A mosoly nem kerül semmibe

Beszélgetés Gianni Annonival, Olaszország magyar arcával

A D.O.C. borbár egyik asztalánál ücsörögve, a pincérekkel beszélgetve vár bennünket. Minden belépőnek hatalmas mosollyal, hangosan köszön. Ahogy bemutatkozunk, azonnal kávéval kínál, pedig nem fizető vendégként érkeztünk. Érződik, hogy született vendéglátós. Milyen mentalitást hozott magával Olaszországból? Mi segített neki beilleszkedni egy idegen országban? Milyen emlékeket őriz a jezsuitákról? Ezekről is beszélgettünk a sikeres étterem-tulajdonossal és egy­kori televíziós műsorvezetővel.

– Amikor először megkerestelek, el­árultad, hogy a jezsuitáknál tanultál. Milyen emlékeid vannak erről az idő­szakról és a vallásos neveltetésedről?

– Nálunk úgy volt, hogy az elemi is­kola és a gimnázium között volt három felkészülési év, ezt töltöttem jezsuita is­kolában. Ők vezették a sulit, és volt né­hány tanárunk a rendből, akik főként hittannal, történelemmel, filozófiával foglalkoztak. Emlékszem még a rek­torra: szemüveges, kicsi ember volt, de kőkemény. Csak a szabályok és a tudás számított nála. Utólag belegondolva ez nem baj, de akkoriban sokat ültem a rektori irodában. Egyébként csak ké­pek maradtak meg, például Padre Car­lo, aki velünk focizott, és mindig föl­húzta a reverendáját, hogy ne botoljon meg, amikor beállt közénk játszani.

A keresztény neveltetésem nekem azt tanította, hogy el kell fogadnunk, sőt szeretnünk kell a másik embert. Szól is erről egy parancsolat. És akkor is meg kell ezt tennünk, ha az illető tel­jesen más úton jár, mint mi. A lelket nem egyszerű fejleszteni, ezt minden­kinek a saját tempójában kell megten­nie. Persze segíteni lehet benne, erre való egy jó pap.

Életem legemlékeze­tesebb lelkipásztorai pont azok voltak, akik már kicsit pszichológusként is vi­selkedtek, nem azt mondták, hogy mit ne csináljak, csak „odaadták a fülüket”.

Akkor volt igazán mély gyónásom, mi­kor olyan papnál voltam, aki tényleg úgy ismert, mint egy testvér. Nem vé­letlenül használjuk ezt a szót bizonyos szerzetesekre.

A Jóistennel való kapcsolatom is hasonló. Volt, hogy kétszáz forint volt összesen a zsebemben, de nem ilyen­kor fordultam hozzá. Akkor kértem ki a tanácsát, amikor halál történt a csa­ládban, házasság előtt álltam, gyerekem született, szóval a fontos pillanatok­ban. És ahogy öregszem, megtanultam neki megköszönni a dolgokat, hogy jól vannak a szüleim, hogy egészségesek a gyerekeim.

– Nem kedvelem a népekkel kap­csolatos sztereotípiákat, de ha az ola­szokra gondolunk, a temperamentu­mos jelző jut eszünkbe.

– Én inkább lelkesedésnek hívnám. Ha egy kis kritikát megfogalmazhatok a magyarokkal kapcsolatban, akkor azt mondanám, hogy szomorúak. Mikor idekerültem, nagyon furcsa volt beülni egy misére, mert azon volt a hangsúly, hogy bűnös vagyok. Szerintem az iste­ni irgalmasság az első és legfontosabb. Az Atya mindent megbocsát, annyira szeret minket. Ez nagyon nagy menta­litásbeli különbség. Persze nem mon­dom, hogy minden magyar mise ilyen, sőt azt látom, hogy a fiatalabb generá­ció jobb ebben. Elég szétnézni a temp­lomokban: ahol a prédikáció monoton, ott sok a szabad hely, ahol pedig az em­berek lelkéhez szól a pap, ott tömöttek a padsorok.

„Szerintem az iste­ni irgalmasság az első és legfontosabb. Az Atya mindent megbocsát, annyira szeret minket. Ez nagyon nagy menta­litásbeli különbség.” (Fotó: Orbán Gellért)

Én a Fő utcai kapucinusokhoz já­rok, ott sok az olasz atya, és azt érzem, hogy ők talán kicsit lazábbak. Krisztus is egyszerű üzenetekkel tudott tömege­ket elérni. Valószínűleg az olasz lezser­ségből fakad, hogy az ő miséiken job­ban érzem magam.

Magyarországon is vannak, akik be­szélik ezt a fiatalosabb nyelvet. Pál Fe­rencet én nagyon bírom, és szerencsé­re sok más jó példával is találkoztam itteni barátaimon keresztül.

