„Nem a megoldás adja a biztonságot, hanem az együttlétben való haladás”

Nagy Bálint SJ nemzetközi tapasztalatokról és hivatásgondozásról

Három hetet töltött május során Loyolában Nagy Bálint SJ, a jezsuita rend 71. prokurátori, azaz küldöttgyűlésén. A Társaságot érintő nemzetközi tapasztalatai mellett hivatásgondozóként elért eredményeiről és arról is kérdeztük, írja-e már következő sikerkönyvét.

– Hogyan zajlik egy prokurátori gyű­lés? Heteken át kőkeményen dolgoz­tok, egész nap meetingeken vesztek részt, vagy volt időtök feltöltődésre, imádkozni egyedül Ignác egykori be­tegszobájában és a köré épült pompás bazilikában?

– 1565 óta majdnem minden hat évben tartunk ilyen nemzetközi talál­kozót, de most első alkalommal kez­dődött közös nyolcnapos lelkigyakor­lattal, amin a rendtartományokból érkező mind a hatvannégy küldött, a szerzetesi közösségünk vezetése, meghívott vendégek, valamint csak­nem tizenöt segítő is részt vett. Volt időnk imádkozni, csöndben lenni, ünnepi szentmisével kezdtük és zár­tuk a bazilikában, naponta miséztünk Ignác szobájában, és a plenáris ülések idején is volt minden délután terünk egyéni időre. Az eddigi hetven alka­lom közül egyébként többet is tartottak már Loyolában, de ezúttal azért esett rá a választás, mert minél közelebbről akartunk kapcsolódni Ignác megtéré­séhez. Eredetileg tavaly, a 2021–22-es Szent Ignác-évhez kapcsolódva tar­tottuk volna ez a gyűlést, hiszen a fő témánk rendi közösségünk megtéré­se volt. Minden bizonnyal a július 31- ére, Szent Ignác napjára elkészülő De Statu, a Jézus Társaságának állapotáról szóló záródokumentum is tanúságot tesz majd arról, milyen lépések előtt áll rendünk, hogy hitelesebben tudjuk követni a szegény és alázatos Jézust. Hol máshol tudtunk volna erről job­ban töprengeni és imádkozni, mint ott, ahol Ignác elsőként kezdte megkülön­böztetni benső megmozdulásait, nyi­tottan figyelve, melyek érkeznek a Jóis­ten felől, és melyek máshonnét.

„Hol máshol tudtunk volna erről job­ban töprengeni és imádkozni, mint ott, ahol Ignác elsőként kezdte megkülön­böztetni benső megmozdulásait, nyi­tottan figyelve, melyek érkeznek a Jóis­ten felől, és melyek máshonnét.” (fotó: ecojesuit.com)

– Hogyan élted meg ennyire kö­zelről, belülről a Társaság nemzet­köziségét, sokszínűségét? Mennyi­re látszik a globális Dél előretörése a renden belül?

– A gyűlés alapvetően három nyel­ven zajlott, angol, spanyol és francia tolmácsolással, és a szekcióülések so­rán alakult még egy olasz nyelvű cso­port is. Mivel a rendtársak több mint kétharmada folyékonyan beszél an­golul, alapvetően ezen a nyelven be­szélgettünk egymással. Több külföldi jezsuitával tartom rendszeresen a kap­csolatot, mégis új élmény volt, hogy rendi szinten mennyire lecsökkent az európai és észak-amerikai provinciák súlya azáltal, hogy az elmúlt években egyesültek a dél-európai, frankofón, közép-európai és az észak-amerikai rendtartományok – miközben Indiá­ban van húsz különálló provinciánk. Szép volt megtapasztalni, hogy ennyire különböző emberek ennyire egységben képesek gondolkodni. A generális atya által összeállított De Statu dokumen­tummal nyolc napon keresztül csönd­ben imádkoztunk, majd tizenhárom csoportban beszéltük át fejezetről fe­jezetre, arra figyelve, hogy az egyes té­mákhoz kapcsolódóan mi ébreszt ben­nünk vigaszt, azaz hol érzékeljük Isten jelenlétének közelségét és meghívását, mi okoz bennünk ellenállást, félelmet, és mi okoz vigasztalanságot, azaz mi ránt bennünket önmagunk felé, zár el bennünket Isten hívásától, a szabad­ságtól, a nagyobb szeretettől. Megdöb­bentő volt azt tapasztalni, hogy a cso­portok közül legalább tizenegy mindig ugyanarra a megtapasztalásra jutott a nap végén.

