James Martin SJ: Az apátság (részlet a regényből)

Könyvbemutató: november 10., 19.00

Lelkigyakorlatos tapasztalat kisregény formátumban: már magyarul is olvasható a népszerű amerikai szerző, a Jezsuita spiritualitás és a Mennyei derű írójának első regénye. Fordította: Szigeti-Cseke Zsuzsa

Mark a hatalmas pázsitra nézett, és felnyögött. Lehetséges, hogy az apátság birtoka nagyobb lett, mióta utoljára nyírta? Úgy tűnt. Egy fűnyírós nap végén – amely havonta kétszer volt esedékes – hazavezetett, lezuhanyozott, elment futni, majd még egyszer letusolt, csak hogy lemossa magáról a fűszagot. Még így is, amikor este lehunyta a szemét, csak zöldet látott, és fűillatot érzett.

Ma az izzadságfoltos Red Sox-sapka alatt szidta magát, hogy minek kellett kikezdenie Anne-nel a hétvégén.

– A francba! – kiabálta túl az apátság hatalmas fűnyíró­jának zaját. Úgyse hallhatta senki. Néha úgy érezte, mintha legyőzte volna a libidója. És ami még rosszabb, kínos volt számára, amikor egy nő visszautasította: ostobának érezte magát, zavarban volt, és csökkent az önbecsülése. „Férfiat­lanítva” – ezt a szót nemrég olvasta egy életrajzban, amely­nek nem ért a végére. Nem tudta, pontosan mit jelent, és túlságosan fáradt volt ahhoz, hogy utánanézzen, de határo­zott érzései támadtak vele kapcsolatban – így érezte magát.

A gimnázium óta ez volt. Amikor egy nő fogadta az ud­varlását, és végül csókolóztak vagy randizni kezdtek, ez jót tett az önértékelésének, és a pozitív rezgések mindenre ki­hatottak az életében: a munkájára, a barátságaira, sőt még a futásra is. Úgy érezte, mintha gyorsabban futna, amikor a szerelmi élete a vágyai szerint alakult.

Lendületesen bekanyarodott a zöld-sárga fűnyíróval, és a völgyből felnézve gyönyörködött a dombtetőn álló temp­lom látványában. Amikor dühös vagy frusztrált volt – mint ma, az Anne-féle epizód miatt –, jót tett neki a fizikai mun­ka. Segített abbahagynia az agyalást. Amíg el nem kezdte az építésziskolát, mindig fizikai munkát igénylő állása volt. Kamaszként füvet nyírt, sőt még egy kis kertészeti vállalko­zásba is belevágott három gimnáziumi barátjával. Miközben dübörgött alatta a fűnyíró, arra gondolt, hány szomszédja pázsitját tudta volna lenyírni ezzel a szörnyeteggel.

Egyetemi évei elején, miközben dönteni próbált a szak­irányról, munkát talált egy középkorú mesternél Camb­ridge-ben. Mike – apjának az egyik barátja – virágzó céget vezetett: régi házak javításával foglalkozott Cape Cod és a déli part elegáns városaiban, mint amilyen például Hingham és Cohasset. Inaskodása elején Mark csak olyan egyszerű fel­adatokat végezhetett, mint a mérés és a csiszolás, de az első egyetemi éve utáni nyáron már olyasvalamivel bízták meg, ami nagy büszkeséggel töltötte el: ő építhetett meg három összeillő könyvespolcot Cape Cod egyik felújítás alatt álló elegáns házának könyvtára számára. A tulajdonosok – egy idős házaspár, akik korábban mindketten a Harvardon taní­tottak – azt mondták, ezt szeretik legjobban az otthonukban. Egyik este Mark elmondta a szüleinek, mennyire büsz­ke arra, hogy egymaga építette meg ezeket a polcokat. Apja megdicsérte, de szelíden emlékeztette: „Mike tanított meg rá, ugye?”

Mark most felfelé indult a dombon; ez volt az itteni fű­nyírás legkacifántosabb része. Időnként aggódott, hogy fel­borul a nyíró, bár ez sosem következett be, és Robert test­vér azt mondta neki: ha Thomas testvér le tudta nyírni a füvet, akkor ő is képes rá. Thomas testvér kétségkívül meg­lehetősen kétbalkezes a gépekkel. Tíz évvel korábban a mo­nostor két autóját is totálkárosra törte. Ezek után az akkori apát megígértette vele: mindig megkér valakit, hogy legyen a sofőrje. „Ez most egy fogadalom?” – kérdezte Thomas test­vér. „Ami engem illet, az” – válaszolta az apát.

