Nők az egyházban

Ferenc pápa reformjai

2023 októberében a Rómában tartandó püspöki szinóduson minden valószínűség szerint laikus nők és férfiak a püspökökkel egyenértékű szavazati joggal élhetnek majd. Ezzel mondhatni konkrét formát ölt a nők és általában véve a laikusok egyházi szerepének felértékelése.

A nők és a férfiak egyházon belüli azo­nos méltóságának gyakorlati megnyil­vánulása a II. vatikáni zsinattal elindult teológiai és kánonjogi fejlődés újabb fontos állomása. A következőkben Fe­renc pápa néhány olyan intézkedését mutatjuk be, melyekben a nők és egy­ben a világi Krisztus-hívők egyházon belüli szerepvállalásának lehetőségeit gondolja tovább. A nők egyházi moz­gásterének továbbszélesítése (Evange­lii gaudium, 103), melyet Ferenc pápa szorgalmaz, a II. vatikáni zsinat dogma­tikus konstitúciójának néhány nagyon lényeges kijelentéséhez kapcsolódik, végiggondolva az ott megfogalmazot­tak gyakorlati következményeit.

Az előzményekről röviden

A II. vatikáni zsinat újratárgyalta az egyházi szolgálatok kérdését, és ezek­kel kapcsolatosan néhány lényeges újítást hozott. Eltörölte azt a felfogást, miszerint a laikusok, azaz a világi Krisztus-hívők a hierarchia függvényé­ben, annak alárendelve végezhetnének egyházi szolgálatot. Visszatérve az ős­egyház szemléletéhez a zsinat Isten népeként definiálja az egyház közös­ségét, melynek minden tagja testvére egymásnak. A laikusok tehát teológiai értelemben nem a hierarchia megbízá­sából tevékenykednek, nem a klérus­nak vannak alávetve, és nem tekint­hetők már kizárólag a püspökök vagy a papok meghosszabbított kezeinek: „A világi hívek apostolsága részesedés magának az egyháznak üdvözítő kül­detésében, melyre maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással” (Lumen gentium, 33).

_____________________________

A dogmatikus konstitúció többször hangsúlyozza az Isten népét alkotók egyenlő méltósá­gát. A világiak apostolkodásáról szó­ló zsinati dekrétum pedig a laikuso­kat egyenesen „igazi apostoloknak” (Apostolicam actuositatem, 6) nevezi.

_____________________________

A laikusok szerepének felértékelése elindított egy teológiai diskurzust az egyházban, melynek értelmében a la­osz megnevezést, eredeti bibliai értel­mében, mint az Isten népéhez tartozás jelölését akarja helyreállítani, mely ka­tegóriában nincsenek alá-fölé rendelé­sek, nincsenek szétválasztva az egyházi rendek és a rendekhez nem tartozók osztálya, hanem kifejezi az egyház és Isten népének önmagán túl mutató egységét és közösségét, annak minden sokszínűségével együtt.

A Krisztus-hívők (felszenteltek és nem felszenteltek) viszonyának újra­értelmezése, Isten népe teológiájának kontextusában, valamint ennek jogi kö­vetkezményei és az egyházi gyakorlat ennek függvényében történő újraren­dezése, napjainkig nem zárult le. Ebbe a folyamatba illeszkedik az úgynevezett egyházi nőkérdés, melyet már a zsinat után is az „idők jeleinek” tekintettek. Peter Hünermann, korunk egyik leg­ismertebb zsinati szakértője úgy ítéli meg, hogy a dogmatikus konstitúció egyik legalapvetőbb kijelentése a doku­mentum 32. pontjában olvasható. Eb­ben a zsinati atyák leszögezik az Isten választott népéhez tartozás a kereszt­ségben realizálódó valóságát, valamint az Isten népéhez tartozók egymáshoz való egyenlő viszonyát. Ez utóbbit a Gal 3,28 idézésével nyomatékosítják: „nincs többé zsidó és görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindnyá­jan eggyé lettetek Krisztus Jézusban”.

