Mária Terézia lepkészkedő jezsuitái

Természettudósok a Jézus Társaságában

A barokk kor jezsuita iskoláiban egyedülálló módon tanították a ma természetismeretnek neve­zett tantárgyat. A kíváncsiságból fakadó megfigyelés és a kísérletezgetés nem maradt elméleti vagy bölcseleti síkon. A jezsuita atyák nem hipotéziseket gyártottak, hanem miután a tapaszta­latokat összegyűjtötték és rendszerezték, átültették őket a gyakorlatba.

Mindez kiválóan tetten érhető volt a nemesi származású fiatalok nevelésé­re létrejött bécsi jezsuita kollégiumban, amelyet az 1749-ben alapítványtevő Mária Terézia uralkodóról Theresia­numnak (Tereziánumnak) neveztek el. Bár a jezsuiták alig negyed évszáza­dig vezették, ezalatt is nagyszerű ered­ményeket ért el, és a legkiválóbbak ki­válóságai nevelkedtek a falai között, hogy csak magyar családokat említ­sek: Apponyi, Batthyány, Csáky, Hadik, Pálfy, Révay, Széchényi, Szluha…

Didaktikus lepkegyűjtés

A természeti tárgyak gyűjtése gaz­dag, ráérő emberek hóbortja volt. Na­turalia-gyűjteményeiket erre a célra fenntartott díszes termekben tárolták, s ezeket többnyire a nagy nyilvános­ság előtt is rendszeresen megnyitot­ták. A tárgyak nagyobb csoportokban, de azon belül rendszertelenül lettek kiállítva, köztük a lepkék is. Az olyan jezsuita iskolákban, mint a nagy­szombati, a grazi vagy a bécsi, a ter­mészetrajzi gyűjtemények didaktikai szerepet kaptak. A tanrendbe külön természetrajzi órákat iktattak, a kör­nyékre rövid gyűjtőkirándulásokat tettek. A kollégiumok elkülönített helyiségekben tartották a természet­rajzi gyűjteményeket, ahol a tanulók a reggeli és a kora esti szabadidejüket tölthették, az atyákkal együtt tanul­mányozva az anyagokat.

A Tereziánumban nagy hangsúlyt fektettek az ismeretek gyakorlati al­kalmazására. A rendszeres kirándulá­sok során bejárták a vidéket, és nem­csak a Mödling vagy a Baden környéki hegyekbe, hanem a messzebb levő Schneeberg vagy a Rax havasaira is el­jutottak.

_____________________________

A tanulmányi utakon össze­gyűjtött lepkéket, egyéb rovarokat és növényeket a jezsuita atyák rendsze­rezték azzal a szándékkal, hogy a ta­nulók alaposabban megismerhessék a Bécs környéki élővilág sokszínűsé­gét, meglátva a teremtés nagyszerűsé­gét, és a gyakorlatban is felismerhessék a hasznos növényeket és károsítóikat.

_____________________________

Ennek megkönnyítését újfajta esz­közökkel próbáltak elősegíteni. Például a kollégiumban entomológiát (rovar­tant) is tanítottak, amelynek egyik ága a lepidopterológia (lepkészet). A császá­ri botanikus kertben folyt gyakorlatok és a kirándulások során megkülönböz­tetett figyelemmel gyűjtötték a hernyó­kat, hogy tanulmányozhassák a lepkék csodálatos metamorfózisát, azaz teljes átalakulását, ami tetten érhető a pete, a hernyó, a báb és a lepkeimágó fejlő­dési alakokban. Az erre a célra felhúzott kerti pavilonban nevelték a növényeken talált hernyókat, majd a bábokból kike­lő lepkéket felpreparálták. Később a pél­dányokat a jezsuita atyák segítségével meghatározták, és besorolták saját gyűj­teményük vagy a tereziánumi kollekció megfelelő rendszertani helyére.

