„Mintha egy másik világban járnánk”

Interjú a Japánban élő Ikematsu-Papp Gabriella műfordítóval

Ikematsu-Papp Gabriella műfordító másfél évtizede él Japánban. E-mail-fordultával készült interjúnkban sok más mellett elmondja, hogyan kísérte pályafutását árnyékként Nemeshegyi Péter SJ, és természetesen arra is megkértük, segítsen eligazodni a japán írás útvesztőjében.

– A Csodálatos bolond tavaszi könyv­bemutatóján mindenkit meglepett, amikor fölidézte a jelenetet, amint fasori gimnazistaként ámulva hall­gatja a Japánból nem sokkal koráb­ban hazatért Nemeshegyi Pétert. Csak nem jezsuita hatásra lett japá­nos?

– Ha a kezdésben nem is, a folytatás­ban mindenképp szerepe volt a jezsu­ita hatásnak. A Fasori Gimnáziumban a fő idegen nyelv – angol vagy német – mellett választanunk kellett egy ki­sebb óraszámban tanult második nyel­vet, nekem ez lett a japán. A dönté­semnek két oka volt. Az egyik, hogy megtetszettek az írásjegyek. Szerettem rajzolni, festeni, és úgy éreztem, hogy a hiraganák, kandzsik kanyarítása is egyfajta művészet. A másik ok a ja­pán nyelv és kultúra kuriózumjellege volt, tizennégy évesen vonzott, hogy kevesen foglalkoznak vele. Arra gon­doltam, milyen klassz lehet egy ilyen izgalmas nyelvet megismerni, noha különösebb terveim még nem voltak vele. Paizs Gáborné tanárnő nagy sze­retettel tanított minket, az óráin min­dig úgy éreztem magam, mintha egy másik világban járnánk. Ezt a „külö­nös világ” érzést erősítette meg a Ne­meshegyi tanár úrral való találkozás. Az evangélikus japántanárnő, Éva néni és Nemeshegyi atya személye­sen ismerték egymást, Pepi bácsi pedig maga is fasori diák volt, így került sor a látogatásra, amelynek egyik prog­rampontja az volt, hogy mi, japáno­sok, Nemeshegyi tanár úr tiszteletére, több évfolyamból, vagy húszan rövid részletet adtunk elő egy drámából. Emlékszem, ahogy a díszteremben ott zsizseg az iskola összes diákja, majd az igazgató kíséretében belép a szálfa­termetű Péter atya, fekete öltönyben, fehér kolláréban, olyan kisugárzással, amiben egyszerre van ott a bölcs ta­nító és a kíváncsi diák, helyet foglal a gyerekek között, és a mosolyával biz­tat minket, színpadon állókat, hogy ne izguljunk. Ahogy néztem az alakját, egy pillanatra el is bizonytalanodtam: biztos, hogy nem japán Péter atya? Az ott töltött közel negyven év a mozdu­latait és a vonásait is valamiképpen ja­pánossá formálta. A középiskola után a Károli Gáspár Református Egyetem japán szakán tanultam tovább, ahol nagy örömömre újra találkoztam Ne­meshegyi tanár úrral. Vallástörténe­tet tanított nekünk, és bár az órái hét­főn reggel nyolckor kezdődtek, mindig teljes létszámban ott ült az évfolyam, és áhítattal hallgattuk, ahogy Japán­ról, a keresztény missziókról és a kü­lönböző vallások találkozásáról mesél nekünk. Ez nem puszta ismeretátadás volt, mindig személyes élményeivel, tapasztalataival szőtte át a tananyagot.

– Később még szorosabbra fűző­dött a kapcsolatuk.

