Farsangi féktelenség

Ha a karácsony környéki szokások belső célja a kapcsolatok megszilárdítása és nyilvánvalóvá té­tele, akkor a kora tavaszi, tél végi szokások célja az élet megtisztítása, újjátervezése, a sérelmek és fájdalmas események levezetése, feldolgozása, hogy újult erővel léphessünk a fényre.

A természettel szoros kapcsolatban élő és életét a mezei munkákra alapozó ember számára a téli időszak a pihenés, a visszavonulás, a befelé figyelés időszaka volt. Ilyenkor hi­deg van, a természet alszik, nincs miért kimenni a földek­re. Csend van. Sötét. Homály. Ráadásul enni sem volt túl sok, az ünnepek kivételével érdemes volt takarékoskodni, hiszen messze még az első termés. Az emberek beszorul­tak házikóikba, szoros kapcsolataikba, ami részben ben­sőséges és fészekmeleg, másfelől azonban rejtegethetett feszültséget, fájdalmat is. Tavaszra már alig várták a tél folyamán elmacskásodott izmok a földeken való megeről­tetést, a napfény ragyogását, a kirobbanó tavaszt. Ezt a fel­fokozott várakozást segített megélni a farsang.

Ennek az időszaknak az álruhát öltő, féktelenül mulato­zó, minden értéket kifordító ünnepi napjai segítettek fel­oldani a régi nehéz eseményeket, és új lendületet adtak. A farsangot tartották a legjobb időnek a házasságkötésre, gyermeknemzésre. A tavaszi szellő új pezsgést hozott az emberek vérébe is, a tánc, a versengés, a hangoskodás egy­re erőteljesebben jelent meg ilyenkor, míg végül elérkezett a tetőpont, a farsang farka, vagyis az utolsó három napja, de azok közül is a legféktelenebb: húshagyókedd.

A karneváli mulatozás a középkorban egész egyértelmű­en társadalmi szelepként működött.

A kitüntetett ünnepi időben minden norma és érték érvényét vesztette, kifigurázhatóvá vált, sőt minden, ami értéknek tűnt, egyenesen kihívta maga ellen a farsangozók féktelen kedvét.

Ebben a néhány napban különös, farsangi világrend volt érvényben. Az átmeneti időszakok törvényen kívülisége mély spirállá sűrűsödött össze, és magával repítette ör­vénylő táncába az egész közösséget.

Nagyon fontos, hogy közösségi ünnepről volt szó. Pon­tosan azért tudta betölteni a minden rosszat elsöprő, igaz­ságot és tisztaságot hozó szerepkört, mert mindenki részt vett benne, vagy legalábbis az volt a megélés, hogy egy nagy egységbe olvad össze minden jelenlévő. A teljes körű jelen­létet segítette, hogy olyan elemek alkották a farsangi szo­kásokat, amelyek mindenkit be tudtak vonni, akár néző, akár résztvevő szerepkörben. Versenyek, felvonulások és begyakorolt, illetve improvizált életképek, jelenetek voltak jellemzőek. Ha csak színház-néző viszony lett volna a kö­zösség tagjai között, nem történhetett volna meg a belső átalakulás a közösségben, hanem a színészek játékát figyelő nézők és a színészek megélése jelentősen különbözött vol­na egymástól. A farsangi színdarabokban a néző és a sze­replő szerepköre nem különül el egymástól, sőt bármelyik pillanatban változhat is. Az előadott jelenetek lazán kap­csolódnak egymáshoz, a szereplők pedig minden korban a közösség jellegzetes tagjai, azaz a „zsánerek”. A közép­korban szerzetesek, papok, földesurak, apródok, a közel­múltban babakocsis anyuka, kéményseprő, kovács, cigány, úr és úrnő, öregasszony, menyasszony, lókupec stb., illetve manapság híres focisták, filmcsillagok jelennek meg a fel­vonuláson.

Régen az összes jelenlévő álarcot viselt, ami már önmagában megváltoztatja az ember érzékelését – másokat és magunkat is máshogyan élünk meg ilyenkor.

Manapság talán nincs is élményünk arról, milyen álarcban lenni, de ez az egyenlőség, a törvényeket elvető szabadság ösztönzője volt. A farsangi jelmezbe, maskarába bújt em­berek valóban elrejtőztek a hétköznapok elől. Ebben a né­hány napban minden összekeveredhetett. Nem voltak tár­sadalmi különbségek, nem törődtek az életkorral, fiatalok öregnek álcázták magukat és viszont, még a nemi határok is elmosódhattak, gyakori móka volt, hogy férfiak nőnek, nők férfinak öltöztek, és aszerint is viselkedtek. Sőt, a ha­gyományos állatalakoskodásokkal az ember-állat határ is átjárhatóvá vált. Sok kutató szerint archaikus tavaszünnep emlékét őrzik a medvemaszkos, lónak öltözött, kecske-vagy gólyabőrbe bújt figurák. Magyarországon a leghíre­sebb ilyen alakok a busók, de számos más hasonló lény is előbukkant a farsangi felvonulásokon.

