Ami a tűzpróbát kiállta

Olvasson bele Mustó Péter SJ és Hári Ildikó SSND Ami megtart című, augusztus végén megjelenő új könyvébe!

„Csak azokat a könyveket szeretem, amelyeknek oldalait átjárta az ég kékje.
Az a kék, amely a halál tűzpróbáját kiállta.
Ha a mondataim mosolyognak, akkor azért, mert kiszabadultak a sötétből.
Egész életemben küzdöttem a melankólia meggyőzőereje ellen. A mosolyom sokba, egy vagyonba kerül.”
(Christian Bobin)

AMI LEHÚZ

A lét örömét, az életkedvet, annak tapasztalatát, hogy len­ni jó, attól az Istentől kaptuk, akiről a Teremtés könyvének szerzője azt állítja, hogy örül annak, amit létbe hozott. „Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott” (Ter 1,31). Az életöröm Isten vonása bennünk.

Megrendítő tapasztalatunk, hogy az életörömöt törékeny cserépedényben hordozzuk.
Nem csak nehéz események kezdik ki az életkedvet ben­nünk: veszteségek, kudarcok, betegségek, a hanyatlás, az elmúlás.

Az életet olykor érthetetlen módon fájdalmasnak találjuk, olykor indokolatlanul tör ránk mély szomorúság.
S ezzel a megnevezhetetlen lehúzó erővel szemben tehetet­lenséget élünk meg. Kiszolgáltatottságot.
Mintha valami nem volna rendben.

Riadtan látjuk, hogy az életöröm kiszorul a látóhatárunkról. Megfakul. Eltűnik.
Ami nyomasztó súlyként nehezül az életkedvünkre, az élet szépségébe vetett bizalmunkat ássa alá.
Kikezdi az életszeretetünket, az élni akarásunkat.

Sokszor szégyent ébreszt bennünk, hogy nem tudunk túl­lépni ezen a rossz lelkiállapoton. Mintha nem illene a lehangoltságunkkal foglalkozni, hiszen nincs rá komoly okunk, amelyet meg tudnánk nevezni.

 

Az Ami megtart c. kötet Péter atya pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából, augusztus 27-én jelenik meg, azaz ettől a naptól vásárolható meg a Jezsuita Könyvesboltban.

A könyv webshopunkból már augusztus 21-től megrendelhető (a kiszállítás augusztus 27. után kezdődik).

Az újdonság az országos könyváruházakban szeptember közepétől lesz elérhető.

 

NEM SEGÍT, HAENGEDÜNK A LEHÚZÓ ERŐNEK

Ha nem figyelünk oda arra, ami bennünk történik, attól még nem változik a helyzetünk nehézsége.

Attól sem változik, ha az életörömöt, amelyet elveszíteni vé­lünk, riadalmunkban pótcselekvésekkel helyettesítjük.
„Dolgok, melyek valamely hiány betöltésére, valami más helyettesítéseképpen törnek ránk: A becsvágy. A pénz. Az ablakok megtisztítása, fényképek rendezgetése. A harag. Az utazások” (Christian Bobin).
Nem segít, ha nem engedjük magunkhoz azt, ami kétségbe ejt, zavar minket.

Attól nem változik a helyzetünk nehézsége, ha rezignáltan beletörődünk, hogy az élet könnyedsége eltűnt a minden­napjainkból.
Ha megadjuk magunkat a lehúzó erőnek.
Nem segít, ha feladjuk annak reményét, hogy van más dön­tési lehetőségünk.
S megszokjuk azt, hogy valami kikezdi az életszeretetünket.

És attól sem változik a helyzetünk, ha az ördögöt tartjuk magunkban a lehúzó erőnek.

AZ „ÖRDÖG MŰVE” LENNE?

Amikor negatív belső folyamatok erősödnek fel bennünk, tehetetlennek érezzük magunkat.

