Szülőként szolgálni

Alázat: el­hinni, hogy a gyerekünk együtt fog működni akkor is, ha nem elnyomással érjük el.

Gyereket nevelni alázatot kíván. Egyfajta sok éven át tartó böjt ez, amelynek csodás ajándékait ugyanúgy mindennap érzékelhetjük, ahogyan a lemondás nehéz terheit.

Vasárnap délelőtt, indulnánk ott­honról, időre megyünk, harmadjára szólok. Nyolcévesem azonban épp el van merülve, régi kindertojások sár­ga műanyagjait pakolgatja tele a kis figurákkal, és rendezgeti, magyaráz­za nekem. Én ezt mondom: „Indu­lás, vedd a cipőd!” Ő nem ellenkezik, nem alkudozik, nemes egyszerűség­gel folytatja: „És képzeld, a Pokémon elnevezés abból származik angolul, hogy pocket monsters, és ezek meg az én állataim, a pocket animals, vagyis a pokani.” Flow-ban van, meg se hall­ja, amit mondok.

Két lehetőségem van. Vagy megis­métlem, immár ötödjére, egyre emel­tebb hangon, hogy vegye a cipőjét. Vagy megértem, hogy ő most más­hol jár, és előbb nekem kell meghalla­nom, hogy hol, mielőtt ő képes lenne átlépni az én kérésem világába.

Ezek – és az ennél sokkal kiélezet­tebb – pillanatok az alázatunk pró­batételei.

Fotók: iStock

Révész

A szülőséget néha olyannak látom, mint révésznek lenni két világ kö­zött. A gyerekünk vígan táncikál a maga alkotta pillanatban, az itt és mostban, a színes-szagos képekben, amik sorakoznak a fejében, fantázi­ából és valóságból összeszőve. Testé­ben-lelkében otthonosan, áramolva. Én a másik parton élek: a világ alkot­ta szabályok, az időpontok, muszájok, felelősségek földjén.

Az alázat ahhoz kell, hogy szelíden találkozhassunk.

Néha persze átkiabálhatok a túlsó partra, zordan, tudván, hogy ha elég hangos és elég erőszakos vagyok, ak­kor meghallja. Tudom, hogy ez a dol­gom, nekem kell őt idekormányozni végül, erre a földre. Máskor viszont, amikor sikerül, megtehetem azt is, hogy áthajózom érte, békésen, csen­desen, lassú tempóban.

Megfigyelem, milyen ott, nála. Meghallom a szavakat, dalokat, ka­cagásokat, könnyeket, amik kigurul­nak olyankor. Megfigyelem, merre jár éppen, mi zajlik a lelkében, elmé­jében, testében. És ha már találkoz­tunk, megkérhetem, hogy szálljon a csónakomba, hadd evezzek át vele az én valóságomba, ahol épp indu­lás van, öltözködés, teendő, vacsora, házi feladat.

Játszótér

Játszótéri jelenet: az aggódó édes­anya kiabál, hazaindulással fenyeget, ha nem vesz a gyermek sapkát. Janu­ár végi szikrázó napsütés, a gyerekek vagy ezer kalóriát égetnek el fél óra alatt, izzadva futkároznak. Testük je­lez, érzik, tudják, mire van szükségük – igazuk van. Az anya tudja, milyen volt legutóbb a fülészeten vagy fél éj­jel ébren lenni a beteg gyerek mellett, tudja, hogy kellhet a sapka még ilyen­kor is – igaza van.

Alázat: felismerni, hogy nem az számít, kinek van igaza, hanem hogy hogyan találkozunk.

Épp felmerül bennem ez a gondo­lat, amikor hallom, hogy a mászókán ügyeskedő gyerek rááll mégis, és oda­kiált: hozd ide a sapkát. Az anya pár lépésnyire áll, de visszakiált: te jössz ide érte!

A gyerekeinkkel gyakran épp ez a legnagyobb kérdés: ki menjen ki­hez? Sokszor ordít és dörömböl ben­nünk az egónk, hogy ez a hálátlan kölyök semmire sem képes, hogy mindent nekünk kell csinálni, hogy torkig vagyunk. Beleállunk a konflik­tusokba, meg akarjuk végre mutatni, ki a főnök.

