Szilárd hittel

Dávid Szaniszlára emlékezünk

2023. október 22-én, 93 éves korában elhunyt Dávid Szaniszla. Utolsó interjúját A Szív magazinnak adta pár hónappal korábban. Ezzel a beszélgetéssel emlékezünk Pólira, a szegedi jezsuita templom közösségének meghatározó tagjára.

Dávid Szaniszla – ahogyan mindenki szólítja, Póli – Szegeden született, egy tízgyermekes család hatodik gyermekeként. 1944-ben a szegedi Miasszonyunk Iskolanővérek tanítóképzőjében kez­dett tanulni, az intézmény az 1948-as államosítást követően megszűnt, majd állami leánylíceum­ként működött tovább. Az agráregyetemen gépészmérnökként végzett 1955-ben. 1958-ban politikai véleménye miatt bebörtönözték. 1965-ig csak idény- és alkalmi munkásként dolgozha­tott. 1988-ban belépett az MDF-be, és a párt szegedi irodáját vezette. Véleményéért való kiállását jól mutatja, hogy a 2006-os országgyűlési választások előtt a Fidesz jelöltjeit támogatta, ezért kizárták az MDF-ből. Sokoldalúságát jellemzi, hogy 1962-től huszonöt évig volt a szegedi serdülő-és ififutballcsapat intézője. Ma is a szegedi Szent József-templom közösségének aktív tagja.

– Édesapja híres és megbecsült tagja volt Szeged életének. Trianon után, a kolozsvári egyetemmel érkezett a család a Tisza-parti városba?

– Igen, a szüleim 1921-ben költöz­tek át Kolozsvárról. Frissházasoknak számítottak, 1919-ben esküdtek egy­másnak örök hűséget. Édesanyám test­vérei elhatározták, hogy összehozzák Dávid Lajossal. Édesanyám, Bíró Sza­niszla banki munkakörben dolgozott Kolozsváron, és édesapám egyszerűen csak besétált a munkahelyére. Elsőre nem tett nagy benyomást édesanyám­ra. De édesapám már akkor elhatá­rozta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki.

Összesen tíz gyerekük született, a bátyám és nővérem, Lajos és Teré­zia még Kolozsváron, a többiek, Kata­lin, Ida, Ágoston, Margit, Péter, Ágnes, Mária már Szegeden. Én vagyok a ha­todik gyermek a sorban. Azért kellett átjönniük Kolozsvárról, mert nem tet­ték le az esküt a román királynak. Te­hát ezért kiutasították az egész egyete­met. Volt, aki ott maradt, de maga az egyetem átjött.


Dávid Lajos (Kézdivásárhely, 1889. október 18. – Szeged, 1962. augusztus 30.) gyógyszerész, egyetemi tanár. A szegedi gyógyszerészeti fakultásnak a gyógyszerészképzés és a gyógyszer-technológia terén nemzetközi hírnevet szerzett oktatója. A Kolozsvári Tudományegyetemen 1910-ben gyógyszerészi, 1913-ban doktori oklevelet szerzett. 1910- től az egyetem, majd az egyetemi gyógyszertár gyakornoka. 1921-ben a Szegedre átköltözött intézmény gyógyszerészeti intézetének vezetésére és az egyetemi gyógyszertár megszervezésére kapott megbízást. 1922-ben magántanári képesítést szerzett, 1930-ban a gyógyszerészképzés és a szakirodalom művelése terén szerzett érdemei elismeréséül tanári címet kapott. Több külföldi tudós társaság tagjává választotta. 1944 és 1958 között a szegedi gyógyszerészeti tanszék vezetője.


1930-ra elkészült néhány egyete­mi épület, amelyek közül az egyikben kaptunk egy nagyobb lakást. Édesapám onnan járt át a munkahelyére, a Sze­gedi Tudományegyetemre. 1944-ben, a második világháború miatt, mivel közeledett a front, rövid időre Buda­pestre költöztünk, de a háború elmúl­tával újraindult az egyetem Szegeden. Ma is tisztán emlékszem, a Budapest­re való költözés reggelén édesanyám ült az ágy szélén, és azt mondta, hogy ő csakis a hitvesi hűség miatt hajlan­dó elmenni Szegedről. Budán, a Fény utca sarkán édesanyám egyik bátyjá­nál kaptunk szállást, itt ért bennünket a front.

