Egymás szegényei

Szent Ferenc Kisnővéreinél jártunk Arlón

Szent Ferenc Kisnővérei csaknem harminc éve érkeztek a Borsod megyei Arló kisközségbe, hogy osztozzanak a helybéliek, döntően az arlói cigánysorok lakóinak életében. Átlagos szomszédok – és mégsem azok: közösségi házukban tanulásra, játékra, fejlődésre teremtenek lehetőséget azoknak, akiknek lehetőségből van a legkevesebb.

Arló története a XI. századig nyúlik vissza. Az alig néhány kilométerre lévő Ózd kohóüzemének és a borsod­nádasdi lemezgyárnak köszönhetően a rendszerváltás előtt a kisközségben szinte teljes volt a foglalkoztatottság, ám a nehézipar leépülése, a munka­helyek tömeges megszűnése nagyon szűkre szabta a boldogulás lehetősége­it. A szerencsésebbek ma a fővárosba vagy a miskolci Bosch-gyárba ingáz­nak, mások idénymunkát vállalnak a környéken, ám sok család kilátása­it a közmunkaprogram vagy a családi pótlék határolja le. Mint a környező, hasonló sorsú településekről, Arló­ról is megindult az elvándorlás, sok idős ember maradt a községben. A la­kosság etnikai összetétele is változik: a csaknem 3900 fős településen friss becslés szerint 60-70 százalék a ci­gányság aránya, jelentős többségük helyi szegregátumokban, Kisfaluban és Csahón él.

A környezet szebb a körülmények­nél: a települést körülölelő dombság és a ritka természeti kincs, az Arlói-tó bé­kességet áraszt. A ferences harmadik rendhez tartozó kisnővérek is így kö­szönnek: „Békesség!” Egy magyar szár­mazású óvónő, Szőllősy Julianna Chris­tophora nővér, az ausztriai Keresztes Nővérek Kongregációjának tagja ala­pította meg a kisnővérek közösségét a rendszerváltás idején; Szent Ferenc Kisnővérei 1994-ben érkeztek Arlóra, azzal a szándékkal, hogy a nemcsak gazdasági, de társadalmi szempont­ból is perifériára szorult térség lakói­val közösséget vállaljanak, a szó szoros értelmében jelen legyenek a szegények életében. A megyében (és az ország­ban) ezenkívül Miskolcon és Bükk­szentkereszten telepedtek le. Arlón ma a tizenhat fős szerzetesi közösségből hatan élnek a Szent Mihály-templom kertszomszédságában álló nővérház­ban. Négy örökfogadalmas és két egy­szerű fogadalmas, vagyis junior: Anna, Ráhel, Rita, Judit, illetve Janka és Fran­ciska nővér szolgál most a településen.

Szent Ferenc Kisnővérei Miskolcon és Bükkszentkereszten főleg lelkisé­gi szolgálatot végeznek, a megyeszék­helyen például az Imádság Házában, az egyetemi lelkészségen, iskolában, a hospice-ellátásban, Bükkszentke­reszten pedig a faluban és az általuk működtetett Betlehem Lelkigyakor­latos Házban. Arlón mindez szociá­lis és közösségi szolgálattal ér össze. Itt a nővérek 2003-ban létrehozták az Elfogadlak Alapítványt, és megnyitot­ták a Befogad-lak közösségi házat, ahol a kisgyermekektől a felnőttekig minden korosztálynak tanulást, fejlődést segítő programokat, közösségi eseményeket szerveznek.

Elfogadlak, Befogad-lak

„Szent Ferencnek kolostor az egész vi­lág. Ő nem választja szét a szentet és a profánt, látja a természeten Isten kezét és az embereken Isten arcát. Ez öröm, és biztosítéka is annak, hogy semmi nem választhat el Istentől, bárhol, bármikor lehet vele találkozni. A lelki élet és az emberek szolgálata sem választható el egymástól” – mondja Ráhel nővér, az arlói nővérház felelőse, utalva rend­je hivatására, amely „a szemlélődés­ből és a testvériség megélésből fakadó evangelizáció”. A rend első arlói évei­ben a nővérek és a helyiek többnyire az együttélés hétköznapi helyzeteiben, ut­cán, templomban, boltban, ünnepek és családlátogatások, illetve adományosz­tások alkalmával találkoztak, így hat­va egymás életére.

Ráhel nővér jó szív­vel emlegeti, hogy Arlón nem szokás a hűvös távolságtartás: az itteni gyere­kek őszinte kíváncsisággal és hangosan kérdezgetik, mit csinál, hová megy.

