A történetek kibeszélése gyógyít

Találkozás Mező Gábor tényfeltáró újságíróval

Tényfeltáró újságíró, érdeklődésének fókuszában Magyarország 1945 utáni története, illetve a posztkommunista hatalomátmentés, a rendszerváltás áll. Többek között a hamis rendszer­változtatásról, az ügynöklisták manipulatív szerepéről, az egyházüldözésről és a kiengesztelő­dés útjairól beszélgettünk.

– Régebben nem kutatták azokat a történeteket, amelyek még élő sze­mélyekhez kötődtek, miért kezdett el ezzel foglalkozni?

Egészen egyszerű a történet. Sportújságíró voltam, majd publicis­ta, olvasószerkesztő a Magyar Hír­lapnál, amikor megtaláltuk egymást Hankiss Ágnessel, a Hamvas Inté­zet vezetőjével, tulajdonképpen a bá­tyámnak, Huth Gergelynek köszön­hetően. Ezután elolvastam Ágnes két munkafüzetét, amelyek részben a ha­talomátmentésről szóltak. Nagyon tetszett a néhol szarkasztikus, de na­gyon kifinomult írói stílusa, mégis fontosabb, amire ráébresztett. Belát­tam, hogy amit sejtettem a rendszer­váltásról, a rendszerváltoztatásról, a nyolcvanas évekről, az köszönővi­szonyban sincs azzal, ami valójában történt. Rájöttem, hogy igazából sem­mit sem tudok. Ebből a két munkafü­zetből aztán írtam két cikket. Hankiss Ágnesnek tetszett, hogy „lazábban”, olvasmányosan dolgoztam fel ezeket a komoly témákat. Valahol itt kez­dődött a tényfeltáró munkám. Eljöt­tem a Széles Gábor által nagy erők­kel leépített Hírlaptól, és a Hamvas Intézetbe mentem félállásba, hogy folytassam a régebbi kiadványaik fel­dolgozását, illetve elkezdjem saját kutatásaimat. Ezek az anyagok a Pes­ti Srácok oldalán jelentek meg, és igen olvasottak lettek. Kiderült, hogy a hí­resztelésekkel ellentétben sokakat ér­dekel ez a téma. Klasszikus „win-win” szituáció volt. Az akkor Hamvas, ma már Hankiss Ágnes Intézetnek elké­pesztően izgalmas kiadványai voltak, mi meg el tudtuk juttatni a hírüket egy szélesebb közönséghez. Gyakorla­tilag így dolgoztam fel minden ügyet, Kéthly Anna megfigyelésétől az egy­házüldözési történetekig. Egyszerű­en beleszerettem a kutatásba, és egy­re jobban beleástam magam. Ma már ezek a témák közérdeklődésre tarta­nak számot, de azt hiszem, ebben a PS-nek és nekem is volt némi sze­repem, bár eleinte sokszor megkap­tam, hogy nem vagyok történész, és nem eléggé objektív a stílusom. Ettől függetlenül hivatkozásokkal, tényekre épített cikkeket írtam.

Fotók: Hegedüs Márton

– Ebből a kutatómunkából több könyv is született, például A nép­irtás csöndje – Rekviem a délvidéki magyarokért, amiben azzal foglal­kozik, hogy ’44–45 telén lemészárol­tak, kiirtottak több tízezer magyart a Délvidéken. De nagyon népszerű­ek a kultúra, illetve a média meg­szállásáról szóló munkái is, amelyek a rendszerváltoztatás hátterét, a bal­oldali hálózatok ebben játszott – és ma is aktív – szerepét tárják fel. De azóta a médiában, a könyvpiacon történt egy áttörés, melynek követ­keztében a közelmúltnak többféle „olvasata” is lehet, jóval patriótább is, nem csak az, amit a mainsteam média kínált. Erről mi a véleménye?