– Anélkül, hogy elmondanád, mi áll majd a hivatalos záródokumen­tumban: mi volt a legégetőbb kihívás, amit azonosítottatok?

– Korszakhatárt, pontosabban új korszak érkezését érzékeli a rend. En­nek az új korszaknak az elemeit pró­báltuk együtt megérteni és az iden­titásunkat együtt kifejezésre juttatni. Persze nem kell újra kitalálnunk, hogy mit jelent kereszténynek, jezsuitának, papnak lenni, ezeket mély gyökere­inkből ismerjük – a kérdés inkább az, mit jelent ma, ebben az új korszakban élő kereszténynek, jezsuitának, papnak lenni. Az egyik közös alaptapasztala­tunk a túlterheltség. És ezt nemcsak mi mondjuk, hanem úgy tűnik, minden ember megéli. Állandóan megterheltek és elfoglaltak vagyunk. Miért? Az egyik ok mintha az lenne, hogy két világban, két kultúrában élünk ugyanabban az időben, és ez belső feszültséget okoz. Jelen vagyunk egyrészt a saját fizikai valóságunkban, lokális kapcsolataink­ban, helyi kultúránkban. Másrészt jelen vagyunk egy globális virtuális kultúrá­ban, ami Amerikától Japánig hasonló képekkel és tendenciákkal hat az em­beriségre. Úgy tűnik, hogy a legtöbb helyi kultúra és a virtuális kultúra kö­zött feszültség van, és e két helyen való jelenlét gyakran elveszettséget, fáradt­ságot és bizonytalanságot okoz.

„Szép volt megtapasztalni, hogy ennyire különböző emberek ennyire egységben képesek gondolkodni.” (fotó: Vivian Richard / Jesuit Media)

– Az lenne a megoldás, hogy min­denki döntsön: offline lokális vagy online globális életet és munkát vá­laszt?

– Ez lenne a zsigeri reakciója minden „normális” embernek, de mi arra jutot­tunk, hogy jezsuita lelkiségünkből nem ez az irány fakad. A mi küldetésünk a kezdetektől fogva, hogy a látszólagos ellentétek összhangját keressük. Nem szükségszerű szétválasztanunk a sze­mélyes kísérést (cura personalis) és az intézmények vezetését (cura apostoli­ca), nem szükségszerű kizárólagossá­got választanunk az imádság és a cse­lekvés között, és így tovább. A gitárhúr képét idéztük fel, amely ha a két vég­pont között jól van kifeszítve, akkor gyönyörű dallamot lehet rajta játsza­ni, ám ha feloldjuk ezt a feszültséget, akkor ez nem sikerül. Jezsuita eljárás­módunk lényege, hogy szándékosan nem oldjuk föl egyik irányba az ellen­tétek által okozott feszültséget, mert azt gondoljuk, hogy Isten ezekben te­vékeny, és ha engedjük, hogy Istennel együtt legyünk benne ezekben a hely­zetekben, akkor valami új mutatja meg önmagát. És épp itt tapasztaltam meg, éltem át egyfajta megtérést én magam is. Korábban mindig világos válaszokat vártam, szerettem a feketét és a fehéret elválasztani, kimondani és nevén ne­vezni a problémákat, és így tenni a ki­tűzött cél irányába egy további lépést – épp csak az Istenre nem figyeltem, és a folyamatban inkább magammal szemben voltam együttérző, mások benső folyamatával szemben pedig in­kább érzéketlen.

