„Tegyük jobb hellyé a világot, mint amilyennek kaptuk”

Beszélgetés Turóczi Hajnalka cserkészvezetővel

Hogy válik egy kiskamaszból felelősségteljes nevelő? Milyen egyedi spiritualitást nyújt a fiata­loknak a cserkészet? Hogy kerülheti el a kiégést az, aki önkéntes munkával tölti szinte minden szabad percét? Egy sokat látott cserkésszel – s nem mellékesen a Mustármag munkacsoport alapítójával – kerestük a választ ezekre a kérdésekre.

– Hogyan találkoztál a cserkészettel?

– Viszonylag sima volt, mert amikor elkezdtem a gimnáziumot, akkor a nő­vérem már cserkész volt. Tízévesen kezdtem a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, és azonnal csatlakoz­tam a gimnázium cserkészcsapatához. Volt olyan rokonunk, aki a háború előtt cserkész volt, emiatt a szüleim is abszo­lút támogattak.

– Emlékszel, mi ragadott meg ben­ne?

– Nagyon jó volt, hogy az osztályból sokan csatlakoztunk. Egy barátnőm­mel akkor kezdtünk jóban lenni, és ő szintén csatlakozott. Egy idő után azt éreztem, hogy egyre jobban elmélyül a barátságunk, mert hétről hétre őrs­gyűlésekre járunk. Korunkbeli lányok­kal játszhattunk, énekelhettünk, ta­nulhattunk a környezetünkről – olyan dolgok voltak ezek, amiket amúgy is szerettem, de közösségben még na­gyobb élményt jelentettek.

– Mikor érezted először azt, hogy vissza is szeretnél adni valamit abból, amit a cserkészettől kaptál?

– Tizennégy-tizenöt éves koromban már elég egyértelmű volt, hogy nagyon szeretnék vezető lenni. Akkor a nővé­rem őrséhez mentem segíteni. Egy őrs­ben ideálisan négy-nyolc azonos korú és nemű gyerek van. Csodálatos élmény volt segédőrsvezetőként dolgozni. Hét­ről hétre készültem, vittem nekik játé­kokat, együtt írtunk indulót, ott lehet­tem velük a portyájukon – ilyenkor elutazunk kicsit kirándulni, majd ott alszunk valahol –, és éreztem, hogy na­gyon szeretek a gyerekekkel lenni. Sze­retem azt, hogy egy olyan közösséget teremthetek számukra, amilyet én kap­tam. Már akkor foglalkoztatott a cser­készet nevelési oldala is, hogy jó foglal­kozni azokkal a gyerekekkel, akiknek esetleg nehezebb beilleszkedni az osz­tályukba, de azokkal is, akik jól beillesz­kednek, de nincsenek mély barátságaik. Ezután egyértelmű volt, hogy szeretnék saját őrsöt is vezetni.

– Idővel a teljes „cserkészranglét­rát” megmásztad. Voltál vezető, ki­képző az őrsvezetőképzőben, majd parancsnokként több száz fiatalért feleltél, három éve pedig te vagy a budapesti őrsvezetőképzés képzés­vezetője is. Miből merítesz erőt, hogy mindezt a feladatot elvégezd?

– Bennem erősen dolgozik a cserké­szet missziója, hogy tegyük jobb hel­lyé a világot, mint amilyennek kaptuk. Az őrsvezetést és még talán a kiképző­séget is én szerettem volna, de a töb­bi pozícióra fölkértek, én pedig meg­próbáltam a legjobb tudásom szerint szolgálni. A nevelői munka motivál, nem véletlenül végeztem pszichológi­át is. Fontos számomra, hogy kihoz­zuk a gyerekekből a maximumot, hogy tényleg tudjuk támogatni őket, és ezál­tal magunk is fejlődhessünk. Erre ko­moly lehetőséget adnak a cserkészet szerepkörei, de nem mindig egysze­rű. Kiképzőként sokkal közelebb vol­tam az őrsvezetőjelöltekhez. Őrsveze­tőként közvetlenebbül tudtam hatni a gyerekekre. Csapatparancsnokként és képzésvezetőként távolabb kerültem azoktól, akikért ezeket a pozíciókat el­vállaltam. Itt már nehezebb volt meg­őrizni a motivációmat, mert nem volt olyan közvetlen a visszacsatolás, mint addig. De amikor a csapattáborban ott állunk száznyolcvan gyerek között, ak­kor érzem, hogy értük megérte, látom a Jóistent a tisztaságukban, a szerete­tükben, abban, hogy jót akarnak tenni másokkal, és azt gondolom, ha valami­be érdemes energiát rakni, akkor az az, hogy velük foglalkozzunk.