Ennek oka nem pusztán a mi munkásságunk, hanem például a mé­diahelyzet, egyáltalán a politikai hely­zet változása. A kilencvenes években a média nagy része a posztkommu­nisták, illetve a liberálisok „kezében volt”, ők uralták a legnagyobb felü­leteket, médiumokat, a jobboldal el is veszítette a teljesen egyoldalú mé­diaháborút. De a történészszakma is eléggé belterjes volt, kifejezetten ki­nézték azokat, akik nem voltak elég vonalasak, nem tartoztak ebbe a bal­oldali, liberális körbe. Sok idő kellett ahhoz, hogy az antikommunisták, a jobboldaliak is elmondhassák a sa­ját narratívájukat, pontosabban ah­hoz, hogy ezt ne csak kicsi, gyakran valóban szélsőséges vagy annak bé­lyegzett lapokban, az olvasóközön­séghez nehezen eljutó könyvekben tehessék meg. 2010 után sok minden megváltozott, hál’ Istennek ma már nem ennyire egyoldalú a helyzet. De emlékezzünk azokra, akik igazi ellenszélben dolgoztak, és gyakran el is ég­tek ebben a harcban. Például Csengey Dénesre, Krassó Györgyre, Pákh Ti­borra vagy Kubinyi Ferencre – utóbbi már a nyolcvanas évek végén, kilenc­venes évek elején is számos vállalha­tatlan elvtárs múltját megírta. Mivel akkor még sok irathoz nem lehetett hozzáférni, illetve sokkal nehezebb volt a kutatás, érthető, ha többször hibázott, főleg hogy rengeteget írt. Többször beperelték, volt, hogy ve­szített is, és a posztkommunista és li­berális sajtó természetesen csak eze­ken a pervesztéseken csámcsogott. Mondjuk azon, hogy valaki beszélt, publikált valakinek az ÁVH-s hátte­réről, de elírta, mert százados helyett mondjuk hadnagy volt az illető, már el is veszítette a pert. És a volt ÁVH-s? Vidáman dolgozott tovább újságíró­ként, ügyvédként vagy üzletember­ként. És még pénzt is kiperelhetett azoktól, akik leleplezték. Ez volt a ki­lencvenes évek. Szerencsére még gye­rek, kamasz voltam akkor.

– Sokan azt mondják, nem kell megírni bizonyos emberek, például kádárista szórakoztató ikonok vagy kultikus sorozatok hátterét, múltját. Nem kell bolygatni a közelmúltat, mert ez „árokásás”. Meg amúgy is hazugság. Mi lehet ennek az ellenál­lásnak az oka? Annyira elviselhetet­len az igazság, hogy nem hisszük el?

Szedjük ketté ezt a kérdéskört. Szerintem nagyon sokan azért mond­ják, hogy hallgassunk, mert a saját ér­dekük, hogy ne beszéljünk a múltról. Hiszen kiderülne, hogyan is emel­kedtek fel, láthatóvá válik az a há­lózat, amelyről én is, mások is so­kat írtunk. E hálózatosodás miatt a régi posztkommunista elit, illetve az SZDSZ kemény magja a terelés­ben vagy éppen a totális összemo­sásban volt érdekelt. Kezdetben ab­ban, hogy eljuttassa a társadalomhoz azt az üzenetet, miszerint az egyszerű MSZMP-tag ugyanúgy elő lesz véve, mint az MSZMP KB tagjai. Sok-sok feltett kérdéssel, apróbb-nagyobb megjegyzéssel erősítették ezt a nar­ratívát. Természetesen senki sem lett felelősségre vonva, még a Biszku Bé­lák, Vásárhelyi Miklósok, Apró Anta­lok sem. És utóbbiak felelőssége ter­mészetesen össze sem hasonlítható az egyszerű párttagokéval. Később már az volt az üzenet, hogy minek foglal­kozzunk a múlttal. Illetve ha már fog­lalkozunk, akkor vegyük elő az ügy­nököket, listázzunk. Ez a régi vezetői elit részéről teljesen érthető taktika. Ugyanakkor az átlagemberek részéről is megmagyarázható pszichológiai re­akció a hallgatás, a „hasítás”, lehasítás, a kényelmetlen témák, a családi múlt szőnyeg alá söprése vagy szőnyeg alatt tartása, hiszen vagy saját magukról, vagy a családjukról van szó, és na­gyon nehéz mindent újraértékelni, új­raértelmezni. Vagy belátni azt, hogy a példaképem, akire felnéztem, aki­től olvastam, teljesen más volt, mint aminek hittem. Természetesen elfo­gadom, ha valaki nem akar, nem tud foglalkozni a múltjával, a családi, ba­ráti összefonódásokkal. Az viszont el­fogadhatatlan, ha valaki múltat hami­sít a saját felmenőivel kapcsolatban. Főleg aki közszereplő. Hiszen társa­dalmi szempontból kulcsfontosságú lenne az őszinteség, hogy feltárjuk a múltunkat. Traumákat hordozunk, sebeket, családi fájdalmakat, sőt akár bűnöket is cipelhetünk magunkkal. Egy csomó olyan dolgot, amit nem beszélhettünk ki nagyon sokáig, mert tiltva volt a szólás is. Ez a kibeszélet­len múlt aztán megjelenik az alkoho­lizmusban, daganatos betegségek for­májában, pszichés zavarokban, nem működő emberi kapcsolatokban. Pél­dául sokan nem is sejtik, hogy talán azért vannak nehézségeik a férfiakkal kapcsolatban, mert a nagymamájukat megerőszakolták, és sohasem beszél­hettek róla. Ezt a történetet is megírom megjelenés alatt álló publicisz­tikai kötetemben, amelynek címe: Az Ördög van odakint. Mert ott volt és ott is maradt, ott áll most is. Alakot vált, sokszor jóbarátnak, jótevőnek tűnik. Fel kell ismernünk. Arra kell figyelnünk, hogy ne hívjuk be a „ház­ba”, ne engedjük be a belső terünk­be. Ezért fontos mindenről beszélni, mert a múltunkból, főleg itt, Magyar­országon mindent megtanulhatunk, mindenre felkészülhetünk. De min­den élettörténetet külön kell értékel­nünk. Ezért nem hiszek például az ügynöklistákban, mert minden listá­zott név mögött egy összetett történet húzódik meg. A beszervezett ügynö­kök esetében ki tesz különbséget, mi­előtt kirakja az internetre? A névtelen troll biztos nem. Pedig meg kell nézni, hogy ki az, aki önként, esetleg nyere­ségvágyból vagy gonoszságból lett be­súgó, és ki az, akit erőszakkal szervez­tek be. Ki az, akit ’56 után vontak be? Ki az, akit a saját lányával fenyegettek? Ezeket nem lehet és nem szabad sem összemosni, sem listázni. Egy Molnár Gál Pétert nem kezelhetünk egy szin­ten azzal a Csurka Istvánnal, akinek végül egyetlen jelentését sem olvas­hattuk. Más kérdés, hogy számom­ra az ő élettörténete sem példaértékű. Nagyon is betagozódott abba a rend­szerbe. Az én értelmezésem szerint ő is kollaboráns volt, igaz, akkor és később is írt máig érvényes, nagyon fontos műveket, a sok vállalhatatlan, erősen antiszemita írása mellett. Az ő összetett élete és pályaképe jó pél­da arra, hogy milyen nehéz már csak írni is a Kádár-rendszerről.

