A megörökítés gesztusa

Mitől érdekesek egy jezsuita szerzetes édesanyjának a visszaemlékezései?

Mitől érdekesek egy jezsuita szerzetes édesanyjának az 1980-as években írt visszaemlékezé­sei? Id. Hofher Józsefné Krenn Borbála Amire még emlékszem címmel megjelent memoárját olvasva feltárulnak előttünk a XX. századi Budakeszi, sőt, részben Budapest és az egész az ország társadalmi viszonyai, megismerhetjük a korabeli oktatási helyzetet, a főváros-széli kiskereskedelem miliőjét, s a Jezsuita Kiadó gondozásában megjelent szövegértékes forrás­szöveg azok számára is, akiket a második világháború vagy az ’56-os forradalom tapasztalatai, a magyarországi németek 1946-os kitelepítése és az így szétszakított családok sorsa vagy az államszocializmus évtizedeinek életstratégiái érdekelnek.

Idősebb korban sokakban megszüle­tik a vágy, hogy valahogy továbbad­ják, megörökítsék az életük története­it. Mégis kevesen vannak, akiknek ez sikerül – az idő, vagy a képesség, vagy éppen a hallgatóság hiányában. Id. Hofher Józsefné Krenn Borbála azon kevesek közé tartozik, akiknél ez a há­rom tényező rendelkezésre állt. Sza­kított rá időt, hogy leírja, „amire még emlékszik”, birtokában volt a szüksé­ges kifejezőeszközöknek, és ha nem is valós időben, de utólag minden­képpen figyelmes hallgatóságra talált saját családjában; lányában, fiában és unokáiban, akiknek elsősorban szán­ta írását. Ennek közreadásakor rögtön érdemes feltennünk két kérdést. Egy­részt van-e jogunk a családon kívülről beleolvasni ebbe a munkába, másrészt miért lehet egyáltalán érdekes egy ilyen „intim” írás a tágabb közönség­nek? A lényegi választ ezekre a kér­désekre magában hordozza a szöveg, amely az elsődleges közlési szándék ellenére egyáltalán nem exkluzív. A megörökítés gesztusa végső soron a megörökítőről szól, és mint minden őszinte énközlés, hiteles, valódi, ezál­tal magában hordoz valami univer­zális, általánosan emberi minőséget. Ez a lelki-érzelmi-gondolati hitelesség az, ami néhol megrendítő súlyt és erőt kölcsönöz id. Hofher Józsefné Krenn Borbála visszaemlékezéseinek. Ter­mészetesen az eredeti címzettek hoz­zájárulása és aktív közreműködése is szükséges volt ahhoz, hogy a szöveg szerkesztett formában napvilágot lát­hasson. A szerző gyermekei, Bacsói Ivánné Hofher Ilona és Hofher József SJ talán maguk is az imént említett emberi egyetemességet érezték meg édesanyjuk írásában. Emellett azon­ban azt is felismerték, hogy a szöveg hely- és kortörténeti dokumentum­ként is érdekes olvasmány lehet a szé­lesebb közönség számára.

Krenn Borbála 1920. május 14-én született Budakeszin Krenn Márton és Rieth Terézia harmadik gyerme­keként. A házaspár első gyermeke, egy fiú, csecsemőkorában meghalt, Borbálának így egy testvére maradt, a nála hat évvel idősebb Terézia. A nagyszülők közül hárman buda­kesziek voltak, egyedül anyai nagyanyja származott más faluból (Bé­kásmegyerről), de ugyancsak német („sváb”) családból – ő volt egyéb­ként az egyetlen, akit Borbála ismert, több, vele kapcsolatos gyermekkori emlékét meg is örökítette írásában. A szülők az 1910-es években Budán laktak, illetve szolgáltak, csak az első világháború után, a Borbála születé­se előtti évben költöztek vissza Bu­dakeszire, az anyai nagyszülők – ere­detileg 1886-ban vásárolt – házába. Arra a helyre, ahol ma a XX. század minden viszontagsága ellenére a csa­ládnak immár hatodik generációja él.

