Jó anya leszek, ha beledöglök is

A perfekcionizmus veszélyei a nevelésben

Tíz éve vagyok anya. Kőkemény, minden sejtemet átformáló tíz év. Évekig nem vettem észre, milyen mércét állítottam fel önmagam szülői teljesítményével szemben, csak amikor a gyereke­im érzelmi biztonságának hajszolásában nagy nehezen ráébredtem: kiégtem. Szülői maximaliz­mus – XXI. századi köntösben.

Szinte elcsépeltnek tűnik a gondo­lat, hogy amire gyerekként leginkább szükségünk van, az a feltétel nélküli szeretet. Szomjazzuk a szüleink szere­tetét, és lessük minden rezdülésüket. Így amikor jóleső mosoly terül szét az arcukon, ha ötöst kapunk, még több ötöst szeretnénk, hogy szeressenek. Vannak családok, ahol a helyzet még ennél is trükkösebb a gyerekek számá­ra: az ötös már smafu, osztályelsőnek, aranyérmesnek kell lenni, hogy egyál­talán elérje a gyerek a szülei ingerkü­szöbét.

Ilyenkor gyakori, hogy ez a faj­ta teljesítménykényszer erős alakítója lesz a felnőtté vált gyerekek személyi­ségének. A munkahelyen, a családban dolgoznak a gyermekkori minták. A sématerápia szókészlete szerint „könyörtelen mércék, hiperkritikus­ság” akkor alakul ki, ha gyerekként azt éltem meg: a szeretetet ki kell érdemel­ni, akkor érhető el, ha matekversenyt nyerek, kitűnő bizonyítványt hozok, aranyérmet kapok. Sokáig mindezek a jó szülőség fokmérőinek is számí­tottak (vajon jogos-e a múlt idő?), így egymás után nőhetnek fel olyan gene­rációk, amelyek tagjai úgy élik meg: a szeretet nem alanyi jogon, hanem teljesítményalapon jár.

Ennek veszélyei elsőre talán nem is egyértelműek, pedig nagy rombo­lást okozhat testi-lelki-mentális szin­ten. Mivel ez a fajta működés egyéb­ként igencsak összecseng kultúránk fő üzeneteivel, sokszor idealizáljuk is.

_____________________________

Pál Feri erről a sémáról beszélve egy he­lyütt így idézi az érintetteket: „Igényes vagyok” – mondják néha. Vagy: „Ha nem akarnék napi huszonnégy órát dolgozni, mi motiválna?” A világunk mintha azt üzenné: a maximalizmus pozitív tulajdonság.

_____________________________

Az ezzel a sémával élő felnőttek azonban nagy árat fizetnek örökös hajszoltságukért. Normálisnak tekin­tik a szélsőségesen magas terhelést, alapnak a százhúsz százalékot, mini­mumnak a maximumot, ráadásul az a fajta jóleső elégedettség vagy öröm is gyakran elmarad, amit egy kitűzött cél elérése vagy egy nehéz feladat vég­rehajtása után érezhetnének. Számukra ez az alap, nem olyasmi, amiért büsz­kének vagy boldognak kellene lenniük.

De mi történik akkor, ha nem a karrierünk építésébe vagy egy világcsúcs felállításába tesszük minden energiánkat, hanem a családunk ápolásába? Kívülről úgy tűnhet, mintha szerető szülők lennénk, lelkiismeretesek, tu­datosak. Könnyen kiderülhet azonban: a perfekcionizmusban szülőként is ki lehet égni.

