A félelmet legyőző írástól a teremtésig

Beszélgetés Barnás Ferenc íróval

„Nem elég lemenni a magunk mélyébe” – állítja az alkotói folyamatról Barnás Ferenc. Az Aegon-díjas prózaíró az önvarázslásról, a jelenlét élményéről és a vallásról is megosztotta velünk gondolatait.

− Első regényében a főhős úgy tud úrrá lenni a saját kényszerképzete­in és rögeszméin, hogy leírja őket. Az ön életében mikor jelent meg az írás, és volt-e hasonló szerepe?

− Teljesen véletlenül jött. Éle­tem első tizenöt-húsz évében az írás egyértelműen nem volt érdekes szá­momra. Nem az a szerző vagyok, aki írónak készült, nem gondoltam, hogy valaha is úgy foglalkoztat majd az írás, hogy az életem tulajdonkép­pen erről fog szólni. Volt egy gyerek­kori élményem, amikor leírtam egy-két olyan dolgot, amit nem mertem elmondani. Egészen kicsi voltam, és arra emlékszem, hogy a leírás pilla­nata nagy-nagy félelemhez kötődött. És amikor elérte az írásom a célját − mert valakinek odaadtam a leírt pár mondatot −, annak nagyon erős ha­tása volt rám. Ez a későbbi évek során valahogy tovább dolgozott bennem, sőt, életem különféle fázisaiban meg­ismétlődött − és ezek elég energikus vagy szélsőséges állapotok voltak, hol lenn a mélyben, hol fenn a magasban, leginkább a képzelet vagy az érzelem hullámai mentén.

Fotók: Valuska Gábor

 

− Hogyan dolgozott tovább ez a korai tapasztalat?

− Eleinte nem jutott eszembe, hogy a szélsőséges élményeimet, a válságokat leírjam, de amikor el­kezdtem gondolkodni azon, hogy az aktuális problémámat leírjam-e, minél többet gondolkodtam, annál közelebb jött ez a gyerekkori élmé­nyem, ami innen nézve is nagyon fontosnak bizonyult. Talán mert olyan erős volt, vagy mert annyi­ra nem mertem szembenézni vele. Sok ilyen tapasztalat van, amit szé­pen lenyomunk a tudatalattinkba az­zal, hogy hát ez egy általános embe­ri probléma, ezt én úgysem fogom tudni megoldani. Miközben kőke­mény személyes feladatod lenne azt az életedben megtörtént dolgot vala­hogy a magad számára megmagya­rázni, érthetővé tenni. Amikor hu­szonvalahány éves koromban még a megszokottnál is erősebb válságba kerültem, ismét elkezdett dolgozni bennem ez a valamikori élmény. Ha nem tudom a problémámat megbe­szélni senkivel, például a konfliktu­som egyik alanyával, akkor csak ma­gamhoz folyamodhatok. Azonban én olyan típus vagyok, aki nagyon ne­hezen gondolkodik a saját fejében. Úgy mondanám, kell egy közvetítő, kell egy médium. Az írásnak, az írott szónak mágikus ereje van. A nyugati kultúrában az írást az irodalommal azonosítjuk, vagy a kommunikáció különféle hivatalos formáival, de az írás eredetileg szerintem varázslat lehetett. Amikor valamit leírsz, ab­ban a pillanatban a leírtnak a szel­leme visszazuhan rád, beléd szakad, és ez megrendítő pillanat, mármint az energia robbanása. Az írott nyelv valamit megőriz, megtart, visszahoz.

− Az íráshoz való viszonya, ez a problémamegoldás vagy varázs­lás…

− „Önvarázslás”.

− …változott azzal, hogy híres íróvá vált?