Budakeszi a XX. század elején még alapvetően agrárfoglalkozású, döntő­en német – vagyis a XVIII. század­ban Magyarországra települt néme­tekre használt elnevezéssel „sváb” – lakosságú falu volt. Azonban a fő­város tőszomszédságában tapasztal­ható agglomerációs tendenciák a szá­zad első felében egyre markánsabban formálták át a helyi társadalmat. Már a XIX. század utolsó évtizedeiben me­redeken csökkenni kezdett a mező­gazdasági foglalkozásúak aránya, so­kan vállaltak munkát a rohamosan fejlődő Budapesten építőmunkás­ként, fuvarosként vagy szolgálóként. Egyre nőtt az iparos- vagy szolgál­tatószakmákat tanuló budakeszi­ek száma, akik közül egyesek haza­tértek, de sokan a városba ingáztak, vagy ott is telepedtek le. Hogy a jelen kézirat példáit idézzem: Krenn Bor­bála szülei fiatalkorukban egy budai ház házmesterei voltak, emellett apja borbélynak tanult, nagybátyja (Krenn Tamás) pedig Budán lett kályhásmes­ter. A mezőgazdaságon belül meg­erősödtek a fővárosi piacra termelő ágazatok, ezek közül is kiemelkedett a tejkereskedelem, amely egy jelleg­zetes vállalkozási formát hívott élet­re. A milimárinak nevezett gazdák a saját termelésű és viszonteladóként átvett tejet jellemzően házhoz szál­lítva értékesítették Budán és Pesten – Krenn Borbála apai nagyanyja és apja is dolgozott tejkihordóként. En­nek a gyakorlatnak a főváros által be­vezetett korlátozások vetettek véget az 1930-as évek elején, ekkortól pro­fesszionálisabb, tejszövetkezeti rend­szerben folyt a tejfeldolgozás és -érté­kesítés. A kézirat szerzője az 1930-as évek elejéről egyfajta fordulópontként ír, amelytől kezdve a falu határozot­tabb léptekkel indult el a modernizá­ció útján: jellemző példája szerint ek­kortájt tűnt el a faluképből a Fő utcán reggelenként végighajtott tehéncsor­da és disznókonda, ehelyett a széles utca egyik oldalát szilárd burkolattal látták el, a középen húzódó árkot be­boltozták, felette pedig parkot létesí­tettek (valójában még az 1930-as évek végén is akadtak nyitott szakaszok). Krenn Borbála fontos modernizációs ugrásként emlékezik meg a villamo­sításról, amelyben Budakeszi valóban a vidéki átlag felett teljesített. Ugyan­akkor például a vízvezetékek kiépíté­se egészen az 1930-as évek legvégéig váratott magára: a visszaemlékező is többször kitér a kutak és a vízminő­ség kérdésére. Tehát, bár sok tényező alátámasztja Krenn Borbála moder­nizációval kapcsolatos meglátásait, a településbizonyos jellemzőiben, és főleg egyes településrészeit tekintve még hosszú évtizedekig megőrizte fa­lusias jellegét.

Falusias utcakép Budakeszin az 1930-as évekből (Forrás: Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház – fotó: de Ponte József)

A kertvárosiasodás fontos katalizá­tora volt a kiránduló- és nyaralóturiz­mus, amely a XIX. század második felétől egyre növekvő mértékben irá­nyult a fővárosból Budakeszire. A falu határában a XX. század első évtizede­iben két nagy tüdőszanatórium nyi­totta meg a kapuit, amelyeket több kisebb magángyógyintézet követett. Az erdőtől távolabb eső utcák hos­szú parasztházaiban a korábbi mező­gazdasági traktusok helyén kialakított lakásokat jellemzően nem nyaralók­nak, hanem tartós bérletbe adták ki. Ezt a modellt példázza a Krenn-ház is: Krenn Márton mintegy nyugdíjként gondolt az újonnan kialakított laká­sok bérleti díjára, távlati célja pedig az volt, hogy ezáltal megoldja a csa­lád újabb generációjának lakhatását. A racionális terveket azonban a hábo­rú és az utána következő események keresztülhúzták.

A fővárossal való élénk kapcso­latrendszer a helyi kiskereskedelem fejlődése szempontjából is fontos té­nyező volt, hiszen a városban forgó falusiak, valamint a városi vendégek igényei is befolyásolták az árukészle­tet és a kereskedelmi gyakorlatokat, amint ezt Krenn Borbála oly részle­tesen bemutatja. A kézirat alapján jól követhető az is, ahogy az édesapja, Krenn Márton az 1920-as évek első felében fokozatosan építette föl keres­kedői karrierjét a nyaralók számára való albérletközvetítéstől a környéket járó (csere)kereskedésen és az ideigle­nes lerakatból való árusításon át a sa­ját vegyesboltig. A boltosság, a keres­kedés ezen évtizedek során nemcsak a család legfőbb megélhetési forrásá­vá, hanem fontos identitásformálójá­vá is vált. Miután a Krenn család idő­sebb lánya, Teréz Gräfl Jánossal kötött házassága révén már korábban elke­rült a háztól, Krenn Márton 1939-ben bekövetkezett halála után Krenn Már­tonné, illetve Borbála és férje, id. Hof­her József vitték tovább a boltot, akik ugyanebben az évben (1939-ben) há­zasodtak össze. Az 1913-ban szüle­tett id. Hofher József szintén mindkét szülője révén budakeszi sváb szárma­zású volt. Korán félárvaságra jutott, hétévesen pedig édesapját is elveszí­tette, és az új családi viszonyok mi­att egy ideig árvaházban nevelkedett. Innen később anyai nagynénjei vet­ték magukhoz – papi pályára szánták a fiút, de ő végül más utat választott. Krenn Borbála visszaemlékezésből érdekes módon semmit nem tudunk meg a megismerkedésükről, az eskü­vőről, házasságuk első éveiről. Min­denesetre úgy tűnik, hogy id. Hofher József szívesen és hatékonyan kapcso­lódott be a kiskereskedői életformával járó családi munkamegosztásba.

