Írásra serkentő Isten

Hogyan működik a sugalmazás?

A Szentírás szövegéről azt tartjuk, hogy sugalmazott. De hogyan is működik a sugalmazás? Milyen az, amikor Isten írásra biztat valakit? Lehet-e tudni, mi játszódik le voltaképpen ilyenkor? És ki a sugalmazott szöveg valódi szerzője?

Istennek nagyon sok furcsa dolga van – ezt talán felesleges is bőveb­ben kifejteni, hiszen mindannyian érezzük, hogy váratlan és sokszor meghökkentő módon jelenik meg a mindennapjaink során: egy-egy találkozásban, amelyre nem is szá­mítottunk; esetleg természetjárás közben; elcsendesedve az imában; a munkahely zajában… Meglep, és váratlan módon toppan be az Úr az életbe, ez lehet a személyes tapaszta­latunk. Sőt, még azt is hozzátehetjük, hogy ez az isteni látogatás igen meg­lepő dolgokat képes velünk művelni. Elképesztő, hogy mi mindent tudunk ilyenkor tenni: mennyi új gondolat van bennünk, mennyivel másképpen látjuk a világot, milyen óriási lendü­letet vesz az élet.

Ebből a személyes érzésből és ta­pasztalásból szerencsés kiindulni akkor, amikor Isten nagyon speci­ális látogatásáról akarunk beszélni, amely arra indít bizonyos embere­ket, hogy írjanak. Nem akármilyen írói közösséget szeretnénk vizsgálni, hanem a bibliai szent írókat, akiket Isten serkentett írásra.

 

Szoktuk ezt a rendhagyó isteni beavatkozást sugalmazásnak nevez­ni, melynek gyümölcse egy bibliai könyv. A II. vatikáni zsinat Dei ver­bum kezdetű konstitúciója így fo­galmaz a sugalmazásról: „A szent könyvek megírására Isten embere­ket választott ki, akiket erejük és ké­pességeik birtokában úgy használt föl, hogy miközben bennük és álta­luk ő maga cselekedett, mint valódi szerzők mindazt, de csak azt foglal­ják írásba, amit ő akar” (11).

A definíció mellett azonban ott van bennünk egy kis kíváncsiság is: értjük, hogy ez gyönyörű megfogalmazá­sa annak, mi a sugalmazás, de pontosan hogyan is volt? Milyen az, amikor Isten írásra biztat valakit? Mi játszó­dik le ilyenkor?

Kis fantáziával szinte magunk elé tudjuk képzelni, hogy a szent írók, mondjuk az evangélisták közül valaki vala­milyen isteni sugallatot kapott az egyik reggelen, amely eltöltötte, és arra vezérelte, hogy megírja nagy művét. Vagy talán szinte látjuk a szobájában vagy éppen a bör­töncellájában író Pált, aki egy kis gyertya fényénél imád­ság után írja (vagy esetleg diktálja) a leveleit.

De hogyan működik a sugalmazás? Amíg a szent író fogalmazta a könyvét, folyamatosan vele volt ez az iste­ni többlet/ihlet, aztán amikor befejezte, minden újból a „normális” kerékvágásba került vissza, ahogy a min­dennapok szoktak zajlani?

Erre is nehéz válaszolnunk, hiszen szűkszavúak a szent írók azzal kapcsolatban, hogyan élték meg az isteni su­galmazást. Nemigen szólnak arról, pontosan mi történt velük, és mi indította őket arra, hogy megírják köny­vüket. Úgyhogy valóban a fantáziánkra és a tapasztala­tunkra (valamint az egyház ősi hagyományára) kell tá­maszkodnunk, amikor a szent írók sugalmazottságáról gondolkodunk. Abból indulhatunk ki, hogy a szent írók is emberek voltak: olyanok, mint mi, hasonló tapaszta­latokkal és háttérrel. Vallásos emberekről van szó, akik egy ókeresztény vagy éppen a zsidó közösség tagjai vol­tak. Hasonló lehetett az Istennel való élményük, mint a miénk, és ahogy mi érezzük, mi mindenre vagyunk képesek, amikor velünk az Isten, lehet, hogy ez velük is így volt. A bibliai könyvek páratlan lenyomatai annak, hogy Isten hogyan tud munkálkodni az emberi életben, és mi ennek a közös munkának az eredményét olvashat­juk a Szentírásban.

Ezen a ponton talán célszerű azt is hozzáfűzni, hogy az a legvalószínűbb, hogy a szent írók nem biztos, hogy tisztában voltak azzal, hogy szent könyveket írnak. Nem úgy „készült” a Biblia, hogy bizonyos szerzők isteni fel­kérés alapján, megrendelésre leírták a mondanivalójukat. Sőt még azt is el lehet képzelni, hogy voltak, akik koráb­bi szerzők munkájába dolgoztak bele isteni sugalmazás­ra. Mindenesetre a bibliai könyvek listája, a kánon csak hosszú idő alatt kristályosodott ki az egyházon belül, és számos tényező közrejátszhatott, hogy bizonyos könyve­ket felvettek ebbe a gyűjteménybe, másokat pedig nem (ilyen kritérium lehetett az, hogy az igaz hitet tartalmaz­ta-e vagy sem, volt-e liturgikus használata, elég ősi idő­re vezethető-e vissza a keletkezése stb.). Ezért jó hang­súlyozni, hogy

a szerzők nem azzal a szándékkal írtak, hogy könyvük a Biblia legolvasottabb remeke legyen, ha­nem az egyház döntött arról később, hogy egyes könyvek a Szentíráshoz tartoznak-e.

