„Az építészet lényege a problémamegoldás”

Mizsei Anett építészmérnök-szakíró bontásról, építésről és vitatott beruházásokról

Új törvényi keretek, vitatott sorsú műemlékek, magasházak és a helyi közösségek által meg­akadályozni próbált óriásberuházások – igencsak intenzív időket él a hazai építészeti világ. Lehetséges néhány, a köz érdeklődését is felkeltő példán keresztül megérteni a túlfűtött sajtó­híreken alig-alig átszűrődő, árnyalt szakmai szempontokat?

– A közelmúltban született meg a vadonatúj építési és beruházási törvény, illetve a magyar építészet­ről szóló törvény, mely utóbbi az épített környezet alakítására, a te­lepüléskép védelmére és a kulturális örökség védelmére vonatkozó jog­szabályokat újítja meg és foglalja egybe. Mennyire kötik meg az épí­tészek kezét és mennyiben szolgál­ják a munkájukat a paragrafusok?

– Tulajdonképpen ez az építészet egyik alapproblémája. Miközben egy épület alkotófolyamat eredménye, az építész-tervező részéről művészi hozzáállást, megközelítést feltételez, aközben a végeredmény kőkemény mérnöki munkát igényel, és egy óriási anyagi, természeti és emberi erőforrá­sokat mozgató iparág piaci terméke. Hogyan lehet ezt a konfliktushelyze­tet törvényileg szabályozni? Nyilván­való, hogy biztonsági, funkcionális, műszaki, használati kérdésekben in­dokolt és szükségszerű, hogy legyen egy keretrendszer, és eddig is számos rendelet, törvény, helyi és országos szabályozás foglalta keretbe az építé­szeti, építési tevékenységeket. A sza­bályok mindazonáltal bőven elég teret hagynak az alkotói szabadságnak, elég csak megnézni egy-egy tervpályáza­tot: ugyanarra a helyszínre, ugyanarra a problémára, ugyanazzal az építőipa­ri technológiával ahány építész, an­nyiféle izgalmas megoldást hoz.

Mizsei Anett okleveles építészmérnök, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának oktatója, az RMG.atelier építész stúdió egyik alapítója. Két budapesti kerület tervtanácsi tagja, építészeti szakíró, Palkó György fotóssal közösen jegyzi a Budapest építészete 2000–2020 című kötetet.
Portréfotók: Hegedüs Márton

 

– A törvénycsomag előterjesztése és elfogadása során az egyik fő kom­munikációs motívum az volt, hogy az újdonságok „a polgári jó ízlést” védelmezik. Miért szükséges és ho­gyan lehetséges esztétikai kérdése­ket jogszabályba foglalni?

– Van az építészeti ízlésnek történe­ti háttere, amely a XX. század techno­lógiai és társadalmi kérdéseivel függ össze. Azt az alapvetést, hogy az épü­leteknek esztétikai funkciójuk is van, csak az 1950-es évek végén írták le, ekkorra jelentek meg ugyanis huszon­öt-harminc év távlatából az első bíráló hangok az 1920-as évek eleje óta jelen lévő építészeti modernizmussal szem­ben, és fogalmazták meg azokat a kriti­kus pontokat, amelyekkel azóta is küz­dünk. Az egyszeri városlakó jobban szereti a régebbi épületeket és környe­zetüket, mert azok jól olvasható, rész­letgazdag, a szemet, lelket, fantáziát jobban megszólító objektumok, míga modern épületek értelmezésén gyak­ran „erőlködni” kell, hiszen tömöreb­ben, absztraktabban kommunikálnak, általában hagynak egyfajta hiányérze­tet az emberben. A kortárs építészet majd száz éve azzal küzd, hogy miként tud könnyebben befogadható alkotá­sokat létrehozni. Valószínűleg azért is szeretjük jobban a téglával borított vagy a vakolattal, különféle díszek­kel szépen tagolt régi épületeket, mint a beton-üveg-fém homlokzatú moder­neket, mert utóbbi anyagok rosszab­bul bírják az öregedést; ám ha elvonat­koztatunk az adott kor technológiáitól, és a XX. századi épületek térformálá­si megoldásait, a környezetükkel való kapcsolatukat, a visszafogottságukat szemléljük, mégiscsak rengeteg olyan esztétikai finomságot vehetünk észre, amelyek a jelenlegi, mindent felülíró beruházói szemlélet – lásd profitma­ximalizálás és ami ebből következik – mellett már csak kivételes esetben tudnak létrejönni. A törvényszöveg és annak kommunikálása ezekre a glo­bálisan jelen lévő igényekre próbál valamiféle választ adni. Ugyanakkor érezhetően ellentmondásos törvénybe iktatni valamit, ami szubjektív értel­mezésekre nyit lehetőséget. A „polgári jó ízlés” esetében tervezőként valójá­ban pontosan mit is kell betartanom? A kérdés az, mikor, milyen esetben lesz ez a kitétel hivatkozási alap, és hogyan lesz átlátható az alkalmazása.

