Por és hamu

Hogyan függ össze alázat és őszinteség? Miért kell alázat ahhoz, hogy hálásak tudjunk lenni?

Sokat gondolkodtam azon, mennyire jellemző, hogy valaki vallási kontextus nélkül, a templomok falain kívül az alázatról beszéljen. Milyen gyakran fordul elő, hogy valakinél mondjuk hiányolják, tehát számonkérik rajta az alázatot, vagy esetleg azt mondják róla, hogy túltolja? Pedig a mindennapi élet bőven hoz olyan helyzeteket, amikor jó lenne alázatosnak lenni.

Talán túlzás azt állítani, hogy az alá­zat tabu a mai ember számára, de va­lamiért mégsem része a mindennapi beszédünknek, sem személyes, sem közéleti szinten. Mintha kerülnénk ezt a témát. Már rákérdezni sem egy­szerű. Tettem néhány próbát, és külön ügyeltem arra, hogy az alázatról szóló kérdésemmel ne törjem meg a beszél­getésünk ívét, ezért csak akkor jöttem elő vele, amikor már éreztem, hogy lehet témát váltani. De minden eset­ben eléggé nagy meglepetést okozott az érdeklődésem. Néhányszor le is blokkolt közöttünk a kommunikáció. Olyan helyzet állt elő, mint amikor vezetés közben hirtelen beletaposunk a fékbe. Egyik pillanatról a másikra nemcsak megállt a beszélgetés, ha­nem szinte láttam a velem szemben ülő tekintetén a fejében pörgő kérdé­seket: „Ez most valami vicc? Hogy jön ide ez a kérdés? Így akar kibillente­ni az egyensúlyomból ez a jezsuita?”

Mauro Piacenza bíboros, főpenitenciárius meghamvazza Ferenc pápát a római Szent Szabina-bazilikában tartott ünnepi szentmise keretében 2024. február 14-én (fotó: VATICAN MEDIA / AFP / Simone Risolut)

Taposófékes leblokkolásaink álta­lában eléggé megbízható jelei annak, amiről elsőre talán tagadnánk is, hogy közünk lenne hozzá. Lehet, hogy va­lahol mélyen mindenkiben megbújik a mindent átjáró rejtett elvárás, hogy alázatosak legyünk? De milyen em­ber az, aki alázatos? Mi ugrik be szá­munkra elsőként? Tartok tőle, hogy nem feltétlenül valami pozitív kép. Én mindenesetre első megközelítés­ben egyféle magatartásra gondolok az alázattal kapcsolatban, aminek háttere az a bátor belátás, hogy ráné­zek a helyzetemre úgy, ahogy az van. Megvizsgálom a viszonyulásaimat, motivációimat, hogy hogyan állok a kapcsolataimmal, és nem szépítek. Azt is érzem, hogy ilyenkor tulajdon­képpen őszinte vagyok, és hogy

alázat és őszinteség bizonyos esetekben akár ugyanazt is jelenthetik. Mert mind a kettő kell, hogy belássam, ki is vagyok én valójában, honnan jövök, és hová szeretnék tartani.

Amikor azonban már a vágyaink szárnyalásáról van szó, számom­ra máris előtérbe kerül az alázat egy másik ikerszava: a szerénység. Ha ne­talán túlzottan előrefutottunk volna bizonyos személyes vagy szakmabe­li ambícióink szempontjából, mindig jól jön a képesség, hogy elvárásaink és döntéseink tekintetében merjünk néha visszalépni, a kevesebbet válasz­tani, azaz szerényebbnek lenni. Ha ez nincs meg, könnyen megjelenhet az életünkben a restelkedés, ami azért jó, mert így könnyebben helyre tehetjük magunkban azokat a belső törekvése­inket, amelyek a lehetőségeink olyan területére vezényelnének bennünket, ahol már túl messze kerülnénk éle­tünk még megtartónak mondható koordinátáitól.

A kínos rákérdezéseim helyzetéhez az alázattal kapcsolatban valószínű­leg az is hozzátartozik, hogy szinte mindenki, akit ismerek, tudja rólam, hogy pap vagyok. Ismét szembesül­tem vele, hogy nem bújhatok ki a hi­vatásommal járó szerepemből. A leg­többen igazából azért jönnek hozzám és akarnak beszélni velem, mert is­mernek a templomból. Már máskor is jártam így. Bármennyire igyekez­tem vallásmentes kontextusban fel­tenni egy kérdést, a válasz valójában nem nekem szólt személy szerint, ha­nem a papnak, illetve a jezsuita szer­zetesnek. Néha előfordul, hogy direkt nem szeretném feltárni, hogy pap va­gyok, hogy egy rendházban élek, te­hát hogy ki is vagyok valójában, de előbb-utóbb mindig lebukom. Az alá­zathoz, azt hiszem, egyféle bátorság is hozzátartozik, hogy ne játszmázzunk, hanem következetesen vállaljuk azt, akik legmélyebb álmaink szerint va­lóban vagyunk.