Hét hétig az óvóhelyen húzód­tunk meg, ekkor volt a vár ostroma is. Mivel édesapám gyakorló római katoli­kus volt, őt kérték meg, hogy a környé­ken az ostromban elesetteket eltemesse.

A harcok közben elhullt lovak húsából főzött ránk édesanyánk, némi száraz­bab és borsó kíséretében. Február 13-a után, miután felszabadult a környék, egy ismerősünkön keresztül bekerül­tünk a pesthidegkúti Klebelsberg-kas­télyba. Itt csatlakozott hozzánk a három nővérünk, akik a Marianumban húz­ták meg magukat. Máig emlékezetes az a finom vacsora, amit az érkezésükkor készítettek a nővéreim, krumplis gom­bócot ettünk levárral. Másnap elindul­tunk Pestre.

Jól emlékszem a hazaútra is, mi, gyerekek olyanok voltunk, mint a kiéhezett farkasok. Csepel felé lehetett Budáról átjönni a Dunán, és úgy kijut­ni a Keletibe. Mindezt gyalogosan. Az egyik húgom, a kilencedik gyerek, egy­szer csak megállt, leült az út közepén, azt mondta: „Én tovább nem megyek.” De persze, hogy jött aztán tovább. Hát az iszonyatos út volt. A Keletiből Fé­legyházáig ment a vonat, ott megállt. Aztán egy kisvonattal, illetve egy lo­vas kocsis segítségével – akit Szegedi Józsefnek hívtak – eljutottunk Puszta­mérgesre. Bementünk a gyógyszertár­ba, bemutatkoztunk. Na, hát én olyan finom paprikás krumplit és fehér ke­nyeret, amit ott kaptunk, a mai napig nem ettem.

„Édesanyám, Bíró Sza­niszla banki munkakörben dolgozott Kolozsváron, és édesapám egyszerűen csak besétált a munkahelyére. Elsőre nem tett nagy benyomást édesanyám­ra. De édesapám már akkor elhatá­rozta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki.” (Fotó: Hegedüs Márton)

– Milyen volt az élet a tizenkét tagú családban?

– Édesapám reggeltől estig az intézet­ben dolgozott. Minden napját a köze­li jezsuita templomban kezdte, onnan ment dolgozni. Mélyen vallásos volt, az egyetemen minden előadását egy bib­liai idézettel kezdte. Gyerekként szin­te mindennap vele mentem az adventi roráték idején. Az esték meséléssel, já­tékkal és színjátszással teltek. A kedvenc mesénk Az égig érő fa volt, amit édes­apám mesélt mindig. Szüleim gyak­ran jártak színházba, moziba kettes­ben. Mi, gyerekek csak úgy emlegettük ezeket az alkalmakat, hogy elmentek „titkolózni”. Szerették az operát is.

Ha édesapám észrevette, hogy valamelyik hallgatója nyomorog, akkor ő nálunk evett. Amikor már nekünk is kevés volt, akkor is megosztottuk a falatot a „kosz­tosokkal”.

Hosszabb ideig nálunk lakott egyik unokatestvérem, Ferenc is.

– Honnan jön a Póli becenév?

– A legidősebb nővérem még baba­koromban nevezett el Pólyásbabának, ebből lett Pólyibaba, majd Póli, mert azt mondta, hogy a Szaniszla az olyan hosszú név, azt nem lehet becézni. On­nantól fogva mindenki Pólinak szólít.

– Szerető, nagycsaládos közegben nőtt fel, itt érkezett el a pályaválasz­tás ideje is. Miért éppen mérnök lett?

