Afganisztán margójára

Alig volt olyan időszak az emberiség történelmében, amikor ne lettek volna háborúk valahol a Földön. Új birodalmak születtek, mások a feledés homályába merültek. Afganisztánban a tör­ténelem hajnala óta háborúk dúlnak. Az elmúlt évszázadban nem volt olyan afgán generáció, amely ne tapasztalta volna meg a háború borzalmait. 

A legutóbbi háború, amely valamilyen formában még mindig tart, a 2001. szeptember 11-i New York-i terror­támadások után kezdődött, amikor a NATO és szövetségesei beavatkoz­tak az afganisztáni polgárháborúba, megdöntve az iszlám radikális tálibok által fenntartott rendszert.

A tálibok

Gyökereik a pakisztániak által kikép­zett mudzsahedekig vezethetők vissza, akik Afganisztán szovjet megszállása ellen harcoltak.

A tálibokat 1994-ben Mohammed Omar mollah alapította Kandahár­ban, hogy egy puritán iszlám rend­szert vezessen be a régióban. Tálibok­nak (diákoknak, tanulóknak) nevezték magukat, és a hit szigorú deobandi értelmezését vallották. Ez az iskola a szunnita hanafi iszlám egyik ága volt, amely a XIX. század végén alakult ki a brit India medreszéiben (vallási isko­láiban). A deobandi eredetileg egy brit ellenes mozgalom volt, ahol az iszlám tanításait állították előtérbe. A céljuk az volt, hogy jámbor muszlimok új ge­nerációját neveljék fel, akik a Koránt, és Mohamed próféta megélt tapasztalatait tanulják. A deobandi elképzelés mar­ginalizálta a nőket és a síita muszlimo­kat, és a hierarchia minden formáját ellaposította az ummában (a hívők kö­zösségében). A talibán a saría (iszlám törvények) szerinti kalifátus létrehozá­sára törekszik. A szalafizmust vallják, az iszlám szigorú és radikális értelme­zését, amely szerint a hívőknek a musz­lim vezetők első generációjának tetteit kell követniük, akiket helyesen vezetet­teknek neveznek. A tálibok elutasítják a több mint ezeréves iszlám jogtudo­mányt, és helyette az iszlám törvények szigorú kódexét vezetik be. Rájuk is ha­tással volt a vahhábita ideológia, amely Szaúd-Arábiából származik, és a han­bali jogi iskolán alapul. Harmadrészt befolyást gyakorolt a tálib eszmére még a pastunváli is, ami a pastuk (akik a tá­libok többségét alkotják) becsületkóde­xe, szokásjoga.

A tálibok gyorsan megszilárdítot­ták a hatalmukat Afganisztánban, és 1996-ban átvették a főváros, Kabul irá­nyítását. Megszületett az „Afganisztá­ni Emirátus”, ahogy a tálibok nevezték a területüket. Szaúd-Arábia és Pakisz­tán, különösen ez utóbbi titkosszolgá­lata, az ISI bőkezű pénzügyi támoga­tást nyújtott a táliboknak. Az általuk vezetett afganisztáni kormányt mind­össze három ország ismerte el: Pakisz­tán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek (EAE).

A tálibok 2001-es kabuli kiűzésük óta lázadó erőként tevékenykednek Afganisztánban és Pakisztánban, folya­matosan próbálták kiszorítani a NA­TO-erőket a térségből, és legyőzni a megválasztott afgán kormányt.

Ahogy a nyugati erők elkezdtek ki­vonulni az országból, az afgán bizton­sági erők elleni támadások megszapo­rodtak. 2014. december 28-án az ISAF (Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők) afganisztáni művelete hivatalo­san véget ért, és az ország biztonságáért való felelősséget átadták az afgán kor­mánynak. Amikor a kormány hatalma meggyengült, a tálib erők azonnal be­töltötték a hatalmi vákuumot.

2015 decemberére az afganisztáni Helmand tartomány nagy része a tá­libok kezére került. Válaszul az ame­rikai különleges műveleti erők agresz­szív lépéseket tettek az előre nyomulás megállítására. 2018 októberére az af­gán kormány az ország mindössze 55,5 százalékát ellenőrizte, vagy rendelke­zett valamilyen befolyással.