− Soha nem gondoltam magamra híres íróként. Vannak megjelent köny­veim, az egyik ilyen, a másik olyan, én írtam őket, ennyi, arra törekszem, hogy ez a viszony semmilyen szinten ne változzon. Tudniillik ha elhiszem, hogy − az ön kérdésében megfogal­mazott jelzőt használva − híres író va­gyok, szerintem abban a pillanatban elvágódnak olyan csatornák, olyan utak és mezők, ahol érintkezem az­zal a gondolkodó, érző és konstruáló lénnyel, aki itt van bennem, és helyet­te elkezdek stílusban, irodalmi műfaj­ban vagy hagyományban gondolkod­ni. Amikor eltervezem egy új könyv megírását, alapvetően hasonló prob­lémákkal szembesülök, mint negy­venvalahány évvel ezelőtt. Ha nagy bajban van az ember, olyan dolgokat is meghall vagy megérez, olyanokra is figyel, amikre különben nem. Per­sze van ennek egy szakmai oldala is: azok az írástechnikai kérdések, ame­lyekkel a mai napig küszködöm, igaz, másképpen, mint a lelki vagy egyéb problémákkal. Tehát azt mondanám, a kettőnek a megfelelő arányát kere­sem, hogy hogyan tud együtt haladni a racionális gondolkodás és az érzelmi világ. Azok a szerencsés emberek, akik a kettőt magas intenzitással egyszerre tudják működtetni, és a saját érzelmi anyagukhoz is innovatív, kísérletező módon tudnak hozzáállni.

− A könyveiben sok az önéletrajzi elem, amelyek nagyon nehéz élmé­nyeket sejtetnek. A kilencedik című regénye például egy tízgyermekes családban élő kilencéves fiú szem­szögéből mutatja meg a gyerekek fi­zikai és érzelmi nélkülözését. Segít az írás kívülről látni az ilyen hely­zeteket?

− Ez az egyik fő feladat. Az írásban mindenféleképpen kívülről kell lát­ni. Vagy úgy is mondhatnám, hogy egyszerre kell kint és bent lenni. Ha megírsz valamit, amit csak belülről látsz, abból élménybeszámoló lesz, vallomás vagy napló, amit soha nem mutatsz meg a világnak, mert azzal a céllal született, hogy egy erős belső élményt a magad számára megfogal­mazz. A kívülről látással arra törek­szem, hogy egy-egy sok évvel ezelőtti − nagyon nagy szóval élve − ősél­ményben vagy úgy is mondhatnám, félelmetes élményben legyőzzem a fé­lelmet. És csak úgy tudom legyőzni, ha kívülről távolságot veszek, vala­milyen eszközt teszek magam és az élmény közé. Ez a távolság a nyel­ven keresztül jön létre. A probléma az irodalomban az, hogy írás közben ugyanazt a nyelvet használom, mint amit most, a beszélgetésünk alatt.

Egyébként amikor a magad számá­ra fogalmazol meg valamit, akkor sem csak te vagy, hanem a benned mun­kálkodó értelem is jelen van, amely­ről Hérakleitosz azt mondja, hogy mindenkiben egy és ugyanaz. Ő ez­zel már jóval a kereszténység előtt va­lami nagyon fontosat mondott ki az emberi természetről, illetőleg az em­beri jelenségről. Az emberi jelenség a vallásoktól, kultúráktól, mindenfé­le ügyektől függetlenül van, ötvenezer évvel ezelőtt is volt, a barlangban vagy a jég alatt, mert az is az emberi jelen­séghez tartozik, hogy aki ott volt, az meg akarta határozni magát, túl akart élni.

