Mitől látható egy szent?

Gondolatok a Cabrini – A szent című filmről

„Értem a tréfát, de nem szeretem” – mondta az egyszeri kiképző őrmester. Szeretjük a keresz­tény történeteket, de nem nagyon nézzük őket – kezdhetünk gyanakodni egy friss eset kap­csán. Nézzük csak!

Ismerik Francesca Saverio Cabrinit? Nem? És Frances Xavier Cabrinit? Ó… S ha úgy mondom: Cabrini Franciskát? Az már majdnem olyan családias, mint hogy May Károly meg Verne Gyula. De hiába csavargatjuk a többféleképp használatos nevet, be kell látnunk, a mögötte rejtőző szent nem a miénk. Azazhogy szigorúan, egyházjogilag nézve dehogynem, hi­szen alig nyolcévi „boldog” állapot után 1946-ban a szó szoros értelmében szentté avatták, azaz nyilvános tiszte­lete az egész világon csaknem nyolc­van éve legális. De hát a tisztelet persze nem ezen múlik, az vagy van valaki­nek, vagy nincs. Szép példája ennek, hogy a XII. században élt bencés szer­zetesnőt, Bingeni Hildegárdot a halála óta folyamatosan övezi, erről elsősor­ban a rendi közössége gondoskodott, de hivatalos kanonizálására csak 2012-ben kerített sort XVI. Benedek pápa – na persze, mondhatnánk, hiszen ő is német volt –, s még abban az év­ben gyorsan egyháztanítót is faragott a számtalan katolikus számára kedves misztikus apátnőből, természettudós­ból, orvosból, zeneszerzőből, szóval polihisztorból, akinek az életéről még a magyar nyelven megjelent Szentek élete című gyűjtemény is megemléke­zett már évtizedekkel korábban.

Szóval a szentek boldogok, köszö­nik, nagyon jól vannak, ha ismerjük őket, ha nem, ez igazából nekünk le­hetne fontos, hiszen példájuk segíthet saját lépteink megtalálásában azon az ösvényen, amelyen ők nagyon szoro­san igyekeztek Mesterük nyomában, ahol mindenki számára egészen sze­mélyes a pálya. S ennek az ismeret­szerzésnek ragyogó formája, közvetí­tője lehetne és volt is már nemegyszer a film műfaja. Ismerhetünk is jó né­hány példát erre, és a jobbfélék bizony elég erőteljesen képesek közel hozni hozzánk a különböző történelmi ko­rokban élt Krisztus-követőket.

És akkor itt kanyarodhatunk vissza Francesca Cabrinihez, akiről nemré­giben nagyszabású amerikai film ké­szült a beszédes neve után nem meg­lepő módon keresztény filmekről (például a világszerte nagyon sike­res, Jézusról szóló, The Chosen című sorozatról) ismertté vált Angel Studi­osnál. Egészen rövid ideig nálunk is vetítették egyes mozik: aztán úgy két hét után eltűnt a kínálatból, de erről majd később. Az alkotást Alejandro Monteverde mexikói születésű ame­rikai rendező jegyzi, akinek 2023-as előző műve is járt már nálunk, A szabadság hangja, amely egy elra­bolt gyermekek kimentésén dolgozó, szélsőséges eszközöket alkalmazó volt szövetségi ügynök valós történetét dolgozza fel. Az Amerikában élő, vál­laltan katolikus művész saját beval­lása szerint korábban maga sem hal­lott Cabriniről, de amikor találkozott a történetével, megdöbbentette szé­les körű hatása, s mélyen megragad­ta, ahogy ez a törékeny szerzetes nő­vér másokat szeretett volna szolgálni.