Ab­ban sincs semmi szokatlan, ha egy kert­kapun beköszönő szerzetes nővér pil­lanatok alatt egy lakodalmas forgatag közepén találja magát, ahogy ez Ráhel nővérrel is megesett. Pedig az itt szol­gálók közül ő és Anna nővér találko­zik kevesebbet a szegregátumokban élő családokkal. Anna nővér a falu öregjei­hez jár, áldoztat, naponta imaórát tart – melyet élőben közvetít is az interneten –, a nyolcvanadik évéhez közeledve is zarándoklatokat szervez, imacsoportot vezet. Ráhel nővér a házfelelősi, illetve a nővértanácsban végzett munkája mel­lett nagyrészt a környező településeken vagy Bükkszentkereszten lát el lelkigya­korlatos vagy pasztorációs teendőket.

Nővértársaiknak is vannak a lelki­gondozáshoz vagy folyamatban lévő tanulmányaikhoz kapcsolódó felada­taik, de Franciska, Janka, Judit és Rita nővér fő „terepe” a Befogad-lak. Ez a közösségi ház tanodaként is műkö­dik, a helyi általános iskolához igazod­va, az ebéd utáni kicsengetéstől már nyitva áll a gyerekek előtt. Délutánon­ként a nővérek tanulószobai foglalkozá­sokon segítenek a leckeírásban. A gye­rekek többsége tanulási nehézségekkel küzd, sokan osztályismétlők, a nap­köziben szinte mindenki előtt egy-két évfolyammal korábbi feladatgyűjte­mény az asztalon.

Gyakori dilemma, hogy a nővér a lemaradáson próbáljon faragni, térjen-e vissza az alapok gya­korlásához, vagy inkább a házi feladat legyen kész.

Van, hogy a választ a tornateremben kell keresni. A Befogad-lakban a korre­petálás a tanulásnak csak egyetlen kis szelete: sokkal nagyobb szerepet kap a játék és a kapcsolódás által történő formálódás. A készségfejlesztés: ha ah­hoz, hogy a számfogócskában részt ve­gyen, az összeadás ismerete szükséges, a matekháziért különösebben nem ra­jongó gyerek is lelkesen próbál majd fejben számolni anélkül, hogy észre­venné. Az egészségtudatosság: ha a fu­tástól kimelegedett Janka nővér vizet iszik, valószínűbb, hogy az aprónép sem az energiaital után nyúl. Az ös­szetartozás művészete: aki első nap csak a maga tányérját púpozza a reg­gelinél, a tábor végén már jó eséllyel a többieket kínálja először… és így tovább. A rejtett hatás ráadásul köl­csönös. Legtöbbször a nővérek is ta­nulnak a gyerekektől, akár gombale­lőhelyek fölfedezését, akár egy új dalt, akár a kendőzetlen érdeklődést Isten és a világ dolgai iránt.

Sok gyerek előtt nincs jó példa sem a szabadidő értékes eltöltésére, sem az önmagukkal való törődésre. A Befo­gad-lak mozgásos, szabadtéri prog­ramjai, önismereti, lelki alkalmai és a közös munka – például a csapa­tos paprikáskrumpli-készítés – ezen próbálnak segíteni. A kötélhúzástól, színeslabda-dobóversenytől a biza­lomjátékokig, a kézműveskedéstől a vi­deóklip-készítésig számtalan tevékeny­ségötlet teret kap délutánonként. Judit nővér tinédzsereknek szóló közösség­építő és hitélettel kapcsolatos foglalko­zásait tréfásan „farkasszelídítőnek” ne­vezik. A kamaszokra különös gondot fordítanak, főleg hogy megelőzzék az iskolai lemorzsolódásukat és a szemé­lyes jövőt illető teljes motiválatlansá­got. Az alapítvány évente tíz-tizenkét fiatalt anyagilag is támogat középisko­lai tanulmányaiban, egy ösztöndíjprog­ram keretében. A „Lehetőségek Isko­lájában” a nővérek helyi felnőtteknek segítenek a kimaradt általános iskolai osztályok pótlásában, a szakma vagy az érettségi megszerzésében. A munka­nélküliségen is enyhítettek egy keveset: több arlói családanya is segédgyermek­nevelői állást kapott a Befogad-lakban, sőt van testvérpár, akik itt „járták ki” a napközit, és most szintén a ház mun­katársai.