– Miközben a törvényi keretrend­szer szigorodik, az az érzésünk le­het, hogy a legjelentősebb nagybe­ruházások rendre kiemelődnek, és felmentést kapnak a standard eljá­rásmódok, előírások alól. Ez egyfe­lől bosszantó, és a törvények erejé­be vetett hitet rombolja, másrészt nyilvánvaló, hogy ha nem tennénk engedményt, sokszor nem épül­ne semmi az adott helyen, és to­vábbi évtizedekre velünk maradna a dzsumbuj, a „lepratelep”, a rozs­daövezet, a szűk keresztmetszet. Diktálhatja közérdek, hogy kivéte­lek szülessenek?

– Valahol érthető a feszültség az emberek részéről, amiben az is ben­ne van, hogy amikor ők építkeznek, a jogszabályok útvesztőjében gyakran érzik úgy, hogy meg van kötve a ke­zük, pedig szívesen átlépnének egy-két szabályon a saját víziójuk, álmaik megvalósítása érdekében. Nem kap­nak engedményeket, ha egy védett fa pont a telkük közepén nőtt ki, és meg­nehezíti vagy költségesebbé teszi a há­zuk építését…. Az építés, az építészet azonban közügy – és ez még a ma­gántelek határain belül is érvényes, hiszen annyi minden befolyásolhat­ja egy utca, a szomszédság, a telepü­lés összképét, mikroklímáját, élhető­ségét. A közterületek, a közfunkciók pedig valóban kollektív tulajdonaink. Egyébként szerintem jó jel, ha kiemelt társadalmi figyelem kísér egyes pro­jekteket, hiszen egyféle ébredő tuda­tosságot és felelős hozzáállást jelez a köz részéről. A közvélemény által szigorúan kezelt nagyberuházások esetében éppen a széles körű szak­mai egyeztetéseknek, eszmecserének, előzetes hatástanulmányoknak lenne kiemelt szerepük, hogy érdemi befo­lyásolási vagy legalábbis hozzászólá­si lehetősége legyen a szakmának. Én magam két fővárosi kerületben va­gyok tervtanácsi tag, és azt gondolom, a tervtanácsi és főépítészi rendszer jól működik, alkalmat ad konstruktív be­szélgetésekre és az irányok kijelölésé­re – ez azonban szűk szakmai fórum, amelynek működésére a köz nem lát rá. Kívánatos lenne a minél nyíltabb és részletesebb kommunikáció, hogy az érintettek megismerhessék, meg­érthessék a háttérben húzódó érve­ket és indokokat, és hogy a beruházás miként fogja valóban az ő érdekeiket szolgálni, az ő igényeiket figyelembe venni. Ha ez elmarad, az emberek tel­jes joggal érezhetik magukat kizárva az életterük sorsának alakításából.

– A deficites szakmai és civil befo­lyás egyik legforróbb terepe a „felhő­karcolókat Budapestre” vita. Milyen árnyalt, szakmai érveket lenne fon­tos megismerni, amikor egy ígéretes, de jelentős fejlesztésre váró terület beépítéséről van szó – lásd Kopa­szi-gát, Rákosdubaj, Göncz Árpád városközpont?