Sokan, talán anélkül, hogy elgondolkoznának, mit is mon­danak, a gonosz művének, az ördög befolyásának nevezik, ami rosszat tapasztalnak magukban, a körülményeikben. Eszerint az ördög felelős azért a rosszért, amely megmoz­dul bennünk.
Ha komolyan vesszük ezt a kijelentést: „ez az ördög műve”, azt állítjuk, hogy létezik egy negatív hatalom, nálunk na­gyobb erő, amelynek ki vagyunk szolgáltatva. S félni kell tőle. Pedig valójában bennünk mozdul meg valami, ami miatt mi magunk válunk félelmetessé önmagunk számára. S ez okkal döbbent meg.

Én magam azt a döntést hoztam, hogy Istenben akarok bíz­ni. S nem az ördögtől félni.
Ez épp elég feladat.
Nem az ördögben hiszek, hanem Istenben.

ISTENNEK NINCS KONKURENSE

Ami a valóságból érint, azt közel akarom engedni magam­hoz, azzal együtt, ami félelmetes benne.
És nem akarom Istenről leválasztani azt, ami számomra ijesztő.

Egyedül Istennek van igazán hatalma fölöttem.
Hiszek abban, hogy Isten a meghatározó.

Nincs konkurense.

Megértem azokat, akik kétségbeesésükben megbotránkoz­nak Istenen.
Amikor reménytelen helyzeteket, esélytelen sorsú embere­ket, természeti katasztrófákat látok, nehezemre esik, hogy elfogadjam és szeressem azt az Istent, akinek a világában helye van ennyi fájdalomnak.

Nem akarom mentegetni, kimagyarázni Istent. Védelem­be venni.
Semmit, ami a valósághoz tartozik, nem tudok elvonatkoz­tatni tőle. Akkor sem, ha nehezen egyeztethető össze azzal az istenképpel, amelyet nekem tanítottak róla. Hogy Isten csak jó.
Isten nem véd meg attól, ami benne számomra érthetetlen, ami nekem fájdalmas.

Újra és újra amellett döntök, hogy bízom Istenben.
Mindazzal együtt, ami számomra rossznak tűnik.
Mindazzal együtt, amit nem értek.
Mindazzal együtt, amit keserűen, haraggal vagy elkesered­ve veszek tudomásul.
Számolok vele, akármi történjen is.

HOVA FIGYELJ, AMIKOR MEGFAKUL BENNED AZ ÉLETÖRÖM?

Ha a kétségbeesésedre, a helyzeted keserűségére figyelsz, akkor sötét látásnak adsz teret magadban.

Akik elkeseredetten, reményvesztetten fordulnak hozzám, azoknak azt mondom: gondolhatod nyugodtan, hogy a hely­zetedben nincs, ami okot adna a bizakodásra, nincs sem­mi fény.
Mégis gyere vissza oda, ahol az élet működésével kapcso­latba tudsz kerülni.
Készíts reggelit, öntözd meg a virágot.
Etesd meg a tyúkokat.
Kapaszkodj az érzékszerveiddel megfogható valóságba.
Lélegezz!

A döntő kérdés minden nehéz helyzetben: hova figyelsz? S figyelmeddel mit erősítesz?
Ezen múlik, mit tapasztalsz meg az életből.

MIRE MONDOD, HOGY EZ A VALÓSÁG?

Aki nehéz helyzetben derűs, arra sokszor gyanakodva né­zünk. Azt feltételezzük, hogy azért bizakodó, mert nem vesz tudomást a realitásról. Azt gondoljuk, akkor vagyunk reálisak, amikor azt tartjuk teljes valóságnak, ami teherként maga alá temet minket, s naivitásnak tartjuk a derűlátást.

Pedig amikor reménytelennek ítélünk meg egy helyzetet, amikor csak rossz kimenetellel számolunk, ez csupán az egyik lehetséges olvasata a valóságnak.

Christian Bobin azt írja, hogy sok minden van az életében, ami úgy tűnik számára, mintha reális volna. Mintha a teljes valóság lenne. És van, ami tényleg valós.
S ezt a két belső megélést megkülönbözteti egymástól.

„Irreális dolgok, melyek csak annyiban léteznek, amennyiben félelmeink és biztonság utáni vágyunk élteti őket: Ahogyan az újságok a világot tálalják. […] Az önmagunkról alkotott kép. Ahogy vagyontárgyainkkal bánunk. Határidőnaplók és naptárak.