– Ebben a feltáró munkában ön is személyesen érintett, mivel nagy­mamájának a testvére, Anna néni az ÁVH tisztje volt.

Gyerekkoromban Anna néni volt a mindenem, csodálatos, melegszívű asszony volt, aki sokszor vigyázott rám, s tényleg figyelt rám. Csak évek­kel később tudtam meg, hogy előbb il­legális kommunista volt, majd a náci megszállás után a koncentrációs tá­bort is túlélve sok elvtársával együtt ő is tagja lett a politikai rendőrségnek, a későbbi ávónak, illetve ÁVH-nak. Ottani története gyakorlatilag nem kutatható, nem találtam erről szinte semmit, de azt igen, hogy a férje is az ÁVH tisztje volt, aki mérnökként került oda. ’56 után szerelt le, Anna néni már korábban. De miket tett ott? Borzasztó, nyomasztó érzés a nemtu­dás. Rajongok Szókratészért, hiszek abban, hogy a nemtudás belátása an­nak kezdete, hogy tudok egyáltalán valamit, de ez másról szól. Szeretném teljességében látni Anna nénit, szeret­nék olvasni arról, hogy pontosan mit tett, és mit nem tett. Mások meg nem szeretnék ezt. Volt erről vitám a csa­ládomban is. Sokan a titkoktól félnek, a borzasztó történetektől, a családi múlttól, mások a feltárást bűnnek, hi­bának, kiteregetésnek gondolják. En­gem éppen a hallgatás, a nem tudás nyomaszt, sokkal boldogabb lennék, ha ki tudnám deríteni, pontosan mi­lyen ügyeken, kikkel dolgozott. Sok időt és energiát fektettem ebbe, de le­het, hogy bár nagyon sok történetet megismerhetek, megírhatok, azt nem, ami valóban az enyém is.

– Mennyiben felelősek az utódok, a következő generáció, a leszárma­zottak az őseik vétkeiért, bűneiért? Vannak a médiában, a politikában is „dinasztiák”, főleg a baloldalon, de gondolhatunk a jelenlegi köztársa­sági elnök édesapja körül előkerült kérdésekre is.