A felfokozottság minden formája elfogadott volt és meg­jelent ezekben a napokban. Kötelező volt sokat enni („In­kább a has fakadjon, mintsem étel megmaradjon”) és inni. Folyamatos volt a hangos zene, a zajongás, ordibálás, ének­szó, duhajkodó öröm. A leghangosabb kacagás a pajzán tréfákat kísérte. Az álarcosok által előadott jelenetek az élet határhelyzeteihez kalauzolták el az aktív szerepet vál­laló nézőket. Ezek a kisebb előadások nem alkottak szo­ros egységet, hanem meglepetésszerűen követték egymást. Korommal befeketített maskurás papok miséznek és gyón­tatnak, a vénlányokat csúfoló, hamis esküvői jeleneteken kacag a közösség, megjelenik a temetésparódia, a teme­tőben való tánc, illetlenkedés. Gyakori volt az erőszakos­kodás, harsány viták robbantak ki, s gyakran került elő a bicska vagy lendült az ököl végső megoldási eszközként. A feszültség kedvelt levezetői voltak az állatok, sok far­sangi játék elszenvedője volt a kakas, a liba, a bika vagy a kecske, amelyet például bekötött szemmel kellett leütni, agyoncsapni, összeverni.

Megjelent a különleges igazságszolgáltatás is, bírósági jele­neteket, betyárbíróságokat játszottak el, ahol végül gyakran egészen más ítélet született, mint várnánk. A csoporton belü­li ellentét, harag megtalálhatta a csatornáját. Nyugaton köz­kedvelt szokás volt a macskazene, amikor a fiatal legények, más helyen az egész közösség sorra bejárta azokat a ház­tartásokat, ahol az elmúlt évben megsértették a közösségi normákat, hűtlenség fordult elő, összevesztek-szétköltöztek, majd újra egymásra találtak a házastársak, haragot tartottak a szomszédok, valaki közismert tolvaj volt, stb. Különösen a vénlányok kifigurázása volt az önjelölt bírók figyelmének középpontjában, portáikat összetört cseréppel borították be, tuskót húzattak velük, máshol ekét kellett húzniuk, visítoz­tak, ha meglátták őket. A tavaszi termékenység ellentétének tekintették a vénlányokat, akik szinte veszélyeztették a meg­újulást, az életet. Így az, hogy velük szántatták fel a földet, amelynek a termékenységét elő szerették volna segíteni, il­letve az, hogy ideiglenesen kivetették őket a közösségből, az általuk képviselt rossz elleni védekezést jelentette.

A farsangi szokások egyik fő célja az volt, hogy mági­kus úton elősegítse a termékenységet, a jó termést. A pár­huzamos módszerrel működő varázslás a mélyszerkezete szerint úgy alakul, hogy ugyanaz fog történni a valóság­ban is, mint ami a varázslás tárgyával történt. Ennek meg­felelően a farsang minden pillanata vibrált a szexualitás­tól. A maskarák, különösen a férfiak, mind túlméretezett, erősen hangsúlyozott nemi jegyekkel rendelkeztek, a két­értelmű (vagy inkább túlságosan is egyértelmű) rigmusok, célozgatások folyamatosak voltak. A maskarák korommal, vízzel szórták meg a tömeget, a lányok szoknyájának emel­getése vagy a lányok lefogása, ölelgetése teljesen általános volt – a busójárás során még ma is. Nem véletlen, hogy a korabeli papok, prédikátorok kedvelt témája volt a far­sangi orgiák ostorozása, és az egész ünnepkör betiltására törekedtek. A termékenységvarázsló rítus az egész tavaszi ünnepkörben jellemző volt, virágvasárnap és húsvétkor is megjelent a betegség, a szegénység, gyakorlatilag minden rossz, nehéz dolog kivitele és a zöld, az új, a friss, a termé­keny behozatala.

Persze ezek a tavaszi győzelmet hirdető szokások ilyen­kor, télen még várattak magukra.

A farsangi féktelenség napjaiban pontosan azért engedték el a féket, mert tudták, nemsokára olyannyira be fogják húzni, hogy az nagyon is ellensúlyozza majd a mulatságokat.

