Az Istent szeretőknek minden a javukra válik

Az utolsó interjú Kelényi Tibor jezsuitával

Az alábbi beszélgetés Tibor atya 2020. augusztus 29-én bekövetkezett halála előtt fél évvel készült. Egyikünk sem gondolta, hogy ez lesz az utolsó interjúja.

Az interjú készítése napján ünnepeltük volna pappá szentelésének hatvanadik évfordulóját, de még a szokásos reggel nyolcas szentmiséjét sem mutathatta be a Jézus Szíve-templomban. Tibor atya a maga nyolcvanhárom évével mégsem tűnik megtörtnek. Igaz, az ő generációja – amelynek tagjai, ahogy mondani szokta, semmit sem csinálhattak rendesen – túlélt két ostro­mot, a rend betiltását és több évtized illegalitást. Mi ehhez képest egy világjárvány? Na ugye.

Az öregek bölcsességével mit mond Tibor atya, miért engedi a Jóisten az ilyen csapásokat? Megérdemeljük?

– Jó szó a megengedés, de legyünk benne biztosak, nem erre teremtette a világot az Isten. És a csapások néha emberi visszaélések lenyomatai. Hé­téves voltam, amikor vége lett az ost­romnak Budapesten, tele volt a város kimúlt lovakkal, katonatetemekkel. Mindenkit beoltottak tífusz ellen, s mire elhordták a rengeteg dögöt, áprilisban folytatódott az első általános iskolai osztály. Amikor tízévesek vol­tunk, rettenetes gyermekbénulás-járvány pusztított, meghalt a házunkban lakó egyik kislány is. Már gimnazis­ta voltam, amikor a proletár internacionalizmus jegyében a szovjet blokk államainak kötelező volt észak-koreai gyerekeket befogadni. A mi iskolánkban is volt egy koreai osztály. Ezek a nagyon fegyelmezett, szorgalmas gye­rekek hozták magukkal az egyik leg­súlyosabb szembetegségjárványt, a trachomát [szemcsés kötőhártya-gyul­ladás – a szerk.]. Nagyon félt tőle min­denki, átszűrték az egész gimnáziu­mot, de végül nem kaptuk el. Kispap koromban, 1955 telén jött az első A típusú influenzajárvány. A Központi Szemináriumban mind a száztízün­ket súlyos láz döntött le a lábunkról. Első lengyelországi utamon, 1964-ben pedig himlőjárvány tombolt, úgyhogy csak a csecsemőkori oltás megismétlé­sét követően kaphattam útlevelet. Mi­lyen nagy ajándék az élet! És mennyi mindentől megóvott a Jóisten! Úgy lát­szik, terve volt velem.

– A szerzetesség egyedi életút a csa­ládjában?

– Édesapámék öten voltak fiútestvé­rek, a legidősebb bencés szerzetesnek jelentkezett, de a Tanácsköztársaság idején hazaküldtek mindenkit Pannonhal­máról, a nagypapa pedig meghalt, így a nagybátyám halasztást kért, hogy táma­sza lehessen a nagymamának. Elöljárói megértők voltak, és engedték, hogy más pályát válasszon. Végül a pesti bencés gimnáziumban lett tanár. A háborúban a schaffhauseni munkatáborba hurcol­ ták, ahol fagyhalált halt, és tömegsírba temették. Mindig elvenen élt a család­ban az emléke, s hogy pap akart lenni. Nőverem fia bencés pap tanár, öcsém fia premontrei szerzetes, belőlem pedig je­zsuita lett. Hát így neveltek bennünket vallásos szellemben a jó szüleink.

– Negyedéves korában megszakítani kényszerült a szemináriumot, a jezsu­ita képzés pedig már addig is illegali­tásban működött. Hogyan tartott ki a hivatása mellett ebben az időszakban?

– Mindig is pap akartam lenni. A fel­ső-krisztinavárosi plébánián kezdtem ministrálni, ahol olyan kiváló papok szolgáltak, hogy tizenhatan léptünk egyházi pályára onnan. Első tartomány­főnököm, Páter Pálos [Antal] szavaival: viharon, vészen át is kitartottunk, és mindent vállaltunk, a kihallgatásokon, házkutatásokon át a letartóztatásig. Pá­los atyát a hivatástisztázó lelkigyakorla­tunkról vitték el az ávósok, velünk pedig aláíratták, hogy soha többet nem talál­kozunk jezsuitával. Persze ahogy haza­értünk Pestre, első dolgunk volt, hogy felkeressük a rend tanulmányi felelősét. Páter Luzsénszky [Alfonz] azzal fogadott bennünket, hogy abszolút kilátástalan a helyzet, és azt javasolta, jelentkezzünk egyházmegyés szemináriumba, mert még a papi képzésünket sem fogja tud­ni biztosítani a rend. Pálos atyát tizenhét évre ítélték, amelyből kilencet le is ült. Mindannyiunknak rendszeresen kül­dött képeslapot a börtönből – nekem ál­talában egy szamarat ábrázolót. (Nevet.) Mindig a bérmanevén írta alá, így: „Ölel Karcsi bácsi”, és odaírta fölé: M. K. D. Az ávósok azt hitték, valamilyen pártot ala­pított, pedig a három betű csak annyit jelentett: Meg Kell Dögleni! Ezzel em­lékeztetett bennünket, mire számítson, aki betiltott rend tagja kíván lenni. Hát ilyen szarkasztikus humora volt neki. Az illegális szemináriumi képzésünket megszervező Tabódy István atya pedig, akit tizenkilenc és fél évet ült, meges­ketett bennünket, hogy felkészülésünk, szentelésünk körülményeiről nem val­lunk, és arra tanított, ha bármelyikün­ket annyira megkínoznának, hogy ter­helő vallomást tenne, a szembesítéskor azt kell neki mondani, hogy ő hazudik. Mert a vád a hazugság, s ha azt letaga­dod, akkor mondasz igazat.