De nekik sem egyszerű egy olyan társadalom­ban küzdeni, aminek nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mit jelent Istent követni, kereszténynek lenni.

Régen nálunk a faluban annyira meghatáro­zó volt a templomi jelenlét, hogy ezeket a dolgokat nem is kellett magyarázni. A fő erkölcsi pilléreket ez nagyon jól lefektette. Mostanra kinyílt a világ, és bár az üzenet kétezer éve változatlan, a papoknak és lelkészeknek meg kell tanulniuk, hogy hogyan lehet másfajta fülekhez eljutni.

– Húszas éveid közepén érkeztél Magyarországra egyetemi ösztön­díjjal. Miből merítettél erőt ahhoz, hogy beindíts egy egzisztenciát egy idegen országban?

– Ötvenkét éves fejjel azt gondolom, hogy a vágyból, hogy megtudjam, ki va­gyok. Hogy mire vagyok képes, amikor nem a családom irányít. Ez nem azt je­lenti, hogy egyedül voltam. Hála Isten­nek, a család mindig mögöttem van. Miattuk biztonságban éreztem magam akkor is, ha tévedtem, hibáztam. De meg kell adni a lehetőséget a fiatalok­nak, hogy szabadok legyenek, megta­nuljanak egyedül dönteni, megkapják a pofonokat az élettől, amik aztán for­málják őket. Sokat harcoltam édes­apámmal emiatt. Hiába lettem híres, őt sohasem az érdekelte, hogy mennyi van a pénztárcámban. A fő aggodalma az volt, hogy ki leszek, nem az, hogy ki vagyok. És amikor látta, hogy erköl­csileg és emberileg azzá váltam, aki­re büszke lehet, akkor érezte azt, hogy elengedhet.

„… meg kell adni a lehetőséget a fiatalok­nak, hogy szabadok legyenek, megta­nuljanak egyedül dönteni, megkapják a pofonokat az élettől, amik aztán for­málják őket.” (Fotó: Orbán Gellért)

– Ha a munkaerőpiacon keresgél az ember, gyakran megkapja, hogy a vendéglátástól maradjon távol, mert az kizsigerel. Te viszont min­den interjúdban már-már szerelem­hez fogható szenvedéllyel beszélsz erről a szakmáról. Szerinted honnan ered ez az előítélet, és benned honnan származik a lelkesedés?

– Szerintem a vendéglátás ebből a szempontból olyan, mint az orvos­lás: a tudásodat szenvedélyből, elhiva­tottságból felajánlod másoknak. És ezt nehéz egy hagyományos munkaidő ke­retei közé szorítani.

A vendéglátás nagyon sok fiatalnak ad munkalehetőséget, mert viszony­lag rugalmas, lehet tanulás mellett is csinálni, akár külföldön is, és egész jó pénzt kereshetnek vele. De nem akkor szolgálunk ki, amikor kedvünk tartja, hanem amikor az embereknek szüksé­gük van rá: délben, este, hétvégén, ka­rácsonykor vagy bármilyen más ünnep alkalmával. Ráadásul az ember akkor foglal asztalt szívesen egy étteremben, ha ott élményt kap. A legtöbb dolgun­kat elveszíthetjük, de az élmény velünk marad. Ha pedig emlékezetes szeret­nél maradni, azt szenvedélyből, szív­ből kell csinálni.

Régebben a vendéglátáshoz jobban lehetett kötődni, hiszen általában csa­ládon belül működött: az anya főzött, az apa és a gyerek pincér volt.

Az étter­mek, fogadók mindig családi vállalko­zások voltak. Manapság Olaszország­ban általában öt napot van nyitva egy étterem, tehát két napod szabad, és van szüneted, van sziesztád, de késő este jutsz haza. Ezt az áldozatot meg kell hozni érte. Le kell mondani valamiről, hogy elérj valamit. Mint egy nagyma­ma, aki elültet egy olajfát, de tudja, hogy nem neki fog teremni. A mai fi­atalok nagyon nehezen fogadják el ezt a fajta lemondást. A szüleim dolgoztak, és lemondtak egy csomó mindenről, mert fel kellett építeniük valamit. Ez előttem remek példa.