_____________________________

A nők egyenrangú tagjai Isten népé­nek, Krisztus papságában részesednek (LG 10,2), hitérzékükben (LG 12) kife­jezésre jut Jézus Krisztus prófétai szol­gálata (vö. LG 33–35).

_____________________________

Az életszentség­re való egyetemes meghívás és az arra való alkalmasság az egyházban (LG 39–42) további fontos alapot jelent az Isten népéhez tartozók viszonyának az egyenlőség jegyében történő rendezé­séhez. Azok az intézkedések, melyeket Ferenc pápa úgymond a nők egyházi szerepvállalási lehetőségeinek kiszéle­sítése érdekében tesz, valójában – egy kivételével – a világi Krisztus-hívők (te­hát férfiak és nők) egyházi szerepválla­lásának kiszélesítését célozzák meg, és a zsinati teológia egyik régóta esedékes gyakorlati alkalmazását jelentik. A kö­vetkezőkben ezeket ismertetjük, a tel­jesség igénye nélkül.

Az egy kivétel: nők kisebb egyházi szolgálatokban

2021. január 10-én Ferenc pápa a Spi­ritus Domini kezdetű motu proprióban módosította a hatályban levő egyház­jog 230. kánonjának első paragrafusát, miszerint korábban csak férfiak tölt­hettek be lektori vagy akolitusi szol­gálatot. Persze itt mondhatnánk, hogy sokak számára eddig sem volt kérdéses a nők oltár körüli szolgálatának lehető­sége, hiszen láttunk felolvasó vagy ál­doztató nőket. A nők mindannyiunk számára ismerős oltár körüli szolgála­ta mindeddig a 230-as kánon harma­dik paragrafusának értelmében volt végezhető, de kánoni értelemben nem volt lektori vagy akolitusi szolgálatnak nevezhető. Ferenc pápa kánoni módo­sítása így hangzik: „Azokat a világia­kat, akik a püspöki kar határozatában megszabott életkorral és adottságokkal rendelkeznek, az előírt liturgikus szer­tartással, tartós jelleggel fel lehet venni a lektori és akolitusi szolgálatra” (230. k. 1. §; Spiritus Domini, 2021).

Ez a Ferenc pápa által módosított kánon korábban nem vette figyelem­be a világi Krisztus-hívő nők és férfiak közötti egyenlőséget, amikor a férfiak számára lehetővé tette a lektori és az akolitusi szolgálatot, a nők számára pe­dig nem. Ferenc pápa ezt módosította a zsinati teológia értelmében. Meglá­tásom szerint ez az egyetlen olyan in­tézkedése Ferenc pápának, amelyben kifejezetten nők előtt nyit meg egy olyan mindeddig elzárt utat, amely a laikus férfiak számára korábban is járható volt. Ferenc pápa ezt megelő­ző vagy ezt követő intézkedései a vilá­gi Krisztus-hívők előtt megnyíló utak, attól függetlenül, hogy az illető nőként vagy férfiként tartozik Isten népének közösségéhez.

Egyéb intézkedések

Röviden bemutatjuk Ferenc pápa né­hány olyan további intézkedését, me­lyek a nők és a laikus férfiak egyházi szerepvállalásának lehetőségeit széle­síti ki, érintve az egyház kormányzói hatalmával kapcsolatos szolgálatokat is. Érdemes kiemelni a Mitis Iudex Do­minus Jesu 2015-ös törvénymódosítást, mely az 1673-as kánont érinti. A mó­dosított harmadik paragrafus értelmé­ben, mely a házasság semmissé nyil­vánítására vonatkozó egyházbírósági eljárásokat tárgyalja, az egyház dön­téshozó folyamatában tágul ki a la­ikusok és ezzel együtt a nők szerep­vállalásának lehetősége. A módosítás értelmében a háromtagú egyházi bírói testületnek házasságjogi ügyek eseté­ben kötelezően már csak egy felszen­telt tagja kell, hogy legyen. Két bírója ennek a testületnek már lehet világi Krisztus-hívő és ezzel együtt termé­szetesen akár nő is, amennyiben meg­felelő képzettséggel rendelkezik.