Ahogyan a sötétség és a világosság kéz a kézben jár, úgy a farsang sem képzelhető el a közeledő böjt nélkül. A böj­töt a visszafogottság és a bűnbánat időszakának tekintették, melyet senki sem vár különösebben, mégis elengedhetetlen része az életnek. Igen, akkor csak harmaton nőtt ételeket ve­szünk magunkhoz, szűkítünk a nadrágszíjon, sőt, van, aki negyvenelni fog, azaz csak negyvenszer eszik a nagyböjt negyven napja alatt. Most azonban még van néhány nap a bőségből, pontosabban a túlzott bőségből, hiszen a pazar­ló, haspukkasztó jóllakást nagyon ritkán engedhették meg maguknak ebben az időben. A két pólus csatázik egymással, és most, rövid időn belül mind a kettőt megélte a közösség. A csata ugyan eldőlt, mielőtt megkezdődött volna, de ezt lelkileg is meg kellett élni, utol kellett érni magukat, hogy valóban megérkezzenek a böjtbe. Így a farsangnak hangsú­lyos eleme volt e belső csatának a megjelenítése. Megküz­dött egymással Farsang és Böjt, más helyen Konc király és Cibere vajda (a konc a húsféléket, a cibere pedig a böjtös erjesztett levest jelentette), de volt, ahol csupán a résztve­vők versengtek ügyességi játékokban, esetleg szópárbajban, amelynek során az összecsapás vitriolos nyelvvel zajlott a né­zők nagy mulatságára.

A különböző érzéki területek túlzó feltüzelése adta át helyét a böjti önmegtartóztatásnak. Az év folyamán egy­szer (bár volt még néhány karneválszerű ünnep) ki lehetett kiabálni a feszültséget, akár az összegyűlt haragot és gyű­löletet is. Egyszer büntetlenül és az álruha miatt felismer­hetetlenül ki lehetett mondani, meg lehetett élni mindazt, ami belül, sötétsége miatt elrejtve élt. A keretnélküliség keretet is adott, s különlegessége, egyedi volta kiemelte és megerősítette a hétköznapi szabályokat. A sárkányok lepi­hentek. Kezdődhet a böjt.

Illusztrációk: Meszleny Anna


Farsang van, a nagy eszem-iszom, dínomdánom ideje. Mi is ünnepelhetünk egy kis finomsággal, és elkészíthetjük kedvenc farsangi fánkunkat. Az alábbiakban többféle recepttel kínálom meg az olvasót:

FARSANGI SZALAGOS FÁNK: Kell hozzá három bögre finomliszt, egy fél élesztő, négy tojássárgája, harmad bögre vaj, másfél bögre tej, négy púpos evőkanál cukor. Az élesztőt futtassuk fel a langyos, cukros tejben, majd egy nagy tálban jól keverjük-dagasszuk el az összes hozzávalóval. Kelesszük legalább fél órát, majd nyújtsuk ki. Szaggassuk szép duci fánkokra, s várjuk meg, amíg ismét megkel. Jó bő olajban süssük ki, és ha nagy szerencsénk van, magától meg fog fordulni.

BOLDOGI RÓZSAFÁNK: A két bögre liszthez keverek egy kiskanál sütőport, négy evőkanál vajat, három tojássárgáját és egy bögre tejet. Forró olajba helyezem a formát, és óvatosan beleöntöm a tésztát. Ha kicsit lecsillapul, és szép, piros színű lesz, már ki is lehet venni az olajból.

SPANYOL CHURROS: Olvasszunk föl fél bögre vajat, keverjünk hozzá két kanál cukrot és egy bögre vizet, majd a forró folyadékba keverjünk bele egy bögre lisztet. Amikor ez kihűlt, keverjünk bele két tojást. A tésztát lyukas zsákocskába töltjük, és vékony csíkokat nyomunk a forró olajba. A frissen kisült fánkokat illatos fahéjas cukorba forgatjuk.

OLASZ CHIACCHIERE: Szerintem majdnem ugyanolyan, mint a mi csörögefánkunk. Kell hozzá két bögre liszt, fél zacskó sütőpor, két tojás, egy kis vanília, két kanál cukor, négy evőkanál vaj. Gyúrjuk össze, majd hagyjuk állni egy fél órát. Ezután nyújtsuk ki ujjnyi vastagságúra, majd harmadolva hajtogassuk be, s újra nyújtsuk ki. Ismételjük meg még egyszer a harmadolva hajtogatást és nyújtást. Vágjunk belőle féltenyérnyi téglalapokat, és minden téglalap közepébe vágjunk két nyílást. Bő olajban süssük ki.

Minden fánkhoz jól illik a porcukor, a lekvár, esetleg a csokipuding, de leginkább a jó társaság.


Megosztás