Égi és földi kapcsolatok

Húsvéti szokásokról és néphagyományokról

Elődeink ragyogó szimbólumokkal átszőtt vallási és közösségi cselekedetei az ünnep ma is élő és érvényes jelentéseit mozgósítják, melyeket a közös szokások az ő szívükbe, életükbe véstek. Az alább olvasható részlet A mi húsvéti bárányunk – Nagyböjti-húsvéti készülődés az egész családnak című készülő kötetből a húsvét népi-vallási történetébe kalauzol.

Húsvéttal megújul a világ. Isten és ember között minden fal leomlik. A feltámadással meghívást kaptunk a Szentháromság szívébe, a legmélyebb szeretetközösségbe. Isten országa köztünk van. Ezt a szeretetközösséget megélhetjük csodálatos, belső kegyelmi pillanatokban, egymás között és itt, a teremtett világban. Olyan jó, hogy élünk, hogy van kit szeretnünk, hogy érezhetjük mások szeretetét, gondoskodhatunk a minket körülvevő világról, élvezhetjük sok ajándékát, gyümölcsét, s mindezek gazdag áradássá kapcsolódnak össze bennünk. A húsvéti népszokások láthatóvá teszik ezt a szeretethálót, rájuk tekintve ma is közelebb kerülhetünk az ünnephez.

A tavaszi nagytakarítás a nagyböjt második felében zajlott le, de az ünnepre való teljes felkészülés a nagyhét feladata volt. A hagyomány szerint mindent megnapoztattak, lesúroltak, kimeszeltek, feltörtek és újraagyagoztak, majd utolsó simítás gyanánt a frissen lehintett homokra spirális vagy növényi mintákat rajzoltak tölcsérrel és vízzel. Nagy munka volt ez, a télen felhalmozódott por, sötétség, mocsok felszámolása és teljes újrakezdés a fényben. Nagypéntek féregűző nap volt. A bolhák, patkányok, egerek és más kártevők elűzését remélték a nagypénteki imától, tűzgyújtási tilalomtól. A viseletdarabokat, szőnyeget, szőtteseket is kiterítették ezen a napon a kerítésre, hogy átjárja őket a szél és a nap, ne le­gyenek molyosak, avíttas illatúak.

Nagypénteken, kora hajnalban, gyakran még naplemente előtt eleink lementek a patakra mosakodni. A leányok olyan helyet kerestek, ahol szomorúfüzek hajtották a vízre frissen zsendülő ágaikat, hogy hasonlóan szép, hosszú hajuk legyen. Ha a patak nem volt elérhető, a kút is megtette, nagypéntek és húsvét hajnalán minden víz „aranyos víz”. Csendben, imád­kozva mostak arcot, sőt, sok helyen az állatoknak is vittek a megújító, gyógyító erejű vízből. Elterjedt hiedelem volt, hogy Jézust e napon a katonák belelökték a patakba, s az Úr érintésétől megszentelődött a víz. Ahogy a húsvéti eseménye­ket mi is évről évre átéljük, úgy a víz megszentelődése is élő valóság volt őseink számára ezen a napon.

A leányok olyan helyet kerestek, ahol szomorúfüzek hajtották a vízre frissen zsendülő ágaikat, hogy hasonlóan szép, hosszú hajuk legyen. (Illusztráció: Meszleny Anna)

A húsvéti népszokások olyan korban alakultak ki, amikor a templomi liturgia rendje eltért az általunk ismerttől. A szent három nap liturgiái mind délelőtt voltak, így csak a feltáma­dási körmenet maradt nagyszombat estére. A középkorban a körmenet húsvétvasárnap hajnalban volt. Ebből a szokásból ered, hogy nagyszombat éjszakáján a hívek bejárták a falu­beli és a határ menti kereszteket, és mindenhol imádkoztak. Ez volt a jézuskeresés szokása, melyen részt vehetett a falu apraja-nagyja. A legtávolabbi keresztnél valaki korábban el­rejtette Jézus szobrát, amelyet nagy örömmel vittek vissza a templomba. Máshol templomi virrasztás volt. Az egész ország területén ismert volt azonban a húsvéti határkerülés, amikor imádsággal, énekszóval bejárták a falut körülvevő határt.