A lombardiai származású, gyenge egészségű Francesca 1889-ben lépett partra New Yorkban. Missziós hiva­tása hajtotta odáig. Ő ugyan belül­ről vezérelve nem az Újvilágba ment volna, hanem egy régibe, egyenesen Kínába, de az akkori pápa, XIII. Leó a szükséget mérlegelve inkább Ameri­kába küldte a fiatal szerzetesnőt, hogy a boldogulásukat ott kereső megvetett olasz bevándorlók nyomorúságos éle­tén segítsen. „Ezt az országot beván­dorlók építették, és a bevándorlás ré­sze az ország DNS-ének” – mondja a rendező a téma amerikai jelentősé­géről, amely immár az egész világot érinti.

Cabrini a „világ olvasztótégelyének” nem oly befogadó korszakában a ras­szizmus, az idegengyűlölet és a sze­xizmus ellen küzd, halk beleegyezés­re született nőként a szép számban felfuvalkodott, de legalábbis korlá­tolt férfiak vezette világ koordiná­ta-rendszerében. Mert neki fontos az egyes ember. A nem oly röpke, majd­nem két és fél órás játékidő is persze csak a kezdeti küzdelmek bemutatá­sára elegendő, a teljes életműről, csak­nem hetven intézményről, világszer­te alapított árvaházakról, kórházakról csak a film végén értesülünk.

Monteverde Cabrinit harcosnak látja, sőt egyenesen szuperhősnek. „Még köpenye is van” – teszi hozzá egy interjúban remélhetőleg évődve, mondjuk Batman fiktív és Franciska valóságos outfitjének felszíni hason­lóságára célozva.

Magával ragadó, az érzelmekre ható film a Cabrini. A rendező ezzel elérte kifejezett célját, hogy a szépség erejét felhasználva megindító festményt al­kosson főhőséről. Ám az elkerülhetet­lennél több hiányérzetünk maradhat a vetítés végén. Monteverde – mint mondja – szereti az olyan témákat, amelyek társadalmi párbeszédet te­remtenek és egyesítenek. Ezért aztán elutasít mindenféle címkét, így azt is, ha valaki hitalapúnak nevezi a filmje­it. Ami egy szerzetesnőről szóló film esetében azért talán megbocsátható próbálkozásnak tekinthető. Ő hívők­nek, nem hívőknek és a kettő közt lé­vőknek egyaránt szeret filmet készíte­ni. Ez jó. Érthető is, hogy nem óhajt a filmes és nézői körökben egyaránt eléggé rossz besorolású „christian movie-k” készítőjének hírében állni. Ezek azok az esztétikai szempontból csakugyan problémás (vö. giccses) és erősen didaktikus darabok, amelyeket egy korábbi készítőjük úgy jellemzett, hogy épp csak megszólítani nem lehet velük a keresztény hiten kívül állókat, szinte csak „keményvonalas” vallásos emberek nézik őket (ami persze üzle­tileg is érzékeny szempont).

Monteverde filmjében Francesca rokonszenvesen rettenthetetlen femi­nista, szociális munkás, küzdve főpa­pokkal, meg sem állva a pápáig, és be­rontva a római szenátus ülésére, ha szent céljának elutasítása erre szorítja. És a történelem meg a lelkiismeret őt igazolja. De valljuk meg, itt ez a szent inkább egy XIX. század végi NGO-ala­pító, akivel kapcsolatban csak azt nem értjük, hogy egy rakás korlátolt, nem­egyszer rosszindulatú, az intézményes tülekedésben a lelkét valahol elhagyó férfival minek bajlódik épp egy egyhá­zi közösség tagjaként, ha ez nagyjából csupán arra jó, hogy fölösleges újabb akadályokba ütközzék, a hatékonysá­gát erőst visszavetve.