Mark a festésre szoruló raktárépületre nézett, és arra gon­dolt, milyen kevés famunkát végzett eddig a kolostorban. Ittléte elején két fenyőpolcot épített a lekvárüzem raktárhe­lyisége számára, de azóta nem sok hasonló feladatra kérték fel. És az elmúlt néhány hétben csak festett és vakolt. Talán direkt úgy építették meg az apátságot, hogy néhány hetente beázzon? Amennyire szilárdnak tűnt az épület, annyira nem tartós anyagokból készült. „Az eredeti építtetők kénytelenek voltak némileg spórolni – ismerte el egyszer Paul atya. – Az adományok nem voltak olyan bőkezűek, mint amilyenekre az érsek számított.”

A Szent József trappista apátság (Massasuchets)

Végigdöcögve a fűnyíróval a területen megint megkör­nyékezte kitartó démonja, amellyel gyakran küzdött: eszébe jutott barátja, Dave élete. Férje volt egy csodálatos nőnek, jó állása volt Phillyben, és a második gyermeküket várták. Úgy tűnt, Dave-nek mindene megvan, amire ő vágyik, és szégyenkezve döbbent rá, hogy irigykedik rá. Utálta ezt az érzést, de úgy tűnt, nem tud mit tenni ellene. Bárcsak más munkát vállalt volna érettségi után… Bárcsak hallgatott vol­na a cégnél azokra, akik azt mondták neki, ne jártassa a szá­ját… Bárcsak vigyázott volna a tartós párkapcsolatára, és ne bulizott volna annyit, hiszen a barátnője többször is közölte vele, mennyire utálja ezt… Bárcsak… Bárcsak… Paul atya egyszer azt mondta neki, hogy kerülje a „bár­csak” és a „mi lett volna, ha” kezdetű gondolatmeneteket. „Egyik sem vezet sehova” – tette hozzá. Marknak még min­dig nehéz volt elkerülnie ezt a zsákutcát, és bosszantotta, hogy mindez ennyire megterheli. A domb tetejére manőverezett a fűnyíróval, és a temp­lom meg a vendégház közelében járt, amikor egyszer csak azt hallotta, hogy a masina hangosan bedarál némi kavi­csot, amely a parkolóból került a gyepre. Élesen koppant egy kis kő, ahogy kirepült a fűnyíró pengéi közül, egyenesen az egyik ott álló autó oldalába.

– Az istenit! – kiáltotta. Bosszankodva rázta meg a fejét, remélve, hogy senki sem látta.

– Szép lövés! – kiáltott vissza Paul atya a templom árkádjai alól.

„Remek.” Mark leállította a motort. A nagy fűnyíró már csak morgott, majd elhallgatott. A férfi lekászálódott róla.

– Hogy van ma a létesítményüzemeltetési igazgató? – kér­dezte Paul atya, miközben végigsétált a pázsiton. Fekete-fe­hér habitusa aljára rátapadt a fűnyesedék.

– Szarul – mondta Mark.

Paul összeszorította az ajkát, amit a másik úgy értelmezett, hogy nem helyesli a szóhasználatát.

– Mi a gond? – kérdezte az apát.

– Ó, csak egy rakás hülyeség. Tudja, néha fogalmam sincs, mit csinálok itt.

– Nos, szerintem most épp füvet nyír. […]

– Ha én lennék Jézus, csettintenék, és már le is lenne nyír­va az egész.

– Lehet, hogy ezt tenné. De az is lehet, hogy nem. Jé­zus tényleg dolgozott. Úgy értem, amikor Názáretben élt, nem a csettintésére készült el egy-egy asztal. A körülöt­te lévők többnyire nem csodatevőként, hanem mesterem­berként ismerték. Lefogadom, hogy nagyon jó volt abban, amit csinált. És kétlem, hogy sok választása lett volna. Szent Józsefnek már működő „vállalkozása” volt, így Jézus való­színűleg kénytelen volt a családi műhelyben dolgozni, és József nyomdokaiba lépni. De magának van választási le­hetősége, Mark.

– Tudom – válaszolta a férfi, miközben félrerugdosott egy kavicsot a fűnyíró útjából. – Csak úgy tűnik, nem a megfe­lelőt választom.