– Egyik gimnazista osztálytárs­nőmmel megbeszéltük, hogy a kerté­szeti egyetemre megyünk Budapest­re. A szóbeli felvételin szakmai jellegű kérdés helyett azt kérdezték tőlem, mi a véleményem XII. Piusz pápáról. Tudtam, hogy elvágom magam, de elmondtam a véleményemet. Nem is vettek fel. Egyik nővérem akkor már Szeged mellett tanyasi tanítónő volt, hozzá kerültem ki. Színdarabokat ta­nítottunk be a tanyasiaknak és a helyi téesz dolgozóinak. Annyira összeba­rátkoztam ott az emberekkel, hogy kö­vetkező tavasszal a téesz vezetőségétől kaptam egy papírt, hogy javasolnak az egyetemre. Így kerültem mezőgazda­sági gépészmérnök szakra, oda vettek fel. Diplomamunkámban a gőzgépes szántással foglalkoztam, az akkor csak Mezőhegyesen volt az országban, ezért oda kértem magam gyakorlatra, majd pályakezdőként ott voltam gyakornok.

„A szóbeli felvételin szakmai jellegű kérdés helyett azt kérdezték tőlem, mi a véleményem XII. Piusz pápáról. Tudtam, hogy elvágom magam, de elmondtam a véleményemet. Nem is vettek fel.” (Fotó: Hegedüs Márton)

– Mezőhegyesen érte az 1956-os forradalom kitörése is?

– Nem tudtam, mi folyik Pesten. Gerő Ernőt nem bírtam, ezért ki­kapcsoltam a rádiót, amikor elkezd­te a beszédét. Október 24-én men­tem be a gépműhelybe, ott kérdezték a többiek, hallottam-e, mi van Pesten. Csak akkor tudtam meg, hogy kitört a forradalom. Felhívtam a családo­mat, hogy mit javasolnak, mit csinál­jak. Azt mondták, ahogy tudok, jöjjek haza. Vonatra ültem, de az már csak Makóig közlekedett. Onnan, az állo­mástól egy fiatalember egy kisteher­autóval elhozta Szegedre az oda tartó néhány utast. A következő napokban folyamatosan kinn jártam a városban, figyeltem, hogy Újszeged felől tan­kok jönnek, és mennek tovább Buda­pest felé. A megérkezésem napján volt a sortűz, ami egy fiatalembert véletle­nül eltalált.

November 10. körül felhív­tam a munkahelyemet, hogy mit csi­náljak. Azt mondták, föltétlen menjek vissza Mezőhegyesre, mert reggel be­választottak az ideiglenes munkás­tanácsba. November 13-án, Kosztka Szent Szaniszló napján értem vissza. Végül is a következő napokban bevá­lasztottak a végleges munkástanácsba, bekerültem a központi mezőhegyesi munkástanácsba is, aminek a vezetője lettem. Még 13-án, mikor visszamen­tem, akkor jött Őz elvtárs és Sarus elv­társ, az egyik a megyei, a másik a járási pártbizottságnak volt a vezetője. Ös­szehívták a huszonegy tagú munkásta­nácsot, beszélgettek velünk arról, hogy mégis mit gondolunk, miért történt ez az egész. Hát senki nem beszélt, csak én. Akkor én mondtam, azért történt, mert nem volt szabadság, és az embe­rek ezt nem tudták elviselni, és ezért tört ki az egész. Ezután azt kérdezték, hogy mi a véleményem Kádár Jánosról. Az volt a válaszom, hogy gerinctelen ember, mert eladta Magyarországot az oroszoknak, és nem érdemli meg, hogy az ország vezetője legyen. Hát kell en­nél több?

– Börtönt ért ez a mondat. Hogyan ítélték el?

– A forradalom leverését követően hazamentem Szegedre. 1957. február végén, március elején édesanyám azt mondta, nem biztonságos itthon, men­jek föl Pestre. Nem akartam, de egyér­telműen azt mondta, aki időt nyer, éle­tet nyer, ha most fognak el, lehet, hogy fel is akasztanak. Megvártam, hogy el­teljen március 15-e, és másnap utaz­tam föl Budapestre. Aznap este keresett először a rendőrség Szegeden, de már nem voltam otthon. Pár nap múlva üzenetet kaptam, hogy Budapest sem biztonságos, ezért egy Vas megyei kis nyaralóban húztam meg magam. Arra soha nem gondoltam, hogy elhagyjam az országot.

