Építsünk a jó szülő-gyerek kapcsolatra

Interjú Deliága Éva tanácsadó szakpszichológussal, integratív gyermekterapeutával

Szülők jól ismert, újra meg újra ismétlődő tapasztalata, hogy épp csak megszokják gyermekük valamilyen viselkedését, életkori sajátosságát, máris következik egy újabb életszakasz, amikor az előző alapjain vagy épp romjain kell valami újnak épülnie, melynek megvalósulását segíteni nem mindig hálás feladat. Ezt olykor csak nehezíti, hogy a nevelési elvek és gyakorlatok is változnak, a meglévőket lebontjuk, előnyeik és hibáik helyett  újakat alkotunk, és igyekszünk tanulni belőlük. Meg jó esetben a gyerekektől is.

– Vannak-e jellemző gyereknevelési problémák, amelyekkel kapcsolat­ban felkeresik?

– Tanácsadó szakpszichológusként alapvetően egészséges emberekkel foglalkozom, tehát olyan családok­kal, amelyek teljesen jól működnek, ám időnként azt érezhetik, hogy el­akadtak, vagy tanácstalanná, tehe­tetlenné váltak, és szükségük van egy kis útmutatásra vagy néhány eszközre a szülői hatékonyságuk növelése ér­dekében. A hozzám elérkező problé­máknak különböző kategóriái van­nak. Az egyik az, amikor valamilyen családi krízis érinti a gyermeket is, bár eredendően nem feltétlenül hoz­zá van köze. Ilyen lehet egy aktuáli­san zajló vagy tervezett szétköltözés, válás, egy családi tragédia, haláleset, betegség, akár a nagyszülők ápolásra szorulása, amely a szülők kapacitását nagyban elvonja. Vannak úgyneve­zett normatív krízisek is, ilyen a kis­testvér születése, az óvodából iskolába kerülés vagy éppen egy költözés. Ezek inkább külső körülmények, amiktől a szülők féltik a gyereket, vagy sze­retnék a negatív hatásaikat minima­lizálni.

Fotók: Orbán Gellért

 

Vannak aztán az életkori sajátos­ságok. Itt az első igazán fogós kérdés a dackorszak, és ez manapság igen el tud húzódni. Már a gyermek másfél éves korától megjelenhet, és még hét-nyolc éveseknél is erősen küzdenek vele a szülők. Aztán ez rögtön átcsap az úgynevezett kiskamaszkorba. Már nyolcéves kortól szokták mondani szülők, hogy annyira szemtelen meg flegma a gyerek, mintha kamasz len­ne. Arra számítottak, hogy ez majd csak több év múlva következik be, de azzal szembesülnek, hogy máris itt van. A mai kor jelensége, és szin­tén köthető az életkorhoz, a kütyüzés problémája, vagyis egyfajta viselkedé­ses függőség, ezzel is nagyon gyakran keresnek fel. Sok gyereknek saját lap­topja, tabletje, okostelefonja van, és az ezek mértéktelen használatából faka­dó családi viták, feszültségek hozzák el a családot a gyermekpszichológiai rendelésre. Itt több életkori sajátos­ságot is említhetnék, de ez a két ve­zető tünet.

A harmadik kategóriának az intéz­ményi jelzéseket venném, tehát ami­kor a szülőnek nincs kifejezett ne­hézsége otthon a gyermekével. Az a megélése, hogy jól „működik”, jó a kapcsolatuk, és mondjuk az iskolá­ból érkezik olyan jelzés, hogy a gye­rek csúfolódik, vagy éppen ellenke­zőleg, iskolai zaklatás áldozatává vált, kiközösítik az osztályban, vagy bár­milyen más viselkedéses sajátosság­ról, rendbontásról van szó, belebeszél az órába, nem figyel, nem fogad szót, nem akar bekapcsolódni a feladatok­ba, nem működik együtt a társaival.

– Jól érzékelem, hogy a sietősen beköszöntő kiskamaszkor viszony­lag új jelenség?

– Amikor az egyetemen a pszi­choszociális fejlődésről tanultam, az óvodáskor utáni éveket latencia­szakasznak nevezték, amely a geni­tális periódust előzte meg, vagyis a kamaszkort, amikor megkezdődik a nemi érés. A latencia szakasza hat-hét éves kortól egy nagyon nyugis pe­riódus volt, amikor érzelmileg, pszi­chésen nem annyira voltak markáns fejlődési sajátosságok. Inkább a kog­nitív fejlődés került előtérbe, és ezt az életritmusunk is alátámasztotta, hiszen iskolába került a gyermek, és egyre inkább elkezdett formálódni a logikus, ok-okozati gondolkodása. Most azt látjuk, hogy a dackorszak va­lóban képes elhúzódni, bőven ott le­het még az iskoláskor elején is.