„Az asztal lényege az, hogy él, ahogy a falak is élnek. Az étterem tár­gyaiban ott vannak ezek a pillanatok, és ahogy jársz köztük, te is töltődsz be­lőlük.” (Fotó: Orbán Gellért) 

Én azért imádom ezt a szakmát, mert szeretem az embereket boldoggá ten­ni az ételen és az italon keresztül. Az egész munkának az a mozgató ener­giája, hogy szeretsz-e adni magadból, őszintén és jót. Közben a vendégek is akaratlanul adnak magukból. Megél­tünk születésnapokat, ballagásokat, lánykéréseket, mások boldogságát, de bánatát is. Az asztal lényege az, hogy él, ahogy a falak is élnek. Az étterem tár­gyaiban ott vannak ezek a pillanatok, és ahogy jársz köztük, te is töltődsz be­lőlük. Teszel másokért, de ez a te bol­dogságod forrása is. Ha nem ez vezérel, akkor viszont egy daráló, ami kizsigerel és megesz. Mindenki a vendéglátás üz­leti részére fókuszál manapság, pedig a lelki része sokkal fontosabb.

– Most született meg a második gyermeked. Hogy lehet két nemzet identitását is átadni a nevelésen ke­resztül?

– Brutálisan nehéz. Nagyobbik fiam inkább magyar gyerek, ami persze nem baj. Nagyon nehéz felébreszteni benne azt, hogy van egy olasz része. Velem beszél olaszul, de megélni egy orszá­got teljesen más, mint elmondani egy országot. El kell vinnem őket Olasz­országba hosszabb időre. Mert másfé­leképpen nem érzed, hogy mi a föld energiája.

Azt akarom, hogy szeressék a két né­pet, hogy ne egyhez ragaszkodjanak, hogy legyenek nyitottak, lássák, mi a jó Magyarországban és mi Olaszország­ban. Legyenek képesek ebből csinálni egy hatalmas gulyáslevest, és érezzék, hogy a két nép egymáshoz tartozik.

Nagyon sok magyar ember mediter­rán gondolkozású. Ők – ahogy mi, olaszok – hangosan élnek.

Sokakban pedig inkább a sváb vonal erős. Felesé­gemnek sokszor el kellett mondanom, hogy én hangos vagyok, ő ezt nehezen viseli el. Nekem az olaszosságomat ki kell adnom valahol, ha otthon nem tu­dom. Huszonkilenc éve élek Magyar­országon, de ez a szakadék még min­dig áthidalhatatlan, de folyamatosan próbálkozom. Meg kell tanulni, hogy ha valaki higgadtan mondja el azt, amit én üvöltve, az igazából csak stí­lusbeli különbség, az üzenet ugyanaz. A fiam nagyon olaszos, egy energia­bomba, és szociális, mindenkivel is­merkedik. Jó körülmények és jó em­berek között van, de szükséges, hogy megtanulja, mit jelent olasznak lenni. Édesapám azt mondta nekem, hogy a gyereket biztatni kell, akkor is, ha nem teljesen jól csinál dolgokat. Meg­simogatni, és nem megpofozni. Ez szá­momra nagyon fontos. De azért én sem mindig a komfortzónában éltem. Meg kell tanulni harcolni is, az pedig nem megy, ha a szülő az élet minden per­cében ott van. A harchoz viszont úgy tud erőt meríteni a gyerek, ha szereti önmagát.

„Meg kell tanulni, hogy ha valaki higgadtan mondja el azt, amit én üvöltve, az igazából csak stí­lusbeli különbség, az üzenet ugyanaz.” (Fotó: Orbán Gellért)

Pár évtizeddel ezelőtt a szülők el­kezdtek válni, a saját boldogságukra gondolni, és elfelejtették nevelni a gye­rekeiket, inkább megvettek nekik min­dent. Gyors tárgyak, gyors pillanatok. Egy ilyen hátterű gyerek úgy indul neki az életnek, hogy mindig motiválni kell. Én nem tudom tartani ezt a tempót. Egy fiatalnak meg kell tanulnia a saját komfortzónáján kívül boldognak lenni. A boldogság nem abból jön, hogy min­dig süt a nap, hanem abból, ha te vagy a nap. Ehhez viszont tudni kell adni és kapni. Úgy gondolom, hogy ezt igazán a nagyszülők tudják megmutatni, akik­nek már nem nevelnie kell az unokát, hanem „elrontani”. Ők már tényleg csak élvezik az együtt töltött időt, és mindent megadhatnak. Sajnálom, hogy idősen lettem szülő, mert nem biztos, hogy ez megadatik a gyerekeimnek. Én olyan ember vagyok, hogy szeretek adni, de nem tudom, hogyan örüljek annak, ha kapok.

A vendéglátás folyamatos kíván­csiság, hedonizmus, hatalmas szeretet az anyaföld és az emberek kreativitása iránt, hiszen ezekből származnak a bo­rok, sonkák, szalámik és minden más alapanyag.

És tudni kell örülni ezeknek, hogy utána tovább is tudd adni őket.

