Vigasztaló hiány

Beszélgetés Nevelős Gábor jezsuitával

Sokszor eszembe jut Nemeshegyi Pepi bácsi egyik előa­dása, amit novícius korunkban tartott nekünk. A szerze­tesi hivatással kapcsolatban próbálta ő is megfogalmazni, miről szól ez az életforma. Arra jutott, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat és az odaadó szolgálat jellem­ző lehet egy szép, keresztény, családos életre is. Amiben a szerzetesi lét igazán sajátos, az éppen a hiány megélé­se.

1 Mekkora szerepet játszottak a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban eltöltött diákéveid abban, hogy jezsuita lettél?

– Kulcsszerepük volt, hiszen ott ismerkedtem meg a jezsu­ita renddel. A Jezsuban kezdtem magamba szívni az ignáci lelkiséget, itt láthattam, milyenek a rend tagjai és a jezsuita élet, illetve egy közösség, amit jezsuiták hoztak létre. Ezek olyan alapvető impulzusok voltak tízéves koromtól fogva, hogy nem is tudok elvonatkoztatni tőlük.

2 Ha csak egyvalakit mondhatsz; ki az a jezsu­ita, aki a legnagyobb hatással volt rád?

– Tizedikesek voltunk, amikor Miskolcra került is­kolalelkésznek Ádám János atya. Meghatározó volt a jelen­léte, főleg, ahogyan meg tudta szólítani a fiatalokat. Nekem erre nagy szükségem volt, hiszen kamaszként sok kérdés kavargott bennem. Nagyon sok barátom járt hozzá, vol­tak közös lelkigyakorlataink is. Láttam, hogy milyen sokat tud adni olyanoknak is, akik nem érzik közel magukhoz az egyházat, mivel emberség és elfogadó szeretet sugár­zott belőle. Viszonyítási pont lett, számomra példakép is. Jezsuita szerzetesként fiatalokat, tanárokat, szülőket segí­tett közelebb Jézushoz.

3 Egy időben viaskodtál, hogy a családot vagy a szerzetesi hivatást válaszd. Mi segített a döntésben?

– Időre volt szükségem. Hogy ezt a hívást hordoz­zam, küzdjek vele, lelkesedjek, csalódjak, tapasztalato­kat szerezzek az életről, imádkozzak. Rengeteg ember­nek vagyok hálás, amiért ezen az úton mellettem voltak. A döntés előtti időszakban rendeztem a világi dolgaimat: elvégeztem a műszaki egyetemet, majd dolgoztam. Ez alapvetően békés állapot volt, amikor egy évet arra szán­hattam, hogy az Úr segítségével letisztázzam magamban a kérdést. Elvégeztem egy nyolcnapos lelkigyakorlatot, és rendszeresen jártam lelkivezetőhöz. A folyamat végén, mintegy ajándékképpen jött a felismerés, hogy jezsuita szeretnék lenni.

4 Van olyan képesség, mentalitás, ami veled maradt gépészmérnöki éveidből, és hasz­nodra válik jezsuitaként is?

– A műszaki képzés is formált engem. A Szent Ignác Szakkollégiumban például újragondoljuk az épület ener­getikai rendszerét. Épületgépészként végeztem, megúju­ló energiaforrásokkal foglalkoztam, és jól jön, hogy van rálátásom erre a területre. A Műegyetemen szerettek volna átadni nekünk egyfajta következetességet, logi­kus gondolkodásmódot. Fegyelmezett munkamorált vár­tak tőlünk a beadandóknál, a műszaki rajzoknál nem hiányozhatott egy vonás sem. Amikor más jellegű ta­nulmányokat folytattam, vagy a munkámat végzem, ez a hozzáállás előjön. Remélem, hogy kellő rugalmasság­gal ötvözve.

5 Egy éve lettél a Szent Ignác Szakkollégium rektora. Hogy érintett, amikor megkaptad ezt a megbízatást, annak fényében, hogy te is SZIK-es voltál?

– Tavaly májusban hívott beszélgetni az akkori provinci­ális. Nem számítottam a felkérésre, és gondolkodási időt kértem, hogy fel tudjam dolgozni. Pontosan azért, mert so­kat jelent nekem a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium. Sok barátomat ismertem meg itt, és fontos számomra, hogy jól alakuljon a közösség sorsa. Kértem visszajelzéseket a rend­társaktól, barátoktól is. Közben a béke és az öröm növe­kedett bennem, amikor arra gondoltam, visszaadhatnék valamit annak a közösségnek, amitől én is sokat kaptam. Aztán már a szolgálatom kezdetén nyitottságot éreztem a kollégisták részéről, ami egy év alatt, azt hiszem, biza­lommá alakult. Így sok területen tudtunk fejlődni, több rendszert gondoltunk újra közösen, melyet folytatni sze­retnénk. Ők már biztos unják ezt a kifejezést, de szerintem nagyot léptünk előre a párbeszéd kultúrájában is.

