Az ember nem határtalan

Házastársként, szülőként megtapasztalni a szeretet határait

A szeretet átjár, feltölt, élni hív, formál. A szeretet végtelen. Mi viszont csak fájdalmak árán tanulhatjuk meg, hogy emberként az utunk: megtapasztalni a szeretet határait.

Hol vannak a szeretet határai? Szeret­nénk hinni, hogy sehol. Szeretnénk hinni, hogy bennünk is van abból a fajta feltétel nélküli, végtelen sze­retetből, abból a bizonyosból, amely mindent eltűr, mindent remél, min­dent elvisel. Szeretnénk hinni, hogy minket is át tud járni néha valami is­teni. Lelkünk mélyen vágyakozik erre, hiszen ismeri jól, megtapasztalta, mi­lyen megfürödni a határtalan szeretet­ben, milyen, amikor ölelő burokként vesz minket körbe a feltételnélküliség. Ide vágyunk vissza örökké.

Néha még az is lehet, hogy pillana­tokra sikerül eljutni ide. Néha, a csil­lagok valamilyen rejtélyes együttál­lásakor képesek vagyunk nem megtorolni, ha sérelem ért, és nem is mérgező tüskeként magunkba fojtani a bántást, hanem szublimálni a szí­vünkből. Képesek vagyunk meghalla­ni a másik ember bántó mondata mö­götti fájdalmát, nagyvonalúan szemet hunyni, szeretettel adni, szeretettel el­engedni a fülünk mellett, szeretettel feltételezni a jót. Különösen nehéz ez, amikor a hozzánk legközelebb állók­ról van szó, gyerekeinkről, házastár­sunkról.

Ahogy ezt írom, az ablakon beszű­rődik az utcán játszadozó gyerekek hangja, sivítoznak, percenként össze­vesznek. „Ne gyere erre! – visítja az egyik, ahogy kis kerti járművén hasít, – Menj már arrébb!” A másik tromfol, még hangosabban igyekszik érvényt szerezni igazának: „Hadd menjek végre arra, amerre akarok!” – kiabálja.

Nem ilyesféle párbeszédekben éljük az életünket mind? A lélek tán a végtelen szeretetbe vágyódik, de itt, az anyag­ban mégis ezek a kérdések. Hol keresztezzük egymás ös­vényeit? Meddig tudjuk tolerálni, ha nem arra mehetünk, amerre mi akarunk? Milyen nekünk, ha újra és újra az utunkba állnak, tudjuk-e (jól) kommunikálni, hogy men­jen már arrébb? És újra: ha ő pont arra akar menni, meg­állíthatjuk-e? Tehet-e arról, hogy ezzel most épp minket akadályoz?

Isteni szeretet kontra ember

A csatorna, ahonnan a szeretet jön, végtelen. Amikor Jézust a szeretet követének látjuk, azt a legtöbben, még a nem hívők is, szimpatikusnak tartják. Mind egyetértünk, hogy ez a követendő út, de szeretjük az olyasféle általánosí­tásokat is, amelyek az embert gonosznak állítják be. Pénzéhes, háborúkat folytat, öldököl, kicsinyes – látjuk, hogyne látnánk mindezt magunk körül. Szeretjük hinni, hogy ha rajtunk múlna, nem lenne háború és erőszak.

Így hát amikor azt halljuk, hogy mi magunk is részesei vagyunk ennek a képletnek (akár még az is lehet, hogy bűnösök vagyunk), annak nem örülünk. A bensőnk sze­retné azt hinni, hogy lehetséges a földi élet bűnök nélkül, angyalkarózsaszínben.

Különösen így van ez, amikor családot alapítunk, és azt tűzzük ki zászlónkra: „Na, majd én! Itt minden más­hogy lesz! Béke, szeretet, tisztelet, harmónia.” Kevés fáj­dalmasabb felismerése lehet az életünknek, mint amikor rájövünk, hogy mindezt nem tudjuk megvalósítani. Eljön a pont, amikor úgy érezzük, mindent megteszünk, a ben­nünk élő szeretet végtelen, de mintha nem jutna el oda, ahová szánjuk. A másikkal van a gond, ő nem tudja befo­gadni – a párunk, a gyerekünk a hibás.

De ha nem hagyjuk, hogy belefulladjunk a másik hibáz­tatásának köreibe, előbb-utóbb rájövünk, hogy a földön szeretetünknek vannak, kell hogy legyenek határai, hiába vágyakozik lelkünk az ellenkezőjére. Még ha szeretetünk végtelennek tűnik is, az időnk, az erőforrásaink, az érzelmi kapacitásaink végesek. Ettől vagyunk emberek. Tekinthet­jük mindezt a magunk bűnösségének, de még jobb, ha nem elítéljük, eltávolítjuk magunktól ember voltunkat, hanem megértjük: mindez nem is lehet másképpen.

Véges, tökéletlen világba születünk bele, sérüléseket szerzünk. Minden történés, mondat, nézés, esemény, ame­lyet fogantatásunktól kezdve átélünk, érzéseket ébreszt bennünk, sokfélét, és sebzettségeink változatos formákban fogják majd meghatározni döntéseinket, megéléseinket. Nem azért, mert valaki hibás (holott néha egész konkré­tan rá tudunk mutatni a felelősre: szüleinkre, a politiká­ra, az iskolarendszerre…). Hanem mert ilyen a földi lét.

Komfortzónánk szélén

A földön a szeretetnek határai vannak, és ez jó. Ugyan­is a határainkon találkozunk. Néha ez azt is jelenti, hogy a komfortzónánk legeslegszélén ácsorgunk, amikor végre össze tudunk kapcsolódni. Gyakori, hogy egy családta­gunknak épp arra lenne szüksége tőlünk a legjobban, amit nekünk a legnehezebb adni.