_____________________________

Nagyon mélyen meg­érintett az, amit Ferenc pápa tanított nekünk budapesti találkozónk során Isten stílusáról, ami nem más, mint a közelség, együttérzés, gyöngédség. Vágytam rá, és olyan sokat jelentett számomra, amikor valaki így tekintett rám, miközben én magam meg sokszor keménységgel és nem ezzel az isteni te­kintettel néztem sem magamra, sem másokra.

_____________________________

Azóta kérem Istentől ezt az ajándékot, hogy adja meg nekem, hogy láthassak és tehessek úgy, ahogyan ő. Igyekszem tanulni Isten stílusát, hogy ne keménységgel forduljak a hibák, el­maradások, gyöngeségek felé, hanemaz ő tekintetével láthassak, az ő stílu­sával élhessek. Amikor ezt megélem, valami nagy szabadságot, irgalmat és nagylelkűséget élek át – mindnyájan úton vagyunk. A célt nem adom fel, de tapasztalattá válik az a szeretet, ami ebből a megélt közelségből és találko­zásból megszületik. Mélyebb változás­nak vagyok most a tanúja és részese. Ez történt bennem a prokurátori gyű­lés ideje alatt: együtt haladunk jezsuita rendtársaimmal egy úton, ahol nincs még minden kész, még nincs minden rendben. És bennem is ez zajlik leg­belül: még nincs minden kész, még nincs minden rendben. De Isten meg­élt közelségében mély belső szabadság és nagylelkűség, egyben odaadottság szabadul fel bennünk, és el tud kezde­ni működni bennünk a szeretet. Azt hiszem, a szinodalitás lényege ez: az odaforduló, irgalmas figyelem kö­zéppontjában álló személy gyógyul­ni kezd, mert immár nem a cél eléré­se, nem a kész válasz, nem a megoldás adja a biztonságot, hanem az együttlét­ben való haladás.

– Egyetlen témacsoportot emel­jünk csak ki, a hivatásgondozást, amit most kilencedik éve irányítasz a magyar rendtartományban. Mit él­tél meg, merre haladunk, hogy állunk rendi összehasonlításban?

– Azt szoktuk mondani, akkor van­nak hivatások, ha egy közösség élő, azaz tapintható az életünk és munkánk nyomán, hogy az Úr velünk működik, vagy mi vele működünk. Szolgálati te­rületeink megnevezhetők, legyen szó a fiatalok kíséréséről, lelkigyakorlatos munkáinkról, a társadalomból kire­kesztettek szolgálatáról vagy a terem­tett világ megóvásáról, de önmagában nem ezek a területek vonzzák a fiata­lokat, hanem az Istennel együtt élt, hi­teles jezsuita élet, amikor vele együtt megyünk ezekre a területekre. Az élő Jézus társának lenni nagyon vonzó. És most az a helyzet, hogy az elmúlt évek­ben a magyar jezsuita közösség Euró­pában ilyen szempontból hivatkozási pont lett, hozzánk jönnek tapaszta­latokat gyűjteni, konzultálni, és a be­szélgetések, tervezések során ránk hi­vatkoznak Csehországtól Portugáliáig. Számunkra már nem az az elsődleges kérdés, hogy vajon lesznek-e új jezsu­iták vagy nem, hanem hogy a fiatalok Istennel együtt tudnak-e dönteni, vele együtt élik-e az életüket. Minden hi­vatás az Úr ajándéka, nem a mi erőfe­szítésünk eredménye. Isten a legtöbb embert az egyházban nem a papságra vagy a jezsuita életre hívja meg, hanem családos életformára. Viszont minden évben tapasztaljuk, hogy van öt–tizen­öt fiatalember, akit kifejezetten meg­érint Jézus meghívása az apostoli élet­re, s akik közül többen Jézus társai is lesznek. Ez hihetetlen nagy öröm. De legalább akkora öröm, ha valaki meg­találja családos hivatását Istennel, és szabadon lép élete teljessége felé. Min­den keresztény embernek van helye és hivatása az egyházban, és az igazi hi­vatásgondozás számunkra arról szól, hogy megtalálja ezt az utat minden fia­tal és idős. Arról, hogy rátaláljunk Isten jelenlétére, hogy Isten közelében sza­baddá tudjunk válni, Istennel egység­ben otthon lenni a bőrünkben és éle­tünkkel másokat szolgálni.

