Arányok nélkül nincs nyitottság

Az emberi érdeklődés feltételei

Ahhoz, hogy az ember tágabb és mélyebb értelemben is érdeklődő legyen, rácsodálkozzon a világra, és elgondolkodjon a helyéről az univerzumban, tehát számot vessen sajátosan emberi küldetéséről, szükségesek bizonyos alapvető biológiai, civilizációs és kulturális feltételek. Ezek hiányában beszűkül a mozgásterünk, és veszélyesek lehetünk egymás számára.

Az utolsó nagyobb népcsoportot, amely teljes elszigetelt­ségben élt, 1938-ban fedezték fel. Az expedíciót Richard Archbold vezette, és csak harmadik alkalommal sikerült csapatával behatolni a hófödte csúcsok mögé a Balim-folyó Nagy-völgyébe, Új-Guinea addig lakatlannak hitt nyugati részének belsejébe. Még száz éve sincs, hogy ez a felfedezés megtörtént, és miközben földünk többi részén autók, sőt repülők közlekedtek, szólt a rádió, távírón és telefonon is folyt a kommunikáció, addig Nyugat-Guinea Nagy-völgyé­ben kőkorszaki állapotok uralkodtak. Az itteniek tényleg azt gondolták, hogy ők „az emberek”, és rajtuk kívül nincs más hozzájuk hasonló okos lény. Ami talán a legjobban meglepte a felfedezőket, hogy szinte teljesen lemerevedett kulturális mozdulatlanságra találtak, amely évezredeken át változat­lan maradt.

A XX. század ősemberei

Nem egy kis népcsoportról volt szó, hanem mintegy öt­venezer emberről, akik különböző törzsekbe szerveződtek, és több, addig teljesen ismeretlen nyelvet beszéltek. A fe­hér bőrű felfedezőket először szellemeknek nézték.

Csak a közvetlen szomszédjaikkal érintkeztek, és ez jó esetben nem harci cselekményt jelentett. Ismeretlen volt számukra az utazás. Ha valaki a saját törzsi területét netalán elhagyta, akár véletlenül, mert eltévedt, a betolakodót a másik törzs tagjai azonnal megölték, és az esetek többségében meg is et­ték. Ezek a törzsek szinte kivétel nélkül kannibálok voltak.

Jared Diamond biológus szerint Új-Guinea őskori elszige­teltségének egyik fő oka a szűkös táplálkozási feltételek le­hettek. A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása című könyvében felhívja a figyelmet, hogy Óceánia legnagyobb szigetén eredetileg nem éltek nagyvadak, ezért a túlszaporo­dás veszélye, az éhezés, illetve az idegenek behatolása a szű­kös termőterületre végzetes lehetett az ott élők számára. Ha túl messzire merészkedtek a magtáraiktól, és ez mindössze néhány kilométert jelentett számukra, netán eltévedtek a környező dzsungelben, a biztos halál várt rájuk. Ezért ezek az őskori körülmények között élő emberek soha nem is lát­tak többet a világból, mint egy körülbelül tizenöt négyzet­kilométernyi területet.

Az említett könyv szerzője szerint bizonyos alapvető élet­körülmények hiányában az ember nemcsak a kőkorban, ha­nem a XXI. században is csak nagyon elemi szinten képes gondolkodni. Figyelmünk ilyenkor elsősorban arra irányul, hogy legyen mit enni és inni, ne fázzunk, ha esik, legyen fe­dél a fejünk felett, lehetőleg tudjunk jól aludni, szexuális vá­gyaink kielégülést nyerjenek. Legelemibb szinten még a ha­talmi játszmák is meghatározók az ember kognitív képessége szempontjából. Ezért fontos, hogy megtaláljuk a helyünket a közösségben, ahová tartozunk, és így biztonságban tud­hassuk magunkat. A létfenntartásra irányuló biológiai szük­ségletek mintegy negyvenezer éven át szinte teljesen lekötöt­ték az öntudatára ébredő ember erejét és figyelmét. William Golding A legyek ura című Nobel-díjas regényében arra is rá­mutat, hogy bizonyos civilizációs körülmények felfüggeszté­sével reális a veszélye annak, hogy az ember viszonylag rövid időn belül őskori körülmények közé vedlik vissza. Ha olyan helyzet áll elő, hogy csak a biológiai túlélés számít, az embert újra a nyers erő törvényei kezdik meghatározni, és képességei ilyenkor a többi ragadozó emlős vetélytársává teszik.