– Egy albérletben szentelték fel hat társával együtt 1960. március 19-én. Újmiséjét zárt ajtók mögött mutatta be, és sokáig egy kölcsöníróasztalon misézett.

– Illegális, de érvényes volt a primi­cia, hiszen a szentelésünk a körülmé­nyek ellenére teljesen hivatalos volt. A Jézus Társaságát és az egyházat az ál­lam nem törölheti el hatalmi szóval… A büntetésünk „mindössze” annyi volt, hogy nem működhettünk egyházme­gyei keretek között, nehogy az ifjúsággal merjünk foglalkozni. Állandóan figyel­tek, követtek, és számtalanszor vittek el kihallgatni a legkülönbözőbb ügyek­ben, pedig nem akartuk mi a rendszert megdönteni, egyszerűen papok akar­tunk lenni. Egy alkalommal azzal fenye­gettek, hogy kirúgatják apámat, aki Bu­dapesten, a belvárosi OTP-fiókban volt főkönyvelő. Erre azt feleltem, a szüleim azt sem tudják, hogy pap lettem, hiszen elmúltam tizennyolc éves, nem tarto­zom beszámolni nekik semmivel: titok­ban szenteltek föl, nem volt ott a család­ból senki. Ha állam és egyház szét van választva, a szentelés magánügy.

– Több mint egy évtizeden át segéd­munkásként dolgozott, volt kertész, takarító, halottvivő, raktáros, ügyinté­ző, végül a hetvenes évektől szolgálhat lelkipásztorként. Hogyan emlékszik vissza papi állomáshelyeire?

– Mindig olyan atya mellé helyeztek, aki bizonyos fokig engedte az egyéb­ként szigorúan tilos ifjúságpasztorációt, de megfigyelt, és jelentett. Per­sze őket is megfigyelték. 1973. január 1-jével kerültem a budapest-újlaki plé­bániára, ahol három és fél éven át el­lenálltam az átnevelésnek és a békepa­pi beszervezésnek. Aztán áthelyeztek a „munkásököl, vasököl” országába, a tizenharmadik kerületbe. Persze ott is megfigyelés alatt voltam, s csak úgy tart­hattam ifjúsági hittant, hogy annyi öreg néni is jelen kellett hogy legyen, ahány fiatal, s ha este nyolcra nem fejeztem be, akkor a plébános ránk zárta az aj­tót. Újabb nyolc és fél év elteltével a bel­városi főplébániára kerültem. Mivel az iroda a Március 15. tér sarkán van, egy bérház földszintjén, a nemzeti ünnep előtt rendre felkerestek a „bajszos püs­pökök” – így neveztük az egyházügyi hivatal ügynökeit –, hogy a padlásról fotózhassák a hatóságok az ifjú Demsz­ky és a kis  Petőfi-szobor melletti akcióit. Szépen útba igazítottam őket a gondnokhoz.

Fotók: Studio Bakos

– 1986 óta szolgál a Jézus Szí­ve-templomban, azóta mindennap misézik reggel hétkor és nyolckor.

– Most persze a járvány miatt a nyol­cas misét nem mondhatom el a temp­lomban, de a szomszédos Kalocsai Iskolanővéreknél azért, amíg lehet, mindennap bemutatom a reggel hétórai szentmisémet, hiszen az nem nyilvános. Emellett mindennap gyóntatok, és alkalomszerűen lelkinapokat tartok a nővéreknek, illetve más szerzetesren­deknek. Nagy kegyelem, és elmondha­tatlanul hálás vagyok, hogy nyolcvan­három éves fejjel ennyi lelkipásztori szolgálatot tudok még ellátni.

– Amikor nem lelkipásztorkodik, mivel tölti az idejét?

– A napom egyik legfontosabb része a prédikációra való készület. Ha egy hívő megtisztel egy templomot, egy papot azzal, hogy a hét hétszer huszonnégy órájából egyet rászán, és elmegy misé­re, akkor ott kapjon is valamit! És nem szabad terjengősen, túl hosszan beszél­ni. Mindennap elimádkozom a készület során: „Szentlélek Úristen, a te dicsősé­gedre és a lelkek meg a magam üdvös­ségére segíts, hogy mindazt és csak azt mondjam el, ami szükséges.” Hatvan év minden szentbeszéde megvan papíron összegyűjtve, adventtől Krisztus király vasárnapjáig, négy nagy banánosládá­ban. Az aktualitásokat bele-beleszőve persze sokszor felhasználom valamelyik régi anyagomat. A beszédekkel szívesen foglalatoskodom, hiszen alkalmat ad­nak arra, hogy hasznosan és értelmesen töltsem az időt, amit még ad az Úr. A hatvan év szolgálatát így tudnám össze­foglalni: az Istent szeretőknek minden a javukra válik! Ámen.

Megosztás