„Ezután azt kérdezték, hogy mi a véleményem Kádár Jánosról. Az volt a válaszom, hogy gerinctelen ember, mert eladta Magyarországot az oroszoknak, és nem érdemli meg, hogy az ország vezetője legyen.” (Fotó: Hegedüs Márton)

Azért, hogy a körözött személye­ket el tudják fogni, kijött egy rende­let, hogy március 31-ig mindenki­nek jelentkeznie kell a rendőrségen, hogy lebélyegezzék a személyi igazol­ványát. Szegeden az egyetemi hozzá­tartozóknak az egyetemen végezték el ezt az igazoltatást. Az utolsó nap­ra hazamentem, amikor még az egye­tem igazolt, de azzal a tudattal mentem be, hogy engem most innen el fognak vinni. De nem lett semmi bántódásom, mert nem volt ott a körözött szemé­lyek listája. Szépen megkaptam a pe­csétet az igazolványomba.

Néhány nap múlva Budapesten moziba szerettem volna menni. Megvettem a jegyet, de volt még egy kis idő, kimentem a Kör­útra sétálni. Egyszer csak egy rendőr megérinti a vállamat, hogy igazoljam magam. Mindjárt nézte, megvan-e az igazoló pecsét. Látta, hogy igen, vissza­adta. A moziban a jegyárus hölgy szólt, hogy a rendőr előzőleg megkérdezte, melyik előadásra váltottam jegyet. Azt mondta neki, hogy az esti negyed ki­lencesre. Pedig pontosan tudta, hogy a déli vetítésre vettem jegyet. Volt időm eltűnni. 1957 karácsonyára hazamen­tem Szegedre, pedig mondták édes­anyámék, hogy ne menjek. Csak azon drukkoltunk, hogy szilveszter előtt ne jöjjenek értem, mert az orvos húgom a kollégáknak szervezett egy bulit a la­kásunkban. Végül is 1958. január 10- én vittek be.

– Mi történt ezután?

– Bevittek a Tisza Szállóba, akkor ott volt az ávó központja. Felvették az adataimat, és kérdezték, tudom-e, hogy szeptember óta országos körözés alatt állok. Mondtam, hogy nem tudtam, még igazoltak is. „Igen, az nagy baj is volt”, jött a válasz. Gondoltam ma­gamban: „Lehet, hogy nektek ez baj, de nekem nem.” Őrizetbe vettek. Ebédre egy rab osztotta az ebédet, tarkababfő­zelék volt, amit nagyon szeretek. Még repetát is kértem belőle. Csodálkozott is mindenki, mert az új rabok az ele­jén semmit nem esznek, mindenki meg akar halni. Este elmondtam három ró­zsafüzért, egy falócán lehetett aludni, magamra húztam a pokrócot, reggelig aludtam egyhuzamban. Ezután Mező­kovácsházán keresztük Battonyára vit­tek, ott kezdődtek a kihallgatások. Mi­vel semmit nem tettem, nem volt miről beszámolni. Az akasztási hullámnak már vége volt, szinte meg is könnyeb­bültem, hogy elfogtak, végre vége van a bujkálásnak, a csavargásnak.

Aznap, amikor Battonyára kerül­tem, elsőpéntek volt, kérdeztem, le­het-e szentáldozni, de erről szó sem le­hetett. Sajnáltam, hogy megszakad az elsőpénteki kilencedem.