Anyaság könyörtelen mércékkel

Tíz éve vagyok anya. Tíz éve bújom rendületlenül a gyereknevelési szak­irodalmat, bővítem az eszköztáram. Az úton mintegy mellékesen belevágtam egy szülőket segítő civil szervezet ala­pításába, megtanultam egy olyan po­zitív gyereknevelési módszert, mely az érzelmek működésén alapul (a kapcso­lódó nevelést), majd annak trénerévé képeztem magam. Évi több száz szü­lőt segítek gyakorlatias eszközökkel és a mély, odaadó, feloldozó meghallga­tás képességével. Nap mint nap tapasz­talom, hogy a gyerekeim szomjazzák az odafigyelést, hogy a velük való ös­szehangolt kapcsolódás gyógyítja őket. Nap mint nap mélyítem a családunk érzelmi tartályát, amelyben meg tudok tartani minden könnyet, dühöt, szót, kétségbeesést vagy féktelen örömöt. Ez mind elfér a szívemben.

Üres kútból nem lehet inni adni – tudom én jól, ezt tanítom én is nap­ról napra a hozzám forduló szülőknek.

Mégis megtörtént: szépen, lassan, végletesen elfogytam.

Hiába tudtam, hogy kell a támoga­tás. Hiába tudtam, hogy nincs tökéle­tes családi élet, hogy a káosz és a kiabá­lás is része a képnek. Mégis, az a belső hajtóerő, amely eszeveszetten űzött az általam elképzelt család és az általam megálmodott tudatos, odafigyelő, ér­zelmeket megengedő kapcsolódások felé, felőrölt.

Az elég jó szülő

Pedig elviekben pontosan tudtam, hogy elég elég jó szülőnek lenni.

Tudtam, tanultam, hogy Donald W. Winnicott az ötvenes években alkotta meg az „elég jó anya” fogalmát, amely­re alapozva később Bruno Bettelheim megírta világhírű könyvét, Az elég jó szülőt.

_____________________________

Bettelheim már a nyolcvanas években hangsúlyozza: a tökéletesség­re törekvés sokszor épp az ellenkezőjé­re fordul, így érdemes meglátni, hogy a magunk tökéletlenségével vagyunk mind éppen jók, ahogy vagyunk. Hangsúlyozza emellett annak fontossá­gát is, hogy a gyerekeinkben őket ma­gukat lássuk, az ő saját személyiségük kibontakozásában nyújtsunk támoga­tást, ahelyett, hogy a tökéletességről alkotott elképzeléseinket hajszolnánk.

_____________________________

„Nekem sosem volt lehetőségem ta­nulni, te viszont könnyedén egyetemre mehetsz.” „Belőlem végül nem lehetett balett-táncos, neked itt a lehetőség.” Sok szülőt a puszta jó szándék vezérli, amikor a gyerekei számára minden le­hetőséget meg akar teremteni – külö­nösen olyasmit, ami neki annak idején nem adatott meg. A törekvés gyakran fullad csalódásba és elmérgesedő csalá­di kapcsolatokba, hiszen ilyen esetben a szülő-gyerek kapcsolatot át- meg át­szövik az elvárások, a szülő saját meg nem élt álmai.

Ez persze sem a gyerek boldogulá­sának nem használ, személyisége ki­bontakozását nem segíti, sem kette­jük kapcsolatát nem szolgálja. Valódi kapcsolódás csak ott jöhet létre, ahol képesek vagyunk látni és hallani egy­mást. Ehhez a szülő részéről arra van szükség, hogy elvárásainkat félretéve, nyitott szemmel és füllel legyünk je­len gyermekünk számára, valamint le­gyünk képesek feldolgozni, elengedni, elgyászolni a saját életünk történéseit.

Ne felejtsd a kókuszolajat

Mindezt tudtam rég, és naivan hittem, hogy megértettem a leckét az elég jó szülőségről. Élni és élni hagyni. Nem akarni mindent kontrollálni. Soha nem gondoltam, hogy a jó szülőség fokmé­rője lenne a gyerekeim sikere, tudo­mányos pályafutása, jó munkája vagy sportteljesítménye. Amit azonban nem vettem észre: az érzelmi-mentális egész­séget űzni, foggal-körömmel harcolni a gyerekeim kiegyensúlyozott lelkivi­lágáért, a megfelelő táplálásért ugyan­az a fajta perfekcionizmus, pepitában.