– Évekkel később japán vőlegé­nyemmel jegyesoktatásra jártunk hozzá. (Bár evangélikus és reformá­tus iskolába jártam, katolikus vagyok, nyitottsággal a protestánsok felé.) Ab­ban az örömben volt ugyanis részünk, hogy Péter atya tartotta a nászmisén­ket, részben japánul, részben magya­rul. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy elvállalt minket, és noha haza­utazásaink alkalmával igyekeztünk mindig ellátogatni a Mária utcába, hogy mise után köszönthessük, és át­adhassunk neki egy kis Japánból ho­zott „hazait”, volt bennem egy olyan érzés, hogy nem tudtam igazán meg­köszönni, amit értünk tett. Japánból követtük földi élete utolsó hónapja­it, és amikor meghalt, a szomorúsá­gomban ez a hiányérzet is benne volt. Most már biztosan nem fogom tudni meghálálni a kedvességét – gondol­tam. Nem sokra rá érkezett a Jezsui­ta Kiadótól a megkeresés, hogy szük­ség volna egy japános műfordítóra, aki befejezi a Pepi bácsi által megkezdett Endó-regény, az Obakaszan fordítá­sát. Örömmel mondtam igent, noha volt bennem izgalom, hiszen szak­mailag nagy kihívás egy „posztumusz koprodukció”. Nem tudom, Pepi bácsi mit gondol a Csodálatos bolond cím­mel megjelent végeredményről, remé­lem, tetszik neki. Igyekeztem ráérezni a stílusára, megtartani a játékosságát, jellemző szófordulatait, és csak an­nyit hozzátenni vagy elvenni belőle, amennyi szükséges.

– Nem kevésbé izgalmas történet, hogy miképp lesz egy magyar lány­ból japán feleség, alig pár tíz kilomé­terre a nevezetes fukusimai atomre­aktortól…

– Hirosival, a férjemmel egy biator­bágyi székhelyű japán cégnél ismer­kedtünk meg, ő egyéves kiküldetésre érkezett, én pedig a csapatuk tolmá­csa voltam. Mivel a munkája a hazá­jához köti, Japán lett a közös ottho­nunk. Már feleségként, 2010 nyarán költöztem a szigetországba, azon belül is a Fukusima-prefektúrában található Ivaki városba. A férjem ószakai, de év­tizedek óta itt dolgozott. Még a kultu­rális különbségek hatása alatt voltam, amikor 2011. március 11-én bekövet­kezett a hatalmas, 9-es magnitúdójú tóhokui földrengés, cunami és atom­katasztrófa. Az az időszak megerősí­tette a házasságunkat, én pedig lelkileg is megérkeztem.

– Pont a katasztrófa idején?

– Hónapokig önkénteskedtem, cu­nami által kimosott házakat takarítot­tunk, védőfelszerelésben lapátoltuk a romhalmazt, és mentettük, ha va­lami személyes holmit találtunk, ami sokat jelenthet egy túlélőnek. A romok tetején születtek az első ismeretsége­im, barátságaim. Azt éreztem, hogy befogadott az ország.

– Megtalálta a helyét keresztény­ként is?

– Noha a férjem nem keresztény, már az esküvőnk előtt mondta, hogy az otthonunktól ötpercnyi sétára van egy templom, milyen jó lesz nekem. Valóban sokat jelentett a kis közösség, ahova gyorsan betagozódtunk. A len­gyel domonkos atyától a kedves fogad­tatás mellett több könyvet is kaptunk. Köztük japán Szentírást és Nemeshe­gyi Péter atya kereszténységről szóló könyvét, természetesen japánul. Nem­csak itt, hanem minden japán temp­lomban, ahol eddig jártam, volt né­hány testvér, aki ismerte „Nemesegi Petoro” simpu szamát, azaz atyát. Itt kötöttem barátságot egy fiatal protes­táns lelkésznővel, akivel bevezettük a taizéi imákat. A gitárt, amivel később a dalokat kísértem, a tenger partján találtam, a romok tetején. Kerestem a módját, hogyan lehetne visszajuttat­ni a tulajdonosának, ha egyáltalán él még… Nem jutottam eredményre, de a hangszer évekig szent célt szolgált. Végül ott hagytam Ivakiban, a katoli­kus templomban, hogy tovább hasz­nálhassák, ugyanis 2019 óta Tokió egyik csendes külvárosában élünk, ahol szintén találtunk templomot és közösséget. Itt több külföldi megfor­dul, mint vidéken, járnak misére indi­aiak, lengyelek, németek, amerikaiak, elefántcsontpartiak, filippínók.

