Tanítóink: a gyermekek

Kölcsönös tudásátadás a nevelésben

A gyerekek világa varázslat. Életöröm. Spontaneitás. Mozgás. Kapcsolódás földhöz, vízhez, sárhoz, esőhöz, csigához, kutyához, macskához, Istenhez, önmagukhoz. A gyerekek világa hív minket, és kéri: ezeket a titkokat ne feledjük soha.

Amikor megszületett az első gyerekem, rögtön úgy éreztem: ő maga a tökéle­tesség. Ez az érzés később sem múlt el. Újra és újra rácsodálkoztam, mi­lyen erő, szépség, mélység mutatko­zik meg ebben a széles-nagy világban, ha egy gyerek szemüvegével fedezzük fel újra. Figyeltem, ahogy ez a piciny lény hétről hétre jobban megérkezik erre a Földre, nyitogatja a szemét, rá­csodálkozik a saját testére, mozdulata­ira. Amikor ránéztem, olyan volt néha, mintha egy öreg ember szemébe néz­nék: olyan bölcsesség, tisztaság nézett vissza rám, amely mindig emlékezte­tett rá, milyen messziről is érkezhetett ide, ebbe a testbe. Tudott már ő min­dent. Vagy még. Dehogyis gondoltam, hogy nekem kell őt mindenre megtaní­tanom. Épp fordítva lesz ez, sejtettem.

Ahogy növekedett, egyre jobban ki­fogtak rajtam a hagyományos gyerek­nevelési kérdések. Onnantól, hogy ho­gyan lehet megtanítani egy egyévest, hogy ne egyen homokot, odáig, hogy hogyan kellene elhitetni egy négyéves­sel, hogy este nyolckor véget ért a nap (neki). Küzdöttem.

De nemcsak a konkrét hétköznapi helyzetekkel, hanem mindennek a filo­zófiai oldalával is. Valóban igaz, hogy beteg lesz, ha kavicsot vagy tobozt tesz a szájába? Vagy egyszerűen megszok­tuk generációkon át a jól ismert tiltá­sokat, és elfelejtettük, milyen elemi erő hajtja a gyerekeket, hogy minden ér­zékszervükkel fedezhessenek fel? Lát­tam, érzékeltem a kíváncsiságát, amivel kiszalad a világba – néha szó szerint is, amikor már szaladni tudott, és futott, futott, hogy mindent most és azonnal láthasson, hogy felfalja és megeméssze ezt a nagy, színes mindenséget maga körül.

_____________________________

Láttam, érzékeltem azt is, hogy mindez valójában a legfőbb evolúci­ós érdeke. Ez a mindent megtapasz­talni akarás a túlélés záloga. Így tanulja meg ennek a bonyolult világnak a mű­ködését.

_____________________________

Így hát hagytam. Legalábbis amit csak lehetett. Hagytam ruha nélkül, szabadon lélegezni a testét több nyáron át az udvaron. Hagytam egész guriga vécépapírokat úsztatni lavór vizekben, és becsatlakoztam a tudományos kísér­letbe. Hagytam gondolkodás nélkül, ir­tózatos tempóval, négykézláb teperni a vízbe a homokos parton, és csak ak­kor kikapni, amikor már megtapasz­talta: ez a víz bizony most is, ezredjé­re is ellepi őt, és tele lesz vele az orra, szája. Hagytam összekeverni az összes gyurmát, és megnézni, milyen színű lesz így, hagytam kézzel festeni a papír­ra, hagytam nem „rendeltetésszerűen” játszani játékokkal.

Vannak persze veszélyes dolgok, ezt értem. De amikor újra és újra feltet­tem magamnak a kérdést, mit miért is nem szabad, általában azt tapasztal­tam: jóval több minden lehet és kell is együtt, biztonságban megtapasztalni, mint amit megszoktunk. Néha csak a saját félelmünk az akadály, vagy egy­szerűen a saját kényelmünket keressük. Néha jól megideologizáljuk a felnőttvi­lág szabályait (például hogy étellel nem játszunk, vagy hogy a drága festéke­ket összekeverni pazarlás). De ha job­ban ránézünk, valójában kiderül, jóval több pénzt költünk el csillogó-zenélő játékokra, ahelyett, hogy engednénk például összekutyulni egy kis olajat zabpehellyel meg fűszerekkel a játék konyhában.