– Tehát hogy dönt?

– Hogy érti ezt?

– Úgy értem, mi az, amit igazán csinálni akar az életben?

Mark nagy levegőt vett, majd kifújta. Rövid pillantást ve­tett Paulra, majd a templom letisztult vonalait nézte, és azt, hogy milyen tökéletesen áll odafönn, mintha a dombot az épületnek, az épületet pedig a dombnak teremtették vol­na. Eszébe jutott, hogy olvasta: Frank Lloyd Wright szinte megszállottan ragaszkodott ahhoz, hogy egy épület olyan hatást keltsen, mintha a környező tájból nőtt volna ki. Néz­te a templom vörös faajtaját és a fenyőből készült padokat az árkádok alatt. Aztán eszébe jutottak azok a könyvespol­cok Cape Codon.

– Ha jó asztalos tudnék lenni – mondta –, szívesen len­nék az.

– Miért?

– Az iskolában leginkább a kis modellek készítését élvez­tem, amit mindenki más utált. Az összes többit ostobaság­nak tartottam – a sok felszínes szövegelést arról, hogy me­lyik építész a legmenőbb, melyik a vezető építésziroda, kik nyerik a fontos díjakat, és így tovább. Én legjobban építeni, csinálni, készíteni szerettem, tudja? A képzés félidejénél el­töprengtem, hogy talán mégsem a fával végzett munkára születtem. Pedig egyszer készítettem három könyvespolcot egy csodálatos házba Cape Codon, és képtelen voltam le­venni róluk a szemem. Az apátra nézett, és így folytatta:

– Szeretek létrehozni dolgokat, tudja? Ez jó érzés számom­ra. Ennél jobban nem tudom elmagyarázni. De nem vagyok benne biztos, hogy ez egy élet.

– Ez az, amit élvez – felelte Paul. – Mi a baj ezzel? Miért ne csinálhatná azt, amiben örömét leli? És kit érdekel, hogy mások mit csinálnak? Mi lenne, ha egyszerűen elengedné a felszínes dolgokat – ahogy nevezi őket? Mi lenne, ha elen­gedné az összes összehasonlítást és az elvárást azzal kapcso­latban, ami állítólag méltóságán aluli? Őszintén szólva mi is ezt próbáljuk itt tenni – lehámozni a fölösleges dolgokat, hogy aztán azok lehessünk, akiknek hivatásunk szerint len­nünk kell. Olyan ez, mintha lekaparnánk a régi festékréteget egy asztalról, hogy megláthassuk az eredeti fát. És ami alat­ta van, rendszerint sokkal szebb, mint valaha is képzeltük. Mark továbbra is dühös volt, amiért ráhajtott Anne-re, de ez a beszélgetés kissé lehűtötte, és segített nézőpontot váltania. A lágy szellőben, a félig lenyírt gyepen állva érez­te, ahogy légzése lelassul, és izmai ellazulnak. Már kevésbé volt zavarban, felhúzta a pólóját, s a szegélyével megtöröl­te a szemét.

– Végiggondolom, hátha adhatunk magának lehetőséget, hogy több famunkát vagy egyéb kreatívabb munkát végez­zen nálunk – mondta az apát.

– Hűha, ez nagyon kedves. – Szükségét érezte, hogy kezet rázzon Paullal, s így is tett.

– Remélem, belátja, hogy az alkotómunka iránti vágya talán Istentől származik. Lehet, hogy ez a hivatása. Ért hoz­zá. És ez esetben meg tud élni abból, amit szeret. Miért ne bízna hát a vágyában?

– Köszönöm – mondta Mark. Visszamászott a fűnyíróra, bekapcsolta a motort, s még megkérdezte:

– Van valami tanácsa a nőkkel kapcsolatban?

– Hát – mondta Paul, keresztbe fonva a karját –, tudja, mit mondott Jézus.

– Nem! – felelte Mark, kíváncsian várva, hogy Jézustól randitanácsokat halljon. A fűnyíró zajosan életre kelt.

– Rengeteg hal van a tengerben! – kiabálta túl Paul a motor zaját.

– Jézus nem ezt mondta! – kiabált vissza Mark az immár fülsiketítő dübörgésen át.

– Jó, persze! – ordította Paul teli torokból. – De igazán mondhatta volna!

 

Könyvbemutató: november 10. (csütörtök) 19.00 | Párbeszéd Háza, Díszterem

 

 

 

Megosztás