– A részben külföldi közösség elle­nére ezek tősgyökeres japán misék?

– Így igaz, de a külföldiekre is gon­dolnak ám a japán katolikusok: a mise szövege – japánul, angolul és tagalog nyelven, illetve a japán fonetikus olva­sattal – kis füzetben levehető a polc­ról a templomok előterében. Emellett van egy érdekes gyakorlat, ami a japán kultúra és írás sajátossága miatt ala­kulhatott ki a helyi katolikus egyház­ban. Hétről hétre központilag kinyom­tatnak egy hatoldalas kis brosúrát, ez minden katolikus templomba eljut, benne az olvasmány, a szentlecke, az evangélium és hozzá kottával a zsol­tár, az alleluja, a fedőlapján az aktuális ünnephez kötődő ikon vagy mozaik. Eleinte nem értettem, miért van erre szükség, hát nem egyszerűbb fülelni, mit olvasnak fel a misén? Az egyik ok, amiért szükségük van a „látásra”, az az, hogy a japán nyelv tele van azo­nos hangalakú, de különböző jelenté­sű írásjeggyel. Segít az embernek, ha a szemével végig követheti a szöveget, és tudatosítja, itt éppen melyik írás­jegyről van szó. És hát persze missziós célja is van. A japán lakosság mindös­sze körülbelül másfél százaléka keresz­tény, minden láthatóvá tétel misszió. Előfordul, hogy nem hívők is be-be­térnek a nappal folyamatosan nyitva álló templomokba, főleg a nagy ter­mészeti katasztrófák után, amikor az emberek vigasztalást, lelki megnyug­vást keresnek.

– Négy gyermekük született, mi­közben Japánban 1,3 az átlagos gyer­mekszám… Meséljen róluk!

– Yumika tizenegy, Marika nyolc-, Tomoki hat-, Haruki pedig egyéves. Mind a négyük keresztelője Magyar­országon volt, hogy együtt ünnepel­hessünk a családdal és a barátainkkal. Hivatalosan egy utónevük van, mert így egyszerűbb itt az élet – az űrlapok többségét például a japán nevekhez igazítják, vagyis annyi helyet hagynak csak, hogy a manapság legfeljebb hat kandzsiból álló japán nevek odafér­jenek. A férjem neve például két-két kandzsiból áll: 池(ike)松(macu) 裕(hiro)史(si). A fiaink neve is ilyen: 知(tomo)紀(ki), 明(haru)紀(ki), de a lá­nyaink nevében például minden szó­taghoz külön írásjegy tartozik 由(yu) 美(mi)香(ka), 茉(ma)里(ri)香(ka). Érdekesség, hogy minden dokumen­tumon ki kell írni szótagírással az em­bernek a nevét, így válik egyértelmű­vé az ejtés, mivel egy-egy kandzsinak több olvasata is lehet. A csomagszál­lító futárok mindig hangosan rákér­deznek a névre, nehogy téves kézbe­sítés történjen. A férjem nevét egyszer így ellenőrizték: „Ikemacu Júdzsi” úr? Akár az is lehetne. Vagy Júsi, Hiro­fumi… Magyarországon a vezeték­nevünk okoz néha galibát. A férjem után én is a nemzetközi életben prak­tikus Hepburn-féle átírást választot­tam, ahol a „cu”-t „tsu”-nak írják. De egy magyar ennél inkább a „cs” hang­ra asszociál. A gyerekeknek, hogy ma­gyar gyökereikre büszkék lehessenek, a keresztségben Magyarországon is ismert keresztneveket választottunk. Yumika védőszentje boldog Salkaházi Sára, Marikát, akinek a neve Japánban is létezik (de semmi köze a Máriához, jelentése: „jázminillatú szülőföld”) Kisboldogasszonyra bíztuk, de azért megkapta a Rózsa nevet is, hogy ne lógjon ki a testvérei közül, Tomoki a japán keresztény szamuráj, Taka­jama Ukon keresztneve után Jusztó (Jusztusz) lett, Harukira pedig Már­ton Áron püspök vigyáz.