Megszelídíteni a szilajságot

Ahogy ezekkel a kérdésekkel szembe­sültem, egyre csak erősödött a belső ví­vódásom: tényleg ennyiből állna a gye­reknevelés? Hogy a gyerekek mélyről jövő kíváncsiságát letörjük, vad, duhaj, áradó természetüket megszelídítsük, a bennük lobogó tüzet eloltsuk?

Egyre nagyobb erővel lett rajtam úrrá nap mint nap a felismerés: ha csak egy kicsit, csak egy iciripicirit sikerülne ezt a folyamatot megfordítanunk, azzal mindenki nyerne. A gyerekek ugyan­is olyan mély bölcsességet hordoznak, amelyhez elég lenne néha közel men­nünk, belehallgatóznunk, beleszaglász­nunk, megengedni magunknak, hogy hasson ránk.

A legtöbben abban a hitben élünk, hogy szülőként a legfőbb dolgunk idekormányozni a gyerekeinket, ebbe a világba, ezekhez a szokásokhoz és normákhoz. Pedig a felnőttvilág (és különösképp a nyugati civilizált világ) számtalan szokása és normája unal­mas, rossz, káros, elavult vagy egysze­rűen csak felesleges. A felnőttek vilá­ga sokszor szürke, túl kiszámítható, túl gyakran szól a feladatokról és automa­tizmusokról.

_____________________________

Mi, felnőttek sokszor elfe­lejtjük, milyen játszani, milyen igazán mélyről, gurgulázva nevetni. Elfelejt­jük, milyen lenne tényleg a testünk­ben lenni, valóban érezni minden porcikánkat, és örülni nekik.

_____________________________

Lóbál­ni a lábunkat, csak mert megtehetjük, toporzékolni, mert az fejezi ki legjob­ban, ami belül tombol, örömünkben táncolni körbe a lakásban és az utcán. Nem elnyomni, ha elfáradtunk – ha­nem egyszerűen lefeküdni a földre, akár az utca kellős közepén. Elfelejtünk énekelni, folyton, magunkban is akár, dudorászni naphosszat. Elfelejtjük azt is, milyen a pillanatban élni. Teljes fi­gyelmünkkel követni perceken át egy hangyát, belefeledkezni a játékba, nem nézni az órát.

Mindezeket a képességeket kiváló­an megtanulhatnánk a gyerekeinktől.

Ehelyett megpróbáljuk a világunk szabályaihoz idomítani őket – miköz­ben sokszor pénzt, időt nem kímélve mindfulness-tanfolyamra járunk, hogy a jelenben lehessünk, stand-up előadásokra, hogy újra nevethessünk, és zumbaórára, hogy újratanuljunk mo­zogni és táncolni.

A gyermekek iskolája

Meg vagyok győződve róla, hogy az egész világunk boldogabb, problé­mamentesebb, virágzóbb és táplálóbb lenne, ha ahelyett, hogy a gyerekeinket megpróbáljuk „lenevelni” arról, hogy gyerekek legyenek, mi, felnőttek akar­nánk tanulni tőlük – legalább néha. Képzeljük el, ha heti egy napot nem a gyerekek járnának a felnőttek isko­lájába, hanem cserélnénk: ők adnának nekünk, felnőtteknek órákat az életről.

Vajon mit tanítanának?

Első nap talán megkérdeznénk, hol az órarend. Mi lesz ma? Gyermek ta­nítónk pedig azt válaszolná erre: nem tudjuk. Még nem. De hallgasd csak, már ébred bennem a tettvágy. Már lá­tom a napsugarakat, már hallom kint a csivitelő madarat. Menjünk, nézzük meg! Szagoljunk bele az életbe, és meg­érezhetjük, mi a dolgunk. Nem kell hozzá óra, terv, napirend. Hogyan ta­nulhatnánk az esőről, ha épp a mező virágai felé visz ma a lábunk?

_____________________________

Gyerek tanítóink nem mondják azt a kérdéseinkre: „Mert így szoktuk.” Azt tanácsolják majd: fedezzük fel ma­gunknak! Induljunk mindennap új ka­landra!