A tereziánumi jezsuita atyák által kiadott Ankündung… [Híradás] című lepkekönyv allegorikus litográfiája, amelyen puttók személyesítik meg az intézmény tanulóit, háttérben a császári botanikus kerttel

Lepkészkedő tereziánumi jezsuiták

Néhány jezsuita különös szenvedél­lyel kutatta a lepkéket, de felfedezései­ket nem tárták a nagy nyilvánosság elé. Munkacsoportban dolgoztak, eredmé­nyeiket az általuk úttörő módon alkal­mazott Linné-féle rendszerbe szerkesz­tették, megfigyeléseiket témák szerint csoportosították, az ismereteket összegezték, majd ezek alapján következ­tetéseket vontak le nemcsak a lepkék rokonsági viszonyaival kapcsolatban, hanem a kertművelés és mezőgazdaság számára fontos kérdésekben is. Kuta­tásaim eredményeként kimutathattam, hogy a tereziánumi jezsuita atyák közül név szerint kik is lepkészkedtek. Közü­lük nem egynek fontos magyarországi kötődése volt.

Michael Denis (1729–1800): a Tere­ziánumban esztétikát és irodalomtör­ténet tanított, de rovartant is oktatott a fiataloknak. A feloszlatás után a csá­szári könyvtár igazgatója volt. Festetics György grófra (1755–1819), a keszt­helyi Georgikon létrehozójára különö­sen nagy hatást gyakorolt. Szabadelvű körökben rendkívüli népszerűség­nek örvendett, a hazánkban kialakuló Osszián-kultusz (amelynek Arany Já­nos is hódolt) tőle eredeztethető.

Anton Hohenwarth (1730–1820): A Tereziánumban 1761 és 1768 között tanított történelmet. Denisszel – akivel még grazi tanulóéveikben ismerkedtek össze – egész életében szoros barátság­ban maradt. A rend feloszlatása után Trieszt püspöke lett, majd 1794-ben kinevezték bécsi érsekké. Egyházme­gyéjének ügyeit különös gonddal kí­sérte, fellépett Napóleonnal szemben, bensőséges viszonyt ápolt az uralkodói családdal, a császár gyóntatója is volt. Számos magyar katolikus nemesi csa­láddal közeli kapcsolatban állt.

Ludwig Mitterpacher vagy Mitter­pacher Lajos (1734–1814): 1762-től a Tereziánumban elsősorban hitoktató volt, de mást is tanított (agrárium, fi­lozófia, latin). Előtte a Batthyány csa­ládnál volt nevelő. A feloszlatás után a Pázmány alapította Nagyszombati Egyetemre került, majd azzal együtt Budára költözött. Itt kinevezték a me­zőgazdasági tanszék professzorának. Tankönyveket írt, ezeket a császár­ság szinte mindegyik nyelvére lefor­dították.

Részlet a Magyar Természettudományi Múzeumban őrzött Treitschke-féle lepkegyűjteményből, amelyet 1843-ban vásárolt meg a Nemzeti Múzeum, és mind a mai napig eredeti állapotában őrződött meg. Friedrich Treitschke (1776–1842) Bécsben élt, és még személyesen ismerte Schiffermüllert és a többi lepkészkedő jezsuitát. A kép közepén a ma Nemophora fasciella néven ismert tőrösmoly lepkefaj látható, még „Schiffermüllerellus” névvel (Fotó: Magyar Természettudományi Múzeum)

Mathias Piller vagy Piller Mátyás (1733–1788): 1763-tól dolgozott a Te­reziánumban katekista és felügyelői minőségben. A feloszlatás után Nagy­szombatba, majd Budára helyezték. Az egyetemen ő lett az általános termé­szetrajz professzora. Jelentős ásvány-, növény- és rovargyűjteménye volt, me­lyet Nagyszombatról Budára is magá­val vitt. Ő írta az első magyar nyelven is megjelent természetrajz tankönyvet. 1782-ben császári rendeletre Mitterpa­cher társaságában a szlavóniai Pozsega megyébe utazott, az ottani gázkitöré­sek tanulmányozására. Jelentésükben a természeti jelenségek és népszokások bemutatása mellett több állat- és nö­vényfajt is leírtak a tudomány számára.