Vonattal vit­tek Battonyáról Gyulára. Jól emlékszem az útra, mert találkoztam egy egyetemi évfolyamtársammal is. A fegyőr hagy­ta, hogy beszélgessünk, de tudtam, hogy minden szavamra vigyáznom kell. Már­cius 4-én Békéscsabán volt a tárgyalá­som, az első félidőben csupa olyan ta­núm volt, aki mellettem szólt. Hogy én semmit nem csináltam, meg nem is voltam ott. Azt mondja nekem félidő­ben a fegyőrnő, aki engem kísért, hogy „magát haza fogják engedni tárgyalás után”. Mondtam: lehetséges. De téved­tem. A másik félidőre megérkezett a két koronatanú. Őz elvtárs és Sarus elvtárs. Ellenem vallottak, úgyhogy elsőfo­kon kaptam két év négy hónapot. Ak­kor azért elsírtam magamat, mert nem mondtak igazat, de nem baj. Másnap a börtönben én is rabruhát kaptam.

” Őrizetbe vettek. Ebédre egy rab osztotta az ebédet, tarkababfő­zelék volt, amit nagyon szeretek. Még repetát is kértem belőle. Csodálkozott is mindenki, mert az új rabok az ele­jén semmit nem esznek, mindenki meg akar halni. ” (Fotó: Hegedüs Márton)

– Milyen volt a börtönidőszak?

– Augusztusban mindennap reggel, délben és este is savanyúkáposzta-le­ves volt. Alapvetően mindent meget­tem, de a harmadik nap már én sem ettem belőle, a többiek sem. A bör­tönparancsnok, egy százados látta ezt, másnaptól nem volt savanyú káposz­ta. Tehát sztrájkoltunk, és ez eredmé­nyes volt. Négyen voltunk a zárkában, hamar szobaparancsnoknak választot­tak. Egyikünk besúgó volt. A kenye­ret nekem kellett szétosztani. Egyszer a besúgó összeveszett velünk a ke­nyéradagon, és kihallgatást kért. Ha­marosan hívattak is a százados elé, és mindhárman tíznapos magánzárkát kaptunk.

Ott összeakadtam egy rab­bal, akivel Battonyán találkoztunk. Őt még 1954-ben börtönözték be. Az ön­gyilkosság gondolatával foglalkozott, de leszidtam, hogy kétgyermekes apa lévén nem hagyhatja el magát, hanem kérje magát külső munkára, mert ott még pénzt is tud keresni. Így is történt. Demizsonokat kellett fonnia, később ezzel a munkával el is tudott helyez­kedni. Én is kértem magam külmun­kára, ez 1958. október 9-én megvaló­sult, Nagyfára vittek. Később tudtam meg, hogy XII. Piusz aznap hunyt el. Teljes mértékben az ő közbenjárásá­nak tekintem, hogy elkezdhettem dol­gozni. Először paradicsomot szedtünk. Finom csemege paradicsomot. Annyit ehettünk, amennyit akartunk. Első ül­tömben legalább egy kilót megettem.

A kertészeti részlegen volt egy palán­tázógép, amit Mezőhegyesen még mi gyártottunk. Előtte férfi rabok javítot­ták, ha elromlott, onnantól fogva én, mivel jól ismertem a konstrukciót.

Gyakran kemény fizikai munka volt Nagyfán, csákánnyal, de eltelt az idő. Sajnos a börtönben kellett töltenem a harmincadik születésnapomat. A csa­ládom tagjai közösen írtak egy levelet, amit nem kaptam meg, ugyanis a le­velet furcsának találta a törzsőrmes­ter, mert az egyik húgom azt írta bele hülyéskedve, hogy „zöld saláta, kék ég”. Ez felettébb gyanús üzenet volt, nem adták oda. Másfél év fogság után szaba­dultam, 1958 áprilisában, bekerültem az amnesztiába.

– Déry Tibor Szerelem című kisre­génye megrázóan írja le egy ’56-os elítélt szabadulását. Ön hogyan tért haza?