 

− Teilhard de Chardin jezsuita írt az emberi jelenségről…

− Igen, idézem is az egyik köny­vemben. Ő nemcsak a hit alapján közelíti meg a dolgokat, hanem a te­remtésből indul ki, az anyagi világból, ami körülvesz bennünket, és ami per­sze nem csak anyag. Nem szoktunk rá gondolni, hogy az ember valahol hasonló gondokkal küszködik ma is, mint ötvenezer évvel ezelőtt, amikor rákényszerült, hogy valahogy túléljen. Manapság, amikor már nem jégbuc­kák alatt kell megkeresni a helyünket, hanem az aszfalt és a fűtött terek vi­lágában, a túlélésünket szellemi, gon­dolati, érzelmi, tudati síkon képzeljük el, vagyis másképpen nem akarunk meghalni. Mi másképpen akarunk megmaradni. Elődeink több tízezer éven keresztül ezt a genetikus öröksé­get hozták létre és hagyták itt nekünk. Amikor az ember mélyre ereszkedik a saját élményeiben, olyan erőtérbe kerül, amely ismeretlen területekre vezeti, egyféle ősi állapotba, ahol már nem csak ő van. Csak azok tudnak er­ről beszámolni, akik találnak hozzá médiumot: nyelvet, vonalakat, színt, formát, hangot vagy éppen mozgást.

− Összefügg ez az alámerülés az „öntudat nélküli” állapottal, amely az első és a legutóbbi regényében is megjelenik?

− Amit mindeddig mondtam, az részint ebből az állapotból jön. Ab­ból, hogy az ember valahol megérin­tődik. Az emberben van valami, ami ha akarja, ha nem, ott van. Amikor ránézek a szomszédom néhány hóna­pos csecsemőjére, ott van a tekinteté­ben az a valami, ami nem egyszerűen a szaruhártya, a szemgolyó, a retina meg az idegek összessége, hanem va­lami, amit hagyományosan úgy hí­vunk, hogy lélek.

Ez a bizonyos állapot, amire rákér­dez, élővé tesz, kiemel abból, amit kultúrának, hagyománynak, tudás­nak, ismeretnek, történelemnek ne­vezünk. Persze benne vagyok a tör­ténelemben, de van egy-egy pillanat, mint a szünet két lélegzetvétel kö­zött: valami pihenés, valami nyuga­lom. Vagy épp az ellenkezője, valami megnevezhetetlen izgalom, kontrol­lálhatatlan erő. Az, amit úgy mond a francia, hogy présence.

− Jelenlét.

− Hogy ez a jelenlét micsoda a teste­men belül, az ismereteimen belül, azon a folytonosságon belül, ami az életem íve a születésemtől a halálomig, és mi ez az ív az előző és a következő évtize­dekhez, évszázadokhoz, évezredekhez képest, azt nem tudom.

De az is eszembe jut, és van róla ta­pasztalatom, hogy emberek ezrei, tíz­ezrei élnek úgy, hogy soha az életben ilyen élmény közelébe nem jutnak, mert olyan szinten vannak kiszolgál­tatva az élet primer megpróbáltatá­sainak: van-e ennivalójuk, tudnak-e fűteni, és egyáltalán kommunikálhat­nak-e egyetlen értelmes emberrel is. Nekünk, akik úgymond elfogadható egzisztenciális szinten élünk, ez ki­esik a látóterünkből. A legjobb eset­ben úgy intézzük, hogy karácsony­kor a Máltai Szeretetszolgálatnak leadunk tíz kiló lisztet, vagy odaál­lunk egy hajléktalan mellé. Egy haj­léktalant egyszer elvittem a lakásom­ba, és adtam neki helyet egy időre, de megmondom őszintén, egy ponton túl problémák adódtak. A mi helyze­tünk tehát igenis kivételezett.

− Miután megvan ez a belső él­mény, hogyan lesz belőle történet?