Ignaz Schiffermüller (1727–1802): 1759-től dolgozott a Tereziánumban, polgári és katonai műszaki rajzot ta­nított. Kidolgozta a színek rendszerét, amelyet 1772-ben könyvben publi­kált. Ezzel párhuzamosan a diákok­nak entomológiát oktatott, és lep­kegyűjtésbe fogott, az így szerzett példányokat Linné rendszere alapján sorolta be. A feloszlatás után kinevez­ték a linzi Északi Alapítvány kuráto­rának. Forschbergben kollégiumot alapított, és ökonómiai szemléletű bo­tanikus kertet létesített.

A jezsuita lepkekönyv

Egyre gyarapodó lepkészjegyzetei­ket az atyák összeszerkesztették azzal a céllal, hogy a tanulók és a tanárok kezébe adják könyv alakban. A mun­kájukhoz írt előszó 1771-es keltezésű, s bár két 1772-ben megjelent forrás is említi könyvüket, feltehetően a fel­oszlatás miatt okozott zűrzavar követ­kezményeként csak később, 1775-ben jelenhetett meg. A könyv címe magyar fordításban: Híradás a Bécs környéki lepkék rendszeres munkálatairól (An­kündung…), s összesen öt fennmaradt példánya ismert. Egy évre rá ugyanez a mű, de más címmel látott napvilá­got: Bécs környékén előforduló lepkék rendszertani jegyzéke (Verzeichniss…), amelyből ugyancsak féltucat pél­dányt tartanak nyilván. Viszont több könyvtárban is fellelhető az 1801-es kiadás, amelyet a német Karl Illiger (1775–1815) jelentetett meg bőséges jegyzetanyaggal.

Minthogy a címoldalak szerint a könyvet a Tereziánumban dolgozó jezsuiták adták ki, sokáig egyszerűen „A jegyzék”-ként utaltak rá, vagy a kol­légium gyűjteményeit kezelő Ignaz Schiffermüller személyéhez kapcsol­ták. A digitalizációs kor egyik nagy­szerű fejleménye, hogy a könyvtárak mélyén féltve őrzött ritkaságok egy ré­sze hozzáférhetővé vált, köztük az An­kündung és a Verzeichniss példányai is, és feltárult, kik is voltak a tereziánumi lepkészkedő jezsuita tanárok.

_____________________________

Úgy tűnik, az Ankündungot egy na­gyobb lélegzetű munka előfutárának szánták, emiatt csak a bevezető rend­szertani része készült el 1771-ben. Ez­zel a címmel szándékoztak megjelen­tetni, már ki is nyomatták, s az ívek már csak az összehordásra és a köté­szetre vártak.

_____________________________

De a feloszlatás után bi­zonyossá lett, hogy a nagy mű folytatá­sához szükséges háttér, a lelkes tanuló ifjúság és a tanári kar szétzilálódik. Schiffermüller úgy döntött, megvál­toztatja a címlapot, és úgy küldi szét a könyvet a kereskedőkhöz. Így szüle­tett a „Verzeichniss”.

Az Ankündung mérföldkőnek szá­mít a lepkészeti irodalomban. A Linné műveiben felsorolt és szűkszavú diag­nózisok alapján ismert négyszázötven lepkefajhoz a jezsuiták még hatszáz­ötvenet hozzáadtak, tehát ezeregyszáz lepkefaj Bécs környéki előfordulásá­ról adtak hírt. Könyvük abban újdon­ság, hogy a lepkék fejlődési alakjainak ismeretében próbálták bemutatni és rendszerezni a fajokat, majd kapcso­latba hozni a környezettel. A könyv azért is különleges, mert ugyan a Lin­né által bevezetett latin nyelvű kettős nevezéktant alkalmazza, de a diagnó­zisok már németül szerepelnek benne, előmozdítva ezzel a nemzeti öntudatot és a német irodalmi nyelv terjedését a fogékony ifjúságban.