Nemrég beültem egy fodrászüzlet­be a Nagykörúton. Már régóta ter­veztem, hogy kipróbálom, milyen az, amikor nemcsak megnyesik a haja­mat valami berregővel, hanem sza­bályosan megnyírnak, és ha kérem, még a szakállamat is. Olasz filmek­ben láttam ilyet, hogy forró kendő az arcra, pamacsolás, és ollóval meg éles pengével nyírnak, borotválnak, aztán jön az illatos arcszesz, amilyet csak az igazi borbélyok alkalmaznak.

Én egy fiatal arab borbély kezei közé kerültem, aki még magyarul sem tu­dott nagyon, talán ha húsz-harminc szót, azokat is ragozatlanul. Úgy­hogy csakhamar átváltottunk angol­ra. Csattogott az olló a fejem körül, amikor a hajamat nyíró srác feltette a kérdést: What do you do? Először arra gondoltam, talán rizsázhatnék valamit, mondjuk hogy újságíró va­gyok, és ezzel még tulajdonképpen igazat is mondtam volna. De ha alá­zat, akkor kerüljük a féligazságo­kat! Úgyhogy bátran rávágtam: I’m a priest. Kicsit megakadt a hajnyiszá­lás még a mellettünk ülő kliens feje körül is, de aztán csakhamar vissz­azökkent minden a normál kerék­vágásba. Én amúgy ilyenkor szívesen meglennék csendben is, tényleg nem a szívem vágya minden hajnyíráskor tanúságot tenni a papi hivatásomról. De az arab fickót érdekelni kezdte a dolog, nem kizárt, hogy én voltam az első ilyen ügyfele, szinte egy trófea számára. És hát ahogy az lenni szo­kott, mindjárt bele is vágtunk a kö­zepébe: a cölibátus. Hogy én tényleg nő nélkül élek?!

Amikor túlestünk az első nagy té­mán a hivatásommal kapcsolatban, gondoltam, én is kérdezek valamit a nagykörúti arab fodrásztól: tud­ja-e, mit jelent az alázat? Nem ér­tette, pedig angolul tettem fel a kér­dést. A hajnyiszálás mindenesetre leállt egy időre, és előkapta az okos­telefonját, én meg betűzgetve segítet­tem neki bepötyögni angolul, hogy humility. Feltűnően sokáig nézett maga elé a telefonja kijelzőjére. Az­tán azt mondta, hogy amit kérdezek, az a földdel kapcsolatos. Elsőre azt gondoltam, biztosan elírta a szót, de amikor megmutatta a fordítás ered­ményét, tényleg az állt ott, hogy az alázat angol megfelelője a latin hu­mus szóból ered. Az pedig az ókori rómaiak nyelvén termőtalajt jelen­tett. Mondtam a fickónak, hogy mi, magyarok is használjuk a humuszt, amikor például virágot vagy zöld­ségeket ültetünk cserépbe. Lehet is venni ilyen speciális virágföldet a na­gyobb bevásárlóközpontokban.

Fotó: Dreamstime

És végre folytatódott a hajnyírás, de ahogy az már lenni szokott ilyen­kor, amikor előkerül az alázat témá­ja, az arab borbélyüzletben is külön­leges csend állt be. És ezt a csendet még az sem zavarta, hogy a háttérben a hangszórókból valami keleties dal­lam szűrődött felénk, amit korábban észre sem vettem. Talán egy imám gajdolt valami imát az internetről, és a borbélyok is arabul kezdtek beszél­ni egymás között. Lehet, hogy rólam beszéltek? Hogy pap vagyok? Vagy az alázatról, hogy hallottak egy újabb fura szót, ami náluk talán nincs is, a nyugatiaknál pedig egy magatar­tást jelöl, ami a földdel kapcsolatos? A varázsszó mindenesetre most is működött. Az alázat csendet terem­tett, békén hagytak, aminek örültem, mert tovább forgathattam magam­ban az alázattal kapcsolatos kérdé­seket és érzéseket.