Isten ments, nem valamiféle ájta­tos hangnemet hiányolunk e ponton, azt üdvös módon kerüli a rendező. De a filmből csak épp az nem de­rül ki, hogy Francesca reménytelent nem ismerő elszántsága honnan for­rásozik. „Jézusért tesszük” – mond­ta valaha a szegényekért végzett sa­ját szolgálatának gyökeréről Kalkuttai Teréz anya, és ennek a motívumnak a feltárása hiányzik a Cabriniről szóló filmből, melyben talán el sem hangzik Jézus neve, s nincs komolyabb uta­lás a főhősnő istenkapcsolatára vagy istenélményére. Az egyház itt szinte pusztán társadalmi tényező, afféle, amilyennek egy külső szemlélő lát­hatja, de ez a nézőpont finoman szól­va is különös önmegtartóztatást felté­telez egy katolikus rendezőtől.

A film amerikai bemutatója, nyil­ván nem véletlenül, a valaha szintén New Yorkból elstartolt nemzetközi nőnapon volt, nálunk kicsit errébb, 28-án, épp nagycsütörtökön, a tava­szi szünet első napján, úgyhogy alka­lom éppen lett volna a megtekintésé­re. Ehhez képest az iránta mutatkozó érdeklődés meglehetősen szerénynek mondható. A Filmforgalmazók Egye­sületének adatai szerint két hét alatt mindössze 683-an voltak kíváncsiak a történetre (az első héten az 55 téte­les listán a 32., a második héten 51-ből a 33. helyet érte el). A top tízben lévő filmek nézőszáma ugyanekkor a 3406 és 41 652 közötti tartomány­ban volt. Némileg bizarr összehason­lítási lehetőség is adódik: szintén már­ciusban volt a premierje a Szeplőtlen című, 2024-es olasz–amerikai hor­rorfilmnek, amelynek pusztán a tar­talmi ismertetőjéből kiderül, hogy egy módfelett beteges, misztikus ku­lisszák közé rémálmodott blaszfém műremekről van szó, amely története­sen egy apácáról szól (meg Jézus kló­nozásáról, úgyhogy hagyjuk is). Erre négy hét alatt 25 227 néző ült be kicsi hazánkban – arról természetesen nin­csenek adatok, hogy felfordult gyo­morral hányan jöttek ki a vetítésről –, viszonyításul még érdemes hozzá­tenni, hogy az első három héten a top tízes listán szerepelt, csak a negyedi­ken csúszott le róla. Még mondja va­laki, hogy a magyarokat nem hozzák lázba a vallási témák…

Érdekes lenne a Cabrinivel kapcso­latos érdektelenség okait fürkészni. Már csak azért is, mert volt ez más­ként is, a vallás iránti vonzalommal bajosan vádolható Kádár-rendszer (mint utóbb kiderült) vége felé köze­ledve: Franco Zeffirelli Assisi Szent Ferencről 1972-ben készült életrajzi filmjét 1982-ben kezdte vetíteni a bu­dapesti Filmmúzeum, ahol aztán éve­kig meg lehetett tekinteni a Napfivér, Holdnővért, volt is sorállás akkori­ban a pénztáraknál, részben nyilván a szűk keresztmetszet, de persze a ré­gi-új friss szellem kiváltotta érdeklő­dés miatt is. Mindenesetre a Cabrini hazai nézői a Filmmúzeum nézőterét kétszer sem töltenék meg.

Attól tartok, a magyar címválasztás sem segített a toborzásban. Az ame­rikai filmeknél gyakori, bevállalósan egyszavas eredeti címhez nem túl sok kreatív energiával a forgalmazó hoz­zábiggyesztette, hogy „A szent”, és ez­zel sikeresen el is riasztotta a vallá­sos témáktól még csak vakarózni sem kezdő nézői réteget, a leginkább érin­tett katolikusokat meg a jelek szerint szintén nem sikerült meghatniuk (el­érniük). A helyzet tehát úgy fest, hogy ez (egyelőre?) ennyi volt. Valamelyik streamingcsatornában lehet tán bízni, hogy lesz még utóélete a filmnek. Ott bizony – ha hiszik, ha nem – előfor­dulnak a sok jel szerint nálunk erősen rétegfilmnek minősülő keresztény te­matikájú-forrású alkotások.

Megosztás