Írni vagy nem írni? Ez itt a kérdés…

Az írás szerepe a nevelés során

Eddigi szülői és pedagógusi tapasztalataim alapján azt látom, az írás is olyan területe a nevelésnek és a tanításnak, ahol a gyerekekhez való viszonyunk egésze érezteti a hatását.  Négygyermekes családapaként, kö­zépiskolai és főiskolai tanárként sok­féle módon köszön rám az írás: az al­kotás útjaként, nevelési kihívásként, feladatként, csiszolandó képesség­ként, mint a hétköznapi kommuni­káció minőségének egyfajta jelzője, a gyermek benső történéseinek „le­csapódása”, a szem mellett a lélek má­sik tükre… A következőkben az írás hat olyan kapcsolatát jellemzem rövi­den és a teljesség igénye nélkül, ame­lyek átgondolása hasznos lehet a ránk bízott gyerekek nevelése során.

 

Fotók: iStock

Olvasás és írás

Saját gyerekeinkkel szerzett örömteli tapasztalatom, hogy kicsi korukban a mesék, versek, történetek olvasása vagy saját szavainkkal való elmon­dása megkedveltette velük az olva­sást. Jellemző volt, hogy amikor már tudtak írni, saját meséket alkottak, és ezek szövegében visszaköszönt az ol­vasással, a mesék hallgatásával ma­gukba szívott gazdag szókincs. Ennek segítségével nemcsak hogy árnyaltan ki tudták fejezni magukat, hanem megtalálták az önkifejezés alaposabb megfontolásra késztető módját is. Hi­szen az írás lassúsága az érleltebb gon­dolatok megszületését segíti.

Írás és apró mozdulatok

Az írás ujjaink finommotorikus moz­gását igényli. Ez – mint minden moz­ gásos készségünk – a rendszeres gya­korlással fejlődik. A kézügyességet igénylő játékok, alkotás (gyurmázás, színezés, kirakós játékok stb.) észre­vétlenül fejlesztik a finommozgást. Tudományos vizsgálatok szólnak arról, hogyan hatnak a modern di­gitális eszközök a kisgyerekek moz­gásfejlődésére. Az okostelefonok két ujjal nyomogatása oda vezet, hogy a többi ujj mozgásfejlődése hátrányt szenved. Ez a kézügyességet igénylő egyszerűbb játékoknál éppúgy vis­szaköszön, mint az írásnál: a gyermek „ügyetlenebb”, írásképe darabosabb, írása lassúbb lehet.

Írás és önismeret

A naplóírás hozzájárul önmagunk, élményeink, benső történéseink tel­jesebb megismeréséhez, az otthono­sabb mozgáshoz saját világunkban. Ez már a kisgyermekekre is igaz. A „gye­reknaplók”, „titkos naplók”, amelyek közül sokat vonzó külsővel árulnak, ezt a célt szolgálják. A naplóírás jóté­kony hatásáról a gyerekek is be tud­nak számolni. A naplóíráshoz szüksé­ges reflektív gondolkodás is fejlődik, miközben a gyermek kiírja magából érzéseit, gondolatait.

Nyugodt ritmus, összeszedett írás

Sokan beszélnek, írnak manapság arról (például „egyszerűbb gyerek­korról”, „lassú nevelésről” szólva), hogy a gyerekekre (is) túl sok inger hat, ami valójában megnehezíti fej­lődésüket, és akadályokat gördít az elé, hogy tőlük telhető figyelemmel legyenek jelen abban, amivel éppen foglalkoznak. A sok hatás, a „pörgés” szétszórja, felületessé teszi figyelmü­ket, nehezen lesznek képesek kon­centrálni.

Néhányszor kipróbáltam középis­kolásokkal, hogy közvetlenül a téma­záró dolgozat megírása előtt pár per­ces csendgyakorlatot végeztünk: csak ültünk csukott szemmel, és figyeltük a hangokat, a testünket, a levegő hő­mérsékletét stb., gondolatainkat pe­dig próbáltuk elengedni, nem foglal­kozni velük. Csak egyszerűen voltunk és figyeltünk. Majd megírták a dolgo­zatot. Ilyenkor nem kellett fegyelmez­nem, a dolgozatok átlaga jobb volt, mint máskor, az összeszedettség a di­ákok mondatainak érthetőségében és írásképén is megmutatkozott.

Írás és tanulás

Karl Rahner német jezsuita teoló­gus ír arról, hogy a szellemi munka és az imádság között szoros kapcso­lat van. Mindkettőben összeszedet­ten vagyunk jelen, egyetlen dologra figyelünk, ami rajtunk kívül áll. Az írás része ennek a szellemi munká­nak. Akkor éri el igazán a célját a ta­nulás során, ha csendben, a nyuga­lom légkörében, sürgetettség nélkül kerülhet rá sor. Így várható, hogy az olvasott információk átlátása, a tanul­tak lényegének megragadása és a saját vázlat megírása időhatékonyan és tar­talmilag pontosan megtörténik. Ku­tatások szerint, ha a felismert lénye­get az ember kézzel írja, jobban fogja fejben rendszerezni, magában „érlel­ni”, vagyis hatékonyabban sajátítja el, mint ha nem írná le, vagy ha gépel­né. Itt is érvényes a – kissé átalakított – közmondás: a lassabb írással mes­szebbre érünk el.

A puskázás dolgozatíráskor etikai és nevelési kérdés, a pedagógustár­sadalom is sokféleképpen viszonyul hozzá. Egy elemében viszont, azt hi­szem, egyet tudunk érteni: ha megírá­sa a tananyag – diák által összeszedett – lényegének leírását jelenti (kézzel!), akkor jelentős lépés annak megtanu­lása felé, s emellett fejleszti a gondol­kodást is.

