Ignác útját járva

Arturo Sosa SJ általános rendfőnök az Ignác-évről

Arturo Sosa SJ ötödik éve a jezsuiták általános rendfőnöke. A május 20-án kezdődő Ignác-év alkalmából megjelenő interjúkötetének első fejezete a rendalapítóról szól. Az alábbiakban néhány szemelvényt közlünk a nagy világnyelveken hamarosan elérhető beszélgetőkönyvből.

Mit tanulhatunk mi, mai katoli­kusok Ignáctól, és különösen Ignác megtérésének történetéből?

A katolikusságot. Ne gondoljuk, hogy valaki pusztán attól katolikus lesz, hogy megkeresztelik. A keresztség egy folyamat kezdetét jelzi, amelyen to­vább kell dolgoznunk, hogy alapvetően átalakuljunk, és már ne saját magunk körül forogjon a világunk. Ezen az át­alakuláson megy át Ignác, és erre kap­tunk meghívást mi, jezsuiták. A kulcs az, hogy Jézust helyezzük a középpont­ba. Ignác olyan szerzetesi életformát kínál, amelyben a közösségi élet a test­vérek közötti kapcsolatra épül, és nem a kolostor falaira vagy a közös fedélen osztozásra. Ilyen jellegű megszentelt életforma azelőtt nem létezett. Ignác a „barátok az Úrban” és a „Jézus Tár­saságában élni” kifejezéseket használ­ja, amelyekkel a communio, vagyis az eucharisztia, illetve a kommunikáció, azaz a közösségi kapcsolattartás köz­ponti jelentőségére utal.

Ön szerint melyik Ignác leg­fontosabb írása, a Lelkigyakorlatok, a Rendalkotmány vagy valami más?

Olyasvalakinek, aki semmit nem tud Ignácról, először az önéletírását adnám a kezébe. Rendkívül gazdag szöveg. Ignácnak esze ágában sem állt megírni, de végül engedett társai un­szolásának, és tollba mondta, hogyan látta idős fejjel az életét. A zarándok nem más, mint egy életexamen, amely azt mondja el, hogyan nyilvánult meg Isten a cselekedeteiben. Azután ott vannak a levelei, amelyek kimeríthetet­len forrást nyújtanak Ignác gyakorlati döntéshozatalának tanulmányozásá­hoz. A levelekből rajzolódik ki, miként irányította születőben és növekvőben lévő szervezetét. Végül megírta a szin­tén remekbe szabott Rendalkotmányt, s vele olyan újszerű szerzetesi regulát tett le az asztalra, amely rendkívül szoro­san a saját lelki élményeiből forrásozik. Csaknem öt évszázad elteltével is inspi­ráló a Társaság minden tagja számára.

Ignác a Lelkigyakorlatok megírá­sának is ellenállt. Miért?

Nem volt kimondottan író alkat. Csak akkor írt le valamit, amikor már nem volt más választása. Ignác az em­bereknek nem írni, hanem beszélni akar Istenről, hogy egyfajta lelki ta­pasztalásmódot kínáljon nekik. Az írás számára csupán eszköz a kapcsolattar­tásra. A Lelkigyakorlatok voltaképpen a jegyzetei, amelyek a tapasztalásait rögzítik. Olyan szövegről van szó, ame­lyet ha valakinek megfelelő magyarázat nélkül adunk a kezébe, az ötödik ol­dalnál leteszi. Hasonlóan jelentős, de alig ismert ignáci szöveg a lelki napló­ja, amelyet életének egy szakaszában a lelkében zajló folyamatokról vezetett, s amelyből megtudhatjuk, hogyan al­kalmazta a gyakorlatban a megkülön­böztetést.

Habár a megkülönböztetés Ignác megtérési folyamatának egyik köz­ponti eleme, nem veleszületett képes­ségnek tűnik a Lelkigyakorlatok tanú­sága szerint, illetve az alapján, ahogy Ignác a Társaság alapvető ügyeiben döntést hozott.