– A magasházakról szóló dialógus esztétikai, illetőleg formai irányba ment el, nagyjából egyetlenegy para­méterről, a toronyházak magasságáról szól, miközben összetett társadalmi, gazdasági, városi kontextusba ágyazó­dó óriási projektekről beszélünk, ami­ket nem lehet egy irányból megköze­líteni. Ha megnézzük a komolyabb magasházas negyedekkel rendelke­ző városokat, azt láthatjuk, hogy ezek többségben organikusan nőttek ki: ahogy sűrűsödtek a felhőkarcolók, ve­lük bővült a metró, a gyorsvasútháló­zat és így tovább, azaz felépülésük las­sú és egyensúlyokat kereső folyamat volt, és még így is az élhetőség határait feszegető forgalmat és terhelést gene­ráltak. Budapesthez hasonlóan másutt sem volt ez a növekedés feszültségek­től mentes, és mi abban a helyzet­ben vagyunk, hogy már megfigyel­hetjük és levonhatjuk a tanulságokat a megvalósult példákból. A város­képet örökre átformáló beruházások előtt nem véletlen hát az óvatosság, hi­szen a várossziluett is érték. A neves németalföldi festő, Vermeer egyetlen fennmaradt, ismert tájképe, a Delft lát­képe az 1660-as években készült. Van abban valami megható és egyben vég­telenül izgalmas, hogy ma le tudunk ülni ugyanarra a pontra, ahonnan ő anno a városra tekintett, és nagyon hasonló látvánnyal fogunk találkozni. Ugyanakkor a magasház önmagában nem feltétlenül probléma. Ha egyfor­ma alapterületű lakásokat kertvárosi házakban vagy egy toronyban helye­zünk el, a többség azt gondolná, jóval zöldebb környezetet biztosít a kertes házas elrendezés – miközben aránya­iban sokkal több haszontalan tetőfelü­let, letérkövezett garázsbeálló és zöld­felületbe harapó terasz születik, mint ha a lakásokat nem terítjük ki egy te­rületre, hanem „tömbösítjük”, és nagy, egybefüggő, közös használatú zöldte­rületet hagyunk meg köztük… Vissza­térve a kérdésre: a budapesti épületek maximális magassága nyilván fontos faktor, a láthatóságuk, a megjelené­sük sok szempontból kulcs, de sokunk szakmai dilemmája jóval inkább az, hogy a magasházak vagy magasházas övezetek hogyan tudnak úgy beágya­zódni a leendő vagy jelenlegi környe­zetükbe, hogy problémákat oldjanak meg, és ne új bonyodalmakat okoz­zanak. Végül is az építészet lényege a problémamegoldás.

– Apropó, zöldterület: a szegedi püspökségi iskolaberuházás eseté­ben a helyi civilek és az általuk vé­dett erdő nyert – a tervezett épü­letet egészen máshol húzzák fel. A Déli Körvasút esetében épp ellen­kezőleg minden jel szerint megva­lósul a sínpálya bővítése és az emi­att szükséges favágás az ott élők tiltakozása ellenére – a sokkal na­gyobb tömegeket kiszolgáló elővá­rosi vasúti közlekedés fejlesztése ér­dekében. Van-e általános érvényű szabály, mikor fontosabbak a fák, és mikor áldozhatók fel egy nagyobb jó érdekében?