[…]

Diplomáciai erőfeszítések

Senkit sem ért váratlanul, amikor az USA kivonult a térségből. 2018 júliusá­ban Katarban az Egyesült Államok és a tálibok tisztviselői között már elkez­dődtek a háború befejezését célzó bé­ketárgyalások, azzal a kitétellel, hogy a tálibok és az afgán kormány vezeti a folyamatot. A katari kormány csak közvetítői szerepet vállalt. 2019 áprili­sában az USA és a tálibok keretmegálla­podást kötöttek, amely magában foglal­ta az USA kivonulását Afganisztánból, de ekkor a tálib–afgán kormány közötti tárgyalások elakadtak. 2020 februárjá­ban az USA és a tálibok megállapodást írtak alá, amelyben az amerikai csapatok Afganisztánból való kivonásáért cserébe az erőszak visszaszorítását követelték.

Amerika beleegyezett abba, hogy a következő hónapokban 8600 főre csökkenti erőit, a fennmaradó erőket pedig tizennégy hónap múlva vonják ki. A folytatódó tálib erőszak ellené­re 2021 januárjában az Egyesült Ál­lamok tizenkilenc éves mélypontra, mintegy 2500 főre csökkentette afga­nisztáni erőit.

A tálibok gyors hatalomátvételével kapcsolatban többekben felsejlik a poli­tikai háttéralku gondolata. Sokakat meg­lepett a szokatlan kommunikációjuk is. A talibán kommunikációval kapcsolat­ban az Obama-kormányzat korábban készített egy vizsgálatot, melyben töb­bek között azt is vizsgálták, hogy meny­nyiben felel meg a tálibok ideológiájuk­ról, céljaikról és stratégiájukról szóló kommunikációja a tényleges magatar­tásuknak, illetve felhasználható-e a tá­libok kommunikációja a szervezet jö­vőbeli helyzetének és magatartásának előrejelzésére. A tálibok magatartásá­nak feltérképezése tudományos és új­ságírói munkákon, valamint nemzeti és nemzetközi szervezetek és kormányok jelentésein alapult. A tanulmány szerint a vezetés kommunikációja merev ideo­lógiai mozgalomra utal, tetteik azonban pragmatikusabb megközelítésről árul­kodnak. Ebből megismerhető, hogy mi a vezetés álláspontja a stratégiailag és ideológiailag fontos kérdésekben, és az, hogy a vezetés hogyan szeretné, hogy a világ többi része ezt látná.

A keresztények helyzete

Becslések szerint jelenleg tízezer és ti­zenkétezer közé tehető az afganisztá­ni keresztények száma, ami kevesebb mint 0,01 százaléka a 38 millió afgán­nak, akik a teljes lakosságot alkotják. Szinte mindannyian az iszlámból át­tért neofiták, akik nem merik nyíltan vállalni a hitüket, hiszen az iszlám el­hagyása szégyenletesnek számít, és az uralkodó iszlám törvények szerint tel­jes vagyonelkobzással, illetve halállal is büntethető.

A hitehagyás a tálibok szemében is megbocsáthatatlan bűn, melyet halállal büntetnek. 2003-ban Dadullah mollah, a tálibok egyik legfőbb parancsnoka azt mondta, hogy addig harcolnak, amíg a „zsidókat és keresztényeket, az összes idegen keresztes lovagot” ki nem űzik Afganisztánból. Bár Afganisztán 2004 januárjában új alkotmányt fogadott el, amely garantálja a nem muszlim val­lási csoportok szabad vallásgyakorlá­sát, és kimondja, hogy az állam betartja az ENSZ Alapokmányát, a nemzetkö­zi szerződéseket, a nemzetközi egyez­ményeket és az Emberi Jogok Egyete­mes Nyilatkozatát, az alkotmány nem védte kifejezetten a vallás- és hitsza­badsághoz való jogot minden egyén, különösen a kisebbségi vallási közös­ségek számára.

[…]

A szerző kánonjogász, államépítési szakértő

A cikk teljes terjedelmében A SZÍV Jezsuita Magazin 2021. december – 2022. januári számában jelent meg. Ide kattintva belelapozhat, megvásárolhatja, vagy akár elő is fizethet a lapra!

Fotó: AFP

 

Megosztás