Társak a törődésben

Az Elfogadlak Alapítványt vezető Rita nővér szerint ahhoz, hogy minél több lehetőséget tudjanak teremteni a csa­ládoknak, elsősorban figyelniük kell. Elengedhetetlen az akár évekig tartó ismerkedési folyamat. „Amikor egy háznál gyermek születik, nem hogy nem várnak hat hétig, mint a jólétben élő családoknál szokás, de egyenesen zokon veszik, ha néhány napon be­lül nem megyünk el meglátogatni és megáldani az újszülöttet. Korábban ha kézbe vettem egy ilyen pici csecse­mőt, összeszorult a szívem, hogy az ő hátrányos helyzete már jóval a pólyás­kora előtt elkezdődött. Meg kellett ta­nulnom, hogy én egy számomra vilá­gos, fenntartható struktúrában élek, és hogy bármit tehessek, ahhoz először azt a világot kell értenem, amiben ők mozognak: nem is elsősorban a ci­gányság kultúráját, hanem a szegény­ség kultúráját, amiből sok észérvekkel alá nem támasztható döntés vagy ön­sorsrontó szokás következik. Elsőre nehéz megérteni, hogy egy anya nem viszi iskolába a gyerekét, ha nem tud neki tízórait csomagolni. Nem könnyű feldolgozniuk azt sem, ha a gyerek elő­rébb jut a tanulásban, mint ők – ez rá­adásul gyakran azt is jelenti, hogy a fi­atal nem marad itt. De rengeteg érték van bennük amellett is, hogy a tanulás­ban, fejlődésben esetleg lemaradnak, vagy nehéz szociális helyzetet örö­kölnek. A legfontosabb üzenetünk az a gyerekek felé, hogy van helyük, van létjogosultságuk, van terük, vannak le­hetőségeik, és mindebből nem fogynak ki. A másik, amit nagyon törekszünk átadni, hogy amit akarsz, hogy veled tegyenek, azt tedd te is a másikkal” – mondja Rita nővér.

Vannak holtpontok. Egy huszonéves fiú, akit gyerekként súlyosan bántal­maztak otthon, és akin a nővérek egy támogató család férfi tagjával vállvet­ve segítettek éveken keresztül, bizton­ságos lakhelyet és szakmaszerzést is elérhetővé téve neki, végül mégis ki­maradt az iskolából. Miután az esetet fölidézte, Rita nővér körbemutat a ká­polnában: „A legnagyobb küzdelmeink itt zajlanak, és ez rendben is van. Erre csak szociális munkásként nem len­nénk képesek. Ha nem lenne Isten, ezt nem lehetne csinálni.” A nővérek napi zsolozsmája, a mindennap legalább egyórányi, havonta egynapi és éven­te egy teljes hétnyi kizárólag Istennek szentelt idejük Arló település statisz­tikákból kimutathatatlan erőforrása.

A nővérek nem „csak” magukat hoz­ták a településre. Szolgálatukat ön­kéntesek is segítik, rövid távra, az is­kolai közösségi szolgálat részeként, de akár egész évre is fogadnak fiatalokat – sőt, az arlói gyerekeknek szervezett táborokban még külföldi önkéntesek is rendszeresen szolgálnak.

A szegregátumokban élő családok társadalmihátránya belülről nézve leküzdhetet­lennek tűnik, és sokszor a fiatalok in­kább meg sem kísérlik a kitörést. A bi­zalmat megelőlegező hozzáállásnak és az alapítványt segítő, jobb módú csa­ládoknak ezért sorsfordító szerepük van. Rita nővér az egyik „lányuk” pél­dáját említi, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyerekként, kivételes erőfeszí­tései árán eljutott az érettségiig, és most jogi pályára készül – elszántsága mel­lett mindehhez több támogató család nyolc évig tartó állandó pártfogására is szüksége volt.

Az arlói családok többségében már több generáció számára természetes a barna ruhás, sötétkék-fehér fáty­las szerzetes nővérek jelenléte. A he­lyiek mind nagyobb bizalma növek­vő felelősséggel is járt, és ahogy egyre többen fordultak hozzájuk, a kisnővé­rek egyre inkább érezték a kapacitása­ik végességét. 2020-ban ezért – Ráhel nővér szavaival élve – karácsonyél­ményt jelentett számukra, hogy hosszú távra Arlóra érkeztek a jezsuiták.

A Jézus Társasága a Felzárkózó tele­pülések nevű kormányprogram egyik megvalósító szervezeteként indított ci­gánymissziót Arlón, a Máltai Szeretet­szolgálat Jelenlét-módszertanára ala­pozva – és a helyieknek a kisnővérek szolgálatából fakadó nyitottságára is építve.

