Így írunk mi

Az írás kultúrája a Jézus Társaságában

A Jézus Társaságában mindig is nagy hagyománya volt az írásnak. Hamar eszünkbe juthatnak különböző jezsuita szerzők könyvei, teológusok, filozófusok vagy tudósok történelmet megvál­toztató híres írásai, esetleg jezsuita költők versei. Mélyebben belemerülve a jezsuita írás törté­nelmébe és hagyományába, egészen a rendalapítóig kell visszanyúlnunk, akinek a lelkisége és gyakorlatiassága azóta is meghatározza az írás kultúráját a Jézus Társaságában.

Kedd, hideg van. Az éjszakai szél reg­gelre átfújta a kis faházikót Róma szí­vében. A kandallóban a hamu alatt még világlik az előző napi parázs. Az opálos ablakon játszadozva beszűrő­dő fényben egy apró termetű ember magára ölti kopott fekete köpönyegét, hogy felmelegítse magát. Csend van a házban, talán imádkoznak a rend­társak. Csak a tetőtéri szoba geren­dái recsegnek egy sánta ember lép­tei alatt. Mindenki ismeri a házban ezeknek a bicegő lépteknek a ritmu­sát. Ignác atya ült oda a hálószobá­jában az íróasztalához. Újra csend borul a házra, miközben a toll he­gye figyelmesen serceg a vastag papí­ron: „A szobában öltözés után s ké­szülődés közben, Jézusra emlékezve erős bizalmat éreztem iránta új áhí­tat és könnyekre indító benső meg­mozdulások közepette, s úgy tetszett, hogy kegyesen hajlandó közbenjárni értem. Nem akartam, nem is keres­tem többé a múlt nagyobb megerő­sítését [egy döntést illetően], hanem nyugodt maradtam, és megpihen­tem ezen a ponton” – írja Szent Ignác a naplójába 1544. február 26-án.

Az ignáci irodalomban két művet tu­lajdonítanak teljesen Szent Ignácnak. Az egyik a Lelkigyakorlatok, melyet 1522-ben, harmincegy évesen kezdett írni, néhány hónappal azután, hogy csaknem halálos lábsérülést szenve­dett a pamplonai ütközetben. Ebben az írásában saját lelki tapasztalatait gyűjtötte össze, melyekkel végül má­sok lelki előmenetelét segítette. A má­sik saját kezű ignáci mű a Napló, vagy­is Ignác atya lelki feljegyzései. Ebben 1544 több hónapján keresztül követ­hetjük végig legszemélyesebb sorait, lelki megmozdulásait és látomásait, melyek elbeszélik istenkapcsolatát és megmutatják számunkra, hogyan ke­reste Isten akaratát és gyakorlati meg­valósulását. Ezekben a hónapokban kezdte fogalmazni ugyanis a Jézus Társasága működését meghatáro­zó Rendalkotmányt, amelynek végső formája azonban már Juan Alfonso de Polanco, Ignác atya titkárának keze nyomát is magán viseli. Ahogy a híres önéletrajzot, A zarándokot sem maga Ignác írta. Több részletben mesélte el az életét Luís Gonçalves da Câmara jezsuitának, aki utólag vetette papír­ra a rendalapító szavait.

Szent Ignác számára az írásnak több célja volt. A lelki és spirituális tartalmakon túl a hétköznapi ese­mények rögzítése segített neki, hogy reflektálni tudjon az élet legapróbb részleteire is. Câmara Ignác atya en­gedélyével feljegyzéseket készíthetett a római ház életéről. Ebből, a kis táb­lára rótt sorokat összegyűjtő Memo­rialéból érthetjük meg, milyen fon­tos volt a rendfőnök számára az írás. A szervezeti kérdések és rendelkezé­sek mellett a mindennapok valósá­gáról sem feledkezett meg. Egy le­gyöngült novícius látogatása után fogalmazott így Câmara Ignácról: „Ami a dolgok írásba foglalását illeti, az a szokása, hogy ezt minden ügyben megteszi, és később ő maga elolvassa és elgondolkodik rajta.”

Nem szabad figyelmen kívül hagy­nunk Szent Ignác és rendje levelezé­sének megszületését és hagyományát sem, mely mind a mai napig megha­tározza a jezsuita eljárásmód megan­nyi sajátosságát. Az Ignác élete során született több mint 6815 levél kritikai kiadása tizenkét kötetben jelent meg Epistolae et Instructiones cím alatt. A XVI. században a levélírás sajátos műfaj volt. A század első felében két neves értekezés is született a huma­nista levélkultúra műfajáról: 1522-ben Erasmus, majd 1534-ben Juan Luis Vi­ves adta ki ezzel kapcsolatos tanulmá­nyát. Az ignáci levelezés viszont vál­tozatos témáival és kiterjedtségével megelőzte korát és kiterjesztette a mű­fajt. Ezt jól mutatja, ha összehasonlít­juk a kortársak levelezésével: Luther 3241, Kálvin 1247, Avilai Szent Teréz pedig 457 levelet fogalmazott meg. Az ignáci levelek többségében (78 száza­lékban) jezsuitáknak íródtak, a többi bő másfél ezer levél címzettjei között felfedezhetünk uralkodókat, egyházi személyeket, jótevőket, jezsuita rend­társak rokonait, barátokat stb. Ezeknek a leveleknek a nagy részét természete­sen nem saját kezűleg írta a rendfő­nök, ebben is Polanco vállalt komoly szerepet. Feladatáról úgy ír, hogy ő a rendfőnök „eszköze vagy tolla”, mely mindent Ignác atya kérésére tesz.

Az egész világra kiterjedő levelezés célja a Jézus Társasága szellemi és lelki egységének fenntartása, az egységes kormányzás és a Társaság arculatának kiépítése volt. Nem véletlen hát, hogy Szent Ignácot a globalizáció atyjának is nevezik.

A szervezetet és a kommunikáci­ót fenntartó levelezésen túl a jezsu­iták hamar elkezdtek apostoli céllal különböző témájú könyveket írni – a teológiáról, humán tárgyakról vagy épp a természetfilozófiáról. A könyv­kiadás olyannyira a Jézus Társasága identitásának részévé lett, hogy Szent Ignác élete utolsó éveiben a Római Kollégiumban maga létesített nyom­dát, ahol 1564-től arab, majd 1577-től már héber betűkészlettel is dolgoztak. A Jézus Társasága következő szűk öt­száz évében az „írás” végig meghatá­rozó szerepet töltött be. A jezsuiták szellemi-írásos tevékenysége nagy­mértékben befolyásolta a világtör­ténelem fejlődését. A XXI. századra a Társaság íráshagyománya nyilván­valóan átalakult, a jelenkorban is ke­resve az új formákat, de mind a mai napig Szent Ignác keze nyoma hatá­rozza meg a Társaság íráshoz fűződő viszonyát.

*

Hétfő, február 23. Az éjszaka felfris­sült Róma. Az utcán csípős a levegő. „Éppen vonaton ülök Észak-Olasz­ország felé. Gyorsan suhannak el mellettem az olasz kis borgók. Hó­napok óta azt érzem, hogy a jezsui­ta formációm reflexiói és feljegyzései már túlmutatnak magukon. Eldön­töttem, összegyűjtöm ezeket az írá­sokat. Ezek nemcsak reflexiók vagy összefoglalók, sokkal inkább vissza­emlékezések, melyeket folytatni sze­retnék. Ezt a címet adtam e gyűjte­ménynek: Visszaemlékezéseim – Egy élet története.

 

Megosztás