Természetesen az utódokat nem terheli semmilyen személyes felelős­ség az előző generáció tetteiért. Ezek­ről ők nem tehetnek. Ezt mondják is ki, mert felemelő érzés lehet. Főleg itt, ahol annyi ma is posztoló értel­miségi származik igazán bűnös múl­tú kommunista családból. Amúgy sokkal érdekesebb ez a kérdés abból a szempontból, hogy az adott pálya­futásra milyen hatással volt ez a csalá­di háttér, az utód mit nyert vele. Arra is érdemes felfigyelni, ha valaki meg­másítja a múltját. Ez nálunk szinte hagyománnyá vált. Hogy valaki ódá­kat zeng a népirtó vagy politikai bű­nöző nagyapjáról, apjáról. Ilyen eset­ben nyilván azt tanácsolná az ember, hogy vagy ne publikáljon róla, vagy próbáljon meg igazat írni. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag folyamatos a törté­nelemhamisítás. Főleg a kommuniz­mussal kapcsolatban, egész Kelet-Kö­zép-Európában és Nyugaton is. Most már a múlt átírásának révén próbál­ják utólag megjavítani. Nagy kár azért a közel százmillió halottért.

– Tehát listázás helyett az egyes történetek „kibeszélése”, elemzése a gyógyító hozzáállás. Tudna konk­rét példát említeni?

Egyházi téren itt van például Vi­tár Róbert esete. Ő közismert tévés sportújságíró volt a hatvanas évektől. De azt kevesen tudják róla, hogy fia­talon a Regnum Marianum tagjaként a hatalom beszervezte, hogy adjon in­formációkat a közösségről. Beszerve­zésének a körülményei nem ismertek, vélelmezem, hogy nyomással történt, nem hiszem, hogy jókedvéből jelent­kezett. De a következmény, az árulás a lényeg, hiszen az „árulás füstje fáj”: végül titkos megbízottként besúg­ta a társait a kommunista állambiz­tonságnak. Teljesen ártatlan, később minimum meghurcolt emberekről jelentett, köztük egy tiszta lelkű, fan­tasztikus szellemi, hitbéli vezetőről: Emődi László atyáról. Ő is börtön­be került, Vitár előtte és utána is je­lentett róla. Ezt a szörnyű történetet is megírtam A tévé megszállásában. Emődit amúgy nagyon szívesen meg­ismertem volna, varázslatos szemé­lyiség lehetett. Azt mondta, nem ha­ragszik a besúgókra és a békepapokra sem, hiszen „nekik is meg kellett élni­ük valamiből”. Bárcsak ilyen megértő lennék egyszer magam is a kommu­nistákkal és a társutasokkal szemben! Viszont van azért jó hír is. Ha nem olvastam volna Vitár, azaz „Tárnoki László” jelentéseit, akkor nem talál­koztam volna Emődi történetével, kiállásával, emberségével sem, ami­nek csak ezért néztem utána. Így szá­momra a katolikus egyházat érintő ál­lambiztonsági múlt kutatása nagyon sok örömet is adott, több olyan jezsu­ita szerzetes, pap vagy lelkész élettör­ténetét megismertem, akik nem hagy­ták magukat megtörni, mentek végig a saját útjukon, „kovászok” marad­tak, másoknak is bátorságot, hitet, re­ményt adtak. Persze rájuk vadászott a leginkább a Rákosi-diktatúra, majd a Kádár-diktatúra is, az ÁVH, majd az állambiztonság, hiszen az elnyomók szempontjából ők, a példaképek vol­tak a legveszélyesebbek. Akik össze­tartották az adott közösséget. Előbb nyílt erőszakkal, aztán finomabb, ör­dögibb módszerekkel, lejáratással, bomlasztással, izolálással, emigráci­óba kényszerítéssel „harcoltak” elle­nük.

– Eszünkbe juthat az erősen vi­tatható életművű – a rendet ké­sőbb elhagyó – Nagy Töhötöm je­zsuita is, aki rendtársával, Kerkai Jenővel együtt a KALOT mozga­lom szervezője, vezetője volt. 1944- ben a szovjet csapatok közeledte­kor a frontvonalon átszökve vette fel a kapcsolatot a Vörös Hadsereg vezetőségével, hogy a későbbiekben is biztosítva legyen a KALOT műkö­dése. Aztán jó másfél évvel később persze betiltották a szervezetet. De említette a békepapokat is. Bizo­nyos esetekben szükséges a komp­romisszum a hatalommal? Mi en­nek az ára?