A Pápua Új-Guineában élő pagau törzs tagjai a mumunak hívott tradicionális lakomát készítik elő (Fotó: Dozier Marc / hemis.fr / AFP) 

A nyers erők finomulnak

Az emberré válás folyamatában az egyik legfontosabb fej­lemény a tudatos eszközhasználat kialakulása volt. Jared Diamond arra is rávilágít, hogy az eszközhasználattal együtt hamarosan megjelenik a művészi érzékenység is. Az első művészeti alkotások elkészítésének ideje eléggé bizonyta­lan, hiszen ezek nem maradtak ránk. Vannak például ős­kori sírok, amelyekben virágok maradványaira bukkantak a csontvázak mellett, de nem bizonyítható, hogy pontosan milyen céllal kerültek oda. Az első tudatos díszítmények va­lószínűleg fafaragások voltak, amelyek idővel elkorhadtak. Az emberi test tetoválásának szokásai is minden bizonnyal az őskorig nyúlnak vissza. Ebből a korszakból a barlangraj­zok a legkorábbi művészeti alkotások, amelyek ránk marad­tak. Ezek az emberré válás hajnaláról tanúskodó nyomok elsősorban állatokat ábrázolnak, vadászatot, később a tűz is megjelenik, körülötte pedig különböző rituálék nyomait fedezhetjük fel.

_____________________________

Áldozatbemutatásról és hálaadásról szólnak ezek a kőkori festmények, ami azt jelenti, hogy a barlangok­ban élő ember figyelmét nemcsak saját magára és legalapve­tőbb biológiai szükségleteire irányította, hanem Isten is ott volt vele a barlangban.

_____________________________

A XX. század közepén Új-Guineá­ban felfedezett, kőkori körülmények között élő népcsoport életvitele is ezt látszik alátámasztani.

Az egyik első globális civilizáció, amely már gazdag iro­dalmat is hátrahagyott a mítoszokról, tehát arról, ahogy az ember az isteneket és a saját maga szerepét elképzelte a világban, az ókori görögöké volt. Képviselői egymással többnyire rivalizáló városállamokban éltek, de már olyan életformában, amely lehetővé tette, hogy a görög társada­lom tehetősebb polgárai ne csak a kézzelfoghatóra, a ki­mondottan hasznosra irányítsák a figyelmüket, hanem az embert körülvevő tágasabb világra, a kozmoszra is rácso­dálkozzanak. És a nyugati civilizáció egyik alappilléreként számontartott görög kultúra embere ennek a „haszontalan” tevékenységének már nemcsak a mítoszok sajátos nyel­vezetével adott hangot, hanem a racionális gondolkodás, tehát a logika alapvető szabályai szerint is. Ezért a görö­göknél a mítosztól egyre jobban elkülönült a logosz, azaz mindinkább uralkodóvá vált az észszerű elmélkedés a vi­lág dolgairól és benne az ember viszonyáról az istenekhez.

A nyers és a kifinomult erők harcáról szól Nietzsche egyik korai írása, A tragédia születése. Ebben a szerző rá­világít, hogy Dionüszosz és Apollón kultusza a görögöknél kezdetben kiegészítette egymást, ám erőviszonyuk idővel megborult, és a racionális gondolkodás fokozatos térnye­résével a zabolátlan életerőt képviselő Dionüszosz kultusza egyre jobban háttérbe szorult. Helyét átvette a harmoni­kus, mindig bemérhető, az értelem számára veszélyt már nem jelentő szépség kultusza. Hogy azonban a valóság jó­val bonyolultabb, mint amit Apollón képvisel, a görögök mindig is tudták. Drámáikban a katarzis élménye is erre világít rá. Az ókori Hellász e jellegzetes irodalmi alkotásai végkifejletükhöz közeledve már nem annyira szépként él­hetők meg, mint inkább fenségesként.