− Azon túl, hogy megérintett valami, amibe belemélyedtem, és meg akarom valahogy oldani – mert az érintettség számomra probléma −, ki kell találnom hozzá a formát is. Nem az a feladatom, hogy megoldjak személyes problémá­kat, hanem hogy az adott történeten keresztül olyan dolgokról beszéljek, amelyek másoknak is fontosak lehet­nek. Párbeszédekre is szükség van, hi­szen abban a pillanatban, hogy két ol­dalról látunk egy adott dolgot, többet tudunk meg magáról a tárgyról, más nézőpontból tekintünk ugyanarra, és rájövünk, hogy az a bizonyos tárgy ál­talános emberi probléma. Ehhez nem elég lemenni a magunk mélyébe, ha­ nem kívülről kell látni egy olyan kö­zeget, amelyben a történet kibontako­zik. Ahogy a miénk is, ahogy itt ülünk, bejöttünk ide, leszálltam a villamos­ról, rohantam, és így tovább. Mindig történik velünk valami a valós időben. Ahhoz, hogy egy hőst szerepeltessek a történetben, különféle eseményekbe kell elvinnem, látnom kell az életét, az adott cselekményszál történetét, amin a hősöm keresztülmegy, amihez képest a saját problémáit definiálja önmaga számára. Itt sok-sok dimenzió fut egy­más mellett, ezért ki kell alakítani egy olyan szerkezetet, eseményhálózatot, amelyen keresztül mozgatjuk az em­bereinket. Ez a képzelőerőtől függ, ami még a legnagyobbaknál is behatárolt, mert az élet sokkal váratlanabb és el­képesztőbb ötletekkel áll elő, mint amit mi kitalálunk.

− A könyveivel tehát segíteni is szeretne?

− Nem akarok sem tanítani, sem az emberek életét jobbá tenni, mert ez olyan patetikus − ha valaki így kö­zeledik a saját írásaihoz, ott szerin­tem probléma van. Az ember való­színűleg azért lesz író, mert olyan dolgok történnek vele, amik íróvá te­szik. Rájön, hogy azokról a problé­mákról, amelyek valami miatt izgat­ják, tud valamit mondani. Belemegy egy olyan folyamba, amelyben szíve­sen úszik, és másoknak is szól, hogy gyertek, ússzatok velem, ugyan nem annyira kellemes, mégis jó, mert ez az a sztori, amit úgy hívunk, hogy élet. Az írónak vannak jó, de több­nyire elég nehéz időszakai. Amikor benne vagy a munkában, lehet, hogy semmi nem segít, sem irodalom, sem zene, semmi. Valahogy mégis a saját hajunknál fogva ki kell ráncigálni ma­gunkat a vízből. Persze ez sem sikerül, de arra jó a nyelv meg az irodalom meg az úgynevezett művészet − bár szerintem a nagyon fontos művek túl vannak a művészeten −, hogy va­lami módon mégis segítsenek. Legalább úgy, hogy egy másik perspektí­vát mutatnak a kétségbeesésben vagy a reménytelennek látszó ügyekben. Nemrég olvastam: az, hogy mik va­gyunk, tulajdonképpen attól a vélet­lentől függ, hogy milyen könyvekkel találkoztunk. Igen ám, de mi alapján volt fogékonyságunk azokra a „vélet­lenül” talált könyvekre? Miért leszünk olyanok, amilyenek?

− Az ön életében elég erős hatás például, hogy katolikus családban nőtt fel. Hogyan alakult a kapcso­lata a vallással?

− Igaz, hogy a gyerekkoromat na­gyon meghatározta. És azt hiszem, a későbbi, kereső időszakom ezt a val­lást nem nullázta le soha, de nagyon erősen perben állt vele. Erősen ate­ista elképzelésekkel, nietzschei gon­dolatokkal is foglalkoztam. Amik, ha lefordítjuk a mindennapi társadalmi viszonyainkra vagy a világban zaj­ló hatalmi játszmákra, azt kritizál­ják, hogy nem vesszük tudomásul, ténylegesen mi történik a világban, és ehelyett elmenekülünk egy abszt­rakt túlvilág reményébe. Voltak olyan időszakaim, amikor egyszerűen két­kedővé tettek a világban zajló tragédi­ák, a társadalmi, politikai vagy emberi kudarcok. Viszont ezen időszak alatt is − ez valahogy az alkatomból, a ne­veltetésemből adódik − alapvetően tiszteletben tartottam és elfogadtam a vallást mint világlátást. Időre volt szükségem, hogy minden vallásnak és hitnek a létjogosultságát elfogad­jam. Mert a vallások között, az élet csodájának, titkának, drámájának az őstörténetei és értelmezései között nem rangsorolnék.