’45 után a mindig átalakuló „bal­oldal” folyamatosan lejáratta az egy­házakat, és ez a lejáratás ma is tart. Nyilván sokan egy vallás nélküli vi­lágot képzelnek el, és az is tény, hogy a harc régóta tart, szerintem nem kell felsorolni azt a két-három közpon­ti témát, amelyek segítségével máig igyekeznek fogást találni a történelmi egyházakon. De nézzük a belső dol­gokat: békepapság, társutasság, kolla­boráció, nehéz kérdések ezek. Vegyük a népi írókat. Számukra a legfonto­sabb a túlélés volt, hogy írhassanak, hogy megmaradjanak a szavaink, a történeteink, de ehhez kisebb-na­gyobb alkukat kellett kötni. Hogy áll­junk hozzájuk? Mi volt szükséges, és mi volt, ami már nem? Vagy felejtsük el az egészet? Ez a legrosszabb út. Ve­gyünk részt a megbélyegzésükben, os­torozzuk a hátunkat? A megoldás az, hogy tárjuk fel a múltat, és ami a leg­fontosabb: mondjuk ki, kik nem kö­töttek alkut, kik maradtak önmaguk! Mert látjuk, hogy a posztkommunis­ták számára ezek az igazi ellenségek, akik hazafiak, megtörhetetlenek ma­radtak, akik nem kötöttek kompro­misszumot. Szóval: mutassatok egy hőst! Mert voltak. Ezért járatják le a mai napig mondjuk Mindszenty Jó­zsefet, az utolsó hercegprímást. És mit mondanak a békepapokról? Hogy ők az igaziak, hiszen párbeszédet akar­tak. De ezeket a békepapokat a kom­munistákon, a posztkommunistákon kívül valójában senki sem választa­ná logikusan példaképül. És nincs is így. Ha igazi hívőkkel beszélget az ember, meg reális visszaemlékezése­ket olvas, akkor azokra emlékeznek, akik nem játszmáztak, nem alkudoz­tak, hanem egyenesek, őszinték ma­radtak mindvégig. Azt látom, hogy általánosságban a kereszténység tör­ténelmi példaképei azok a szembe­néző, igazságkereső emberek voltak, akik nagyon sokszor konfliktusban voltak a saját korszakukkal. Éppen azért, mert igazságkeresők voltak.

– Az egyház, de ezen belül is a szerzetesség gyorsan a kommu­nista hatalom célkeresztjébe került. A jezsuitákat különösen veszélyes­nek tartották. Mi ennek az oka?

A katolikus egyház hálózata és azon belül a jezsuitáké nagyon jól szervezett, fegyelmezett „csoport” volt. Ezt nagyon veszélyesnek tartot­ta a hatalom. A jól képzett, nyelveket beszélő, művelt, nemzetközi kapcso­latokkal rendelkező, anyagilag füg­getlen jezsuita rend vörös posztó volt a szemükben. Az ő szempontjukból ez érthető: nehéz volt „legyőzni” a je­zsuitákat. Márpedig ellenséget láttak mindenkiben, de leginkább a katoli­kus egyházban, és amikor kifogytak belőlük, az ellenségekből, jellemzően magukra támadtak. Lásd a Rajk-pert. Az ő szempontjukból érthető, hogy minden erejükkel, igaz, változó esz­közökkel az egyház, a hit ellen törtek. Hiszen a saját hitüket, a kommuniz­must akarták elterjeszteni.

– Tud a figyelmünkbe ajánlani olyanokat, akik nem kötöttek komp­romisszumot?