Ezzel fejezték ki, hogy a feltámadás öröme, Isten ál­dása eltölti az egész sajátjuknak tekintett vidéket, és az Úr­tól várják minden baj és nehézség távoltartását.

A feltáma­dás ünnepén, húsvétvasárnap, délelőtt volt a nagymise, ekkor szentelték meg a húsvéti ételeket, melyeket kókonyának hív­tak. Tojást, sonkát, kalácsot, tormát és sót tettek a hímzett kendőkkel letakart díszes kosarakba. A megszentelt ételek minden apró morzsáját szentnek, erővel rendelkezőnek te­kintették. Sajnos néhány évtized alatt a városi gyakorlatból kikopott az ételszentelés, noha az egyház szentelményeinek sorába szépen beleillik, a bor-, a víz-, a gyertya- és a búza­szentelés mellé. Különösen ortodox területeken volt szokás a húsvéti lakomából a temetőbe is vinni néhány falatot, hogy így elhunyt szeretteink is részesüljenek az ünnepi örömből.

Tojást, sonkát, kalácsot, tormát és sót tettek a hímzett kendőkkel letakart díszes kosarakba. (Illusztráció: Meszleny Anna)

Húsvéthétfőn hajnalban indultak a kisebb-nagyobb fiúk, le­gények locsolni. A víz megtisztító, termékenységet hozó ere­jébe vetett hit ebben a szokásban világlik ki a leginkább. A lo­csolók felkeresték a rokonságot és a párválasztásnál szóba jövő lányos házakat. Csoportokban mentek, köszöntőt mond­tak, majd meglocsolták a lányokat, hol durvább módsze­rekkel, kútvízzel, esetleg a vályúba nyomva őket, hol pedig szelíden, szenteltvízzel, virággal, később kölnivel. A locso­lók köszöntése felújította és jelenvalóvá tette a kapcsolat­rendszert, legalábbis a fiúk és a lányok közötti kapcsolato­kat. Húsvét idején több helyen háromnapos táncmulatságot tartottak, de legalábbis a lo­csolóbált mindenhol megtartották. A hosszú, böjtös, tánc nélküli időszak után jól­esett a felszabadult ünneplés.

Hajdan a húsvéti locsolás hatalmas to­jáslakomába torkollt a fiúk részéről. A ka­pott hímesek közül azokat, amelyeket nem akartak megőrizni, erőpróbáknak vetették alá, majd jóízűen megették. Első magyar­országi említése (1380) szerint a húsvétot követő második vasárnap volt „a tojások összeütésének napja”. A hímes vagy ke­ményre főzött dísztelen tojásokat a hegyük­kel összeütötték, és az, akinek a tojása sér­tetlen maradt, megkapta a másik megtört héjú tojását. Mondanom sem kell, hogy volt trükközési lehetőség kidíszített fatojással, gipsztojással. E játéknak, a kókányolás­nak sokféle változata létezett: összegurí­tották a tojásokat, egymásnak dobták őket stb. A lényeg az, hogy a szerencsétlenül járt tojást megkapta a győztes. Hmm, vajon én itthon buzdítanám-e erre a gyerekeket? Azt hiszem, számomra az étel tisztelete mélyen gyökerező érték. Ugyanakkor végül is nem kidobták ezeket a tojásokat, hanem meg­ették azt, amelyik megtört. Akkor egy kis móka belefér…

A hímes vagy ke­ményre főzött dísztelen tojásokat a hegyük­kel összeütötték, és az, akinek a tojása sér­tetlen maradt, megkapta a másik megtört héjú tojását. (Illusztráció: Meszleny Anna)

Vidám szokás volt az egész Európában elterjedt tojásgurítás, amikor csatornákat, tekervényes utakat alakítottak ki a tojások­nak lejtős helyen, és azon próbálták minél lejjebb gurítani őket. Észtországban, ahol a húsvét gyakran még havas időben érke­zik, hóból és jégből alakítottak ki csúszkát a tojásoknak.