6 Mi a legnagyobb öröm és a legnagyobb nehézség a fiatalok között végzett misszió­ban?

– Nagy öröm, amikor útitársuk lehetek életük nagy kér­déseiben, kereséseiben, próbálkozásaiban, felelősségvál­lalásaikban. A lelkesedésük engem is hordoz, az energi­ájuk és lendületük nem hagyja, hogy valamit csak úgy elengedjek. Új élmény számomra, hogy felelős pozíció­ból viszonyulhatok hozzájuk, mint egy intézmény veze­tője, akinek kereteket, irányt és visszajelzést kell adnia. Pont ez a kihívás is: vállalni a szerepet. Látszólag kényel­mesebb lenne nem belemenni egy-egy nehéz kérdés­be, vagy nem állítani kihívások elé őket, de éppen ez­által fejlődnek: egyénileg és közösségként is. El kellett fogadnom, hogy nem azért vagyok itt, hogy népszerű le­gyek, hanem azért, hogy szolgáljak. Persze, én is vágyom arra, hogy kedveljenek. Szép kihívás ezt a helyén kezelni.

7 Sok pap és szerzetes beszámol arról, hogy ez egy magányos hivatás. Nagy család gyerme­keként hogyan érint ez téged?

– Sokszor eszembe jut Nemeshegyi Pepi bácsi egyik előa­dása, amit novícius korunkban tartott nekünk. A szerze­tesi hivatással kapcsolatban próbálta ő is megfogalmazni, miről szól ez az életforma. Arra jutott, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat és az odaadó szolgálat jellem­ző lehet egy szép, keresztény, családos életre is. Amiben a szerzetesi lét igazán sajátos, az éppen a hiány megélé­se. Nagyon vigasztaló tud lenni ez a tudat, mert itt nem ér véget a történet. Ez a hiány is lehet az Istennel való kapcsolat csatornája: hogy oda tudom adni azt, ami be­töltetlen az életemben, hogy Jézus életformáját élhetem.

8 Te vagy a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia ökológiai részlegének jezsuita referense. Miért szívügyed a teremtésvédelem?

– Gyerekkoromtól fogva nagyon szeretek a természetben járni, hiszen ez is a Jóistennel való kapcsolódás útja. Mér­nökként is napenergia-hasznosítással foglalkoztam. Ami­kor teológiai tanulmányaim vége felé Rómában témát ke­restem a szakdolgozatomhoz, akkor merült fel Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája, ami egyszerre kapcsolódik a teológiai és műszaki utamhoz, illetve a természet irán­ti érdeklődésemhez. Ahogy kezdtem elmélyedni benne, megerősödtem abban, hogy ez szép és izgalmas határte­rület. A teológia a természettudományok eredményeiből inspirálódhat, beépítheti őket a világképébe. A tudomá­nyos megközelítés pedig kaphat olyan értékeket, melyek alapján az eszközeit jó irányba állíthatja.

9 Idén tavasszal szenteltek áldozópappá. Hogyan formálta ez az életed?

– Tizenkét éve járom ezt az utat jezsuitaként, még­is nagy lépés ez. A szentelést követően volt újmisém Mis­kolcon, Arnóton, ahol felnőttem, Budapesten, Erdélyben, ahol magiszterként szolgáltam, sőt még nagyszüleim falu­jában is. Nagyon különleges érzés, hogy a szavak, amiket harminchét éven keresztül „csak” hallgattam, most az én számat hagyják el, hogy azokat a gesztusokat és mozdu­latokat, amik a hívő népet kell hogy segítsék az Isten felé fordulásban, én teszem meg. Az egyéb lelkipásztori szolgá­latokban, így a szentgyónásban, keresztelésben, esketésben az emberek és Isten bizalmát újra és újra megtapasztalom.

10 Inkább az aktív vagy a passzív pihenést kedveled?

– Ez hangulatfüggő. Van, hogy egyszerűen egyedüllétre van szükségem. Ilyenkor általában nagyot sé­tálok a Gellért-hegyen, a Duna-parton, vagy túrázok a ter­mészetben. Hogyha tehetem, futni is elmegyek. Ez a leg­intenzívebb pihenési módom, ami nagyon fel tud tölteni. Szeretek csak úgy olvasni is, vagy megnézni egy filmet. Máskor viszont érzem, hogy habár egész nap emberekkel beszélgetek, és egymást érik a találkozóim, szükségem van azokra a védett baráti találkozásaimra is, amikben igazán tudok töltekezni.

Fotók: Pásztor Péter


Megosztás