_____________________________

Talán nagyon elfáradnánk az első nap végére. De nem az a fajta ólmos, a lábunkról leverő fáradtság lenne ez, amikor a tévé távirányítója felé nyúl­nánk a nap végén. Hanem az a fajta fá­radtság, amikor a testünk érezhetné: ma is élt. Mozgott, szaladt, ugrált egész nap – talán még fára is másznánk, ha gyermek tanítóink ránk parancsolná­nak. Ha mostanában szottyanna ked­vünk hozzá, még bőséges jutalmat is kínálhatna nekünk a fa: meggyet, ba­rackot csorgathatnánk végig bűntudat nélkül a ruhánkon, fittyet hányva arra, hogy foltos lesz. Kuncogva falnánk be.

Eközben persze filozófiaóránk is lenne, meg biológia, hittan és etika, összevonva. Mindenről megkérdez­hetnénk, miért vagy hogyan. És kö­zösen gondolkodnánk rajta. Azon, hogy ha a világot Isten teremtette, ak­kor Istent ki. Azon, hogy miért raga­csos a méz. És miért piros a bodobács? És ha a csigára véletlenül rátaposunk, mi lesz vele, van-e csigamennyország? (Egyik sem kitalált kérdés, mind való­di tanítóimtól származik.) Nem sóhaj­tanánk fáradt-fásultan, hanem az ez­redik kérdésre is lelkesen keresnénk a választ, mert mi is ugyanannyira vágynánk megérteni mindent, mint a gyerekeink.

Elapadt kíváncsiság

A különbség köztünk ugyanis nem az, hogy mi már mindent tudunk. Ha­nem annyi: egyszerűen félúton elfelej­tettünk kérdezni. Elfáradtunk benne. Vagy olyan sokszor nem kaptunk vá­laszt, hogy egy idő után már nem akar­tunk többet kérdezni.

Ahhoz, hogy mindezt a gyerekeink­től sajátítsuk el, előbb szakítanunk kel­lene az automatikus működéseinkkel. Gyógyítani a régmúlt sebeinket, meg­engedni, hogy lehessünk néha újra ön­feledt gyerekek. Észrevenni a szépet és az örömtelit. Megpróbálni elengedni az örökös törekvést a kontrollra. És igen, néha meg kellene engednünk a káoszt.

Ez a fajta áramlás ugyanis igencsak kaotikus néha.

Képzeljünk csak el egy tipikus estét a gyerekeinkkel. Minél nagyobb erő­vel akarjuk terelgetni őket a zuhany és az ágy felé, ők annál nagyobb lelke­sedéssel mutatják meg nekünk: ben­nük bizony még van élet. Előszeretettel rögtönöznek ilyenkor táncműsort, sza­ladják körbe tízszer a lakást, kezdenek karatemeccsbe egymással, pattannak le az ágyról, még épphogy kicselezve a pelenkacserét, próbálnak bukfenc­ezni, kézen állni, hangosan elmélkedni a fekete lyukakról, elmesélni egy hosszú, kitalált történetet a sárkánylányról, aki tudott görkorizni vagy költeni egy soktételes zeneművet. (Megtörtént eset mind, nem ám kitaláltam.)

Hogy miért van ez így?

Mert az élet buzog bennük. És mi­vel a nap egy jelentős részében igen­is nagyon megpróbáltak alkalmaz­kodni a mi világunkhoz, most, az este közeledtével bölcs és egészséges kis testük-lelkük jelezni kezdi: bennük bizony még pezseg az energia.

Mi, felnőttek persze joggal vágyunk a pihenésre. Nincs ez jól sehogy se, tu­dom én. Nem lehet minden kavicsot megkóstolni, nem lehet minden fára felmászni, és persze hogy nem lehet nem időre menni mindenhová. Nem lehet minden kíváncsiságnak engedni, hogyne tudnám.

De azt is tudom, hogy lehet eggyel többször, mint elsőre gondolnánk. Ha mindennap csak egy, egyetlenegy dol­got tanulnánk el a gyerekeinktől, mi lenne az? Vagy ha csak tíz percre elen­gednénk a saját felnőtt tervünket-cé­lunkat a napunkkal kapcsolatban, és hagynánk, hogy ők vezessenek, mi történne? Ha csak egy picit megen­gednénk, hogy elveszíthessük a mél­tóságunkat, vajon szűrődne-szivá­rogna-e be a szívünkbe több abból az életörömből?

A gyerekek napsugarasak, életteliek, bátrak. A gyerekek varázsolnak. Vajon ezen a nyáron milyen gyakran tudjuk megengedni, hogy belevarázsolják azt a sok színt az életünkbe, ami nekik van?

Fotók: iStock, Unsplash


Megosztás