A fenségesség eszté­tikájáról a XX. században főleg Hans Urs von Balthasar írt, és ő a görög drámákban felcsillanó fenségesség élményét a Biblia világában bemutatkozó Isten dicsőségének fel­fénylésével (KaBoD Jahve) állítja párhuzamba. A biblikus értelemben vett fenségesség felcsillanása a svájci teológus szerint a végtelen Isten abszolút nagyságának, egyúttal pe­dig szentségének is a becsillanása az emberi lét szűk koor­dinátái közé. Az ember a maga véges lehetőségeihez képest Isten transzcendens felragyogását bizonyos mértékig ugyan érzékelni tudja, ám ez az érzékelés, illetve felfogás a meg­tisztulás vágyaként jelentkezik, azaz mindig katarzissze­rű. Az esztétikai fenségesség teológusa szerint a Bibliában „tetten érhető” isteni dicsőség sugárzik át a patrisztikus kor irodalmán, a középkori teológián, Dante Isteni színjá­tékán, és ezt a ragyogást ábrázolja a keresztény ikonográfia a szenteket körülvevő glóriával is.

 Nem csak okos

Az Apollón nevével fémjelzett harmonikus szépségideál és a vele párhuzamosan kibontakozó racionális gondolkodás mindjobban teret nyert a nyugati kultúrkörben, és a mo­dern kor hajnalára egyértelműen az ész fénye került elő­térbe a dionüszoszi életerő rovására. A felvilágosult ember érdeklődése azonban már nem annyira az ég felé irányul, mint inkább horizontális. A felfedezések korának ideje ez, ekkor készültek az egész földkerekséget megjelenítő első térképek, illetve az első enciklopédiák. A pusztán racioná­lis világszemlélet diadalmenetével párhuzamosan azonban csakhamar jelentkezett egy alternatív gondolkodás, illetve életszemlélet: a romantika.

_____________________________

A romantikus ember nem győzi csodálni a természet megzabolázhatatlan erőit, melyeknek kognitív feldolgozása meghaladja képességeit.

_____________________________

Ezért a ro­mantikus kor művészei újra csodálni kezdik a világban a fen­ségest, és persze a saját életükben is a dionüszoszit. Az első fantasztikus irodalmi alkotások születésének is ez az ideje. Az érdeklődés középpontjába újra a természetközeli ember életvitele kerül, a nép bölcsessége, a mesék. A romantikusok kimondottan keresték és csodálták a veszélyes helyzeteket, amelyek a racionalisták által mítosztalanított normalitás rendjét megkérdőjelezhetik. Lelkesedtek a romokért, ked­velt stílusuk pedig a gótika volt, hiszen a (neo)gót épületek égbe törő csúcsai látványosan túlmutatnak a merőben funk­cionálison és az észszerűn.

Később a modern korszak különféle avantgárd irányza­tai szintén a racionálison túlra mutattak. Ha a természet­tudományok fejlődése nyomán valóban rácsodálkozunk az egyre csak táguló világra, bármennyire is okos legyen az ember, jelentősége a kozmoszban pusztán racionális megközelítésben kétségbeejtően elenyészőnek mondha­tó. A mesterséges intelligencia megjelenésével rövid időre mintha egy kis haladékot nyert volna az emberközpontú és szigorúan racionális világkép, de ma már az önmagu­kat fejlesztő mesterséges elmékkel kapcsolatban is egyre több a disztópikus aggodalom, és a kortárs irodalom in­kább az ember veszélyes riválisát látja a mindent jobban tudó gépekben, a bölcseleti irányzatok pedig mindinkább poszthumán jegyeket öltenek. Ezek szerint az emberi ra­cionalitás pusztán az egyik megnyilvánulása az univer­zum működését ténylegesen meghatározó elveknek, ezért az ember jelentősége a világmindenségre nézve tulajdon­képpen a nullához konvergál.