– Szerintem mindig csak az adott helyzetben lehet értékelni. Az új épí­tészeti törvény mindenesetre olyan konkrét célkitűzéseket is megfogal­maz, hogy például erdő vagy külte­rület, illetve mezőgazdasági terü­let belterületté való bevonása, azaz beépíthetővé átminősítése a jövő­ben nem támogatott. Az új elv te­hát, hogy ami jelenleg zöldterület, az maradjon is az. Igaz, ez a szabályo­zás csak 2025-től lép hatályba, mégis érezhetünk ellentmondást a törvény szelleme és a jelenlegi gyakorlat kö­zött. Az érdekeltek közötti feszültség az építészetben tulajdonképpen elke­rülhetetlen, és ennélfogva az is, hogy legyen egy személy vagy fórum, aki/ amely egy ponton döntést hoz. Mi­közben szó sincs arról, hogy egy la­kóközösség döntse el, mi épülhet és mi nem, arra alapvetően a beruházó­nak és a döntéshozónak is nyitottnak kellene lennie, hogy mihez kötődnek a helybéliek, mit hogyan használnak, mik az igényeik. Mielőtt azt gondol­nánk, hogy ezek speciálisan magyar problémák, szögezzük le, hogy az épí­tészek, a döntéshozók, a közösségek világszerte küzdenek ugyanezekkel a kérdésekkel. De azért vannak jó gya­korlatok arra, hogy hogyan lehet egy kicsit jobban bevonni vagy úgymond érdekeltté tenni a közösségeket, vagy legalább megértetni velük, hogy miért lesz jó nekik a változás.

– Amikor nem valami zöld forog veszélyben, akkor az szokta borzol­ni a kedélyeket, hogy le kell bonta­ni egy épületet, amit megszoktunk, ami kisebb/szebb, mint ami a helyé­re kerül, és amit talán fel is lehetne újítani. Ez a helyiek egyik érve a Ma­gyar Rádió korábbi épületei helyé­re tervezett Pázmány Campus, azaz a PPKE bölcsészkarának józsefváro­si tömbje ellen.

– A házaknak az igény megszületé­sétől az építésen át a bontásig termé­szetes életciklusuk van. Tulajdonkép­pen az egész emberi történelemben, mióta vannak települések, az a szok­ványos gyakorlat, hogy épületeket le­bontanak, és újakat építenek a helyük­re. Ami viszont nagyon mai kérdés, és korábbi korok építőit, beruházóit és szakembereit egyáltalán nem fog­lalkoztatta, az az ökológiai vonatko­zás. Ami már megépült, abba beépült bizonyos mennyiségű erőforrás, épí­tőanyag, és ezek megtartása ökológi­ai szempontból előnyösebb lenne, ha­csak nincs valamilyen megoldhatatlan probléma vagy veszély, hiszen az épí­tőanyagok többsége nem megy tönkre néhány évtized alatt. A vicc az, hogy a statisztikák tulajdonképpen nagyon jól néznek ki, mert tudomásom sze­rint hivatalosan a lebontandó épületek kilencven százalékát újrahasznosítják itthon – más kérdés, hogy ez a gya­korlatban olyasmit jelent, hogy leda­rálva útalapba kerülnek, és a beépü­lő rengeteg új anyaggal szemben már egyáltalán nem elvárás, hogy tartal­mazzanak újrahasznosított hányadot. Szörnyű ellentmondás feszül tehát az ökológiai és a gazdasági fenntartható­ság között – már csak ezért is csínján kellene bánni a bontásokkal. Sajnos ma itthon nagyon költséges a felújí­tás, a bontáshoz és új építéshez ké­pest százmilliós, akár milliárdos felá­ra lehet, hogy a régi épület a hatályos biztonsági, tűzvédelmi, energetikai, egészségügyi stb. előírásoknak meg­feleljen. Ezt a helyzetet kizárólag olyan támogatási és intézményi környezettel lehetne megváltoztatni, amely a beru­házókat érdekeltté tenné, hogy bontás helyett átépítésben gondolkodjanak.

– Van-e értelme egyes bontásra ítélt vagy bontással fenyegetett épü­leteket helyi védettséggel vagy akár műemléki státusszal megvédeni, ahogyan azt itt is próbálja a józsef­városi önkormányzat? Van-e objek­tív szempont, hogy mi alapján, mi­ért érdemes megtartani és megóvni egy nem különösebben vonzó házat?