Egyszerű vallásos emberek voltak a szent írók, akik isteni sugallatra és hívásra írni kezdtek egy közösségnek, csoportnak vagy személynek, és művük később a szentírási kánon része lett.

Az előbbieket csak nagy általánosságban mondhatjuk el, hiszen találunk néhány kivételt a bibliai könyvek kö­zött, amelyekben nagyon konkrét módon olvashatunk a sugalmazás pillanatáról is. Az Új­szövetségben ilyen a Jelenések köny­ve, amelyben Szent János nyíltan ír arról, hogy esetében hogyan történt az, hogy Isten belépett az életébe.

Sok szempontból rendhagyó a Je­lenések könyve az Újszövetségben: a számtalan kép és alak, a rengeteg ószövetségi utalás, a kifejezésmód és a tematika mind nehézkéssé te­szi az olvasását, sőt a benne található sok furcsaságtól (és az ezekhez kap­csolódó különös magyarázatoktól) gyakran meg is szoktunk ijedni, és csak óvatosan – sőt az is lehet, hogy fenntartással – foglalkozunk ezzel a könyvvel. De találunk benne egy egyedülálló dolgot: szerzője, János leírja, miért kezdett bele a lejegyzé­sébe – erre megéri néhány gondolat erejéig kitérnünk.

Ezt olvassuk: „A Lélekben elragad­tatásba estem az Úr napján, és há­tam mögött olyan nagy hangot hal­lottam, mint a harsonáé, amely így szólt: »Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak: Efezus­ba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírá­ba, Szárdeszbe, Filadelfiába és Lao­díceába!«” (1,10–11).

Négy fontos dolgot emelhetünk ki e sugalmazáselbeszélésből: mit jelent az, hogy Lélekben elragadtatni, miért az Úr napján történik mindez, mi­ért szerepel a harsona, s miért kell leírnia és elküldenie Jánosnak a lá­tomását?

1) Lélekben elragadtatni: nagyon rendhagyó, ritka és nehezen értel­mezhető felütéssel indít ez a rész – nem is nagyon találunk hasonlót a Szentírásban. A görög szöveget ta­lán úgy tudnánk a legjobban lefordí­tani, hogy „lélekben lettem”. Nyilván nem lehet megmondani, pontosan mit ért ezen a szerző, olyan megfog­hatatlan a szituáció leírása. De éppen erre jó rácsodálkozni: különös dolog történik Jánossal, amit nehezen fejez ki. Ez a legfontosabb a sugalmazás­ban: amikor Isten belép az életünk­ be, arról nem lehet jól beszélni. Csak furcsa kifejezések tudják visszaadni, hogy milyen, amikor Isten az életünk része lesz, mert az embert rendkívüli érzés fogja el.

2) Az Úr napja: azt is János feljegyzi, melyik napon történt az isteni közbeavatkozás. A szövegből nem tud­juk meg biztosan, hogy vasárnapról van-e szó. János ar­ról a napról beszél, amely az Úré. Talán ezen a ponton hívja fel a figyelmünket, hogy Isten maga dönti el, mi­kor van a sugalmazás időpontja, mikor jön el, és lesz az életünk része.

3) Isten közbelépésének módjáról is olvashatunk: János egy harsonáéhoz hasonlítja a hangját. Az apokalipszis műfaji sajátossága, hogy egy hangos hangszer szavához, egy természeti jelenséghez hasonlítja a természetfeletti dolgok hangját. Arra enged következtetni, hogy Istent nem lehet nem meghallani. Harsányan, nyilvánvalóan és konkrétan lép be az emberi életbe. Rá kell figyelni, amikor beszélni kezd.

4) Isten belépése tevékenységre sarkallja Jánost. Írnia kell, fel kell jegyeznie, amit tapasztalt, hogy megmarad­jon, és el kell küldenie másoknak is, hogy olvasni tudják. Nem ok nélkül lép be Isten János életébe, hanem azért, hogy abból a találkozásból, amit megélt, amit látott – va­lamit tovább tudjon adni másoknak.

Olyan jó, hogy János ír saját sugalmazásának pilla­natáról! Megerősíti tapasztalatainkat, hogy velünk is történhet hasonló. Egyszer csak megjelenik az Úr – az ő napján: amikor akar, amikor úgy dönt, hogy be kell avatkoznia az életünkbe, de akkor olyan erősen és ha­tározottan lesz jelen, hogy nem tehetünk mást, mint hogy beszélünk róla másoknak. Isten minket is írásra vagy hasonlóra serkenthet…

 

Megosztás