„Szentjeidhez végy fel égbe…”

Kik is a szentek? Milyen egy mai csoda? Hány jezsuita boldogot tartunk számon?

Katolikus egyházunk egyik alapvető tanítása, hogy elhunyt szeretteinkkel maradandó közös­ségben vagyunk. Márpedig az előttünk járók közül számosan voltak olyanok, akiknek az élete s az a mód, ahogyan Jézust követték, amiképpen embertársaikat szerették és szolgálták, példaértékű számunkra. Ők alkotják a szentek közösségét.

Kik is a szentek, miként kapcsolják össze hitünk szerint az égi és a föl­di világot, és hogyan alakult ki „név­soruk”, azaz a kánon? A nagy elődök tisztelete egészen mélyen gyökere­zik az emberi kultúrában, hiszen ki­emelkedő tagjairól a civil társadalom is megemlékezik. A koszorús költők­nek, más jelentős művészeknek, tudó­soknak, politikusoknak halálukat kö­vetően szobrot állítunk, közterületeket nevezünk el róluk. Életútjukra, mon­dásaikra emlékezünk, mert a jelenre, sőt a jövőre vonatkozóan is inspirációt látunk bennük – még akkor is, ha éle­tük nem volt ellentmondásoktól men­tes, s minden tettüket és szavukat ma már nem is tartjuk példaértékűnek.

A katolikus egyházban a szentek erősebb értelemben példaképek. Éle­tükben a hívő ember Isten jelenlétét és cselekvését ismeri fel. Ahogy a II. vatikáni zsinat fogalmaz: ők „hozzánk hasonlóan emberek, de Krisztusnak tö­kéletesebb képmásai (vö. 2Kor 3,18), Isten feltűnően nyilvánítja ki jelenlé­tét és arcát az embereknek. Bennük ő szól hozzánk, és ad jelet nekünk orszá­gáról” (Lumen gentium, 50). A szentek tehát nem pusztán önmagukban fon­tosak, hanem mindig Krisztus misz­tériumából adódóan. A Krisztussal tökéletes egységben élő Isten szolgá­ja még intenzívebben kapcsolódik be annak a Krisztusnak a küldetésébe, aki az Atya jobbján ül és közbenjár értünk (vö. Róm 8,34). A mennyei létmód te­hát nem eltávolítja tőlünk, épp ellen­kezőleg, még közelebb hozza hozzánk Krisztust. Mindez nem jelenti azt, hogy a szentek minden tekintetben és min­dig tökéletesek lettek volna. Bizony ne­kik is voltak hibáik, egyoldalúságaik, sőt olykor egymást is kritizálták, mint például Néri Szent Fülöp, aki Bor­romeo Szent Károly egyházszervezői buzgóságát kifogásolta, mert olykor túl erőszakosnak találta. Életük egészét, odaadottságukat tekintve mégis mind­ketten példák lehetnek számunkra.

Az egyház szentek közösségére vo­natkozó hitének a példaadás mellet­ti másik vonatkozása az a meggyő­ződés, hogy bár e földön meghaltak, Istennél élnek, és hatni tudnak a mi életünkre is. Jézus ígérete szerint aki hisz benne, még ha meghal is, élni fog (vö. Jn 11,25). A szentek a feltá­madt Krisztus életében részesednek, aki az Atya jobbján közbenjár értünk (vö. Róm 8,34), és mint Krisztushoz tartozók, testének tagjai Krisztussal együtt imádkoznak értünk, tehát ré­szesülnek a Fiú közbenjáró tevékeny­ségében az Atyánál. Ez a hit fejeződött ki már a kereszténység első századai­ban, az ősegyház gyakorlatában, ami­kor a keresztények a vértanúk sírjá­hoz zarándokoltak, és imáikat kérték, ahogy azt a Szent Péter-bazilika alatt feltárt római kori temetőben találha­tó apostolsír ősi falára írt graffitik is tanúsítják. Végigkíséri az egyház tör­ténelmét az a meggyőződés, hogy a szentek közbenjárása támogat ben­nünket. Ahogy családtagjainkat vagy barátainkat kérhetjük, hogy imád­kozzanak értünk, épp ilyen természe­tességgel fordulhatunk a szentekhez, mint Istennél élő, bennünket segítő és hazaváró barátainkhoz.