– Mi lehet ennek a hátterében?

– Ha akár csak az elmúlt negy­ven évet nézzük, a technika rohamos fejlődése hatalmas változást hozott a gyerekek életébe. Sokkal több in­ger, benyomás éri őket, amelyekről tudjuk, hogy terhelik az idegrend­szert. Elsősorban a rengeteg, szinte már elárasztó vizuális ingerre gon­dolok, ami az interneten keresztül jut el a gyerekekhez. Van ennek po­zitív oldala is, hiszen iszonyúan tájé­kozottak, a világról szóló ismereteik nagyon sokrétűek és szerteágazóak, de ez azzal is együtt jár, hogy gyakran olyan tartalmakkal találkoznak, ame­lyek érzelmileg még megterhelők szá­mukra. Például az, ha valahol háború vagy betegségek vannak, amelyekben emberek, akár fiatalok vagy gyerekek meghalhatnak. Ez valós tárgyi tudás, de nehéz mihez kötni, vagy felmérni a saját életükre vonatkozó kockázatát, így amit hallanak-látnak, lebegő in­formáció marad. És az történik, hogy

míg a kognitív rész, a világról szerzett intellektuális ismeretek tekintetében messze megelőzik az életkorukat, addig az érzelmi oldal lassabban fejlődik. Sokszor ez az oka annak, hogy van egyfajta feszültség a gyerekben, ami impulzivitáshoz, irritációhoz ve­zethet.

Ha szólunk hozzá, flegmán vá­laszol, vagy felcsattan, hogy hagyjál már. Olyanformán, amiről azt gon­doltuk, hogy egy kamasznak a sajá­tossága. Az említett latenciaszakasz mára szinte teljesen eltűnt, nem ta­láljuk a nyomát. Közben pedig a testi fejlődésben is előreszaladtak a gyere­kek. Nagy részük az életkoránál meg­szokotthoz képest egy-két számmal nagyobb ruhát hord. Járt nálam olyan tizenkét éves fiú, akinek már mutált a hangja, és száznyolcvan centinél magasabb volt. A hetedikes-nyolcadi­kos lányok nagy része egyáltalán nem kelt már kislányos benyomást, évek­kel idősebbnek hatnak. A jelenség­nek van hormonális-biológiai háttere, ami hangulatingadozást okoz a gye­rekeknél. Egy tizenkét éves még tel­jesen függ a szüleitől, akik még nem tudnak annyi önállóságot adni neki, amennyit igényelne, akár azt sem en­gedik meg, hogy egyedül közlekedjen. De tombolnak benne a belső feszült­ségek, mert az érzelmi rész nagyon nehezen tudja követni akár a testi elő­reszaladást, akár a kognitív elárasz­tottságot.

– Szóba kerültek a konfliktusok, és ezek megoldásával, leépítésével kapcsolatban eszembe jut a mondás, mely szerint jóvá még nem szidtak senkit. Hogyan tekint a szakember erre a kérdésre?