– Ha már itt tartunk, hogy kell el­képzelni az őrsvezetőképzőt?

– Ez egy évtizedek óta jól műkö­dő rendszer. Én a budapesti őrsveze­tőképzőnek vagyok a vezetője, ez az ország legnagyobb őrsvezetőképzése. Már hét altáborunk van, azaz hét na­gyobb, nagyjából harminc-negyven fős csoport. Ezekbe jelentkeznek ti­zennégy és tizennyolc év közötti fiata­lok, akik egy éven keresztül, kiképzők segítségével fejlődhetnek. A kiképzők gyakorlott őrsvezetők, akiket meghí­vunk, hogy segítsék ezeknek a jelöl­teknek, a leendő őrsvezetőknek a fel­készítését. Maga a képzés két-három hétvégéből áll a tavaszi félév során, illetve van egy tíznapos nyári tábor, majd az őszi időszakban következik még egy vagy két hétvége.

A tavaszi időszak alatt elméleti alapokat adunk a jelölteknek, de ezek egyben hivatás­tisztázó hétvégék, hiszen itt tudatosít­juk bennük, hogy a szolgálat, amire jelentkeztek, nemcsak egy feladatkör, hanem hivatás, amihez a Jóisten segít­ségét is kérjük.

A táborban már sokkal gyakorlatiasabban mélyítik el a tudá­sukat, az utóhétvégéken pedig inkább az kerül a fókuszba, hogy a már meg­lévő őrseikkel foglalkozunk, hogy kik azok a gyerekek, akiket kaptak, hányan vannak, milyen problémák­kal néznek szembe, milyen fejlesztési lehetőségeket, erősségeket látnak ben­nük. Ezzel is próbáljuk támogatni az indulásukat a vezetésben. A hétvégék között kapnak beadandó feladatokat is, hogy fenntartsuk a motiváltságu­kat, és elmélyítsük a képzéseken el­hangzott tudást.

– Általában mi motiválja ezeket a fiatalokat arra, hogy vezetők le­gyenek?

– Ezt mi is megkérdezzük tőlük az előhétvégéken. Vannak, akik azt az él­ményt szeretnék továbbadni, amit ők megélhettek a vezetőjüknek köszön­hetően. Sokak előtt komoly példakép a vezető, ezért szeretnének a nyomdo­kaiba lépni. Jellemző motiváció, hogy akinek sok testvére vagy unokatestvére van, és nagyon sokat játszott gyerekek­kel, rájött, hogy ez neki könnyen megy, örömet okoz, és ezért szeretne gyere­kekkel foglalkozni. És vannak páran – azért nem ez a jellemző –, akik már azt is látják, hogy ebből mennyit fog­nak fejlődni, és amellett hogy szeretné­nek a gyerekekért tenni, meg szeretnék tanulni, hogyan lehet felelősséget vál­lalni, hogyan kell programokat szer­vezni, hogyan foglalkozzanak többféle gyerekkel, hogyan kommunikáljanak, vagy fejlődjenek az emberi kapcsola­taikban.

– Amikor a legtöbb időt töltötted a cserkészettel, akkor az szerinted heti hány óra lehetett?

– Mindig dilemma, amikor példá­ul utódot keresek egy feladatra, hogy mennyire áruljam el, mennyi időt is jelent ez. Kicsit félve mondom, de sze­rintem amikor a legtöbb feladatkört töltöttem be egyszerre, akkor heti ti­zenöt-húsz óra is volt. És ebbe nem számoltam bele a képzési hétvégéket és a nyári táborokat. De azt gondo­lom, hogy amikor majd visszatekintek ezekre az évekre, nem fogok keseregni, hogy mennyi időmet vitték el.