− És milyen állásponton van most?

− Ma számomra a kereszténység megint nagyon fontossá vált. Arra a beállítottságra gondolok, hogy az ember, akiben rengeteg minden zaj­lik, hogyan képes vagy hogyan törek­szik arra, hogy egy picit önmagán túl­ra lépjen. A szeresd felebarátodat, mint önmagadat talányos kijelentés. Krisz­tus mély értelmű mondatát sokféle­képpen értelmezhetjük. Előbb-utóbb mindenképp rájössz a saját tapasz­talatodból, hogy amikor valamit le­győzöl magadban, akkor megértesz valamit abból az ismeretlen dinami­kából, aminek alá vagy vetve. Megér­ted, hogy az önmagadon való túllépés − és ez egyszerű racionális megértés is lehet − az úton levés és maradás el­engedhetetlen része.

Magát a Teremtőt olyan végtelenül bonyolult erőkomplexumhoz hason­lítanám, amelyben benne foglaltatik a teremtett világ egész rendszere és működése. A bűnbeesést például csak mítoszként tudom értelmezni a magam számára. Nem azért, mert okoskodni akarok, hanem mert azt hiszem, hogy az embernek alaptulaj­donsága a kíváncsiság. És ez a kíván­csiság az, amely a tekhnét, tehát az eszközökkel való bánást és a magunk körüli világ alakítását lehetővé teszi. Számomra tehát érthetetlen és talá­nyos ez a történet. De közben, ha egy pillanatra eltávolodunk a Földtől, és belegondolunk, hogy mégiscsak en­nek a Naprendszernek az egyik boly­góján vagyunk, itt forgunk és szágul­dunk a világűrben, és ez a rendszer még mindig fennáll, ezt tekinthetjük úgy is, hogy maga a gondviselés. En­gem a természettudománynak ezek a dolgai szinte vallásos lelkesedés­sel töltenek el, mert ezekben a faktu­mokban óriási titok és erő van. Ezek kapcsán nemcsak az anyagról, a ter­mészetről, hanem magáról az ember­ről is szó van. Az emberben, a hívő emberben is sok olyan erő van, ami akár impulzusként, akár félelem­ként vagy más energiaként megjele­nik benne, viszont nem magyarázza meg a vallás. Az biztos, hogy a vallás­ban nagy-nagy ősi tudás van, több, mint a mi személyes tapasztalata­inkban. De nincs mese, a személyes tapasztalatokat nem lehet kihagyni a játékból.

− Az ön esetében például a tapasz­talatokból könyv lesz.

− Ahogy elém áll valaki, pofon vág, és érzem a fájdalmat, ugyanúgy hat rám az előttem lévő világ sok-sok csodája és brutalitása vagy szépsége. Ilyen értelemben továbbra is próbá­lok következetesen empiricista lenni. Mindazt, ami a tapasztalatomon ke­resztül elér, az értelmemmel próbá­lom megvizsgálni, hogy micsoda. És próbálok minél szervesebben beleke­rülni ebbe a rendszerbe, vagyis élni, és az életemen keresztül, mivel író let­tem – most már ez kimondható, hi­szen mégiscsak napi szinten ezzel fog­lalkozom harminc-harmincöt éve −, az idevágó gondolataimat történetek­be átvinni. A meséimben végül is ér­telmezem mindazt, amit eddig láttam, hallottam, átéltem: a történeteket, el­beszéléseket, értelmezési kísérlete­ket, leírásokat és a szépséges imákat; értem ezen a költészet, a festészet, a zene csodáit, a természeti vagy em­beri pillanatok azon történéseit, ame­lyekre van rálátásom.

Megosztás