– Én inkább a negatív címkézés fo­galmát szoktam használni. Ez azt je­lenti, hogy valamilyen bélyeg vagy stigma kerül a gyerekre. Olyan egy­szerű, hétköznapi szavakra gondo­lok, hogy „de hülye, ügyetlen, vaksi, kétbalkezes stb. vagy”. Nagyon kön­nyen kiszaladnak ilyen mondatok akár a szülők száján is, és ezek minő­sítő, ítélkező mondatok, amik ráadá­sul az egész gyerekről szólnak. Érde­mes inkább a cselekedetről mondani valamit, és azt is inkább úgy, hogy benne legyen a fejlődés vagy javulás lehetősége. „Most ez nem sikerült, de milyen jó, hogy megpróbáltad, és ha még többet gyakorolsz, akkor sike­rülni fog.” Ez önbizalmat ad a gyerek­nek. A legveszélyesebb az – és ez már rendszerszintű jelenség –, ha a család­ban valakire ráragad egy ilyen címke, hogy te vagy a lusta, a szétszórt, a fe­ledékeny, te vagy a család fekete bá­ránya, benned nem lehet megbízni, téged soha semmi nem érdekel, rád nem lehet számítani. Ha ilyen negatív szerepbe kerül egy gyerek, abból na­gyon nehéz kitörnie. Ilyenkor az szo­kott történni, hogy egy idő után elfo­gadja a sorsát. „Ha ti ilyennek láttok, akkor tudjátok mit? Majd teszek róla, hogy ilyen is legyek. Hiszen nem néz­tek ki jobbat belőlem. Én már nem tu­dok több erőfeszítést tenni, hogy ezt megváltoztassam, hogy jó lehessek.” Pedig minden gyerek jó akar lenni, és nagyon vágyik a szeretetre, az el­ismerésre. Egy ponton feladja, és azt mondja: „Akkor én leszek a legjobb fekete bárány. Olyan balhékat csiná­lok, amilyenekre még ti sem gondolta­tok. Visszaigazolom nektek, amit rám mondtatok.” Úgyhogy nagyon vigyáz­ni kell a tartós szerepekkel. Egyébként ezek általában valami mellett szoktak megjelenni. Van a jó gyerekünk meg a rossz gyerekünk. Ha már van egy nagyon jó gyerekünk, akkor a másik­nak már nehéz ugyanolyan jónak len­ni. Lehet, hogy ő automatikusan egy olyan szerepkört talál, ami még nem foglalt. Úgyhogy ha vannak testvé­rek a családban, ne hasonlítsuk össze őket, hanem mindenkinek az egyedi sajátosságát emeljük ki, hogy az egyik ebben jó, a másik pedig abban. Persze a címkézést nem úgy kell elképzelni, hogy ha egyszer kiszaladt a szánkon egy nem szerencsés vagy nem annyi­ra korrekt mondat, akkor máris tönk­retettük a gyereket. Nyilván az okoz problémát, ha többször vagy rendsze­resen így beszél a szülő, vagyis ha ez egy attitűd a részéről.

– Régen meglehetősen könnyű kézzel osztogatták a büntetést – a verésről már nem is beszélve –, hogy véget vessenek egy helytelen viselkedésnek, gondolván, ez majd elég erősen érzékelteti a gyerekkel, hogy merre van a helyes irány. De lehet jól büntetni? Van egyáltalán értelme a büntetésnek?

– Az a baj vele, hogy nagyon kap­csolatromboló hatású, és sokszor aránytalan is. Ilyenkor azzal próbá­lunk hatni a gyerekre, hogy valami negatív dolgot helyezünk kilátásba, vagy megvonunk tőle valamit, amit szeret. Ez végül nem éri el a célját, hi­szen egy idő után azt mondja: „Nem érdekel. Nem fáj, ezzel nem tudtok rám hatni.” A modernebb pszicholó­giai szemléletben már nem annyira a büntetésben gondolkodunk. Jobb arra építeni, hogy a gyerek szeretné megőrizni azt a jó hangulatot és ér­zelmi kapcsolatot, ami ideális esetben a szülő és közte van, és ezért tesz vagy nem tesz meg valamit. És inkább arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a tettek­nek következményeik vannak. Még­hozzá velük összefüggő, azonnali következményeik. Ha reggel elindu­lás előtt makacskodik vagy balhézik a gyerek, nem érdemes azzal büntetni, hogy jó, akkor nem lesz esti mese. Ez időben elcsúsztatott, jelentősen távol lévő büntetés volna, a napnak pont abban a részében, amikor megjele­nik az intimitás a szülő és a gyerek között, amit mindketten várnak. Épp ezt vonnánk meg tőle, aminek inkább negatív hatása volna a kapcsolatunk­ra. Lehet partnerként kezelni a gye­reket, beszélgetni vele, elmagyaráz­ni neki, hogy amit épp tesz, az miért nem jó, megvilágítani a mi szempon­tunkat, a kereteket. Például ha elhúzza a fürdés előtti játékidőt, akkor mond­hatjuk azt, hogy „jó, én már többször szóltam, de mivel arra használtál el egy csomó időt, hogy nem jöttél, nem húsz, hanem csak öt percet tölthetsz a kádban”.

– A szigorúság is lehet romboló?

– Tapasztalatom szerint inkább a túl magas, nem reális elvárások szoktak problémát okozni. Ha olyat vár el a szülő, ami életkorilag nem reális. Ez feszültséghez vezet. Példá­ul azt mondja a háromévesnek, hogy pakolja össze a játékait. Vagy a négy­évesnek, hogy öltözzön föl. Ilyenkor megjelenik egy frusztrációs tényező, és a hároméves nem pakol össze tel­jesen egyedül, a négyéves pedig jobb napjain ugyan felöltözik egymaga, mert egyébként képes rá, de az ese­tek nagy százalékában nem. És akkor jön a szülő, hogy a gyerek nem fo­gad szót, engedetlen. Ilyenkor helyre kell tenni ezeket az elvárásokat, mert nem biztos, hogy egy hároméves gye­rek teljesen egyedül össze tud pakolni. Egyes napokon sikerül neki, máskor nem. Lehet, hogy képes rá, de figye­lembe kell vennünk, hogy a gyerekek teljesítménye sokszor hullámzó. Tehát egyszer száznegyven százalékos pro­dukciót nyújtanak, máskor viszont csak harmincszázalékost.