– Olaszországból jön nagyon sok divattervező. De a legextravagán­sabb autómárkák is, elég csak az Alfa Romeót, a Ferrarit, a Lamborghinit vagy a Maseratit említenem. Szerin­ted miért van az, hogy az olaszok ennyire figyelnek a stílusra?

– Az olaszok karakán identitása ab­ból fakad, hogy országon belül is telje­sen el vagyunk szeparálva egymástól. Lehet hogy két falut csak öt kilométer választ el egymástól, de mindkettő tel­jesen eltérő dialektussal, tradíciókkal rendelkezik. Egymás mellett is egye­dül vagyunk. Ebből sok minden kö­vetkezik, például az is, hogy az olasz szegény nép – a római kort most hagy­juk ki a képletből. De a szegénységnek méltósága van nálunk. Ha valakinek egyetlen rongya van, az kihozza belő­le a legtöbbet. Megtanulja tisztelni és szeretni a természetet és ajándékait, és a szerencsétlenségekből valahogy még­is mosolyt varázsol.

Az emberiség akkor rontott el sok mindent, amikor elfelejtett az egyszerű dolgoknak örülni. A sok cicoma után nem tudunk örülni egy egyszerű fe­hér pólónak és farmernak. Úgy lehet jól divatot csinálni, stílust teremteni, ha jól érzed magad a bőrödben. James Dean egy kétfilléres pólóval, egy far­merral és egy bőrdzsekivel vált ikon­ná, mert azokat olyan magabiztosság­gal, természetességgel tudta viselni, hogy utána mindenki úgy akart öltöz­ni – sokan a mai napig. Ha te ki vagy békülve magaddal, akkor bármit föl­vehetsz, boldog leszel, és ezt tiszteli majd a környezeted. Ha ezenfelül ne­ked divattervezőként tudásod, kifino­multságod, kreativitásod van, pláne ha egy olyan országban élsz, ahol a világ legtöbb világörökségi helyszíne van, akkor jó esélyed van maradandót al­kotni.

Olaszország kulturális kincses­tár: templomok, festmények, építészeti műremekek születtek ott, az emberi­ség hajnalától kezdve a reneszánszon át egész a modernitásig. Ez a történel­mi kötődés hatalmas köldökzsinór, ami minden olaszt táplál.

Ezt folyamatosan a DNS-ünkben hordozzuk. Ez eredmé­nyez ilyen kreatív, életszerető embere­ket, akik ki akarnak tűnni.

A Lamborghini eredetileg trakto­rokat gyártott, és amikor Ferruccio Lamborghini sportautókat próbált, egyikkel sem volt elégedett, úgyhogy azt mondta, csinál egy jobbat. De va­lami hasonló játszódott le kicsivel ko­rábban a Ferrari és az Alfa Romeo kö­zött is. Nézd meg a Vespa robogókat, amik mostanra szimbólummá váltak, pedig a sikerük kulcsa az volt, hogy a szűk, középkorban épült utcákon és a rossz minőségű utakon is jól lehetett velük közlekedni. És az olaszok tudtak ezekre az egyszerű dolgokra büszkék lenni. Az ebből fakadó boldogság ho­zott ilyen eredményeket. A divatszak­mában ráadásul nehéz megtalálni az egyensúlyt, hogy hogyan legyen mon­danivalód, de ne botránkoztass meg. Mert ami mostanában például a fran­cia divatbemutatókon megy, az inkább bohóckodásba hajlik. Giorgio Armani egy egyszerű fekete öltönnyel el tud­ta érni, hogy minden férfi olyat akar­jon hordani, de hasonló elmondható a Gucci családról is.

„A boldogság nem abból jön, hogy min­dig süt a nap, hanem abból, ha te vagy a nap. Ehhez viszont tudni kell adni és kapni.” (Fotó: Orbán Gellért)

A karrierem során én is fontosnak tartottam, hogy sose provokáljak senkit, de megpróbáltam elgondol­kodtatni azokat, akik figyeltek rám. Azt éreztem, az a dolgom az életben, hogy valahogy felhangosítsam azo­kat, akik halkabbak, még akkor is, ha emiatt nemegyszer csináltam ma­gamból bohócot a karrierem során. Amikor műsort vezettem, megpró­báltam azokhoz közeledni, akik elbúj­tak a sarokban.

Persze lehet, hogy ez nem mindig sült el jól, és igen, a harsányságom miatt sok embertől kell bocsánatot kérnem, ezt a terhet cipelem is ma­gammal. Viszont mosolyogni mindig tudok majd. Mosolyogjunk akkor is, ha hiányzik két fogunk, mert akkor legfeljebb másokat is megmosolyog­tatunk. Ez ráadásul nem kerül sem­mibe.

Fotók: Orbán Gellért


Megosztás