_____________________________

2021-ben Ferenc pápa továbbment jogmódosítási intézkedéseivel. Vati­kánváros bíróságára vonatkozóan le­hetővé tette, hogy a bíborosok, pápai legátusok és püspökök elleni vádügyek esetében a Vatikánváros Állami Bírósá­ga által kezelt ügyek bírói feladatkörét nemzetközi ügyekben is jártas laiku­sok és ezzel együtt nők is betölthessék.

_____________________________

Ők „az előzetes pápai jóváhagyás alap­ján” ítélkeznek. Ferenc pápa ezt a vál­toztatást azzal indokolta, hogy bizto­sítani kell az egyenlőséget az egyház valamennyi tagjának, hiszen méltósá­gukban ők egyenlők, olyan kiváltságok nélkül, amelyek az elmúlt időkből szár­maznak, és már nem felelnek meg an­nak a felelősségvállalásnak, amelynek lehetősége minden embert megillet az egyházban.

Ferenc pápa 2022-ben újabb fon­tos intézkedést hozott a Praedicate Evangelium (PE) apostoli konstitúci­óval, amely a római kúria működé­sét újítja meg és szabályozza, ezzel is folytatva elődjei munkáját. Tudniva­ló, hogy Szent II. János Pál pápa már 2004-ben kinevezett a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Tár­saságai Kongregációjának altitkárává egy szerzetesnőt, tehát egy laikust. Ez a kinevezés azért érdekes, mert vele az egyház kormányzati hatalmának gya­korlásában való részvételt nyitotta meg laikusok számára. Ferenc pápa a Pre­dicate Evangelium preambulumában, csaknem húsz évvel később hangsú­lyozza, hogy mivel minden keresztény keresztségének megfelelően missziós tanítvány, a kúria újjászervezésében elő van irányozva a laikus nők és férfi­ak vezetői és felelősségteljes részvéte­le az egyház kormányzásában.

_____________________________

A dog­matikus konstitúcióra való utalással Ferenc pápa aláhúzza, hogy a laikus nők és férfiak jelenléte és részvéte­le az egyház vezetésében nélkülözhe­tetlen, „mivel javára vannak az egész egyháznak” (PE 10).

_____________________________

A vatikáni kúria reformjairól szóló dokumentum továb­bá leszögezi, hogy a kuriális intézmé­nyek megbízásukat a pápától kapják, és az ő felhatalmazásával gyakorolják. A pápa nevében végzik munkájukat. Ez a helyettesítő hatalom, mellyel a pápa ruházza fel a szolgálatokat végzőket primátusi hivatalának gyakorlása so­rán. Ezért Isten népének bármely tagja elnökölhet vagy vezethet dikasztériu­mot vagy hivatalt, az adott dikaszté­rium kormányzati hatalmának, illetve sajátos hatáskörének és funkciójának megfelelően. A dokumentum 15. pont­jában kimondja azt is, hogy a dikaszté­rium jellegének megfelelően laikusok (férfiak és nők) kinevezhetők továbbá a kuriális intézmények tagjaivá.

Ferenc pápa 2022. július 13-án három nőt ne­vezett ki a püspöki dikasztérium tag­jává, akik részt vesznek a püspöki ki­nevezések folyamatában. Ezeknek az újításoknak a következményei nyil­ván még beláthatatlanok. Tudni kell, hogy az a személy, legyen szó püspök­ről, papról, diakónusról vagy laikusról, aki kuriális feladatokat lát el, helyettesí­tő egyházkormányzati hatalmat gyako­rol, melyet nem a szentelés révén, ha­nem kánoni megbízás alapján kapott. Gianfranco Ghirlanda SJ egyházjo­gász, az újításokkal kapcsolatban fel­teszi a kérdést, hogy kormányzati ha­talmat a püspökök a kánoni megbízás, a pápa pedig az isteni megbízás révén vagy pedig mindketten a szentelés ré­vén kapnak-e. Ha kormányzati hata­lom egyházi megbízás révén adható, akkor bizonyos esetekben laikusokra is átruházható; ha viszont a szentelés ré­vén kap valaki kormányzati hatalmat, akkor laikusok nem kaphatnak olyan tisztséget az egyházban, amely a kor­mányzati hatalom gyakorlásával jár, te­hát kuriális tevékenységre sem kaphat­nának megbízást.