– Szempont lehet az építész szemé­lye, életművének kultúrtörténeti je­lentősége. De ennél általában többet nyomnak a latban például innovatív vagy egyedi megoldások, egy újsze­rű mérnöki módszert vagy megol­dást megtestesítő alkotás. Így példá­ul az Ipartervnek a hatvanas években egészen lenyűgöző beton héjszerkeze­tei készültek, amelyeknek külföldről is a csodájára jártak. De lehet indok egy téri helyzet, amelyet a városszöveten belül alakított ki maga körül az adott épület, olyan köztéri funkciót, haszná­lati lehetőséget megnyitva a városlakó számára, amelynek révén az ott lakók számára élhetővé, hasznossá, szeret­hetővé tudott válni. Ilyen épületeket hiba volna elbontani akkor is, ha nem különösebben díszesek. Hogy a Rá­dió által hátrahagyott épületek meg­őrzésre érdemesek-e, tájépítészekkel, urbanisztikai és más szakértőkkel ki­egészülő nagy tervezőcsapat tudja megfelelően mérlegelni és irányelvek formájában a projekt felelősei elé tárni – ideális esetben még a tervpályázatot megelőzően.

– Ha már valami műemlék, ám romos, kell-e, szabad-e újjáépíte­ni, adott esetben hosszú idő után, új anyagokból, új technológiával? Jobb-rosszabb megoldásokat látha­tunk Nagyvázsonytól a budai Váron át Diósgyőrig…

– Bizonyos szakmai irányelveket az úgynevezett charták fogalmaznak meg arról, hogy hogyan lehet műem­lékekhez, régi épületekhez, romokhoz szakmailag megalapozott módon hoz­zányúlni. De azért a való élet nagyon gyakran bonyolultabb annál, mint hogy egy ilyen irányelvet egyszerűen csak ráhúzzunk egy konkrét épület esetére. Én a romkérdést is inkább az emberek, a befogadó közösség irányá­ból közelíteném meg. A romok min­dig is vonzották az embereket, meg­ragadták a fantáziánkat, olyannyira, hogy a romantika korában vadonat­új romokat építettek az angolkertek­be. A romesztétikának a mai napig van ilyenfajta, populáris oldala, és azt gondolom, pont ezért kár túlságo­san visszaépíteni a romjainkat. Nyil­ván vannak konzerválási kérdések: ha magukra hagyjuk őket, egy idő után a földdel válnak egyenlővé, tehát bi­zonyos mértékű védelmet és karban­tartást igényelnek, ha nem akarjuk, hogy megsemmisüljenek – márpedig ezt nem akarjuk, hiszen fontos kul­túrtörténeti, építészeti örökségünket képezik. Másfelől a hozzáépítés, te­hát a fenntartáson túlmutató építé­szeti beavatkozások tudnak nagyon jó szolgálatot tenni azzal, hogy a lá­togatókat jobban bevonzzák, és töb­bet megmutatnak abból, hogy minek a romjait látjuk. A dilemma az, hogy mennyit építhetünk hozzá vagy vis­sza. Legyen funkcionálisabb, informa­tívabb, ugyanakkor maradjon is rom, hiszen nem véletlenül váltak rommá a romos épületek. Hogyan mondjuk el a lerom(bo)lásuk történetét, ha an­nak végső állapota már nem látható? Térben és időben is elveszítjük a viszo­nyítási pontjainkat, ha nem becsüljük meg a romok értékét.

– Hogyan tekintsünk a zsámbéki romtemplom visszaépítésére? Egy­részt évszázadok óta foghíjas kör­vonalai határozzák meg a környék ikonikus látképét, másrészt banális okból pusztult el: egy XVIII. századi földrengés rongálta meg. Márpedig természeti csapások után a helyreál­lítás szinte törvényszerű, legyen szó egy visegrádi szállodáról vagy épp a párizsi Notre-Dame-székesegy­házról.

– Érdemes a társadalmi kontextus vizsgálatától indulni. Okoz-e az épü­let állapota funkcionális hiányt? Men­nyire van rá igény? Egy aktuális tűz­vészben elpusztult épület visszaépítése azért abszolút indokolt, mert funkci­onális problémát, komoly lelki vesz­teséget és traumát is okoz egy közös­ségnek, amelyet az újjáépítés orvosol. A zsámbékiak, úgy tűnik, hogy évszá­zadok óta a romhoz kötődnek, márpe­dig ha drasztikusan belenyúlunk egy adott településrész képébe, akkor az ott élők környezetükhöz kötődését, végső soron a helyi közösség identitását tes­szük kockára. Kérdés, hogy mennyire élő a trauma a szerzetesközösség ré­széről, és mennyire nélkülözhetetlen számukra a zsámbéki bázis.