Az emberi racionalitás tekintélyének modern kori deval­válódásához az is hozzájárult, hogy a legfelvilágosultabb­nak tartott XX. század bizonyult az egyik legvéresebbnek is. Európában a boldognak vélt békeidőket csakhamar be­árnyékolták a balkáni háborúk, aztán kitört az első világhá­ború, megjelentek a mindent elpusztító gépezetek, a vegyi bombák, aztán a spanyol polgárháború következett, majd Auschwitz, közben London, Hamburg, Drezda értelmetlen bombázása, nem sokkal később pedig Hirosima és Nagasza­ki. És már a harmincas években működött a Gulag.

Aztán évtizedekkel később, miközben már a világűr meghódítá­sára készült az ember, Vietnámra napalmbombákat szór­tak, elkezdődött a kambodzsai, majd a ruandai népirtás, de a boszniai Srebrenicában Európa is racionálisan eltervezett tömegmészárlással zárta a századot. A ragadozó emlősök világa az észszerűen kitervelt emberi kegyetlenséghez ké­pest paradicsomi állapotnak tűnhet. Nem csoda tehát, hogy az ezredfordulóra az emberi ész diadalmenetébe vetett bi­zalom alaposan megrendült, a felvilágosult emberi szellem nagy narratívái összeomlottak, kiteljesedett a posztmodern.

Egy boszniai muszlim asszony hozzátartozója sírjánál imádkozik a srebrenicai mészárlás évfordulóján (Fotó: AFP)

Újra barbárok leszünk?

A hellének világában azok számítottak barbárnak, akik nem beszélték az akkor uralkodó nyelvet, a görögöt, ezért nem is értették azt a kultúrát, amely már nemcsak a nyers erő érvé­nyesülését és a profitot tartotta szem előtt, hanem a harmo­nikus szépséget és a tágabb környezet elveinek megértését, tehát a filozófiát is. A barbárság definíciója ezek szerint: hi­ányos kommunikációs képesség, szűk látókör az elszigetelt­ség miatt, agresszió.

_____________________________

Eszközök tekintetében az embernek soha annyi lehetősége nem volt a kommunikációra, mint manapság, ezzel együtt a barbárság egyik mércéjeként számontartott elszigetelő­dés nemhogy enyhülne az emberek között, hanem inkább fokozódó problémaként jelentkezik.

_____________________________

Ez a paradoxon való­színűleg a túl sok információra vezethető vissza, amelyet képtelenek vagyunk megfelelő módon feldolgozni. Szükség lenne valamilyen racionális elvre a korlátlan információáradattal szemben. Ennek hiányában könnyen lefáradunk, megterheltté, sőt fásulttá válunk. Egy másik ok, amiért az ember inkább a saját buborékaiba húzódik, az elidegenedés­ben kereshető. Ami ugyanis sok ezer éven át természetesnek számított, azzal ma szinte egyáltalán nincs kapcsolatunk: a földdel, a fizikai munkával, az összefogás erejének tapasz­talatával. Már szórakozni sem együtt szórakozunk, hanem többnyire magányosan és egyre több agresszió kíséretében.

Ami korábban a mesélés, a tánc, a társasjátékok voltak, azt az internet széles körű elterjedésével felváltották a magá­nyos szórakozás különböző formái: a zenehallgatás, a fil­mek, a játékok. De még így sem tud mindenki kellőképpen „ellazulni” ajzószerek nélkül, ami további beszűküléshez és nemritkán agresszióhoz vezet. Dionüszosz mintha teljesen legyőzte volna Apollónt. Hol vagyunk ilyenkor a dolgokra, másikra, környezetünkre rácsodálkozni képes nyitottság­tól, a „haszontalan” kíváncsiságtól? A racionális mérlegelés igényét felváltja a kényszer a visszahúzódásra vagy éppen a szórakozásra, esetleg a teljesítményre. Ha pedig buboré­kaink valamilyen oknál fogva szétpukkannak, Golding re­gényhőseit megszégyenítő agresszióval menti magát az em­ber. Személyes buborékaink lettek korunk barlangjai. Már csak azt kellene kideríteni, hogy itt van-e velünk valahogy ezekben is az Isten.

Nyitókép: AFP


Megosztás