margaritának pél­dául több lengyel fordítása is létezik. Én pedig izgalmas, jó dolgokat akar­tam fordítani, nem azt, ami még meg­maradt. Elgondolkodtam, hogy az úgynevezett szocialista tábor országa­iban melyik kultúra vonzó számom­ra, melyikkel foglalkoznék szívesen. Mert azt már akkor tudtam: ahhoz, hogy egy nyelvvel foglalkozzam, plá­ne az irodalmát fordítsam, feltétlenül kell a teljes kultúra ismerete.

A szo­cialista tábort pedig azért céloztam meg, mert abban az időben a külföldi utazások meglehetősen korlátozottak voltak, ezekbe az országokba viszont aránylag könnyen lehetett elutaz­ni. Fontosnak tartottam, hogy minél előbb odamenjek, hogy mindent el­sajátítsak, amit csak lehet. A kultúra mindenre kiterjed. Tudni kell példá­ul, kicsoda volt Fedák Sári, de azt is, hogy mi köze a kártyajátékhoz. A ma­gyar volt tehát a legszimpatikusabb, a közös történelmi múlt miatt is, ami egyre izgalmasabbnak tűnt, ahogy kezdtem mélyebben megismerni. Ti­zenegyszeres volt a túljelentkezés, de mivel a felvételihez idegennyelv-tu­dást mértek, én az orosz tagozatnak köszönhetően a legjobban szerepel­tem az oroszból vizsgázó csoportban.

„A kultúra mindenre kiterjed. Tudni kell példá­ul, kicsoda volt Fedák Sári, de azt is, hogy mi köze a kártyajátékhoz. A ma­gyar volt tehát a legszimpatikusabb, a közös történelmi múlt miatt is, ami egyre izgalmasabbnak tűnt, ahogy kezdtem mélyebben megismerni.”

− Mit fordított először?

− Először csak próbálkozásaim vol­tak, például Juhász Gyula Anna-ver­seiből, de később már bátrabb lettem, és lefordítottam Balassi Bálint néhány versét. Amikor lediplomáztam, sze­rettem volna kiadni a verseiből egy kötetet, de nehezen találtam hozzá ki­adót, mert nem nagyon láttak benne fantáziát. Végül egy magyar szárma­zású szerkesztőnek megtetszett. Azt mondta, nehéz úgy kiadni, hogy sem Balassi nevét, sem az enyémet nem ismerik, kellene valami húzónév. Felvetettem, hogy mi lenne, ha Jerzy Litwiniuk is közreműködne, aki na­gyon elismert fordító volt. Ő volt az, akit úgy csodáltam gyerekkoromban. „Hát az nagyszerű lenne!” Így hát fel­kerestem én, a pályakezdő fordító az ötletemmel, és csodák csodájára érde­kelte a dolog! Még egy Balassi-kuta­tó professzort is megkértem, hogy ír­jon hozzá nagyobb utószót. Igen szép könyv lett belőle, azóta még két kiadá­sa jelent meg.

− Említette, hogy a kultúra is­merete mennyire fontos a fordítás során. Mi történik, ha egy szöveg kontextusa nem érthető a másik nyelv olvasói számára?

− Mondok egy példát. Esterházy Péter Harmonia caelestisének má­sodik részében szerepel egy jelenet, amiben a grófi palotában Sterk biz­tos lefoglalja a könyvtárat: a polcok oldalához rögzített takarókkal el­fedik a könyveket, és lepecsételik, hogy a gróf ne férjen hozzá, és na­ponta ellenőrzi valaki, hogy sértet­lenek-e a pecsétek, mert az innentől kezdve a nép tulajdona. A magyar ol­vasó rögtön érti, hogy itt mi történik. Lengyelországban viszont a Tanács­köztársaság jelensége nem annyira ismert, a lengyel olvasó valószínű­leg nem fogja érteni a kontextust. Így egy hosszabb bekezdést kellett erről írnom az utószóban.

” Ha Isten még éltet, és ha tudok dolgozni, én már való­színűleg csak Hamvast fogok fordíta­ni, ameddig élek. Olyan ez, mint ami­kor valaki egy nagyon jó bort kóstolt, és azután már nem szívesen iszik mást.”

− Esterházy fordítása után egy másik hatalmas munka volt a Má­rai-naplók lengyel kiadása. Ez a sa­ját választása volt?