– Világos, de ez mégiscsak renge­teg idő, amit önkéntesen, munka és tanulmányok mellett áldoztál erre. Milyen lemondásokkal járt?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek nem cserkész barátaim is. Az tükör is számomra. Nekik rengeteg­szer kellett nemet mondanom, főleg spontán programokra. Ők mondhat­ták, hogy „találkozzunk ma délután hatkor, és menjünk el beszélgetni vagy sétálni”, én viszont ilyenkor szabad­koztam, hogy „bocsánat, de nekem két hétre előre tele van a naptáram, légyszi, mondjatok olyan időpontot, ami annál később van, és akkor szí­vesen megyek”. Nagyon szeretem azt, amikor jó dolgokat csinálunk, ami­kor segítünk valakinek, amikor va­lami értékeset teremtünk, és ez sok­szor felülírja, hogy magamra figyeljek, hogy azokkal legyek, akik engem fel­töltenek, és ne azokkal, akiket én töl­tök föl. Jó hír, hogy ennek ellenére megmaradtak ezek a barátságaim, és nagyon hálás vagyok a kitartásukért. Sokszor kérdezik, hogy én ezt ráadá­sul ingyen csinálom. Ilyenkor mon­dom nekik, hogy nem ingyen, néha fizetek is érte.

Azt tudtam, hogy a tanulmánya­imból nem engedek. Nagyon fontos volt, hogy a szakmai életemmel is foglalkozzam, hogy úgy legyek pél­da a cserkészetben, hogy közben pél­da tudok lenni a magánéletben is. Amúgy is nagyon szeretek tanulni, úgyhogy miután elvégezetem a for­matervező alapképzést a BME-n, pszichológiát tanultam, ami nagyon régóta vonzott. Így most trénerként dolgozom, és tanítok is pszichológiát a Pázmányon.

Te hoztad létre a Magyar Cser­készszövetség lelki munkacsoportját, a Mustármagot.

– A szívem csücske. 2018-ban az ak­kori országos elnök keresett meg az öt­lettel, mert tudta, hogy a körzetünkben, több csapatot bevonva szervezek lelki munkacsoportot, és megkérdezte, mi lenne, ha ezt országos szinten csinál­nám. Nagyon lelkes lettem, a lelkiség nagyon fontos számomra. Azért hoz­záteszem, hogy nem nagyon láttam át, mit jelent ez a feladat. A szövetségnek van kilenc nagyobb, viszonylag auto­nóm területi egysége, amit kerületnek hívunk. Ezeknek a tagjai a csapatok, amiket pedig a legkisebb egység, az őrs alkot. Volt egy nagy ívű koncepcióm, hogy egy év alatt megismerjük a hely­zetet a kerületekben, és megismertet­jük magunkat. A második évben ki­alakítunk egy hálózatot, hogy minden kerületben legyen egy-egy munkacso­port, és a harmadik évben hátradőlünk, mert már minden készen van. Már négy éve működik a munkacsoport, de még nem dőltünk hátra, viszont mostanra a lelkiség fejlesztése nemcsak a közpon­ti munkacsoportban lévő öt főnek fon­tos, hanem annak a közel hatvannak is, akik a kerületi MustáRügyekben – így hívjuk őket – mozgolódnak.

A Mustármagnak az is célja, hogy kézzelfogható eszközöket, módszere­ket adjunk át az őrsvezetőknek. Készí­tettünk például egy kilencvenkilenc lapos módszertani kártyacsomagot, illetve különböző gyűjteményeket, amiket megosztottunk a Facebook- és Instagram-oldalainkon. Merítettünk inspirációt más keresztény ifjúságneve­lő szervezetektől is. Igyekszünk tudato­sítani, hogy nem azért fontos a lelkiség, mert a cserkészet egyik alapja, és mint ilyennel, kötelező foglalkoznunk vele, hanem olyan távlatokat nyit meg, ami­ket nem tudnánk máshogy elérni. Egy közös ima egészen máshogy mélyíti el a barátságot az őrsön belül, mint egy sima beszélgetés.

Ezt a gyűjteményt egyébként nagyon szívesen adjuk oda bármilyen szerve­zetnek, mert ez közös célunk, nem cserkészetspecifikus.

– Mi az egyedi a cserkészet spiri­tualitásában?