Sok más kereszténnyel ellentétben Ignác komolyan veszi azt az elgondo­lást, hogy a Szentlélek vétele alapélmé­nyünk kell, hogy legyen. Bíznunk kell benne, hogy a Szentlélek egész éle­tünk során elkísér minket. Ignác szá­mára Krisztus követése nem más, mint a Szentlélek kísérésével végzett megkü­lönböztetés. Amikor valaki a keresz­ténység útjára lép, nem tudja, hová fog jutni. A kulcs a pünkösd, amely nélkül nincs sem egyház, sem keresztény élet. Jézus azt ígéri, hogy mindennap velünk lesz, egészen a világ végéig – a Szent­lélek által. Ez az, amit Ignác megsejt, és amiből kiindul. Képessé válik arra, hogy a Lélek megnyilvánulásait észre­vegye a saját és mások életében. Azért dolgozza ki a szellemek megkülönböz­tetésének eljárásmódját, hogy mások­nak segítségére legyen ebben a folya­matban. De eljárásmódja nem recept, hanem fényforrás, amelynek segítsé­gével ráérzünk, hogyan lássunk tisztán egy homályos helyzetben. […]

Ignác önéletírása óta számos élet­rajza született. Melyiket tartja ezek közül a legjobbnak?

Meghatározó élmény volt szá­momra José Ignacio Tellechea Idígo­ras Loyolai Ignác című könyve (magyar fordítása a Jezsuita Kiadó gondozásá­ban jelenik meg 2021 karácsonyára – a szerk.). Sokkal jobban értem Ignácot, mióta elolvastam.

Ignác életrajzának meghatározó állomása pamplonai megsebesülése. Megtért volna e traumatikus élmé­nye nélkül is?

Ki tudja. Az mindenesetre bizo­nyos, hogy az ember életében sok olyan pillanat adódik, amely lehetőséget ad, hogy megnyíljunk a transzcendens felé. Már amennyiben ezt értjük Ignác megtérésén. Rendszerint valamilyen megrázkódtatás indítja el a folyamatot. Számos helyzetben megtapasztalha­tunk hasonló élményt, akár a karantén idején, börtönben, egy utazás során, vagy amikor egy ismeretlen helyzet­ben találjuk magunkat. Ha fellapoz­zuk az Újszövetséget, láthatjuk, amint Szent Pál földre zuhan, és meghallja Jé­zus hangját, egy időre megvakul. Vagy Pétert, amint a kakas kukorékolása új utat nyit számára, hogy szeresse és kö­vesse az Urat; vagy Zakeust, aki fára kapaszkodik, hogy megláthassa Jézust. Akárhogy is, a megtérés nem egy csa­pásra megy végbe, hanem egész éle­ten át tartó folyamatról van szó. Ignác sohasem megtértként, hanem zarán­dokként tekintett magára. Nem gon­dolta, hogy valaha is elérte volna a célt. A keresztény élet ebben az értelemben zarándoklat: az ember kilép önmagá­ból, és útnak indul, engedi magát ve­zetni, kísérni, társakra lel, és nyitott a meglepetésekre. Bármilyen stratégi­ai látásmódunk legyen is, teljes egészé­ben biztosan nem tudjuk kontrollálni az életünket, ha ténylegesen megnyí­lunk arra, hogy a Lélek legyen a veze­tőnk. […]

Manresai tartózkodása idején Ignácnak misztikus élménye volt a Cardoner folyó partján. Nem láto­más volt, de határozottan állította ké­sőbb, hogy ekkor értett meg egy sor hitbéli és a világgal kapcsolatos dol­got, és ekkor határozta el világosan: életcéljául azt tűzi ki, hogy segítsen a lelkeken. Hogy értelmezi ezt a pil­lanatot? Hogyan határozza meg Ignác életét és a Társaság jövőjét?

Számomra a Cardoner-jelenet mindenekelőtt nagyon emberi élmény. Mindannyian folyamatként éljük meg, mire eljutunk egy új tudatállapotig. Vannak pillanatok, amikor olyan dol­goknak ébredünk tudatára, amelyeket korábban kapcsolatainkban vagy ép­pen olvasmányaink segítségével éltünk át. Olyan ez, mint egy kirakós, amely­nek ott vannak előtted a darabjai az asztalon, s egyszer csak átlátod, és ké­pes leszel összerakni – Ignác Cardo­ner-parti élménye esetében Isten ke­gyelmének hatására. […]

Ignác édesanya nélkül nőtt fel. Mekkora hatással lehetett ez a sze­mélyiségére? Valamilyen módon az anyafigurát keresné, amikor éppen a montserrati Mária-kegyhelyet vá­lasztja új élete egyik első helyszínéül? Hogyan hatott Ignácra a Szent Szűz iránti tisztelet?