„Számunkra már nem az az elsődleges kérdés, hogy vajon lesznek-e új jezsu­iták vagy nem, hanem hogy a fiatalok Istennel együtt tudnak-e dönteni, vele együtt élik-e az életüket.” (fotó: Vivian Richard / Jesuit Media)

– A szűkebben értett jezsuita hi­vatásgondozás területén látsz-e ten­denciát, mozgást, hogy mennyire al­kalmasak a jelentkezők, hogy hány érdeklődőből hány jelölt, novícius, szerzetes lesz? Rájuk is vonatkozik, hogy kevésbé vagy szigorú velük?

– Évente nagyjából nyolcvan hiva­tását kereső fiatallal vagyok rendsze­res kapcsolatban. Az elmúlt nyolc év alatt hivatásgondozóként megtanul­tam, hogy óriási segítség az érdeklő­dő fiatalok számára, ha meg lehet fo­galmazni az alapfeltételeket, ha valaki keresztény hivatáson gondolkodik, le­gyen az családos, papi vagy Istennel megélt bármilyen hivatás. Először az alapoknak kell stabilnak lenniük, ame­lyekre aztán rá tud épülni egy jó szer­zetesi, papi vagy családos élet. Aki pél­dául még nem gyakorló keresztény, aki katolikusként még nem bérmálkozott, akinek nehézségei vannak a tanulmá­nyaival, vagy aki nem tartozik közös­séghez, és nem szolgált még másokat, akiknél komolyabb pszichés vagy fi­zikai nehézségek adódnak, azoknak ezeknél az emberi és keresztény ala­poknál kell dolgozniuk, mielőtt meg­felelő választ találhatnának a hivatás kérdéseire.

_____________________________

Érdemes mindnyájunknak jó alapra építenünk az életünk házát. Úgy látom, ha vannak szerető csalá­dok, imádkozó templomi közösségek, jó iskoláink, élő kisközösségeink, ak­kor lesznek fiatalok, akiknél ezek az alapfeltételek teljesülnek.

_____________________________

Sokan van­nak ilyen fiatalok? Mindig vannak, de egyre több olyan érdeklődővel találko­zom, akinek szüksége van az alapok ki­alakítására. Jezsuita közösségünk ezért tűzi zászlajára a hivatásbarát kultúra megteremtését, hogy rendházaink, templomaink, iskoláink, egyetemi lel­készségeink, kollégiumaink, cserkész­csapataink, regnumi közösségeink és a többi közösségünk segítsen a jó ala­pok megteremtésében. Mert a cél nem más, mint hogy egészséges emberi kap­csolatokra, egyenességre, hűségre, ki­tartásra, önzetlen szolgálatra, reflexió­ra, határaink ismeretére és tiszteletben tartására, igazi benső szabadságra ké­szítsük fel a fiatalokat, hogy így képe­sek legyenek a hivatásukat felismer­ni, és Istennel együtt meghozni életük nagy döntéseit. Ez az igazi nagy fela­datunk ebben az új, egyelőre zűrzava­ros korszakban Európa- és világszerte.

– Ennek a tágabban értelmezett hi­vatásgondozásnak az egyik látványos gyümölcse volt tavaly a kiadónk gon­dozásában megjelent, egy év leforgá­sa alatt több ezer példányban elkelt Dönts együtt Istennel! című könyved. Írod már a következőt?