– Amikor a Mustármagot létrehoz­tuk, az egyik alkalmunkon egy cserkész megkérdezte, hogy van az, hogy egy-egy templomba hetente kevesen járnak misére, de egy csapatmisén csordultig van fiatalokkal. Hol van ebben a fele­lősségünk olyan szervezetként, amely­nek tizenötezer tagja van Magyarorszá­gon? Úgy vélem, azért ilyen népszerű a cserkészet, mert az élményalapú ta­nulást alkalmazzuk. A természetben vagyunk, támogatjuk azt, hogy a gye­rekek fölfedezzenek, tapasztaljanak, és így fejlődjenek. Ezek olyan eszközök, amik nemcsak jól működnek, de na­gyon vonzók is, és remekül lehet al­kalmazni őket a lelkiség fejlesztésére is. Ahogy a természetben csodálatos kirándulni, ugyanúgy imádkozni is. Ahogy egy-egy játékkal meg lehet ta­nítani a cserkészet történetét, ugyan­úgy a vallásismeretet is. Ahogy a gye­rekek fejlődnek konfliktuskezelésben, ugyanúgy fejlődhet a segítségünkkel az istenképük is. A cserkészmódszert tö­kéletesen lehet használni a lelkiséghez, ez a mi erősségünk.

– Hogyan küzdesz a kiégés ellen ennyi feladat mellett?

– Ez nagyon fontos kérdés, mert a kiégést tekintve a segítőszakmá­ban lévők a legveszélyeztetettebbek. S a cserkészvezetőknek még csak nem is ez a tevékenység biztosítja a megélhe­tését. Jó lenne azt mondani, hogy én nem égtem ki a több mint tíz év alatt, amióta vezető vagyok, de nem lenne igaz. Viszont ki tudtam mászni a gö­dörből. Nehéz számomra, hogy van valami, amiben végtelenül hiszek, rá­adásul senki nem szab korlátot, hogy mennyit foglalkozhatom vele, de köz­ben legyek figyelemmel magamra, hogy mi van velem, mit szeretnék, meddig csinálom szívesen. Mondtam, hogy mindig lázba hoz egy feladattal járó lehetőség, de amikor munka után nap mint nap órákig megbeszéléseim vannak, akkor azért felmerül, hogy ezt biztos így akarom-e. Marad-e egyálta­lán energiám arra, hogy lélekben is ott legyek a következő megbeszélésen is? Amikre én személyesen figyelek, azok a testem jelzései. A kiégés egyik fontos jele, amikor nem lelünk örömet vala­miben, amit korábban élveztünk. Ami­kor gyomorgörcsöm volt egy feladat­tól, az fontos jelzés volt, hogy túlléptem egy határt.

A legtöbbet az úgynevezett tár­sas támasz segít nekem – hogy kicsit a pszichológiához nyúljak –, egyszerű­en fogalmazva a barátaim. Hogy van­nak olyanok, akik ott állnak mellet­tem akkor is, amikor nagyon nehéz, és szólnak, hogy itt az idő lassítani vagy segítséget kérni, és ezt türelemmel el­mondják újra és újra, amíg meg nem hallom a tanácsot.

Már van egy pszichológiai munka­csoport is a cserkészszövetségben, ami­nek nagyon örülök. Ők is sokat fog­lalkoznak ezzel a témával, ami fontos, mert a cserkészetben – főleg magasabb vezetői szinteken – jellemző motívum a kiégés, amiről nem nagyon szeretünk beszélni. Arról beszélünk, hogy men­nyi lehetőségünk van, és mennyit fej­lődünk, ami igaz is, de nagyon tuda­tosnak kell lennünk abban, hogy mire mondunk igent, és mikor jön el a pilla­nat, hogy a saját jóllétünket kell előtér­be helyeznünk. Addig jó a cserkészet­ben vezetőnek lenni, amíg élvezzük, ha ez már nincs így, akkor meg kell talál­nunk a módot arra, hogy ismét öröm­mel csináljuk.

– Mi a legfontosabb olyan tulajdon­ságod, jellemvonásod, amit a cserké­szetnek köszönhetsz?

– Amikor őrsvezető lettem, biztos voltam benne, hogy én egyedül csiná­lom majd, mert nem akarok alkalmaz­kodni máshoz, úgyis tudom, mit ho­gyan kell csinálni. Az elmúlt években megtanultam, mennyivel jobb csapat­ban dolgozni. Hogy milyen sokat ad, ha vannak mellettem, és egyik feladat­körömben sem vagyok egyedül. A kép­zésvezetést is csak úgy vállaltam, hogy megkértem egy nagyon jó barátomat, hogy segítsen. Csapatparancsnokként három helyettest is felkértem, ebből egy külön baráti kör alakult ki. Lehet, hogy ez több nézeteltéréssel jár, mint­ha egyedül döntenék, de mindig gaz­dagabb egy közös ötletelés eredménye. Azóta amikor csak lehet, csapatban dolgozom.


Megosztás