A nővérek korábban is együtt­működtek a jezsuitákkal – például az ösztöndíjprogram révén több arlói fi­atal tanul a miskolci jezsuita gimnázi­umban –, de most „az örömökben és a nehézségekben való osztozás lehető­ségét” kapták ajándékba, ahogy Ráhel nővér mondja. A nővérek úgy élik meg, hogy a Jezsuita Jelenlét Program erő­síti és ki is egészíti az ő munkájukat, hiszen a jezsuiták tevékenysége olyan területekre is kiterjed, amelyekre a kis­nővéreknek nincs módja – ilyen pél­dául a baba-mama klub, az egészség­ügyi szűrővizsgálat megszervezése és megvalósítása, szociális alapellátás biz­tosítása a Jelenlét Házban, a családok otthonában végzett szociális munka vagy épp az élményalapú hangszerok­tatás, a Szimfónia program. Utóbbi­nak egyébként éppen a Befogad-lak ad otthont, nem ritka, hogy egy-egy gye­rek mondjuk Janka nővér udvari játék­délutánjáról ül be egy gitár vagy cajon mellé a jezsuiták zeneórájára.

Gazdagság Arlón

A szerzetesléttel együtt járó áthelye­zések miatt a most Arlón élő hat nő­vér egyénenként eltérő időt töltött ed­dig a községben, még az 1994-ben az elsőkkel érkező Anna nővér is hos­szabb-rövidebb megszakításokkal la­kott itt. Ám a nővérek szerint Arló azt is belső formálódásra készteti, aki csak néhány napot tölt el a tele­pülésen. „Ide nem lehet úgy belépni, hogy »én nem fogok megváltozni«”– Rita nővér fogalmaz így, szerinte őt az arlói szolgálat egyre nyitottab­bá és rugalmasabbá teszi. Ráhel nővér a megajándékozottság örömét találta meg (újra) itt, és nemcsak azért, mert mint mondja, az arlóiak közvetlenek és vendégszeretők, vagy mert a híres tó épp azon a télen fagyott korcsolyáz­hatóra, mikor ő, a volt jégtáncos szer­zetes ideérkezett, hanem mert a nem választott szegénység közelsége emlé­kezteti, mennyi mindent kapott és kap Istentől.

„Akikkel törődünk, azok­nak az arcáról Isten néz vissza ránk. A napkeleti bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vittek, és az élő Istent kapták – nagyjából ilyen arányokkal dolgo­zunk mi is”

foglalja össze Rita nővér a szolgálatukat, mintegy Arló „saját” betlehemi jelenetét.

A kisnővérek a „tulajdonképpe­ni” betlehemesre minden évben, így idén is együtt készülnek a gyerekek­kel. A Befogad-lakban ötvenfős pász­torjátékkal – jó pár „néma”, de nagyon lelkes pásztorral, csillaggal és angyal­lal – kezdődik a szenteste napja. Dél­után a tornateremben gyűlnek össze a feldíszített fa körül, gitáros dalokat énekelnek. A tülekedés a jászolnál hasonló ahhoz, mint mikor a focipá­lyán lógnak fürtökben a labdát hozó önkéntesen a gyerekek, ahogy a nő­vérek mondják. Rendszerint szó esik a kisded Jézusnak adható ajándékok­ról is. „Annál azért többet nélkülöz­nek, hogy a csoki ilyenkor eszükbe jus­son. De a gyerekek szemében a Jóisten gazdag, mert mindene megvan, amire szüksége van. Ezért szalma közé rej­tett rajzot, éneket, rövid verset hoznak neki – olyasmit, ami csak önmagukból adható oda.” A budapesti plébániákról adományként érkező ajándékcsoma­gokat együtt bontják ki a családokkal, egyrészt mert sokszor meg kell mutat­ni, mi mire való, mivel hogyan lehet játszani, másrészt időt hagyva a kö­zös örömre – mielőtt ki-ki hazatérne az otthonába.

Az – általában csak névleg – éjféli mise előtt a zsibongást a nővérház kis konyhájának, majd kápolnájának ben­sőséges csendje követi. A nővérek ki­húzzák és meglepik egymást, kedves szokás szerint „telefonos ajándékot” adnak egymás családjának, felhívják őket, együtt énekelnek nekik. Az ünne­pi vacsora előtt Szent Ferenc Kisnővérei tíz mécsest gyújtanak: az Atya, a Fiú és a Szentlélek imádására, Szűz Mária és Szent József tiszteletére, illetve békét és áldást kívánva mindenkinek az elöljá­róktól, az apostolutódoktól kezdve Izrael népén át egészen önmagukig, „…ennek a szent vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a második asztalt, melyről az éjszaka közepén titokzatosan Krisz­tust vesszük magunkhoz. Hogy ezt és minden étkezést szeretetben, a szív örö­mében költsük el, míg asztalhoz nem ül­hetünk Isten országában.”

Fotók: Pásztor Péter


Megosztás