Az őskeresztények azért kezdték tisztelni a vértanúkat, mert bennük látták megvalósulni a legradikálisabb formában a hasonlóságot Krisztushoz, aki életét adta barátaiért (Jn 15,13). A vértanúk tisztelete spontán alakult ki, ha tetszik, tekinthetjük népi kezde­ményezésnek. Eleinte nem volt külön szentté avatási eljárás, csak egy kataló­gus, és a liturgikus ünnepek révén tar­tották őket számon. Később, amikor az egyházüldözések alábbhagytak, szent­ként kezdték tisztelni a hitvallókat is, azaz főként olyan püspököket, papo­kat, szerzeteseket, akikben a krisztusi példát, tanítást és gyógyító erőt fel­ismerték. Az egyik első nem vértanú szent Márton, Pannónia szülötte volt, aki a mai franciaországi Tours-ban lett püspök, s mint karizmatikus misszio­nárius és csodatevő gyógyító lett hí­res. Míg a vértanúság elég egyértelmű tény volt, addig a hitvallók esetén már merülhettek fel kétségek, ezért alapo­sabb vizsgálatnak vetették alá az ille­tő életét, és a megyés püspök döntött a kérdésben. A püspök végezte szent­té avatások korszaka a XII. századig tartott, amikortól is a római pápák ki­zárólagos jogává vált a kanonizáció, azaz a szentek névjegyzékébe (canon) való felvétel.

A XV. századtól kezdve létezik a boldoggá avatás, a szentté avatást megelőző fázis, amely az arra méltó­nak talált személy adott korlátok közti nyilvános helyi tiszteletének engedé­lyezését jelenti, és egy meghatározott helyen, például egy országban, szer­zetesrendben vagy egyházmegyében érvényes. A boldoggá és szentté ava­tás eljárásmódja az utóbbi évszázadok alatt jelentős változáson ment keresz­tül. A történeti és a természettudomá­nyok fejlődésével párhuzamosan egyre alaposabb vizsgálatoknak vetik alá az életutakat és a szentté avatáshoz szük­séges csodákat. Már a boldoggá ava­táshoz sem elegendő az alapos vizsgá­lat, amely igazolja – amennyire csak emberi eszközökkel ez lehetséges –, hogy az illető személy valóban pél­damutató életutat járt be, és az eré­nyeket hősies fokon gyakorolta. Ezen túl szükséges egy kifejezetten Istentől jövő megerősítés is, vagyis egy cso­da, mely Ferenc pápa megfogalmazá­sa szerint nem más, mint „Isten ujja, amely azt jelzi: mehet a dolog”.

A mai csodák esetében többnyire olyan testi gyógyulásokról van szó, amelyeket nagyon alaposan kivizs­gálnak orvos és teológus szakértők. Csodának minősül, ha a közbenjáró imát követő gyógyulás nem magya­rázható semmilyen terápiával vagy természetes folyamattal, gyorsan kö­vetkezik be, teljes körű és végleges. A kanonizációs eljárások során elis­mert csodák többsége gyógyulás, de azért vannak más jellegűek is, pél­dául valamilyen lehetetlen helyzet­ből való szabadulás (süllyedő tenge­ralattjáróról való kimenekülés, nagy magasságból való lezuhanás túlélése súlyos sérülés nélkül stb.). Figyelem­re méltó, hogy a szentszéki hatóságok a pszichés betegségektől való szaba­dulást vagy a váratlan morális fordu­latot, mint amilyen a megtérés, nem fogadnak el a kanonizációs eljáráshoz megfelelő csodaként. Valószínű, hogy az objektív bizonyítási eljárás nehéz­ségei miatt van ez így, de nyilván ezek is lehetnek valódi csodák. A jelenlegi eljárásjog szerint a vértanúk boldoggá avatásához nem szükséges az igazolt csoda. A nem vértanúk, tehát a hitval­lók esetén a boldoggá avatáshoz is kell egy elismert csoda, a szentté avatáshoz pedig még egy, amely a boldoggá ava­tás után történt.