De belül, amikor dühünk lecsilla­podik, szívünk mélyén mi magunk is tudjuk, hogy valójában nem vagyunk egyenrangúak. A gyerekeink nem tar­toznak nekünk semmivel, nem ők osztották ránk a szülőséggel járó ter­heket. A magunk dühe a mi felelőssé­günk. Ahogyan az is, hogy össze tud­junk kapcsolódni.

Alázat lakik abban a pillanatban, amikor dühös kiabálásra nyílna a szánk, de a melegség hangján tu­dunk szólni mégis.

 

 

Bili

Látogatóban egy ismerősnél, a ki­csinek már nagyon itt lenne az ide­je, hogy bilire üljön, de minél többet hallja a szülőktől, annál hevesebben tiltakozik. Pelust már szándékosan nem kap, de így sem nő a motiváció, csak a szülők aggodalma növekszik, párhuzamosan a gyerekre nehezedő nyomással. Az oviban gondok van­nak, feszültség van, türelem alig.

Mégis ezredjére csábítják nyugod­tnak szánt hangon bilire a kislányt, és adják rá a könnyedség látszatával a kis bugyit. Az anya tudja, ennek ma is nagymosás lesz a vége.

Alázat: szó nélkül kimosni min­dent, ezredjére is.

„Itt a Pisi rádió adása, kedves hall­gatóink, most pedig indul a mai első dalunk, a Pisi, pisi, gyere ki!” – kiált­ja a mindenre elszánt apa, aki való­ban énekelni kezd, sokadik gyerekdalt költi át. Variációk kaki-pisi témára. A gyerek kacag, gurgulázik, pár nap, és nem is akkora ellenség már a bili.

Alázat: vicces dalt írni kínunkban.

Félretenni az elkeseredést és nyo­másgyakorlást, helyette tudni nevetni. Nevetni olyankor is, amikor fáradtak vagyunk. Játékosan és könnyedén ke­zelni azt is, amikor elsőre dühösek le­hetnénk. Vicces párnacsatába kezdeni hegyi beszéd helyett, amikor a gyere­künk vicsorog a testvérére, vagy nem hajlandó leckét írni.

Ez néha lehetetlennek tűnik. De az is fontos, hogy ilyenkor beismerjük magunknak: minderre ma épp nem vagyunk képesek. Kell, hogy ismer­jük a határainkat is, kell tudni, hogy mikor kérjünk segítséget, mikor vo­nuljunk ki egy helyzetből, amit indu­latból nem fogunk tudni jól kezelni. Ilyenkor néha lefekszünk a földre, vagy hideg vizet csorgatunk az ar­cunkra.

Alázat: indulat helyett megadni magunknak ezt a pár percet.

Speciális

Vannak olyan családok is, ahol a ne­hézségek épp csak elkezdődnek ott, ahol a legtöbb családéi véget érnek. Ahol a néhány dackorszakos hisztin vagy iskolai verstanuláson túl a min­dennapos fejlesztésekkel, orvosokkal, címkékkel, diagnózisokkal, szegregá­cióval és sokunknak ismeretlen ezer más gonddal kell megküzdeni.

Néha évekbe telik, mire kiderül, hogy az, amit a mi családunk normá­lisnak hisz, valójában atipikus. Olyan­kor átnevezzük az addigi nevelési tevékenységünket speciálisnak, né­zőpontot váltunk, és keressük tovább az utat, ami a mi gyerekünknek segít, még ha az nagyon eltér is attól, mint ami a nagykönyvben meg van írva.

Alázat: berendezkedni a gyerekünk speciális igényeire. Nem elvárni újra és újra az átlagost, hanem meglátni azt, amire épp neki szüksége van.