– Mit jelent számukra Magyaror­szág, mennyire tudnak magyarul?

– A gyerekek szívből kötődnek Ma­gyarországhoz, ahogy tudják, hogy japánok, ugyanúgy megvan bennük a magyarságtudat. Anyaként az egyik legnagyobb vágyam, hogy magyar nyelven is író, olvasó felnőttekké vál­janak. Ehhez nagy tudatosság, kitar­tás és lelkesedés kell. Játékosan állok hozzá, babakoruktól magyar meséket olvasok nekik (jelenleg több itthon a magyar gyerekkönyv, mint a „fel­nőtt” irodalom), és amikor egyedül vagyok velük, csak magyarul beszé­lek hozzájuk. Akkor is, ha ők japá­nul válaszolnak. Sőt, fut bennem egy automata szinkrontolmácsprog­ram is, amikor japánul kapok választ, a visszacsatolásban magyarul erősítem meg a hallottakat. „Igen? Ugrálókö­teleztetek a nagyszünetben? De jó!” Az írást is elkezdtük tanulni, de ugye mivel anya tanít, döcög a dolog. Az idei évre az egyik célom a rendszeres magyartanulás. A kedvenc játékunk az „én mondom japánul, te mondod magyarul”, amiben mindenki a korá­nak megfelelő szavakat, mondatokat kap. Ezt fürdés vagy vacsorakészítés közben is lehet játszani. Haladó vál­tozata a „fejezd be a mondatot!”. Ha nagy leszek… Ma azért keltem föl ne­hezen, mert… Itt a kreativitás fejlődik. Yumika szókincse a legszínesebb, ami nem csoda, hiszen óvodás koráig ve­lem volt otthon, mintha egy kicsi Ma­gyarország lettünk volna. A tesói már vegyes nyelvi közegben cseperedtek; mindig a nagy hozta haza az óvodá­ból, iskolából a japán nyelvet. Mari­ka a leglelkesebb, ő hosszú mondat­füzérekkel is megbirkózik, ha lassan is, de végigmondja, amikor hozzám beszél. Tomokinál annak is örülök, amikor a „Na, mi volt az óvodában?” elmés anyai kérdésre magyarul vágja rá, hogy „Semmi!”. Haruki pedig más­fél évesen fele-fele arányban használ­ja a magyart és a japánt. A nyelvet és kultúrát persze leginkább akkor is­szák magukba, amikor Magyarorszá­gon vagyunk.

– Amikor iskolába mennek, ho­gyan tanulnak meg írni? Hogy néz ki az írásfüzetük? Egyáltalán hány írásmódot és milyen sorrendben ta­nulnak meg, és mitől függ, hogy víz­szintesen vagy függőlegesen kell-e írni?