– S megvan a maguk kis világa, ahová nem szerencsés ajtóstul ron­tani.

– Míg a felnőttekben dolgozik a stresszfaktor, főleg reggel – „sies­sünk, elkésünk” –, addig a gyerekek a jelenben élnek. Van abban valami időtlen, hogy „most nézegetem en­nek az autónak a kerekét, megpörge­tem, de klassz, pörög”, még akkor is, ha már késésben vagyunk. Ez valóban gyermeki sajátosság. De ne felejtsük el, hogy egyre több felnőtt pénzt fizet azért, hogy újra megtanulja mond­juk egy mindfulness-tanfolyamon, hogy hogyan tud visszatérni a jelen­be. A gyerekek még nem vesztették el ezt a képességet, ezért is feledkeznek bele egy-egy tevékenységbe, és nehe­zen zökkenthetők ki onnan. Itt arra érdemes figyelnünk, hogy a sürgetés ne nyomja rá a bélyegét a családi lég­körre. Tehát

ne kezdjük el azzal nyomasztani a gyereket, hogy mi már idegesek, feszültek vagyunk, és akkor elkezdjük siettetni. A gyerekeknek sokszor egyénileg behuzalozott tempójuk van, ami a leggyakrabban azt jelenti, hogy relatíve lassúak, és a sürgetésre további belassulással reagálnak.

Sokkal jobb olyan reggeli rutint ki­alakítani, amelyben akár annak is megvan a helye, hogy egy kicsit még valamivel foglalatoskodik, de annak legyen meg az ideje. A jó rutin segít a gyereknek, hogy tudja tartani a ke­reteket, amíg nem stabilizálódik az időfogalma.

– Ha mélyebben belegondolok, rémes, hogy leneveljük valami­ről a gyerekeket, amit később nagy erőkkel kell majd visszatanulniuk.

– Igen, ez érdekes dolog. Pár ilyen képesség elvész. Például gyerekkor­ban ott van a hatalmas mozgásigény. Felnőttként fel sem tűnik nekünk, hogy mennyit ülünk munka közben, és nem fogalmazódik meg bennünk, hogy délelőtt nem mozogtunk a sza­bad levegőn két órát. Ennek nem ta­láljuk a helyét a napunkban, pedig zsigeri igényünk volna rá. Jó lenne ilyen képességeket megőrizni a gye­rekkorból. Például azt, hogy ami ér­dekli őket, abban olyan jól, hosszan el tudnak mélyülni a gyerekek, használva a fantáziájukat, megmozgatva az érze­lemvilágukat. Pont ennek helyét töl­ti ki a kütyüzés. Azzal készen kapunk képeket, elárasztó, sűrű tartalmakat, és csökken a fantázia meg a gazdag, érzelemvezérelt belső világ szerepe is.

– Valljuk be, sok tekintetben az is­kola is leépíti a kreativitást, hiszen a frontális tanítási modellben kevés szerep jut neki. Aztán ha a gyerek felnő, a munkahelyén már azt várják tőle, hogy egyik pillanatról a másik­ra bontakoztassa ki az addig nem gyakorolt kreativitását.

– Felnőttekkel beszélve azt látom, hogy sokakat az nyomorított meg is­kolás korukban, hogy az önkifejezés­hez és a kreativitáshoz teljesítményt kapcsoltak. Rajzolj bármit, aztán le­osztályozom. Majd kap a gyerek egy hármast egy olyan rajzra, amit szere­tettel, elmélyülten, a legjobb képes­ségei szerint készített. És többé nem akar rajzolni. Felnőttekkel dolgozva tapasztalom, hogy ha van valamilyen rajzos feladat (már ezt a szót is fél­ve mondom ki, mert görcsölést, tel­jesítménnyel kapcsolatos elvárást hív elő, noha egy pszichológiai rendelő­ben nem fogjuk leosztályozni a rajzo­kat), nagyon gátoltak a rajzolásban, nem merik megmutatni, kifejezni magukat. Pedig fontos lenne bármi­lyen kézzel készített művészi alkotás­ban feltárni az egyedi látásmódunkat, a belső világunkat, anélkül, hogy íté­letet, pecsétet vagy címkét kapna.