Kétségbevonhatatlanul valós dolgok: Az éhség. A hideg. […] A fogfájás. Az öröm. Az évszakok fénye. […] Az igazság szom­jazása. A szeretet hiánya. Az öröm, újra és mindenekfelett.”

Bobin megkülönböztetése attól a tévedéstől óv meg, hogy dolgokat, helyzeteket, belső állapotokat, amelyeket félelme­ink és biztonság utáni vágyunk éltet, valóságnak tekintsünk.

Egy betegség lehet valós. Félelmet kelt. De ha a félelem el­uralkodik rajtunk, kétségbevonhatatlanul valóságosnak mu­tat olyan dolgokat, amelyek talán soha nem következnek be.

Biztonság utáni vágyunk is becsap minket. Amikor tele van a határidőnaplónk, amikor keresnek minket, biztonságban érezzük magunkat. S napjainkat értelmesnek.
Valójában mégsem innen fakad életünk fontossága.

SOKBA KERÜL A VALÓSÁGOS ISTENBE VETETT BIZALOM

„Valóságos Isten a valóságos Istentől” – imádkozzuk a Hit­vallásban.

A valóságon olvashatjuk le, ki az Isten.
Ha nem választom le Istenről, ami rossz, s nem állítom, hogy ehhez neki nincs köze, akkor hamar észreveszem, hogy Isten nem csak vigasztalás.

Személyes utam az egzisztencialista irodalmon keresztül vitt. Sartre, Camus, Kierkegaard írásaiban láttam, hogy nincs más, mint alászállni a poklokra. Magamhoz engedni a ké­telyt, a félelmet.

Átélni Ábrahám szorongását, s mélyen érteni a kérdést: mi­lyen Isten az, aki ígér, és aztán maga veszi el azt, amit oda­adott?

Sokat kíván meg tőlem, hogy ne mentegessem Istent azok­ban a pillanatokban, amikor eltűnik belőlem a bizalom.

Belső munkát kér, hogy közel engedjem magamhoz azt, ami megijeszt.

A bizalomért küzdök.

A KAPASZKODÓ BELÜL VAN

Jákob Istennel birkózik a Jabbók-gázlónál.

Jákob „fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóleányát és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gáz­lónál. Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amije volt. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki bi­rokra kelt vele, egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kifi­camodott Jákob csípőjének forgócsontja, miközben vele bir­kózott” (Ter 32,23–26).

Ugyanaz, aki küzd Jákobbal, s aki ebben a küzdelemben támasza.
Ugyanaz az Isten sebzi meg, aki küzdelmében tartja őt, aki­re támaszkodik.

Amikor birkózom az életemmel, a sorsommal, amikor meg­küzdök a születő reményért, „az ég kékjéért”, Istent tapasz­talom meg.
Isten nem kívül, hanem a küzdelmemen belül van.
Belülről számítok Istenre. Nem kívülről.

BIZALOM, AMELY KIÁLLTA A TŰZPRÓBÁT

Jó lenni?
Jó az Isten?

Aki Istent komolyan veszi, aki a valóságot közel engedi ma­gához, abban szükségszerűen megrendül a bizonyosság.
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Krisztusnak ez a szava a legemlítésreméltóbb, ami létezik.
Benső rezgését ismeri mindenki. Senki sem kerüli ki ezt a felkiáltást valamikor” (Christian Bobin).

Halálában Jézus abba az Istenbe kapaszkodik, azt az Istent szólítja meg, aki számára eltűnt. Elhagyta. Milyen válasz születhet ebben a helyzetben erre a kérdés­re: jó az Isten?

Isten jóságáról beszélni itt súlytalan. Csak elveszi a szenve­dő méltóságát.
Istent ki kell bírni.

Ha Jézus nem bírta volna ki Istent, nem lenne feltámadás.
Christian Bobin úgy bírja ki Istent, hogy egy életen keresz­tül küzd a melankóliájával.
Én hosszú órákon át mocorgás nélkül ülök a zsámolyon, hogy kibírjam magam a saját bőrömben.
S tanulom megszeretni az életet.

Nyitókép: Jimmy Chin


Megosztás