Kétszázötven év távlatából kézbe véve számos érdekességre bukkan­hatunk a könyvben. Felfedezhetjük, hogy abban az időben pár mérföldre Bécstől a hegyekben Mödling környé­kén még repült a Nagy apolló (Par­nassius apollo). Ennek a szép pillan­gónak az állományai a klímaváltozás következtében az utóbbi évtizedekben felhúzódtak a havasokba, burgenlan­di és alsó-ausztriai népességei vagy eltűntek, vagy jelentősen megritkul­tak. Erdélyből állítólag ki is pusztult. Figyelemmel szemlézhetjük a Vetési mezőc (Agrotis segetum) kapcsán írt, részletekbe menő fejezetet, hogy mi­lyen módon ismerhető fel a kártétele, és miképpen lehet védekezni ellene. És a Tereziánum tanárai különítették el elsőként a két nagyobb, Európá­ban honos Pávaszemféléket (Saturni­idae) képviselő fajt, rámutatva, hogy a férfitenyér nagyságú nagyobbik faj hernyója körtefákon (Pyrus commu­nis), a feleakkora kisebbiké pedig kö­kényen (Prunus spinosa) él. Ezt tudo­mányos nevükkel is kifejezik: Bombyx pyri és B. spini. Ez a két lepke Bécstől nyugatra Közép-Európában már nem tenyészik, ezért különlegességnek szá­mítottak. És még hosszasan lehetne sorolni az érdekességeket.

A Nagy apolló (Parnassius apollo) kétszázötven éve sokkal elterjedtebb volt a Kárpát-medencében, mint manapság. Akkor még Mödling környékén is látható volt, és mai határainkhoz közel, a fraknói Várhegyen is élt egy állománya. Aki Bécsből a soproni rezidenciára érkezett, biztosan találkozott vele

A gyűjtemények sorsa

A Tereziánumban hirdették ki a rend feloszlatását elrendelő pápai bullát. II. József magát az intézményt is meg­szüntette 1782-ben. De még ez előtt Mária Terézia a legtöbb jezsuita ta­nárt hivatásának megfelelő új hely­re rendelte. Schiffermüller a Terezi­ánum rovargyűjteményeit, köztük a lepkéket új állomáshelyeire is ma­gával vitte, és ott kutatási, oktatási ésszemléltetési célokra használta őket. A tárlófiókokban fellelhető hallatlan gazdag anyagról számos kortárs is beszámolt, mivel Schiffermüller re­zidenciája egyfajta tudós-zarándok­hellyé vált. Halála után a gyűjteményt a kiváló botanikus hírében álló I. Fe­renc király megvásárolta a császári természetrajzi gyűjtemények számá­ra. 1848. október 31-én a Bécsben ki­tört lázongás alatt a Hofburg könyv­tára és az ott levő természetrajzi gyűjtemények, köztük Schiffermül­ler lepkéi is porrá égtek.

Piller Mátyás 1777-ben Nagyszom­batba került, ahol a Pázmány Péter ala­pította jezsuita egyetemen természetraj­zot tanított. Az egyetem áthelyezésével Piller maga is Budára költözött, ahová magával vitte gyűjteményeit is. Halá­lát követően, 1792-ben ezeket katalo­gizálták, és az örökösök az egyetem­nek ajánlották fel őket megvételre. Az ásványgyűjtemény ma az Eötvös Lo­ránd Tudományegyetemen találha­tó, a herbárium pedig a Magyar Ter­mészettudományi Múzeumban. Piller rovargyűjteményének példányai az évszázadok viszontagságai alatt meg­semmisültek.