− Igen, két éve jelent meg a Napló utolsó kötete, és talán nincs is a vi­lágon ilyen nagy válogatás belőle, ez öt darab öt-hatszáz oldal terjedelmű kötet. Akkor már Magyarországon él­tem, és Balassi után elég sokáig nem fordítottam semmi nagyobb irodal­mi művet, mert ebben az időben fő­leg a négy gyerekünk nevelésével és a Szentjánosbogár közösséggel fog­lalkoztam. Amikor a legkisebb fiaim tizenegy évesek voltak, egyszer csak kaptam egy levelet egy kiadótól, hogy hallottak Márai Sándorról, és kíván­csiak rá; volnék-e olyan kedves, hogy lefordítok nekik egy általam választott műből tíz flekket. Így kezdődött.

Elő­ször lefordítottam az Egy polgár vallo­másait, és a kiadó megkérdezte tőlem, mi lenne az a másik Márai-könyv, amit szeretnék fordítani. Azt mond­tam, hogy a Naplót lenne érdemes le­fordítani.

Abban az időben magya­rul is csak az a hat kötet volt ismert, amit maga Márai válogatott és jelen­tetett meg a saját pénzén külföldön, és amit a rendszerváltás után a Helikon adott ki. Ennek ismeretében mond­tam, hogy meg kellene jelentetni be­lőle egy válogatást, de a kiadó bizony­talan volt. A 43-as évet kivonatoltam, lefordítottam, és elküldtem. Elolvas­ták, és azt mondták, ez tényleg szen­zációs, kezdjem el. 2004-ben jelent meg, akkor még csak egy vastag kö­tetként. Háromezer példányban adták ki először, és még nyolcszor nyomták újra, nagy hatású könyv volt Lengyel­országban. Tulajdonképpen mond­hatjuk, hogy ez a könyv vezette be Márait a Lengyelországban számon­tartott XX. századi irodalmi kánon­ba. Utána pedig, ahogy magyarul is kiadták tizennyolc kötetben A teljes naplót, évente készítettem egy újabb kötetet, öt éven keresztül. Körülbelül a felét válogattam ki és fordítottam le. Azóta is vannak új kiadások, folyama­tosan keresik. Lengyelországban, aki olvas, tudja, ki az a Márai, és ez ön­magában is nagy eredmény.

− Ebben az esetben a fordító dön­tése sokat számított abban, hogy mi az, ami bekerül az irodalmi köztu­datba.

− A harmadik könyv után leültetett a Czytelnik kiadó főszerkesztője, és azt mondta: „Legyen szíves írni ne­kem egy listát azokról a könyvekről, amiket szeretne lefordítani.” Ez nem mindennapi lehetőség egy fordítónak. Így kezdődött, és aztán több mint egy évtizeden keresztül fordítottam Máraijobbnál jobb könyveit. Tehát van ha­tása a fordítónak, igen. Engem meg is lep ez a helyzet.

− Min dolgozik most?

− Hamvas Béla esszéit fordítom. Már meg is jelent az első kötet, ami mint tárgy is nagyon szép lett, babérle­vélszínű a borítója. Ez a kiadó – a Pró­by – olyan gyakorlatot folytat, hogy fel­tünteti a fordító nevét is a borítón, ami rendkívül jó dolog.

− Ez is felkérésre született?

− Így is mondhatjuk. Mindig is ol­vastam Hamvast, de azt sosem gondol­tam, hogy kész lennék az ő fordítására, mert az ő szövegei olyan műveltségi fokon szólalnak meg, amelyhez én sehol nem vagyok. Volt egy negyed­éves irodalmi folyóirat, amely szívesen publikált magyar irodalmat, és sok­szor dolgoztam velük. Válogatást kö­zöltek például Budapest 1920-as évei­nek publicisztikájából, Molnár Ferenc, Zsolt Béla, Szép Ernő és mások szöve­geivel. Készült egy szám Szerb Antal­ról, amihez lefordítottam A harmadik torony című írását, volt Márai-szám és még sok minden. Nagyon jó szer­kesztőm volt ott, akivel könnyen mű­ködtünk együtt, sokat beszélgettünk irodalomról, erről-arról, ő tudott Hamvasról, és mondtam neki, hogy nem tudom elképzelni, ki fordíthatná, mert nagyon nehéz. Ő, miután a folyó­iratának a krízis időszakában egyszer csak megszűnt a finanszírozása, alapí­tott egy kiadót, és azt mondta nekem: „Eljött az idő, hogy kiadjuk Hamvast.” Engem ez váratlanul ért. „Csak kezdjen gondolkodni rajta…” És én elkezdtem gondolkodni. A Márai-tapasztalatból valamelyest megtanultam, hogyan kell egy ismeretlen írót bevezetni a könyvpiacra, és ezt figyelembe véve nemcsak az első könyvet találtam ki, hanem az első négyet. Ebben a megjelent kötet­ben A babérligetkönyv esszéi közül van sok, és még más esszék, de a Babérli­getből néhányat kihagytam.