Végtelen türelmet magunkra erőltetve próbálunk példá­ul valamit elmagyarázni a gyerekünknek, aki titkon csak arra vár, hogy dühünket megmutatva szabjunk neki határt – csak hát épp a saját dühünkkel nem tudtunk még békét kötni. Minél erőteljesebben követem sebesülésem hangját, és kerülöm ki a dühömet, annál többet fog megmutatni ne­kem a gyerekem a magáéból, és annál jobban próbál majd a tyúkszememre lépni, míg végül ki nem robban belőlem a dühöm, kontrollálatlan formában – csak hogy mardosó szégyen önthessen el a következő másodpercben. Jó lenne még akkor elsétálnunk a komfortzónánk legszélére, ami­kor nem öntötte el agyunkat a köd, felemelni a hangunkat, ismerkedni a düh természetes érzésével, biztonságosan.

Vagy: összeolvadni, sülve-főve együtt lenni vágyik a há­zastársunk – olyasmire, aminél ijesztőbb dolog nincs is számunkra. Minden párkapcsolati idő kevés az egyiknek, a fele is túl sok a másiknak. Az oka egyszerű:

mindannyian sérültünk a kötődéseinkben, valahogyan, valamikor régen, legtöbbször épp ellentétesen, mint a társunk, akit kiválasztunk.

De végül ha ki tudok lépni elszigetelt­ségem bástyái mögül, a másik pedig megelégszik a szimbiotikusnál eg­gyel kevésbé intenzív kapcsolódás­sal – akkor biztonságos, közös tere­pet találhatunk. Erőfeszítések árán és a komfortzónánk szélén ugyan, de ta­lán még biztonságban találkozhatunk.

Nem ugyanazok a szabályok ér­vényesek azonban a határok meg­húzására és a szeretet végességének kifejezésére a gyerekeinkkel és a há­zastársunkkal szemben. A párunk le­het partner ebben, a vele való szövet­ség, az egymás között megteremtett erős kapocs (sőt, a más felnőttekkel felépített kapcsolódásaink, a közössé­günk) az, amire a családunkat építeni tudjuk, és ami segít, hogy a gyereke­inknek minél több juthasson a felté­telnélküliségből.

A varázslat: kérni

A határokig a találkozás reményében elmenni, de nem kilépni a komfortzónánkból nagyfokú tudatosságot igé­nyel tőlünk. Nem is sikerülhet min­dig. De amíg nem is értjük, milyen láthatatlan erők mozgatnak minket, még nehezebb lesz megtennünk. Épp ezért érdemes sok önreflexióval keres­ni és kimondani, pontosan mi is zaj­lik bennünk. Milyen érzés nem enged közel a másikhoz? Mitől félek? Mi az a mélyen dolgozó szükségletem, ami­ről szinte már el sem hiszem, hogy ki­elégíthető? Mélyen gyógyító, ha ezekre a kérdésekre egy bensőséges kapcso­latban válaszolni tudunk, és idegrend­szerünk az örökös megfeszítettség, ro­botpilóta-üzemmód helyett elkezdhet kiengedni, biztonságot találni.

Ha a házasságunkban kimondhatóvá válik a kimondhatatlan, megnyugszunk – és gyakran varázsütésre megnyugszanak a gyerekeink is.

Néha azonban megválaszolhatatlannak tűnik a kér­dés: mi van most bennem? Ilyenkor a test, amelyről azt hittük, maga a hordozója, okozója a bűneinknek, végül a gyógyulás legfőbb forrása lesz. Mélyeket lélegezve meg­kereshetjük, hol van bennünk hiány, mit mondanak ne­künk egyes testrészeink, milyen mozdulatra vagy érin­tésre vágynak. Ha nehéznek érezzük a „hogy is vagyok valójában?” kérdést, különösen érdemes tovább keresgélnünk. Ha ugyanis mi magunk nem tudjuk, mire len­ne szükségünk valahol a mélyben, akkor másokhoz sem fogunk tudni igazán kapcsolódni.

Ha pedig idegrendszerünk biztonságot talál, megtörté­nik a csoda: nem tűnik már lehetetlennek kérni. Felvál­laljuk sebezhetőségünket, meg tudjuk osztani érzéseinket, és képesek vagyunk bízni abban, hogy a másiknak elég fontosak vagyunk, hogy a segítségünkre siessen – legyen az házastársi kapcsolat vagy más felnőttviszonyunk. Ek­kor már tudunk kérni is, világosan, tisztán, egyértelmű­en, konkrétan.

Különösen akkor történhet meg ez a fajta varázslat, ha kérésünk a szívünkből szól, és nincs mögötte hátsó szán­dék. A kérésbe csomagolt kritika ritkán hoz gyümölcsöt, az „arra vágyom, hogy jobban figyelj rám” típusú mondat nem biztos, hogy elég. Helyette elmondhatom, milyen ér­zés az, szívből, igazán, amikor esténként csak a telefont görgeti a másik, és megoszthatom a fájdalmam. Van le­hetőségem arra is, hogy megkérjem, ma este kapcsolód­junk másként: egész máshogy hangzik, ha azt mondom: „Megtennéd nekem, hogy megmasszírozod a talpam, és meghallgatod, milyen napom volt?”

Így teszünk nap mint nap lépéseket egymás felé, aprán­ként, sebezhetőségünket feltárva. Ez emberpróbálóan ne­héz. De minél jobban fel merjük vállalni érzéseinket, minél kevésbé kérges, minél őszintébb a szívünk, annál nagyobb az esély, hogy találkozunk. A határaink mentén, határtalan szeretettel.

Megosztás