Milyen egy hivatalosan elismert mai csoda? Kovács Gergely Szentek és boldogok igazolt csodái című könyve a közelmúltban történt, a Szentszék által már elismert csodák elbeszélé­sét tartalmazza. Az egyik éppen egy jezsuitával, Szent Hurtado Alberttel kapcsolatos. Chilében történt az eset 1996 nyarán. Egy tizenhat eszten­dős lány, Vivián barátaival táncolni indult. A fiatalok önfeledten énekel­ve autóztak. A sebességkorlátozással mit sem törődve száguldottak, ami­kor az egyik kanyarban százharminc­cal menve kisodródtak, és balesetet szenvedtek. Vivián feje a szélvédőnek csapódott. A mentők csak meglehetős késéssel értek a helyszínre, de a lány állapota akkor még nem tűnt olyan súlyosnak. A kórházba szállítás után viszont hirtelen romlani kezdett. Ki­derült, hogy Viviánnak alattomos ko­ponyaüregi belső vérzése van. Hama­rosan életveszélyes állapotba került, majd megműtötték. Az operáció után az orvos véleménye az volt, hogy ha a lány esetleg életben marad is, töb­bé nem lesz képes önállóan lélegez­ni vagy táplálkozni. Vivián állapota tovább romlott. Az orvosok kezdték felkészíteni a szülőket – akik a bal­eset hírül vételétől kezdve intenzív imádságba kezdtek – gyermekük el­veszítésére, és javasolták, hogy ve­tessék le a lélegeztetőgépről, mert menthetetlen. Vivián szülei plébáni­ájuk közösségével imaláncot indítot­tak, és állhatatosan kérték Hurtado atya közbenjárását, akit két évvel az­előtt avattak boldoggá. Az imádságba bekapcsolódtak a barátok, ismerősök és Vivián iskolatársai is. Tíz nappal a baleset után a lány állapotában vá­ratlan fordulat következett be. Ami­kor az orvosok már teljesen lemond­tak az életéről, megmagyarázhatatlan módon jobban lett, magához tért, eredményei hirtelen javulni kezdtek, és két hét múlva elhagyhatta a kórhá­zat. Nemhogy életben maradt, de ma­radandó károsodás nélkül felépült. Ez a csoda járult hozzá Alberto Hurtado Cruchaga atya 2005-ös szentté avatá­sához. Ő 1901-ben született Chilében, s már egészen fiatalon kénytelen volt szembenézni a szegénységgel. Egy ösztöndíjnak köszönhetően a Santi­agóban lévő jezsuita iskolában tanul­hatott, és huszonhárom éves korában be is lépett a Jézus Társaságába. Az 1940-es évek közepén alapította meg az adományokból fenntartott Krisztus Otthona – El Hogar de Cristo – nevű hálózatot. Házaik mára csecsemők és gyermekek, fiatalok és idősek, testi és szellemi fogyatékosok, illetve betegek ezrei számára nyújtanak menedéket és az élet újrakezdésének lehetőségét. Alig ötvenévesen, 1952-ben hunyt el.

Ha a kanonizációk statisztiká­ját nézzük, az első másfél évezred­ben körülbelül kétezer szentet avat­tak a helyi püspökök. A római pápák 1800-ig 176 szentet avattak, 1800 és 1978 között 249-et. Szent II. János Pál pápa 482 új szentet és 1338 új boldo­got avatott. Igazán nagy változást te­hát ő hozott, hiszen több szentet ava­tott, mint az összes elődje együttvéve. A lengyel pápa nagy hangsúlyt helye­zett arra, hogy Isten népe előtt minél nyilvánvalóbban álljanak a szentek életpéldái, mert miként a Novo mil­lennio ineunte kezdetű apostoli leve­lében fogalmazott, „a szentség, legyen szó akár a történelem jól ismert pápái­ról, akár alázatosan kicsiny világiakról és szerzetesekről, a föld minden kon­tinensén minden korábbinál inkább úgy nyilvánult meg, mint az egyház misztériumát leginkább kifejező di­menzió. Ékesszóló üzenet, melynek még szavakra sincs szüksége, s mely megeleveníti előttünk Krisztus arcát” (7). E levelében a 2000-es jubileumi év után foglalta össze a pápa a szentév kegyelmeit, és mutatott lelkipásztori irányokat az új évezred egyháza szá­mára. Igen nagy hangsúlyt helyezett az életszentségre. „Mindenekelőtt nem habozok kijelenteni, hogy az a táv­lat, melyhez egész pasztorációs ha­ladásunkat igazítanunk kell, a szent­ség távlata” – írja (30), s megismételte a II. vatikáni zsinat felhívását, amely szerint „az egyházban mindenki meg van hívva az életszentségre”. A pápa által az új évezred kezdetén meghir­detett lelkipásztori programnak tehát alapja az életszentség perspektívája, és ebben a szentek „sajátos lendítőerőt” jelentenek.