− Hamvas és Márai esetében is vá­logatás jelent meg. Miért?

− Vannak olyan szövegek, amikről úgy gondolom, hogy nem fognak mű­ködni Lengyelországban. Ezért csak a legjobbakat kell válogatni.

Itt József Attilának minden fecnijét ki kell adni, de amikor külföldre visszük, akkor csak a legjavát kell megmutatni: ez Jó­zsef Attila, ez a legjobb, amit ő tudott. A külföldi kiadásnak más szempont­jai vannak.

Hamvas esetében is na­gyon izgultam, hogyan fogadják. Na­gyon különleges alkotó, nekünk nincs is olyan írónk, akit hozzá lehetne ha­sonlítani. Tavaly májusra jelent meg a könyv, óvatosan kétezer példányt nyomtak belőle, és októberben már újra kellett nyomni, és nemrég megint. Én a második könyvet is befejeztem, most szerkesztik. Ha Isten még éltet, és ha tudok dolgozni, én már való­színűleg csak Hamvast fogok fordíta­ni, ameddig élek. Olyan ez, mint ami­kor valaki egy nagyon jó bort kóstolt, és azután már nem szívesen iszik mást.

− Fiatal műfordítók képzésével is foglalkozik. Milyen elveket szeretne átadni a következő nemzedéknek?

− A Magyar Diplomáciai Akadé­mián – az egykori Balassi Intézet­ben – olyan fiatal külföldiek, akik Magyarországgal foglalkoznak, egy­éves kurzusokon tanulnak, ezek közt van műfordítói kurzus is. Ez már ti­zenkilenc éve fut, én a második évtől veszek részt benne. Ez idő alatt több olyan fiatallal foglalkoztam, akik ma aktívan fordítanak magyar irodalmat lengyelre. Ez az egyik legokosabb kul­túrdiplomáciai beruházás az állam ré­széről. A legfontosabb, amit meg aka­rok nekik tanítani, hogy a műfordítói szerepben sokkal több lehetőség van, mint hogy csak „be a szövegbe, ki a szövegből”. A fordító nyelvi és kul­turális területen mindig hidat képez, és azáltal, hogy közvetíti ezeket az is­mereteket, segédkezik egy olyan fo­lyamatban, ami általában az emberek között is megtörténik.

Először megis­merkedünk, utána könnyebb egymást megérteni, és ha megvan a megértés, akkor jön létre az elfogadás.

Ha va­lakinek például valami fárasztó tu­lajdonsága van, de megismerem, és megtudom, hogy az miből ered, sok­kal jobban el tudom fogadni, mint ha ezt nem tudnám. Ugyanígy van a nemzetekkel. Amikor valamilyen nehézség, félreértés van közöttük, az általában abból származik, hogy nincs elég tudásuk egymásról. Tehát a for­dító sokkal többet tehet, mint hogy csak pusztán lefordít egy szöveget. Ez egyfajta révészszerep, az értékeket oda és vissza szállítani a két part kö­zött. Egész embert kívánó feladat és hivatás lehet, nem csak szakmai tevé­kenység. Azt látom, hogy egyre töb­ben kezdik ezt érteni, és írnak is vala­mit a fordításhoz: recenziót, utószót, ismertetést. Ezt nagyon támogatom.

A másik fontos kérdés, hogy kinek a szóvivője vagyok én. Mi a lengyel olvasó érdeke, és mi lehetne a szer­ző érdeke? Az író szószólójaként arra vagyok kötelezve, hogy a lehető leg­magasabb minőségben fordítsam, hogy a stílusjegyeit megteremtsem, próbáljam érzékeltetni, hogy miféle személyiség van a szöveg mögött, mi lehetne az ő lengyel hangja. Ez az író érdeke. Mi az olvasó érdeke? A könyv bizonyos értelemben információára­dat is. Nemcsak esztétikai értéke van, amely nagyon fontos, hanem nagyon sok mindent közöl a másik világról, és az a cél, hogy az olvasó ezt hibátla­nul kapja meg. A fordító egyensúlyoz, és igyekszik, hogy az író és az olvasó közötti találkozás a lehető legnagyobb felületen és a legjobb minőségben tör­ténjen meg.


Megosztás