– A japán írásrendszer háromféle írásból áll. A kandzsi Kínából szár­mazó, logografikus eredetű írás, egy írásjegy egy szót (főleg főneveket, ige­töveket) jelöl. A legnagyobb kandzsi­szótár ötvenezer írásjegyet tartalmaz, de a mai iskolásoknak a kilencedik osztály végére elég 2136-ot megta­nulni. Nemcsak olvasni, írni is, még­hozzá megfelelő vonássorrendben. A hiragana negyvenhat, a kandzsihoz képest egyszerű írásjegyből álló fone­tikus szótagjelrendszer, ragok, tolda­lékok, kötőszavak lejegyzésére hasz­nálják (a-i-u-e-o, ka-ki-ku-ke-ko, sza-si-szu-sze-szo… és így tovább). Az egy-egy kandzsi leegyszerűsíté­séből kialakult, szintén negyvenhat alapelemből álló katakana sor pedig az idegen szavak, külföldi nevek, in­dulatszavak, állatok, növények vagy a mondaton belül kiemelésre szánt kifejezések leírására szolgál. Ehhez jön pluszban a rómadzsi, azaz a latin betűs ábécé. A hiragana és kataka­na írást néhány hónap alatt elsajátít­ják az elsősök, aztán jön a kandzsik végeláthatatlan, szépséges folyama. Az általános iskola első osztályában nyolcvan, másodikban százhatvan, harmadikban kétszáz, negyedikben kétszázkét, ötödikben százkilenc­venhárom, hatodikban százkilenc­venegy kandzsit tanulnak meg. Ezu­tán jön a hároméves kisgimnázium, ahol tovább bővül a tudás. A gye­rekek ecsettel, tussal is gyakorolják a kalligráfiát. Először függőlegesen, jobbról balra tanulnak meg írni, az olvasókönyvekben is így követik egy­mást az oldalak (ami nekünk a vége, az a japánoknak az eleje). Közben fokozatosan találkoznak vízszintes szövegekkel, például a szöveges ma­tematikafeladatok ilyenek. A füze­tek jellemzően négyzethálósak, de a négyzetek sokkal nagyobbak, mint nálunk. Mi, szülők is függőlegesen váltunk üzenetet a tanárokkal a gye­rekek üzenőfüzetében. Órán is sokat gyakorolnak, de otthonra is marad házi feladat.

– Ritkán botlik bele európai em­ber, de még az internet sem úgy néz ki a Távol-Keleten, mint itthon. Hogy használják japánban a telefont és a számítógépet, hogy lehet írásjegyeket géppel írni?

– A weboldalak címét rómadzsival, vagyis latin betűkkel kell beírni. Maga a tartalom persze a háromféle japán írásrendszer kombinációjából épül föl. A gépelés pedig úgy működik, hogy a billentyűzet alapvetően latin betűs. Legyen a beírandó szó például „kansó”. Bepötyögjük a Hepburn-féle, angol nyelven alapuló átírással: ka-n-sho-u. A rendszer ekkor automatikusan ki­dobja az összes ilyen hangalakú szót kandzsi formában, én pedig lepörget­ve a listában kiválasztom a megfelelőt. A kansó szónak, attól függően ugyanis, melyik kan és melyik írásjegy van benne, számos jelentése lehet: javas­lat, teljes győzelem, beavatkozás, ráz­kódáscsillapítás, elérzékenyülés vagy éppen korallzátony. Sőt, lehet a téli hi­degnek ellenálló fenyő is, amit átvitt értelemben arra az állhatatos ember­re használnak, aki kitart az elvei mel­lett. És a japán nyelv tele van ehhez ha­sonló kifejezésekkel. A japán szóviccek is erre a nyelvi sajátosságra épülnek. A klaviatúra átállítható különben, úgy minden gomb egy-egy hiragana (ha-hi-fu-he-ho, ta-csi-cu-te-to…) lesz, de kevés japánnak áll kézre. A telefonon írás ugyanígy működik, csak kom­paktabb formában. A háromszor négy rubrikából álló „hiraganatáblán” min­den „gomb” egy-egy hiraganasort rejt. Ráhelyezem az ujjam, akkor előjön az adott sor (például a-i-u-e-o, vagy ma-mi-mu-me-mo), és kiválasztom a megfelelő hiraganát.

– Visszatérve a fordításra: az En­dó-kötet utószavában egy sor izgal­mas példát felidéz, amikor nem volt elég fordítani, hanem magyarítani kellett, azaz nem tükörpontos nyel­vi megoldással, hanem valamilyen leleménnyel tudott visszaadni egy-egy fordulatot, jelentésárnyalatot, stíluselemet.