Ghirlanda utal arra, hogy ezt a kérdést a II. vatikáni zsinat Isten népének teológiájával és a Krisz­tus-hívők egyenlőségével teszi jogi­lag relevánssá, de végérvényesen nem tisztázza. Ferenc pápa a római kúria reformjaival viszont eldönteni látszik ezt a dilemmát, hiszen a kúria újjá­szervezése csak akkor lehetséges, ha a kánoni megbízás tesz alkalmassá egy Krisztus-hívőt a kormányzati hatalom gyakorlására, a keresztségben kapott Krisztushoz tartozás jogán.

Nyitott kérdések

Bár az elmúlt években egyre inkább megvalósulni látszik, legalábbis a jog­szabályozás terén, hogy a nem felszen­telt és a felszentelt személyek méltósá­gukban nem különböznek egymástól, és Krisztusban egyenlők, a nők és a férfiak esélyegyenlőségének terén, különösen ami a hét szentség felvéte­léhez való alapvető egyházi jogukat il­leti, még vannak nyitott kérdések, me­lyek tisztázása részben folyamatban van. Ilyen például a nők diakonátusá­nak kérdése, melynek lehetőségét már a második vatikáni bizottság vizsgálja, s melyre tulajdonképpen a II. vatikáni zsinat az állandó diakonátus beveze­tésével, majd II. Szent János Pál pápa a katekizmus módosításával, XVI. Be­nedek pápa pedig ennek megfelelően egy jogmódosítással nyitotta egyre szé­lesebbre a kaput. Ennek alapján tart­juk, hogy a diakónus nem in persona Christi cselekszik, hanem az erőt kapja meg Isten népe szolgálatára (Omnium in mentem).

A vázoltak alapján úgy tűnik, hogy Isten népének teológiája, ennek nyo­mán pedig a Krisztus-hívők egyenlő­ségének gondolata, a férfiak és a nők egyenlősége oda vezetett, hogy az egy­házi jogalkotás fokozatosan leválasztot­ta a korábban még a szenteléshez kö­tött egyházi kormányzói hatalmat, és mára a kánoni megbízástól teszi függő­vé Isten hívő népének az egyházi dön­tési folyamatokban való részvételét. Ter­mészetesen egy másik, talán merészebb út lett volna, ha a szentelési feltételeket gondoljuk át, és arra a következtetés­re jutunk, hogy Krisztusban a hatodik szentség felvételének sem lehet feltéte­le a biológiai nemhez tartozás, hanem kizárólag a Krisztusban kapott kereszt­ség.

_____________________________

Magyar nyelvterületen valószínű­leg hosszú még az útja annak, hogy nők számára kimerítsük a még jóval Ferenc pápa előtt, az 1983-as Egyházi törvény­könyvben megfogalmazott lehetősége­ket.

_____________________________

A jó úton való haladásnak talán egyik látható jele lesz, ha például majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora egy laikus, netalán egy nő lesz, vagy ha majd eljön az az idő, hogy a Hit­tudományi Karon kinevezik az első női teológiai egyetemi tanárt vagy az első nő dékánt. Ezek mind olyan lehetősé­gek nők számára az egyházban, melyek évtizedek óta nyitva állnak, s amelyek felé remélhetőleg magyar nyelvterüle­ten is halad az egyház.

Képek: AFP


FORRÁSOK

Peter Hünermann: Theologischer Kommentar zur dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium, in Peter Hünermann – Jochen Hilberath (szerk.): Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Band 2, Freiburg i. Br. – Basel – Wien, 2004, 263–582.

Peter Neuner – Paul M. Zulehner: Jöjjön el a te országod – Gyakorlati egyháztan, Kolozsvár, 2014

Myriam Wijlens: Laien und Leitungsvollmacht, Theologie der Gegenwart, 65 (2022), 160–176.


Megosztás