Márton Áron története feleme­lő, és szerintem még mindig „alulku­tatott.” Brenner János tragikus halála is fontos: a motorral járó, a fenyege­tésektől sem félő pap igazi példakép volt, aki a fiatalokhoz is tudott szól­ni. Olofsson Placid atya is csodála­tos személyiség volt, de beszélhet­nénk Vezér Ferenc pálos szerzetesről is, akinek a koncepciós perét Komlós János intézte. Szegény Vezért persze kivégezték, majd álnéven földelték el, Komlós viszont az ország egyik legis­mertebb humoristája lett. Ezt A kul­túra megszállásában írtam meg. De nyilván eszembe jut örök példaké­pem, az 1924-es születésű Pákh Ti­bor, a rendszerváltoztatás legendája, a meg nem alkuvó, a megtörhetetlen. Volt szerencsém interjút készíteni vele, kilencvenéves kora felett is su­gárzóan intelligensen, egyenesen és bátran beszélt. Mélyen vallásos ember volt, azt vallotta, hitte, hogy a Szent­lélek tartotta életben az üldözések és kínzások közepette. A Szentléleknek köszönte meg, hogy nem őrült bele a kínzásba, hogy a felesége is megvár­ta. Pedig szinte mindent átélt a Gu­lagon, a börtönben, majd az elekt­rosokk-kezelések alatt – lásd Levelek a bolondokházából című filmünket –, és később, a nyolcvanas években, amikor továbbra sem engedett sem ’56-ból, sem Mindszenty tiszteletéből, sem a szabadságból. De hadd mond­jak olyat, aki kommunistaként in­dult. Krassó György kiállt Pákh Tibor mellett, bár biztosan máshogy gon­dolkodtak sok mindenről. De a leg­fontosabb dologban egyetértettek: első a szabadság, a hazaszeretet. Ő és Csengey Dénes még a példaképeim. De azt hiszem, a XX. század egyik leg­nagyobb alakja a már többször em­lített Mindszenty József volt. Nagy álmom, hogy egyszer filmet készít­hessünk róla. Senkivel sem alkudott. Senkivel sem egyezkedett. Nagyjá­tékfilmet érdemelne.

– Az említett idők elmúltak. Mi hiányzik a múlt lezárásához?

Lezárni sohasem tudjuk. Itt van velünk, itt is marad. De nagyon sok mindent tisztáznunk kell. Nagyon sok hőst be kell mutatnunk a fiataloknak. És a családokat is arra biztatom, be­szélgessenek. A kommunizmus elvet­te a bűnbánat-bűnbocsánat lehetősé­gét az emberektől, de még a terápiás segítséget is. Hiszen ki bízott volna meg bárkiben? Ráadásul mind a pa­pokat, mind a pszichológia területét üldözték. Ott maradtak az emberek a sérelmekkel, fájdalmakkal, sebek­kel egy besúgókra épülő rendszerben, amely valamilyen szinten mindenkit kollaborációra kényszerített. Persze  ne tévesszük össze az egyszerű párttagot a tévé vagy a napilapok véle­ményvezéreivel. Más a felelősség. Mégis közös a teher: a múlt. Mi lett a közös megoldás? „Természetesen” egy óriási elfojtás. Talán az okoz még hiányérzetet, hogy senki nem kér bo­csánatot. Pedig bocsánatot kérni jó dolog. Felszabadító.

– A hivatalos Facebook-oldalá­ra folyamatosan posztolja a feltárt történeteket. A kommentszekció egyik része természetesen ócsárolja ezért, de rengeteg olyan hozzászólás érkezik, amelyben személyes törté­neteket osztanak meg, hoznak fel­színre. Lehet ilyen módon is, mint­egy „grassroot” módon elmozdulni a társadalmi kiengesztelődés felé?

Szerencsére egy nagyon művelt, nagyon összetetten gondolkodó tá­bor követi az oldalamat. De túlmu­tat ezen, hogy nagyon-nagyon fon­tos lenne összegyűjteni a személyes történeteket. Például az egyháznak, a saját területén, a rendszerváltoztatás szempontjából. És aztán minél szé­lesebb körhöz el kell juttatni ezeket a mikrotörténeteket. A sok-sok moza­ikból talán összeáll az egész. Nagyon sok olyan cikket olvastam, amely az Új Emberben jelent meg a kilencve­nes években. Felemelő történeteket zömmel ismeretlen emberekről. De kihez jutottak el? Csak a saját közös­séghez. Meg kellene látnunk egymást, egy ateistának a hívők életét, gondo­latait, túllépni a közhelyeken, a lejá­ratásokon, a régi-új bélyegeken. Mos­tanában azon gondolkodom, hogy azokhoz az emberekhez akarok szól­ni, azokkal akarok érintkezni, akik jót akarnak, akik hiszen az erkölcsben, akik Magyarország javát szolgálják. Mindegy, hogy melyik táborból ér­keznek, mert ezek a táborok jórészt csak látszólagosak, jórészt csak bele lettünk kényszerítve ezekbe, sokszor csak meg akarunk felelni ezeknek. De előbb-utóbb szükségünk lesz egy­másra. Ahogyan alakul ez a világ, újra nagy szükségünk van a kovászembe­rekre, azokra, akik össze tudják fogni a közösséget.

 

Megosztás