Ez persze nem egyedi jelenség. A tu­datos, a „felébredt”, az öko-bio szülőség, a testi-lelki-mentális egészség fontossá­ga beúszott közénk, és az „elég jó szü­lőség” mintha megint vesztésre állna.

Bunmi Laditan, Az őszinte totyogó és más gyereknevelési könyvek szerzője így fogalmazta meg a jelenséget a kö­zösségi médiában:

_____________________________

Hogyan legyél anya (2017-ben):

Gondoskodj róla, hogy a gyerekeid tu­dományos, érzelmi, pszichológiai, men­tális, spirituális, fizikai, tápanyagbeli és szociális igényei ki legyenek elégítve, köz­ben figyelve arra, nehogy túlstimuláld, alulstimuláld, túlgyógyszerezd őket, helikopterkedj, vagy elhanyagold őket a képernyőmentes, feldolgozottélelmiszer-mentes, GMO-mentes, negatívener­gia-mentes, műanyagmentes, testpozitív, szociálisan tudatos, egyenlőségre törek­vő, de egyben tekintélyelvű, odaadó, de az önállóságot bátorító, gyengéd, de nem túl engedékeny, növényvédőszer-mentes, kétszintes, többnyelvű otthonodban, le­hetőleg kerttel, egy zsákutcában, másfél kistestvérrel legalább két év különbséggel a megfelelő fejlődés érdekében. És ne fe­lejtsd a kókuszolajat.

Hogyan legyél anya (az összes, mién­ket megelőző generáció esetében):

Néha adj nekik enni.

_____________________________

Pár leckével előttük

Habár újságcikkek és könyvek ezrei szólnak arról, hogyan is kellene „jól” nevelnünk a gyerekeinket, a szülő­ség emberpróbáló feladatát jelentős részben valójában öntudatlan műkö­désünk által végezzük. Néha ez a faj­ta tökéletességre törekvés is csak mély önmagunkba tekintéssel vehető észre.

Érdemes tehát feltennünk magunk­nak a kérdést: honnan is származik szülői maximalizmusunk? Miből táp­lálkozik? Az örökös teljesítménykény­szert és hajszoltságot sokan egész kicsi korunktól sajátítjuk el, mintakövetés­sel. Nemcsak az számít, képesek vol­tak-e a szüleink „elég jó szülőként” teret adni nekünk a magunk kibonta­kozásához, hanem az is: milyen példát állítottak fel a teljesítményhez való vi­szonyukkal.

Szülői perfekcionizmusunk nagy paradoxona épp ez: minél kitartób­ban hajszoljuk a felhőtlen gyerekkort megteremtő szuperszülőséget, annál erőteljesebben modelláljuk gyerekeink felé az örökké maximalista hozzáállást.

Sokszor gondolok rá, milyen lesz a gyerekeim számára felnőttnek len­niük.

Érzem, az egyik leghasznosabb re­cept, amellyel segítek nekik a kiegyen­súlyozott, örömteli élet előkészítésé­ben, ha már most modellálni tudom nekik, milyen is az. De olyan vagyok kicsit, mint az az oroszból átképzett an­goltanár, aki csak néhány leckével jár a gyerekek előtt.

Ha szeretném, hogy tudjanak majd a saját szükségleteikre odafigyelve, önmagukat testi-lelki szinten táplál­va élni – nekem is ezt kell tennem. Ha szeretném, hogy betegség idején képe­sek legyenek gondoskodni magukról és pihenni – nekem is ezt kell tennem. Ha azt szeretném, hogy megszülessen bennük a lelassulás képessége, ha nem kívánom, hogy űzött vadként fussanak a teendők után, és önmagukat kizsi­gerelve akarjanak majd karriert vagy tökéletes családi életet építeni – nos, nincs más út, meg kell tanulnom ne­kem is ugyanezt.

Fotók: Unsplash, iStock


Megosztás