– Vonattal érkeztem a szegedi nagyál­lomásra, de nem jött a villamos, ezért gyalog mentem a Kálvária sugárúti la­káshoz. Nyitva volt az utcai kapu, be­mentem, és az ajtó ablakán belestem. Láttam, hogy épp lakásfestés van. Be­csöngetek. Kijön Ágnes húgom, meg­lát, sikoltva rohan be. „Itthon van Póli!” Ezután már szépen beengedtek. Utána is felemlegettem neki viccesen, hogy „nem akartál beengedni”. Volt otthon vonalas telefon, elkezdtünk telefonál­gatni a családnak, de a harmadik hívás után lesüketült az egész. Lehallgattak bennünket. Másnap reggel én is fel­másztam a létra tetejére, hogy mossam az ablakokat. Közben a nagynéném hal­lotta, itthon vagyok, és jött, hogy erőt öntsön belém. Na, őt kellett fölmosni, amikor meglátott a létra tetején. Utána elkezdtem munkahelyet keresni.

„Gyakran kemény fizikai munka volt Nagyfán, csákánnyal, de eltelt az idő. Sajnos a börtönben kellett töltenem a harmincadik születésnapomat.” (Fotó: Hegedüs Márton)

– Mikor tudott elhelyezkedni?

– Vagy nem vettek fel dolgozni, vagy hamar elbocsátottak. Sokat segítettem a testvéreimnek is. Az első munkahe­lyem a konzervgyár volt, majd a Föld­tani Intézetnél kaptam négyórás la­boránsi állást. Miután ez megszűnt, földmérőnek jelentkeztem, de azt vá­laszolták, hogy itt csak becsületes em­berek dolgoznak. Erre sírva fakadtam, és azt mondtam édesanyámnak: töb­bet csak akkor keresek munkát, ha hív­nak. 1965-ben tudtam elhelyezkedni a Fémipari Vállalatnál. Az Ikarus bu­szokhoz gyártottunk alkatrészeket, és az összeszereléshez szükséges norma­időket mértem ki, anyagszükségletet kalkuláltam. Húsz évet dolgoztam ott, amikor elérkezett a nyugdíj, marasz­taltak, de egy nappal sem maradtam tovább.

– A munkahelye mellett fiatal fo­cisták ügyeit is intézte. Hogy került közel a futball világához?

– 1954-ben az akkoriban Szegedi Haladásnak nevezett csapat játszott a Vasassal. Öcsém hívott el a meccs­re, de még a szabályokat sem értettem. De annyira megfogott a játék, a szur­kolás hangulata, hogy azóta lelkes szurkoló vagyok. 1962-től az ificsa­pat ügyeit intéztem, utaztam velük, segítettem őket. Kedvenc focistám Zakariás József volt az Aranycsapat­ból, de személyesen találkoztam Pus­kás Öcsivel is.

„1962-től az ificsa­pat ügyeit intéztem, utaztam velük, segítettem őket. Kedvenc focistám Zakariás József volt az Aranycsapat­ból, de személyesen találkoztam Pus­kás Öcsivel is.” (Fotó: Hegedüs Márton)

– Idén kilencvenhárom éves. Mivel telnek a hétköznapjai?

– Minden reggel részt veszek a szent­misén a jezsuitáknál, ahol önkéntes­kedek is, liturgikus szervező vagyok. Előadásokra járok, olvasok, gondozom a növényeimet, és természetesen, ha te­hetem, járok a focimeccsekre.

– A szegediek által igen megbecsült polgár, a XX. századi magyar történe­lem meghatározó korszakainak sze­replője. Mit gondol, Istennek a terve volt ebbe a történelmi környezetbe helyezni?

– Mélyen hiszek abban, hogy Isten nem véletlenül teremtett akkor és oda, amikor és ahova. Mint tudjuk, minden embert egy bizonyos küldetéssel és ah­hoz mért talentummal ruház fel. Nos, úgy gondolom, az én küldetésem része volt megélni az ’56-os forradalmat és szabadságharcot testközelből. A szüle­im a világ legcsodálatosabb szülei vol­tak, akik tisztességes értékek mentén neveltek fel a kilenc testvéremmel egye­temben. Bár édesanyám jelezte, hogy egyszer az őszinteségem és a lázadásom okozza majd a vesztem, nem bántam meg. Ez is egy eleme annak a küldetés­nek, amiért a világra jöttem.

Fotók: Hegedüs Márton


Megosztás