Bizonyos mértékben az agglomerációs folyamatok természetes következményének tekinthetjük azt is, hogy a két világháború közötti időszakban felgyorsult a német lakosság nyelvi és kulturális asszimilációja, de ez összhangban volt a helyi egyházi és polgári elit, valamint az országos politika törekvéseivel is.

A nagyrészt a paraszti társadalom­ban gyökeredző hagyományos – „sváb”, „népi” – kultúra társada­lomszervező ereje egyre szűkebb körben érvényesült. Krenn Borbá­la kéziratából is egy alapvetően pol­gári minták szerint élt gyermekkor képe bontakozik ki, amely azonban a nagyszülők, a rokonok és a bolt vásárlói révén szoros kapcsolatban állt még a „régi sváb” világgal. Érde­mes megjegyezni, hogy a kéziratból megismert miliő inkább település felső részének és „felsőbb” rétegé­nek mindennapjaira volt jellemző, a helyi társadalom rendkívül diffe­renciált volt, amelyben egyaránt él­tek diplomás minisztériumi tiszt­viselők és barlanglakásokban lakó vályogvető cigányok. Ebben a sok­rétű és szociális feszültségektől sem mentes helyi társadalomban jelentek meg az 1940-es évek elejétől a hitleri Németország magyarországi szószó­lói – elsősorban a Volksbund – által képviselt disszimilációs törekvések, ami újabb feszültségeket szült.

A II. világháború Budakeszin az 1938-as és az azt követő évek szorongást keltő előjelei (férfiak besorozása a had­seregbe, áruhiány, légiriadók) után az 1944 márciusában bekövetkezett német megszállással, de leginkább a Budapest ostromához felvonuló vörös hadsereg 1944. december 24-én történt bevonu­lásával vált mindennapi tapasztalattá. Id. Hofher Józsefné Krenn Borbála visszaemlékezésében részletes és megren­dítő bemutatását olvashatjuk ezeknek a hónapoknak, amelyek derékba törték a család életét. Ezen rész megírásakor saját korabeli naplójára támaszkodott. Mikor már-már úgy érezhették, hogy komolyabb tragédia nélkül vészelik át a szovjet megszállást, akkor egy baná­lisnak tűnő véletlen folytán férjét az ut­cán elfogták és két évi kényszermun­kára hurcolták a Szovjetunióba. Nem sokkal később a család első gyermeke, a két és fél éves Lacika egy elhagyott kézigránát okozta balesetben súlyosan megsebesült, majd a szenvedés és a re­mény hosszú hetei után meghalt.

Lacika 1944-ben (Forrás: Hofher családi archívum, fotó: de Ponte József)

Alig néhány hónap múlva kiderült, hogy Borbála nővére egész családjával a kitelepítettek sorsára jut. Mint isme­retes, országosan mintegy kétszázezer, magát németnek valló, vagy más okok miatt jegyzékben szereplő embert te­lepítettek ki Magyarországról, Buda­kesziről a lakosság közel felét, hozzá­vetőlegesen négyezer főt. A budakeszi kitelepítés 1946. márciusában zajlott le, négy transzport szállította el a listá­ba vett személyeket az akkori amerikai megszállási zónába, Baden-Württem­berg területére. A kitelepítettek mind­össze egy-egy ötven kilogrammos csomagot vihettek magukkal. Érde­kes módon erről a minden bizonnyal megrendítő eseményről csak szűksza­vúan, utalások szintjén emlékezik meg a kézirat. Mindeközben a beteg édes­anyjával egyedül maradó id. Hofher Józsefné a háború utáni hiperinflá­ció idején, minden további nehézség­gel dacolva hatalmas akaraterővel és megfeszített munkával újraindította a kereskedést. Férje 1947 nyarán ha­zatért, 1948-ban megszületett máso­dik gyermekük, Ilona. Az üzletmenet a továbbra is mostoha gazdasági kör­nyezet, valamint az őket érő – többek között német származásukból és a ha­difogságból fakadó – hátrányos meg­különböztetés ellenére lassan stabilizá­lódni látszott. Ekkor azonban a család kálváriájának újabb stációja követke­zett. 1949-ben huszonnégy órás hatá­ridővel kellett elhagyniuk nemcsak az üzletet, hanem otthonukat is. A gyors államosítás összefüggött a szlovák– magyar lakosságcsere-egyezménnyel, amelynek folyományaként Budakeszin közel húsz, a kitelepítést elkerülő sváb család házát ajánlották fel a Felvidék­ről érkezőknek. Csak a körülmények összejátszása miatt maradhattak vé­gül házon belül egy szoba-konyhában.