Nem látok bele sem Ignác, sem mások lelkivilágába. Nem hinném, hogy a Mária iránti tisztelet egyfajta anyapótlék volna. A Mária-tisztelet része annak a környezetnek, amely­ben Ignác megszületik és felnő, hiszen a spanyol és a baszk népi vallásosság­ban nagy szerepet játszik. Az istenél­mény révén értjük meg, milyen módon lép kapcsolatba a Teremtő az emberek­kel, és az egyik nagy közvetítő ebben Mária. A Mária-tisztelet meghatározó a keresztény életben. Ignác önéletírá­sából világosan láthatjuk, milyen szo­rosan összekapcsolja saját istenszere­tetének megélését Szűz Máriával. Nem véletlenül tisztelte annyira a római Úti Boldogasszonyt, akinek a képmása az Il Gesù közvetlen közelében áll mind­máig. A Lelkigyakorlatokban Ignác azt javasolja a lelkigyakorlatozónak, hogy elmélkedéseiben kérje Máriát, vigye magával fiához. Mária is kísérő, aki Istenhez vezet minket. […]

Ignácot negyvenhét évesen szen­telték pappá. Hogyhogy nem került erre sor korábban?

Ignácban megtérésétől fogva nö­vekedik a hívás, hogy apostoli munkát végezzen, de ez eleinte egyáltalán nem függött össze a papsággal. Olyannyi­ra nem, hogy amikor megkezdte mű­ködését, még a kisebb egyházi rende­ket sem viselte. Beszédbe elegyedett az emberekkel, biztatta őket, hogy végez­zék el a Lelkigyakorlatokat, Isten igé­jét hirdette, és jót cselekedett. A pap­ság a legutolsó, ami felmerült benne, hogy szükséges eszköz volna hivatá­sa gyakorlásához. Csak azután látta be, hogy ez a megfelelő módja apos­toli hivatása beteljesítésének, miután megütlegelték, törvény elé állították, és bebörtönözték. Nem véletlen, hogy a Társaságot mindmáig az apostoli hi­vatás tartja össze, és nem pusztán az egyházi rend szentsége. Egy jezsuita testvér hivatása éppoly apostoli, mint egy jezsuita papé.

Tekinthetünk Ignácra az ellenre­formáció egyik apostolaként?

A reformáció és az ellenreformá­ció fogalma számomra olyan, mint egy kényszerzubbony, amelyben csak feke­tén vagy fehéren lehet látni az eredeti­leg színpompás történelmet. A hagyo­mányos felosztás azért sem segít, mert úgy vélem, Ignác nagy reformer volt. A maga különleges lelki élményeiből kiindulva elősegítette az egyház mély megújulását. Míg Luther olyan reform­mal állt elő, amely – eredetileg általa egyáltalán nem kívánt – egyházszaka­dáshoz vezetett, a katolikus egyházon belül olyan reformátorokat találunk, mint Assisi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréz vagy Néri Szent Fülöp és sokan mások, köztük jelentős számban rendalapítók. Ők anélkül tudtak refor­mokat elérni, hogy végletesen meg­osztották volna közösségüket. Abban különböznek Luthertől, hogy milyen módon fejezték ki az egyház megúju­lása iránti vágyukat. Ignác nem az élére áll valaminek, hanem alulról fog hozzá. Nem akarom megítélni Luthert, de ő az egyházszervezettel szállt szembe. Ignác ellenben tudta, hogy a megújulásnak belőlünk kell kiindulnia, hogy azután az egyház szolgálatára tudjunk lenni. Az egyházhoz való hűségből indul ki. Ha Ignácra a reformáció és az ellenre­formáció közhelyei nélkül tekintünk, még sokkal világosabban kitűnik, mi­lyen jelentősen hozzájárult a történe­lem alakulásához.

A cikk A SZÍV Jezsuita Magazin 2021. májusi számában jelent meg, ide kattintva belelapozhat, megvásárolhatja, vagy akár elő is fizethet a lapra!

Fordította: Végh Dániel

Megosztás