Az alázat aurájában megjelenő kérdéseinknek tényleg van valami földszerű tulajdonságuk. Nagyon alapvetőek, minden további kérdés rájuk épül. Például hogy ki vagyok én, honnan jövök, és hogyan kerül­tem ide? Hová tartok, és valójában mit is szeretnék elérni az életben? Senki sem válaszolhatja meg eze­ket a kérdéseket rajtam kívül. Illetve igen, de akkor az már nem az alázat­ról szól. Akkor még éretlen vagyok az alázatra. Az alázatosak csendjé­ben, azt hiszem, csakugyan virágok nőnek, esetleg zöldségek, szépség és mindennapi táplálék jó sok vitamin­nal az élethez, hogy tovább tudjunk menni, és azzá váljunk, amivé len­ni tudunk, akivé válnunk kell. Azt hiszem, csak az alázatosak tudják megélni a teljességet. Szükségünk van tehát erre a varázsszóra, hogy időnként legalább néhány pillanat­ra megszűnjék a sok zakatolás az életünkben. Ha megengedjük a sor­sunkban ezt a különös belső csendet, akkor valamivel máris közelebb ke­rülünk a földhöz. Talán földszagú­ak is leszünk valamennyire. Lando­lásunk után azonban a valóság újra tágulni kezd körülöttünk, új terek, új távlatok nyílhatnak. Ilyen kilé­pést a mindennapi élet zakatolásá­nak mókuskerekéből én még akkor szoktam megélni, amikor belépek egy régi és tágas templomba. A gó­tikus és román stílusú templomok a kedvenceim, mert ott rendszerint csupaszak a falak, csak a kő van vagy a tégla, amelyek valahogy felfelé íve­lik a tekintetet. A templomaink több­nyire szokatlanul tágas terei alázatra segíthetnek bennünket olyan szem­pontból is, hogy ezekben a szakrá­lis építményekben hirtelen nagyon picinek érezhetjük magunkat, talán jelentéktelennek is. És ezek az Isten­nek szentelt hatalmas házak itt állnak a városainkban, ki tudja, mióta, és valószínűleg itt lesznek még akkor is, amikor mi már rég nem leszünk, hogy a saját belső tereinkre is ráte­kintsünk bennük.

Ahogy a hatalmas templomoknál, azt hiszem, az alázat esetében is szá­molhatunk egyféle széleskörűen fel­tételezett és megélhető szakrális tér­rel, ahová mindig beléphetünk, ha komolyan vesszük a kérdést, hogy van-e bennünk alázat. Fogékonysá­gunk a szakralitásnak ezekre a belső tereire talán abból ered, amit a bib­likus antropológia az ember terem­tettségének nevez. Porból lettünk, valójában humusz vagyunk, és tud­juk, hogy visszatérünk a porba. Me­mento mori! A hétköznapi élet nyel­vén ez azt jelenti, hogy egyszerűen emberek vagyunk: végesek, töré­keny és mulandó az életünk, hibá­kat is elkövetünk. Nemcsak mások gyöngeségeinek vagyunk kiszolgál­tatva, hanem a sajátunkéinak is. És ezt valószínűleg nem mindig könnyű elviselni, főleg a saját kicsinységün­ket és hibáinkat. Vélhetően sokszor azért is menekülünk a zakatoló ak­tivizmus zajába, mert valahogy elve­szett bennünk a képesség vagy a bá­torság, hogy alázatosak, azaz kellően földszagúak legyünk, és közel enged­jük magunkhoz életünk termőtalaj­szerű kérdéseit. Őszinteség és alázat hiányában általában túllépünk a va­lóságon, játszmázunk és légvárakat építünk, és nem szólít meg már ben­nünket az, ami valójában van, ami tényleg adott.

Nekem úgy tűnik, hogy egyenes arány mutatkozik az alázat és a képesség között, hogy hálát tudjunk adni, azaz kiteljesedettnek érezzük az életünket.

Persze alázat hiányában is lehet úgy tenni, mintha soha semmi gondunk nem lenne. Mintha mindig erősek lennénk. Mintha mindig szem előtt tarthatnánk az ideálist, és csak kar­nyújtásnyira lenne tőlünk a tökéle­tes, a teljesség. Pedig nem így van. Áltatjuk magunkat, és az őszinte alá­zat hiányában tulajdonképpen hazu­dunk, méghozzá elsősorban önma­gunknak. Erre mondják, hogy hamis lesz az életünk, és ez a hamisság va­lahogy beárnyékolja minden szavun­kat, gesztusunkat, tettünket, az egész életünket. Hamisságainkat általában meg is érzi a környezetünk. Különö­sen azok, akik két lábbal állnak a föl­dön, és úgy építik felfelé életük íveit.