Fehérvasárnap, azaz a húsvétot követő első vasárnap a leányok kötötték és újítot­ták meg barátságaikat. Ez a szorosan vett húsvéti ünnepkör zárónapja, melyen a ba­rátnők és néhány helyen a barátok is, aján­dékkal, köszöntéssel fejezték ki, újították meg a köztük lévő kapcsolatot.

A komálás­nak, mátkálásnak nevezett szokás kereté­ben az egyik nagylány egy kisebb leányká­val kalácsot, hímes tojást, süteményt, bort küldött a barátnőjének.

A szépen feldíszített tálat köszöntő vers kíséretében nyújtotta át a kislány, majd másikat kapott cserébe, melyet visszavitt. Máshol tojást és csókot váltottak a leányok, így pecsételték meg barátságukat. A legények Moldvában úgy nevezték egymást a rítus után, hogy egyik a másiknak a vére.

Húsvét idején több helyen háromnapos táncmulatságot tartottak, de legalábbis a lo­csolóbált mindenhol megtartották. A hosszú, böjtös, tánc nélküli időszak után jól­esett a felszabadult ünneplés. (Illusztráció: Meszleny Anna)

Így az ember egész kapcsolódási rend­szere megújult a húsvéti feltámadás fé­nyében. Még az otthon, a ruha, a külső is hirdette az örömhírt. A néphagyomány jól tudta, hogy szükségünk van arra, hogy bi­zonyos fontos dolgokat időről időre meg­újítsunk, emlékezetünkbe idézzünk.

Húsvét az egyik olyan ünnep – a ka­rácsony mellett –, melynek a mai napig nyolcada van, azaz az egyház nem tud be­lefáradni az örvendezésbe, és egy teljes héten át él a feltámadás csodájának bűvö­letében. Aztán persze egészen pünkösdig folytatódik az ujjongás. A feltámadott Jé­zussal való találkozás történeteit hallgat­juk az evangéliumokban, ezek határozzák meg napjainkat. Rómában a fehér ruhák hetének nevezték ezt a hetet, mert a húsvét éjszakáján meg­keresztelt testvérek a szertartáson kapott fehér öltözetben maradva ünnepelték újjászületésnapjukat.

Húsvéthétfőn sok család tartja a locsolkodás szokását, má­sok kihasználják a szünetnapot, kirándulni mennek, vagy pihennek egy kicsit. Ezen a napon néphagyományunkból ismerős az emmauszjárás, amikor a közösség tagjai kimen­nek a kálváriához vagy a közeli szőlődombra, és ott töltenek egy vidám napot együtt. Igaz, hogy jelenleg a szerdai evan­géliumban hallhatjuk az emmauszi tanítványok történetét, de egy iskolai hétköznapba nehezen férne bele egy felüdítő kiruccanás a természetbe. Viszont húsvéthétfőn mi is elme­hetünk kirándulni egyet.

Életünk legnagyobb öröme és lehetősége, hogy Jézus vé­gigélte értünk az emberi életet, annak minden örömével, hét­köznapi szürkeségével és fájdalmával együtt, tanított, gyógyí­tott, imádkozott, és végül meghalt, hogy minden pillanatban megmutassa, mennyire szeret minket Isten. Elvette bűnein­ket, hogy életünk középpontjába a hit, a remény és a szere­tet kerülhessen, és kibékített minket Istennel. Többé nem kell riadtan elbújnunk, ha ő közelít hozzánk, végre elhihet­jük, amit oly régóta magyaráz az Úr, hogy ő szeret, és közel van hozzánk, gyermekének, testvérének, barátjának tekint.

A nagyböjti készület közelebb visz minket ehhez a belső bizonyossághoz, melyet a húsvét öröme még inkább elmélyít. Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy gyermekekkel ünnepel­hetjük ezt az időszakot, engedjük őket Jézushoz. Hadd éljék át ezt a csodálatos utat, melyet az ébredő természet ezernyi szépsége szegélyez, hogy ezek az élmények összekapcsolód­va életre szóló alapot adjanak fejlődő hitüknek. Így fognak eljutni a kisgyermeki hit naiv természetességéből a kamasz válaszkeresésén át a felnőtt hit személyes, egyedien titkos kap­csolódásáig, mely új meg új közös élményekkel kecsegtet.

Illusztrációk: Meszleny Anna


Megosztás