Arcfestés, Minecraft

Ami viszont univerzális, tipikus és ati­pikus családokban egyaránt: szüleik után folyton sóvárgó, ácsingozó gye­rekeink, akik minden, de minden mó­kába olyan szívesen vonnak be min­ket, ha csak kicsit is vevők vagyunk rájuk. Kivirulnak, ha hagyjuk, hogy ötrétegnyi festékkel összekenve az ar­cunkat bohóccá varázsoljanak min­ket, vagy harminc kis csat felhaszná­lásával alkossanak nekünk frizurát. Odaültetnek a képzeletbeli teadél­utánjukra a babákkal, kezünkbe ad­ják a fakanálgitárt, hogy beszálljunk a bandába, vécépapírral tekernek be tetőtől talpig, ha eljátsszuk, hogy tö­rött lábbal érkeztünk a gyerekszobá­ban lakó orvoshoz.

Aztán egyszer csak nagyobbak lesz­nek, nem akarnak már olyan hévvel velünk játszani, mi meg csak ijedten keressük az utat a nemrég még cuki gyerekeinkhez, akiket már nem érde­kel más, csak a Minecraft, a YouTube, a focicsapatok, a körömlakk.

Alázat: ilyenkor is állhatatosnak maradni.

Megtanulni Minecraftozni, hogy beszállhassunk mi is, megnézni a sminktrendeket a videómegosz­tó oldalon, képben lenni a kedvenc popsztárokkal és sportolókkal. Tar­tani a lépést. Akarni, hogy részesei maradjunk a gyerekünk világának, és nem várni el, hogy ő teremjen ott mindig, ahol mi akarjuk, hogy legyen.

Áldozat

A gyereknevelés kikerülhetetlen ré­szei azok a dolgok is, amik a legin­kább emberpróbálók, idegőrlők, ki­merítők. Negyven perc alatt sétálunk el a tíz percre eső boltba, mert minden kavicsnál megállunk, és minden bo­kornál megpihenünk. Éjjelente ötször, nyolcszor, tízszer ébredünk. Éveken át arcunkba csapódó kis kezecskék­kel, oldalunkba fúródó lábacskákkal alszunk. Ebéd helyett a kakaós csiga külső, száraz részét esszük meg, vagy amit a gyerekünk meghagyott. Órákat ülünk az ágya mellett, amikor beteg.

Mégis megtesszük, örömmel, min­dennap, éveken át.

Kicsit úgy, mint a böjtben, amikor látszólag a lemondásokon van a hang­súly, de azok valójában csak segítenek megszolgálni egy lelkünket boldogító kapcsolódást.

Ha írnánk egy előnyöket, hátrányo­kat felvonultató listát, hogy mivel jár gyereket vállalni, talán nem is lenne kedvünk hozzá, bele se vágnánk. De valami titokzatos, földöntúli okból bensőnk minden sejtje mégis igent tud mondani erre a fajta szolgálatra. A sok áldozat mellett ugyanis lehe­tőséget kapunk, hogy szemtanúi le­hessünk egy lélek útjának, közvetlen közelből.

Alázat tudni, hogy alapvető fontos­ságú szerepet játszunk a gyerekeink életében, de nem elhinni, hogy min­den rajtunk múlik.

Alázat: nem lenni büszkének, ami­kor a gyerekünk jól tanul vagy udva­riasan köszön.

Alázat: ugyanúgy büszkének lenni, amikor ő maga sem érzi magát mél­tónak rá.

Alázat: nem várni el tőlük semmit.

És végül alázattal fogadni el min­dent, mindent, amit mégis ajándékba kapunk tőlük.

A felnőtt dolga, hogy ott találkoz­zon a gyerekekkel, ahol ők vannak. Ott ugyanis létre tud jönni a kapcso­lat. Ott és akkor van lehetőségünk be­vonni őket a mi valóságunkba. Ott és akkor bizalmat ébresztünk, méltónak találtatunk a gyerekünk megbecsü­lésére, odafigyelésére, érdeklődésére. De mindez nem megy erőből, fenye­getőzve, kötelezővé téve.

Az alázat: félretenni az akarást. El­hinni, hogy a gyerekünk hálája, odaadása, együttműködése végül meg fog születni akkor is, ha nem elnyomással érjük el. Sőt, akkor fog csak igazán.

Megosztás