Az ezután következő évtizedek csak ennek a pár extrém évnek a fényében tűnnek nyugodtnak. Krenn Borbá­la szövegéből sok történetet ismerhe­tünk meg az 1950–1980-as évek esemé­nyeiről, családi és egyéni stratégiáiról. Érzékletes példákon keresztül alkotha­tunk képet arról a mozgástérről, amely­ben egy többszörösen diszkriminált családnak – elsősorban a családfőnek – döntéseket kellett hoznia például a po­litikával vagy a vallásgyakorlattal kap­csolatban. Izgalmas vonulatot alkotnak azok a visszaemlékezés-részletek, ame­lyekben id. Hofher Józsefné az 1946 után a kitelepítettek helyére – elsősor­ban az Alföldről és Erdélyből – érke­ző új lakosokkal („telepesekkel”) való viszonyt érinti. Anélkül, hogy a törté­nelmi és egyéni igazság vagy igazság­talanság kérdéseit felvetnénk, a kézirat sorain keresztül is megérezhetünk va­lamit azokból a traumákból és hos­szú évtizedekig megmaradó feszült­ségekből, amelyek a telepítésekből, és az ezzel járó társadalmi és vagyoni át­rendeződésekből fakadtak. Ugyancsak sokat olvashatunk a kitelepített család­résszel való viszony alakulásáról. A köl­csönös látogatások az 1960-as évek ele­jétől váltak gyakoribbá, és a következő évtizedeket az intenzív kapcsolattar­tás jellemezte. A kézirat példáit olvas­va megfigyelhetjük, hogy milyen von­zó horizontot nyitott ez a kényszerűen kialakult nyugati kapcsolatrendszer a Magyarországon maradt családrész számára az államszocializmus évtize­deiben, és azt is nyomon követhetjük, hogy hogyan „fejlődött szét” – menta­litását, kilátásait, lehetőségeit, érdeklő­dését tekintve – a németországi, illetve a magyarországi rokonság.

Visszaemlékezésében id. Hofher Jó­zsefné Krenn Borbála nagy teret szentel a gyermekeivel kapcsolatos emlékeinek, gondolatainak. Az elsőszülött fiú tragi­kus történetére többször is visszatér, és megrendítő őszinteséggel idézi fel ak­kori érzéseit. Második gyermeke, Ilona életútját elsősorban a tanulás, a párvá­lasztás, valamint a családszervezés és a nagy, közös vállalkozásként megélt építkezés témáin keresztül követi végig, természetesen számos személyes kité­rővel. A harmadik gyermek, József ese­tében mintha a fiatalkori történeteket és a pályaválasztás vargabetűit is a papi hivatás megszületése és lassú érlelődése fényében értékelné. A kézirat írásakor még friss élményként élt benne fiának 1986 nyarán történt pappá szentelése, amely anyaként és vallásos emberként is mélyen megérintette. Ugyanakkor gya­korlatias látásmódjára jellemző, hogy legalább ilyen fontosnak tűntek fel előt­te a budakeszi újmise utáni ünnepség megszervezésének részletei. Ugyanezen a nyáron észlelte magán a mellrák tüne­teit, amelynek következményei – a sike­res műtét utáni lassú rehabilitáció – már átvezetnek az írás jelenébe. Id. Hofher Józsefné a múltba tekintés mellett rész­letesen reflektált aktuális helyzetére és családi körülményeire a saját egészségé­től kezdve férje nyugdíjba vonulásán át az unokák kedvenc ételeiig. Ezek a kül­ső szem számára első olvasatra talán ér­dektelennek tűnő részletek – megítélé­sem szerint – fontos hitelesítő gesztusok a szöveg egésze szempontjából. Hiszen ezekben a felvillanásokban magunk előtt láthatjuk azt az idősödő asszonyt, aki a leckéjüket körmölő unokái mel­lett a konyhaasztalnál ülve elhatározza, hogy leírja a családjáról és az életéről mindazt, amire még emlékszik.

Megosztás