Ha végigtekintünk azok hosszú név­során, akiket II. János Pál pápa szen­té avatott, láthatjuk, hogy nagyon sok olyan példaképet állított az egyház elé, akik életkörülményeiket tekint­ve egészen hétköznapiak voltak. Ott a családanya és orvos Gianna Beretta Molla, aki gyermeke megszületéséért adta az életét, vagy egy torinói fiatal­ember, Pier Giorgo Frassati, akiről bol­doggá avatásakor így beszélt a pápa: „Életében első pillantásra nincs sem­mi rendkívüli. De talán éppen ebben rejlik életszentségének eredetisége, ta­lán éppen ezért találjuk vonzónak. Ér­demes ezen elgondolkodnunk. A hit és a mindennapi események harmonikusan összeillettek benne, olyan­nyira, hogy az evangélium szellemé­hez való ragaszkodása a szegények és a szükséget szenvedők iránti szeretet­teljes figyelem formájában öltött testet személyében. A szépség és a művésze­tek iránti érzéke, a sport és a hegyek rajongó szeretete nem zavarta meg Is­tennel való állandó kapcsolatát. Földi életét a következőképpen lehetne jel­lemezni: személyiségével teljesen el­merült Isten titkában, elköteleződött a felebarát állandó szolgálatára. Ke­resztény világi hivatását a különböző közösségi és politikai elkötelezettsé­gek révén élte meg egy forrongó, kö­zömbös vagy még rosszabb esetben az egyházzal szembeforduló társada­lomban.” De gondolhatunk a kanoni­zált orvosokra is, például a nápolyi Szent Giuseppe Moscatira vagy a mi szemorvosunkra, Boldog Batthyány- Strattmann Lászlóra.

Az életszentség tehát nem rendkí­vüliséget jelent. „Ahogy maga a zsi­nat is kifejtette, nem szabad félreérte­ni a tökéletességnek ezt az eszményét, mintha olyan rendkívüli életet feltéte­lezne, melyre csak a szentség néhány »zsenije« képes. A szentség útjai sok­félék, és mindenkinek a saját hivatásá­hoz igazodnak. Hálát adok az Úrnak, aki megengedte nekem, hogy az utób­bi néhány évben oly sok keresztényt avathattam boldoggá, illetve szentté, köztük számos világit is, akik a leg­hétköznapibb életkörülmények között váltak szentté. Ideje, hogy meggyőző­déssel újra mindenki elé célul tűzzük a hétköznapi keresztény életnek ezt a »magas fokát«: az egyházi közösség és a keresztény családok egész éle­tének ebbe az irányba kell haladnia. Nyilvánvaló azonban, hogy a szent­ség útjai egészen személyesek, s hogy a szentség valódi pedagógiájára van szükség, mely képes az egyes szemé­lyek saját ritmusához alkalmazkodni” (31) – fogalmaz már idézett apostoli levelében a lengyel pápa.

A szentek tekintetében Ferenc pápa hűen követi a II. János Pál által kijelölt utat. Nem tartotta feleslegesnek meg­ismételni az életszentségre szóló felhí­vást, amelynek egy egész apostoli buz­dítást szentelt Gaudete et exultate, azaz Örvendjetek és vigadjatok címmel. Ta­lán meglepő, de még szintén kanoni­zált elődjénél is több szentet és boldo­got avatott, szám szerint 909 szentet és 1420 boldogot. Igaz, a Ferenc által szentté avatottak között van a nyolc­száz otrantói vértanú, akiket 1480-ban végeztek ki, mert nem voltak hajlan­dók megtagadni keresztény hitüket, és áttérni az iszlámra. (A nagy létszá­mú szentté avatás sem teljesen új kele­tű, hiszen II. János Pál pápa 1988-ban avatott szentté 117 vietnámi, 2000-ben pedig 119 kínai vértanút.