Lángokban áll a bécsi udvari könyvtár és a természetrajzi gyűjtemények épülete 1848. október 31-én

Mindent Isten nagyobb dicsőségére

A jezsuiták lepkészkedésében is tetten érhetjük a Szent Ignác-i programot – ad maiorem Dei gloriam. Mára elfe­lejtettük, vagy talán soha nem is volt közismert, hogy a jezsuita iskolákban oktatták először a természetrajzot Linné növény- és állatrendszertanára alapoz­va. Elsőként a jezsuita iskolák gyűjtet­tek diákjaikkal növényeket és rovaro­kat didaktikus célból. Visszatekintve ez ma már természetesnek tűnik, de ak­kor nem volt kézenfekvő. Megemlíthe­tő például, hogy volt olyan botanikus, aki Linné növényosztályozási rendsze­rét azért támadta, mert az ivarszervek alapos elemzése nyomán a porzók szá­mának ismeretére épült, ezért szalon­képtelennek tartotta – illetlenség volt erről beszélgetni. A jezsuita atyákat ez nem zavarta, hiszen ők a valóságot lát­ták.

_____________________________

Őket nem jellemezte sem a kettős beszéd, sem a kettős gondolkodás. Az igazság megismerésének vágya vezette őket, és az, hogy munkájuk az emberek minél nagyobb hasznára váljék, ami vé­gül is Isten dicsőségét hirdeti.

_____________________________

Természetrajzi gyűjteményeiket sem különlegességként tartogatták a re­zidenciákon vagy a kollégiumokban, hogy a látogatóknak legyen mit mutat­ni, és kellemesen elbeszélgetni politi­kamentes dolgokról. A tanuló ifjúságot bevonva fejlesztették kollekcióikat, és segítségükkel mélyítették el a valóság­ról alkotott felfogásukat, a természeti ismereteket. Nem véletlen, hogy Mit­terpacher és Piller írta a Szent Koro­na országaiban működő egyetemeken rendszeresített első természetrajzi, me­zőgazdasági és ásványtani tankönyve­ket. Nem véletlen, hogy éppen Schiffer­müllert bízták meg a rend vagyonából létrehozott Északi Alapítvány kezelésé­vel, aki ebből azon nyomban újabb kol­légiumot alapított, faiskolát és botani­kus kertet létesített. És az sem véletlen, hogy I. Ferenc, akit kortársai botanikus császárnak neveztek, létrehozta korá­nak legnagyobb természetrajzi gyűjte­ményét: gyóntatója Anton Hohenwart volt, az áldott emlékű főpap, aki tere­ziánumi éveiben lepkegyűjtéssel is fog­lalkozott…

A természetrajzos hagyomány egészen a XX. század végéig folytatódott. A je­zsuita atyák tudták, milyen fontos eszköz ez az Istenhez vezető úton, és mind a pé­csi, mind a kalocsai főgimnáziumban je­lentős természetrajzi szertáraik voltak, a tanári karban elismert tudósokkal. Az egyházi iskolák megszüntetése után a kommunista diktatúra a nép nevelését új alapokra helyezte, de a természetrajz tanítását sokáig meghagyták a régi ke­retek között. A biológiatanár még az én időmben is kiadta feladatnak, hogy a va­káció alatt növény- és rovargyűjteményt kell összeállítani. Ez csak mostanra tűnt el, mivel az orwelli vagy a Huxley-féle „szép új világ” programjának megvaló­sítását akadályozza. De a katolikus egye­temek felismerték a veszélyt, és egyre na­gyobb hangsúlyt adnak a biológiának, az élővilág ismeretének, és próbálják feltár­ni a teremtett állatok és növények sok­féleségének szerepét, és kapcsolódásukat az emberi társadalmakhoz. Ezzel is hű­ségesek maradnak az evangélium taní­tásához, hogy jó gazdaként az Atya aka­ratának megfelelően cselekedjenek: élet legyen, és az bőségben legyen.

Nyitókép: A lepkék biológiai sokféleségét szemléltető gyűjtemény a kalocsai Jezsuita Főgimnázium szertárában, egy 1943-ban készült felvételen (Jezsuita Levéltár)


Megosztás