– Több olyan téma foglalkoztat, ame­lyekkel kapcsolatosan szívesen össze­gezném írásban a tapasztalataimat, amint azt a Döntés-könyvben is tet­tem. Az egyik ilyen épp a hivatásba­rát közösség kérdése, azaz a döntéseink közösségi dimenziója: hogyan válhat hivatásbaráttá egy család, egy egyház­község, egy rend, egy plébánia, egy is­kola; hogyan tudják segíteni az embe­reket, hogy Istennel együtt megtalálják a hivatásukat? Egyfajta kézikönyv len­ne (leendő) hivatásgondozóknak, is­kolalelkészeknek, közösségépítőknek. Persze ahogy nemigen lehet könyvből megtanulni úszni vagy festeni, úgy a közösségek vezetésének művészetét is nehéz könyvben összefoglalni, de impulzusokat talán sikerül majd átad­ni. A másik téma a szabadság. Mi se­gít megteremteni azt a teret, ahol nem vagyunk fáradtak, nem nyomaszt a túl sok elvárás, nem kell megfelelnünk, ahol van lehetőségünk szabadon dön­teni, és nem vagyunk kiszolgáltatva in­gereknek, amelyekre azonnal reagálni kell? A kis megállások, kis szünetek, a történésektől való mini távolságvé­tel gyakorlatai lennének ezek, hogy tudjunk értelmezni, reflektálni és ez­által szabadabbá válni. És persze szív­ügyem a lelkivezetés, szívesen írnék azoknak, akik arra lesznek figyelme­sek, hogy mások elkezdenek velük be­szélgetni a lelki életükről, önmaguk­ról és az Istennel való kapcsolatukról. Több olyan embert ismerek, aki meghí­vást kapott mások kísérésére. Nem ön­jelölt lelkivezetőkre gondolok, hanem olyanokra, akik Istentől kaptak meg­hívást erre a szolgálatra. Abban segí­teném őket, hogyan tudnak növekedni a szemlélődő jelenlétben és mások kí­sérésében. Meglátjuk, mikor és mennyi időm lesz arra, hogy elvonuljak, ös­szeszedjem és leírjam a gondolataimat.

– Maradva a könyveknél, egyúttal visszatérve Loyolába: úgy hallottam, mindig szoktál könyvet vinni magad­dal az ilyen elvonulásokra. Most is volt nálad?

– Igen, kettő is, de sajnos nem si­került kézbe vennem őket. Valljuk be őszintén, nem könnyű manapság könyvet olvasni – úgy értem, elmélyül­ten, időt rászánva. Rendtársaimmal azt vettük észre, hogy elkezdünk olvasni különböző könyveket, de sokat nem olvasunk végig. És ugyanígy: rengeteg emberrel találkozunk, de keveset enge­dünk közel magunkhoz. Ehhez nagyon hasonló módon újra és újra elkezdünk ugyan elcsendesedni és kapcsolódni magunkhoz meg Istenhez, de nem tu­dunk ott maradni sokáig, csak pár per­cig. Az elmélyült és értő olvasásra való képtelenségünk egy benső vibráló álla­potnak az egyik legerősebb szimbólu­ma. S mit csinál Szent Ignác, amikor ott fekszik Loyolában a betegágyán, és olvasni kezd? Elidőzik. Őszinte marad. Nem adja fel. Egy sebesülés és veszte­ség kudarcának tapasztalatával fekszik loyolai betegágyán, szorong, mert per­fekcionista, tehetetlen, és nem az tör­ténik, amit szeretett volna. Olyan em­beri, olyan ismerős! De Ignác nem adja fel, hanem harcol, és beleáll a valósá­gából fakadó hivatásának keresésébe. Ebből az őszinte elidőzésből születik a megtérése, és végül ebből bontakozik ki egy páratlan sikertörténet – immár egy egészen más dimenzióban. Meg­próbálhatjuk ugyanezt mi is kicsiben, ha az olvasásra úgy tekintünk, mint egy konkrét lelkigyakorlatos formára. Ne adjuk fel az adott könyvünket az első unalmasabb résznél, hanem ma­radjunk benne a folyamatban, s enged­jük, hogy hasson ránk a történet, amit olvasunk. Rezonáljunk belül, találkoz­zunk a másikkal, tanuljunk tőle, s köz­ben kapcsolódjunk a saját történetünk egyedi és különleges útjához.

Megosztás