A krakkói Szent Péter és Pál-templom

Ami a jezsuita rendet illeti, eddig ötvenhárom jezsuitát avattak szentté, közülük harmincnégy volt vértanú, a 158 boldoggá avatott rendtag közül pedig 149 adta életét hitéért. Az alapí­tó társak közül hármat avattak szent­té: Ignác atyát (1491–1556), a misszi­onárius Xavéri Ferencet (1506–1552) és a lelkivezetés mesterét, Fáber Pé­tert (1506–1546). Egy magyar jezsui­ta szent is van, Pongrácz Szent István (1582– 1619), a kassai vértanúk egyi­ke. A rendi hagyományban különös szerepet tölt be három olyan szent, akik fiatalon hunytak el betegségben, és a jezsuita képzés egyes szakaszainak védőszentjeivé is váltak. A novíciusok védőszentje a lengyel nemesi család­ból származó Kosztka Szent Szaniszló (1550–1568), aki családja ellenállását legyőzve Rómába gyalogolt, hogy je­zsuita lehessen. A következő képzési fázis, a filozófusok védőszentje a belga Berchmans Szent János (1599–1621), végül a teológusoké pedig a herce­gi származású Gonzága Szent Alajos (1568–1591), aki a pestises betegek ápolásának lett áldozata. Mindhárom fiatal rövid élete ellenére a tisztaság­nak és odaadottságnak olyan eleven emlékét hagyta hátra, hogy évszáza­dokig inspirálták a képzésben lévő je­zsuitákat – és talán épp e szentek nyo­mán figyeltek fel rendtársai az 1930-as években novíciusként elhunyt Kaszap István életpéldájára.

Ha a XX. századi szentté vagy bol­doggá avatott jezsuitákra nézünk, a sor a fentebb említett Szent Hurtado Albert atyával kezdődik, aki Chilében volt a szegények apostola. Őt követi három lelki ember: Rubio Szent József (1864–1929), Madrid híres gyóntatója, Boldog Garate Ferenc, a Bilbaói Egye­tem legendás portás testvére (1857– 1929), Boldog Rupert Mayer (1876– 1945), München apostola. Aztán a vértanúk: Boldog Sitjar Fortiá Ta­más, aki tíz társával együtt a spanyol polgárháború vértanúja volt (+1936), Boldog Pro Mihály, a mexikói katoli­kusüldözés vértanúja (+1927), Fausti János és két társa Albániában lettek a kommunista egyházüldözés áldoza­tai (+1946/47), Boldog Rutilio Gran­de (1928–1977), El Salvador-i jezsuita vértanú, Szent Oscar Romero barátja. Végül folyamatban van Pedro Arrupe (1907–1991) egykori jezsuita generá­lis boldoggá avatási eljárása is.

A korszakalkotó svájci teológus, Hans Urs von Balthasar úgy fogalmaz: a szentek életében ragyog fel Krisz­tus életének misztériuma, ők maguk az „élő evangélium”. A szentekben lát­juk meg igazán, mit jelent kereszté­nyek lenni, hogyan lehet Isten Szent­írásban adott szavát életre váltani, és a szentségekben az Úrral találkozni. Bizonyos értelemben a szentek élete a Szentírás kommentárja. A szentek a példák számunkra, hogyan kell Jé­zus tanításait követve a testvéreinket, különösen a szegényeket szeretni és szolgálni. Jézus ígérete, mely szerint „veletek vagyok mindennap a világ vé­gezetéig” (Mt 28,20), a szenteken ke­resztül valósul meg, hiszen az ő Lelke van jelen bennük, és ő munkálkodik általuk.

A fenti írás részlet Koronkai Zoltán SJ megjelenés előtt álló, Van célom! Kaszap István életszentsége Ferenc pápa fiatalokról szóló tanítása fényé­ben című könyvéből. A Jézus Társasága szentjeiről Jezsuita Vasárnaptár cím­mel megjelent új kiadványunkban ta­lálhatók további érdekességek.

 

Megosztás