Írás és digitális eszközök

Gyerekeinkkel időnként mosolyogva szoktunk idézni egy filmben elhangzó mondatot, amelyet egy olyan kamasz lány mond, aki folyton a telefonján lóg: „Amióta elhagytam a telefono­mat, azóta vannak gondolataim.”

A digitális eszközök és kultúra előnyeiről, hátrányairól, a gondol­kodásra, viselkedésre, emberi kap­csolatokra és a személyiség egészére kifejtett hatásairól már sokan írtak. Hogyan tekintsünk ezekre a „kütyük­re” (okostelefon, tablet, laptop, okosóra), mint olyan hétköznapi haszná­lati tárgyakra, amelyek befolyásolják gyermekeink fejlődését, ezen belül az íráshoz való viszonyukat és írásképes­ségüket?

Az elmúlt évtizedek technikai fejlő­dése több államban oda vezetett, hogy kivették az iskolai oktatásból a kézírás tanítását, mondván: „erre a digitali­záció korszakában már nincs szük­ség”. Aztán néhány év után pár helyen mégiscsak újra része lett az oktatás­nak.

Szintén kutatások igazolták, hogy ha valaki saját kezűleg, folyóírás­sal jegyzetel gépelés helyett, az agya élénkebben dolgozik. Hatékonyab­ban képes visszaidézni a tanultakat, hosszú távon is jobbak a tanulmányi eredményei, sőt a helyesírása is, azok­hoz képest, akik kizárólag számító­gépen jegyzetelnek. Továbbá a kézzel írás más idegrendszeri képességekre is jelentősen hat: hozzájárul a moz­gáskoordináció, az egyensúlyérzéke­lés és a nyelvi funkciók fejlődéséhez.

Az sms-ek, Messenger-üzenetek világa magával hozta a felhasználók szókészletének és nyelvi stílusának jelentős mértékű leegyszerűsödését. Ennek eredménye, hogy a mai köz­oktatás diákszereplőinek nagy része nem tudja árnyaltan, sokszor még ért­hetően sem kifejezni magát. Az üzenetek gyors váltása a stílus és a mélység rovására megy.

Gondolkodásunk mérhetően intui­tívabb, érzelmibb alapú, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és kevésbé elem­ző, reflektív. Ahogyan az már előke­rült, a lassabb írás (a kézírás) magá­val hozza az időt is a megfontolásra, átgondolásra.47

A digitális eszközök elterjedésének az írás szempontjából jelentős újdon­sága az is, hogy a technikailag fejlett társadalmakban élő emberek lényege­sen kevesebbet olvasnak (ám sokkal­ta több képi impulzus éri őket), mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ennek kö­szönhetően a szókincsük is érzékel­hetően szegényesebb. Ha kevés szóval tudnak gazdálkodni, és idejük sincs arra, hogy gondolataikat rendez­zék (mert „gyorsan kell válaszolni”), a megírt üzenetek is keveset monda­nak arról, amit magukban hordoznak.

Itt még egy – szintén a digitális kul­túra sajátosságaiból adódó és az írást érintő – problémát jelzek: nemcsak az írás tartalma és stílusa szegénye­dik el, hanem a köztünk zajló kom­munikáció is. Ha nem nézek a másik szemébe, ha nem látom, mert ő is az „eszköze túloldalán” van, és csak né­hány esetlen szóval kommunikálunk (például chatben), nem jut el hozzánk a másik hangja, mimikája, testtartá­sa stb. Az információk döntő több­sége elvész a leegyszerűsített, írásos kommunikációban. Sokunk pedagó­gusi tapasztalata azt mutatja, hogy azok, akik ezt szokták meg, a valós, „offline” kapcsolatokban is érzékelhe­tően ügyetlenebbek, eszközteleneb­bek, járatlanabbak, bátortalanabbak, és nemritkán érzéketlenebbek is: nem tudják értelmezni mások testének, hangjának jelzéseit (és – tegyük hoz­zá – még a kimondott szavakat sem).

Vannak családok, amelyekben a gyerekek kicsi korától világos, egyértelmű keretek között használ­ják a mobileszközöket. Vannak, ahol akkor „keretezik” ezt a területet, ami­kor azt látják, baj van (komoly tanul­mányi problémák, szociális elszigete­lődés, pszichés nehézségek stb. miatt). Ez utóbbi általában konfliktustelibb helyzetet jelent, hiszen nehezebb „visszavenni” abból, amit a gyerek, a kamasz már megszokott, természe­tesnek tart. Továbbá vannak családok, ahol nincsenek korlátok. Az említett veszélyek ezekben a családokban élő gyerekeknél mutatkoznak meg leg­inkább.

* * *

Eddigi szülői és pedagógusi tapasz­talataim alapján azt látom, az írás is olyan területe a nevelésnek és a taní­tásnak, ahol a gyerekekhez való vi­szonyunk egésze érezteti a hatását. Ha bennem él a vágy a tudásra, a kuta­tásra, gondolataim-érzéseim megér­lelésére, őszinte és árnyalt kifejezésé­re, a róluk való beszélgetésre, ehhez pedig örömmel olvasok, és lelkesen osztom meg a gyerekekkel a „belefe­ledkezős” – eleinte főleg közös – ol­vasás szépségét, bátran remélhetem, hogy sikerül felébresztenem bennük az olvasás és írás vágyát. Nem pusztán önmagukért, hanem azért, mert ezek emberségünk és helyünk megtalálá­sának szép és sok izgalmat magukban rejtő eszközei.

 

Megosztás