Fotó: Czita Építész Stúdió

– És mi a helyzet a veszprémi szé­kesegyházzal, ahol a száz évvel ez­előtt kialakított historizáló, gazdag belső díszítés helyét a helyi civil kö­zösség heves tiltakozása ellenére a kortárs minimalizmus vette át? Az eredmény lenyűgöző, a fehér fa­lak spirituális ereje vitathatatlan, ugyanakkor elveszett valami, amit sokáig értéknek és kulturális öröksé­günk részének tarthattunk. Hogyan lehet itt igazságot tenni?

– Nem könnyű, ugyanis az objektív tények egyik fél nyilatkozataiból sem derülnek ki egyértelműen. A helyzet többé-kevésbé az, hogy a XX. század eleji, karakteres, festett belső tér az 1970-es években kapott egy minden valószínűség szerint nem megfelelő anyagokkal és technológiával vég­zett felújítást, amelynek következté­ben a festékréteg mögött az alulról beszivárgó víz „megette” a kőfalat. Ilyen esetben, bár a festés látszólag ép, a szerkezet állagmegóvása érde­kében ez a réteg nem vagy csak arány­talanul nagyobb költséggel tartható meg. Sajnos ezek olyan technológi­ai szakkérdések, amelyekkel szemben a helyi közösség értetlenségét még ak­kor is nehéz lebontani, ha egyébként jó a kommunikáció a felek között. Veszprémben mindenesetre az új fe­lületképzést úgy alakították ki, hogy egy későbbi időpontban rekonstru­álható legyen a XX. század eleji dí­szítőfestés.

A Szív olvasói bizonyára fi­gyelemmel kísérik szinte min­den egyházi épület felújítását – de mennyire vannak az építészek érdeklődésének homlokterében a templomok?

– A templom, illetve szakrális tér tervezése egyfajta „specializáció” a szakmában, de azt gondolom, hit­béli meggyőződéstől függetlenül is iz­galmas feladatnak számít, mert ez az egyik olyan eshetőség, amikor az épü­let teljesen természetesen tud felvenni valami önmagán túlmutató jelentést anélkül, hogy belecsúszna a giccsbe. Az oktatásban – nálunk, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudomá­nyi Karán – alapképzésen választható tantárgy, illetve diákköri munkák ke­retében, valamint dimplomatervként tudnak a templomok iránt érdeklő­dő hallgatók elmélyülni a szakrális épületek világában. Ami a templom­felújításokat illeti, olyan különleges szaktudást igénylő területről van szó, amelyen általában erre részben specia­lizálódott műemlékvédelmi szakmér­nököket foglalkoztató tervezők-ki­vitelezők dolgoznak. Az ő alázatos munkájuk szinte láthatatlan, nem kap publicitást, nem jár díjakkal, a közvé­lemény mit sem tud róla, miközben – legalábbis szerintem – az ép-ítés (mint „éppé tevés”) egyik legmeghatóbb, legnemesebb és legszakrálisabb fela­data a kis falusi templomok megóvá­sa, méghozzá függetlenül attól, hogy hivatalosan és adminisztratív módon műemlék-e az adott épület. Ezek a mi kincseink, a múltunk, a gyökereink, hiszen a hagyományos településszer­kezetben a templom volt a központ, az origó, itt zajlottak a közösség leg­fontosabb eseményei, tornya a tájban tájékozódási pont. Sok helyen fenn­maradtak az adott tájegységre jellem­zően díszített templomi felszerelések. E téma ugyan már átvezet az építészet­ből a néprajz irányába, de ezek a te­rületek igazából nem is választhatók el egymástól. Ha az építészetről mint a nemzeti identitásunk vagy a hagyo­mányaink hordozójáról beszélünk, ezeknek a kis vidéki templomoknak a felújítása szerintem sokkal lényege­sebb, mint bármelyik sokmilliárdos nagyberuházás.

 

 

Megosztás