Fotó: iStock

De ki ne szeretne több lenni, túllépni a korlátain, és egyféle folyton szárnya­ló szabadságra szert tenni? A biblikus teológia e vágyunk magyarázataként egy ősi képre hivatkozik a Teremtés könyvéből. Az első ember életre kel­tésének bibliai elbeszéléséről van szó, amelynek két meghatározó mozzana­tára érdemes kitérni a témánkra néz­ve. Az egyik, hogy a héber Biblia sze­rint a Teremtő porból, földből, tehát anyagból gyúrt össze minket. A latin nyelvnek ilyen szempontból is igaza van, emberi életünk kiindulópontja ugyanis tényleg inkább anyagi, azaz testi jellegű, és csak másodsorban, bi­zonyos szempontból utólag válunk lelkivé. Sorsunkban nem egészen ma­gától értetődően jelenik meg mind­az, ami ideális, valóban emelkedett, eszmei vagy éteri. Az emberi genezis biblikus ősképe szerint ugyanis Isten először a humuszból megformálta az embert, és csak utána lehelte bele a lelkét. A szó, amelyet a héber szö­veg itt használ, a ruah, ami elsősorban lélegzetet jelent. Isten tehát a Terem­tés könyve szerint belelélegezte életét az emberbe. És ez tesz minket pornál és hamunál többé. Így lettünk a Biblia szerint Isten képmása, tehát nemcsak anyag, hanem valaki. Az emberi adott­sághoz a Biblia szerint tehát hozzátar­tozik, hogy Isten lélegzetének köszön­hetően az alapvetően anyagi létünk átszellemül, pontosabban átlelkesül. Később Pál apostol többször is meg­fogalmazta, hogy Isten lelke sóhajto­zik bennünk. Isten lelke indít bennün­ket, hogy egyáltalán képesek legyünk imádkozni, azaz megszólítani Istent, megköszönni neki, hogy az ő lélegze­tének köszönhetően mi is lélegzünk, miközben azt sóhajthatjuk Istennek, hogy Abba, azaz Atyánk. Az ember ezért nemcsak az, ami anyagi, hanem Isten képmása is, azaz olyan szellemi, illetve lelki valóság, amely állandóan túlfeszül a saját materiális adottságain, és ez az állandó szellemi és lelki bubo­rékfeszegetés tulajdonképpen az, ami­től emberek leszünk.

A keresztény antropológia sze­rint az ember állandóan a végesség és a végtelenség, a meghatározott­ság és a szabadság, a törékenység és az önmagán túlívelő erő viszonylatá­ban él az anyagi és a szellemi, illetve spirituális valóság határán. A transz­cendensre nyitott emberi egziszten­ciánk kiszolgáltatottságának belá­tása és elfogadása teszi számunkra lehetővé azt az alapállást, amelynek köszönhetően konkrét formát ölt­het a sorsunkban az alázat. A keresz­ténység annyiban mindenképpen el­tér a távol-keleti vallási rendszerek emberképétől, hogy a biblikus hit­tel élő ember a kiteljesedést elkép­zelhetetlennek tartja pusztán a saját erőfeszítései alapján. Már az em­ber teremtéstörténetéből is adódik, hogy ami lelkileg és szellemileg való­ban nemes bennünk, azt a Szentírás szerint Istennek köszönhetjük. De a Biblia Istene nemcsak a Teremtés könyvében hajol az emberhez, ami­kor saját képmására alkotja meg, és lelket ad neki, hanem folyton gondja van arra is, hogy hozzá való hason­lóságunk ne homályosuljon el telje­sen. Isten kiveszi az ember kőszívét, és helyette eleven, érző, hússzívet ad nekünk (Ezékiel próféta). Így tud az ember – az Istentől kapott szívvel, azaz képességgel – újra és újra mint­egy rátájolódni az anyagi világon tú­lira, például a jóra, a szépre, a csend mélységeire, a csodára. A biblikus hittel élő ember ezért nem győz hálát adni a Mindenhatónak, mert a hívő ember számára Isten nemcsak a Te­remtő, hanem Gondviselő is, min­denekelőtt azonban irgalmas Isten, aki nem szűnik meg folyton segíteni az alapvetően porból való, ezért az anyagiasságba könnyen visszacsúsz­ni hajlamos emberen. A valóság olyan egyszerű jelenségei pedig, mint amilyen a termőtalaj, a csend külső és belső terei vagy a puszta lé­legzés tudatosítása az alázat alapál­lásában élő ember számára nemcsak puszta adottságai a világnak, hanem a teremtés olyan alkotóelemei és erői, amelyek által a porból és hamuból gyúrt ember életívét képes a végte­len felé emelni.

Megosztás