– Visszatérve még az érzelmi kap­csolathoz: annak tükre és hordozó­ja is, ahogyan beszélünk egymással, vagy hogy milyen szavakat haszná­lunk. Nemrég egy generációkutató beszélt arról, hogy akkor kezdett megfogyatkozni a tekintély a család­ban, amikor a gyerekeknek megen­gedték, hogy tegezzék a szüleiket. Ezt hogy látja?

– Korábban csakugyan jellemzőbb volt az autoriter nevelési stílus. Sokkal inkább a gyermek testi jóléte volt elő­térben, a lélektani szempontok nem annyira. Alapvetően hidegebb, távol­ságtartóbb, illetve nagyobb autonó­miát engedő és elváró szülő-gyerek kapcsolat volt jellemző. A második vi­lágháború utáni szülőgeneráció szá­mára is jellemzően ez volt még a min­ta, amit magukkal hoztak otthonról. Aztán valamikor a hetvenes években jött az új trend, amikor is meg volt mondva, hogy az a jó szülő, aki nem hallgat az ösztöneire, ha esetleg len­nének neki, hanem könyvből kell ne­velni. Pontosan háromóránként kell enni adni a gyereknek, ha alszik, fel kell ébreszteni az etetéshez, ha sír, hagyni kell, hadd erősödjön a tüdeje. Ez felülírta azt, hogy mit érzett volna jónak a szülő, vagy hogyan tudott vol­na ráhangolódni gyermekének egyedi szükségleteire, helyette óraműpontos­sággal betartotta az orvosi utasítást, mert borzasztó nagy volt benne a ten­ni és a megfelelni akarás, hogy jól csi­nálja. Mostanra sokkal gyermekköz­pontúbb lett a nevelés, jóval többet tudunk az emberi lélek működésé­ről, a kötődésre vonatkozó kutatások eredményei közismertek, és a szülők általában meleg, jó, biztonságos ér­zelmi kapcsolat kialakítására törek­szenek a gyerekükkel.

– Persze most is vannak szélsősé­gek.

– Kicsit olyan ez, mint a ló egyik meg másik oldala. A tekintélyel­vű nevelés az egyik oldal. Ott ugye a szülő azt mondja: azért csináld meg, mert azt mondtam. Tehát a tisz­telet alapja tulajdonképpen a félelem és az érzelmi távolság, esetleg a bün­tetés kilátásba helyezése, ahogy a tes­ti fenyítés is teljesen elfogadott gyer­meknevelési módszernek számított akkoriban. Ma már a ló túlsó oldalán vagyunk, ahol azt halljuk, hogy ke­zeljük partnerként a gyereket. Ebben is vannak túlkapások, például hogy „nem szólok rá, nehogy megbánt­sam”. Vagy szülőként nehezen szabok keretet, mert talán sérül a gyerek, ha túl szigorú vagyok vele. Ilyen típu­sú félelmeik vannak a szülőknek. És valóban van olyan család, amelyben a kétéves gyerek dönti el, hogy hová menjenek nyaralni, vagy esetleg azt is, hogy lesz-e kistestvére. Ilyenkor döntési helyzetbe hozzuk őt, pedig még nincs meg a kognitív kapaci­tása ahhoz, hogy áttekintse a dön­tései hosszú távú következményeit. Egy ponton a ló túlsó oldalán felme­rül, hogy mi lett a szülői tekintél­lyel. Ezerszer kell szólni a gyereknek, és „oda se bagózik”, levegőnek nézi a szülőt. A lovat kellene megkeres­nünk ebben a történetben. Nem len­ne jó visszamenni oda, hogy a gyerek féljen a szüleitől, és fogalmunk se le­gyen, mi van vele érzelmileg, a gye­reknek pedig eszébe se jusson bár­mi belső dolgot, ami foglalkoztatja, megosztani a szüleivel, hiszen nincs közeli érzelmi viszonyban velük. De az sok szülőben megfogalmazódik, hogy azért jó lenne, ha tudnék hat­ni a gyerekemre, vagy ha tisztelné a szavamat. És ez nem könnyű. Leg­inkább a keretek, a határok meghúzá­sa, az életkori sajátosságok figyelem­bevétele segíthet visszaszerezni ezt a szülői pozíciót, vagy ha úgy tetszik, dominanciát a családi rendszerben. Most már talán abba az irányba me­gyünk, hogy a nagyon engedékeny, laissez-faire nevelési stílus szélső­ségeiből visszatalálunk annak felis­meréséhez, hogy a gyerek érdekét mennyire szolgálják a keretek, a sza­bályok, s az, hogy legyenek nem túl magas, de nem is túl alacsony elvárá­sok, s ez tudja egészséges mederben tartani a szülő-gyerek kapcsolatot.

Megosztás