– A műfordítás flow-élménye To­moki születése után talált rám, és azóta minden ebbe az irányba vonz. Igyekszem minden szempontból ráé­rezni az adott íróra, és alázattal a ma­gyar hangjává válni. Meghallgatok vele interjúkat, olvasok róla, tőle, és ha felbukkan a szövegben egy nehe­zen fordítható kifejezés, akkor ad­dig kutatok, amíg meg nem találom a megoldást. Valamennyire nyilván az én stílusom is benne lesz a szö­vegben, hiszen a műfordítás alkotói munka, egy korábban nem létezett szöveg létrehozása, de a műfordító akkor végzett jó munkát, ha sike­rült végig láthatatlannak maradnia. Ha az olvasót semmi nem zökken­tette ki, el tudott merülni a műben, és olyan olvasmányélményt kapott, amelynek végén jólesően nyugtáz­za, milyen gördülékeny és magával ragadó az író stílusa, azzal tulajdon­képpen minket is dicsér. Érdekes, hogy a külföldi kiadók, így a japá­nok is feltüntetik a műfordító nevét a borítón, ez megbecsülés mind felé, mind az olvasó irányába, aki így ke­vesebb lapozgatással is meg tud győ­ződni arról, kinek a közreműködésé­vel született a mű.

– Japán írókat többen is tolmácsol­nak magyarra – mennyire működik a transzfer a másik irányba?

– A magyarnyelv-oktatás és a magyar irodalom japán fellegvára az Ószakai Egyetem Magyar Tanszéke, de meglepően sok egyetemen oktatják a nyelvet. A legismertebb műfordítók Hani Kjóko (Marék Veronika), Wase­da Mika (Nádas, Esterházy, Kraszna­horkai), Okamoto Mari (Kosztolányi, Spiró), Ivaszaki Ecuko és Ucsikava Ka­zumi, de kortárs irodalmat fordítanak többen is. Nagy örömünkre egyszer egy kis kávézóban egy Kippkopp-kö­tet jól ismert borítója nézett le ránk a könyvespolcról, japánul.

– Lapzártánk idején jelentette be Martin Scorsese filmrendező, hogy az Endó-regényből készült Néma­ság után az író egy másik könyvét is megfilmesíti, ezúttal a Jézus életét. Érdemes lehet még lefordítani Endó valamelyik regényét, vagy más japán szerző hasonló, keresztény vonatko­zású könyvét?

– Endó Súszaku egész művészete a kereszténység és a japán életfelfo­gás összeférhetőségével foglalkozott. Azért is érdekes és fontos téma ez, mert – akár tudatos, akár tudatta­lan szinten, de – minden keresztény japánt érint. Nemeshegyi tanár úr egyszer mesélte nekünk, hogy a ja­pán keresztények gyakran kérdez­ték tőle, szabad-e ilyen-olyan sintó vagy buddhista szertartásokon részt venniük. Megkongathatják-e például újévkor a szentély harangját, gyújt­hatnak-e füstölőt halott szerettük ra­vatalánál? (Pepi bácsi válasza „igen” volt.) Endó mellett van még egy ja­pán író, akit érdemes lenne megis­mernie a magyar keresztény olvasó­közönségnek: ő a 2023 januárjában, kilencvenhárom évesen elhunyt ka­tolikus börtönpszichiáter, Kaga Oto­hiko. Takajama Ukon című regé­nyének főszereplője az a 2017-ben boldoggá avatott japán keresztény daimjó, azaz hadúr – keresztnevén Jusztó –, aki a szamuráj erkölcs és a keresztény tanítás egymásnak fe­szülő kettősségében kereste az igaz utat. Ezt a könyvet mindenképpen szeretném egyszer lefordítani. Még jezsuita szál is van benne!

 

IKEMATSU-PAPP GABRIELLA MŰFORDÍTÁSAI

Murakami Haruki: A kormányzó halála (Mayer Ingriddel közösen), Geopen Kiadó, 2019

Tawada Yoko: Tokió utolsó gyermekei, Jelenkor Kiadó, 2023

Endó Súszaku: Csodálatos bolond, Jezsuita Kiadó, 2023

 

Megosztás