A szeretet végső paradoxona

A szeretet tökéletlen, s mint ilyen, végtelenül véges.

A szeretet örök feszültség: annak reménye, hogy valóságosan, létigaz módon találkozom a másikkal, ugyanakkor annak tudása, hogy ez a közösség illékony és esendő. Aki szeret, olykor ráébred annak fájdalmára, hogy nem tud igazán szeretni. Figyelme, bármennyire nem szeretné, folyton önmaga felé vándorol el, s ilyenkor nem látja már a másikat. Minden jósága, akármennyire is a másik felé szeretné irányozni, visszahajlik önmagára. A szeretet tökéletlen, s mint ilyen, végtelenül véges.

Van határa a szeretetnek? Miközben szeretném azt felelni gyorsan és ha­tározottan: „Nincsen!”, az élet tapasz­talata mégiscsak elkezd kényelmetlen kérdéseket felvetni. Eszembe juttat helyzeteket, amikor véget ért a sze­retetem, vagy amikor ellentétes erők sodrásában bármennyire is nagynak bizonyult, végül mégsem lett elég – vagyis elérte a maga határát. Persze tudok úgy okoskodni, hogy a határ­ba ütköző szeretet mindannyiszor az ember valamiféle korlátjával függ ös­sze, a határt nem ismerő szeretet vá­gya és álma pedig magát Istent állítja előtérbe. Ez logikusnak tűnik, hiszen ha az Isten szeretet, és Isten végtelen, akkor a szeretetnek sincs vége – nem véletlen, hogy ez marad meg legvégül mint „legnagyobb” (lásd 1Kor 13,13). Ugyanakkor én, a teremtmény, a tö­redékes lény a magam végességében és kiszolgáltatottságában csakis vé­gesen tudok szeretni. Mi legyen hát a végkövetkeztetés? Az isteni szere­tet végtelen, az emberi szeretet véges? Egyfelől ez bizonyos értelemben ki­cselezése lenne a problémának, szá­mos új kérdést vetve fel, például: Mi­ért kellene a végletekig, sőt azokon túl is megküzdenünk a szeretetért? Nem lenne elég azt mondanunk: Én itt már elégtelen vagyok, szeressen té­ged helyettem az Isten? Másfelől végül épp abban különböznénk a leginkább a Teremtőtől, amiben a legjobban ha­sonlítanunk kellene rá, hiszen Jézus is ezt parancsolja: úgy „szeressétek egy­mást, ahogy én szerettelek titeket” (Jn 15,12). Ha a véges és a végtelen szere­tet birodalmát sarkosan különválaszt­juk, akkor az utolsó vacsorán kapott feladat eleve megvalósíthatatlan lesz.

Fotó: Unsplash / Barbara Zandoval

Ha megfontoltan haladunk előre, akkor észrevesszük, hogy a szeretet­parancs viszonyítási alapja az „ahogy én szerettelek titeket”. Két szempont­ból fontos ez a félmondat. Egyrészt az én az istenember Jézust jelenti, aki­ben isteni és emberi keveredés nél­kül, de szétválasztás nélkül egységre jutott. Másrészt a „szerettelek” ige­ideje egy olyan tapasztalati mintára utal, amely a Mester földi életében kézzelfogható módon mutatkozott meg. Nem mennyei, eszmei, angyali, hanem emberek között emberi mó­don megélt szeretetről van itt szó. Emiatt ugyan elfogadhatom, hogy nem tudok azzal a végtelenséggel szeretni, mint az örök Isten, mégsem futhatok el a kihívás elől: ez az Isten ugyanis a megtestesülés következté­ben „emberi kézzel dolgozott, embe­ri értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett” (II. vatikáni zsinat: Gaudi­um et spes, 22).

Paradoxon ez, amelytől nem ijed­hetünk meg. Vannak persze olyanok, akik úgy vélik, a vallásos nyelvezetben színre lépő paradoxonok a gondol­kodás hibáit, az érveléslogikai töré­seket és következetlenségeket leplezik le. Mégis joggal fogadhatjuk el Henri de Lubac meglátását, aki szerint épp

az időbeliség és az időtlen örökkévalóság, az emberi és az isteni metszéspontjában elkerülhetetlen a paradoxonokba botlás.

Ezek ugyanis nem valamiféle egysí­kú és felszínes ellentmondást takar­nak, hanem arra mutatnak rá, hogy hitünk és hívő megértésünk világá­ban vannak olyan valóságok, amelyek – ha tetszik – többdimenziósak, át­lépnek az egyik létrendből a másikba. Ilyenkor pedig mi, akiknek csak egy­fajta nézőpontja, időbeli gondolko­dásmódja van, csupán egyetlen kije­lentést tudunk megalapozottan tenni. Csakhogy a másik, az időn kívüli, az örökkévalóság felől közelítő szemlélet adott esetben látszólag ezzel ellentétes végkövetkeztetésre vezethet el. Nem a gondolkodás bukása ez, hanem an­nak beismerése, hogy a valóság (akár egy érme) kétarcú, s az optika megvá­lasztásától függ, hogy ugyanarra a kér­désre miként tudunk válaszolni. Sok ilyen paradoxonnal élünk együtt, oly­kor anélkül, hogy felfigyelnénk erre: ilyen az emberi szabadság és az iste­ni mindenhatóság, az emberi akarat és az isteni kegyelem viszonya, csak hogy egy jól ismert és sokszor elem­zett példát vegyünk. A gondolkodás hajlik arra, hogy az egyik pólust hang­súlyozva egyértelmű válaszra jusson a felmerülő kérdéssel kapcsolatban, ilyenkor azonban pontatlanná válik. A jó, a hit legmélyéből fakadó válasz kettős arcú, nem rémül meg a többér­telműségtől. Ahogyan egy régi bölcs mondás fogalmaz: a katolikus kötőszó nem a vagy–vagy, hanem az is. A sze­retet nem határos vagy határtalan, ha­nem egyszerre véges és végtelen is.

Hogy megértsük, mit is jelent mindez, érdemes magát Krisztust szemlélnünk. Ő a paradoxosz para­dozon, az értelmet meghaladó és ki­mondhatatlan paradoxon, mivel az isteni és emberi megtestesült egysé­ge nem más, mint a végső Misztéri­um. Ha elfogadjuk, hogy „minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett” (Jn 1,3), és hogy amikor a végső napon „minden alá lesz vet­ve neki, akkor a Fiú maga is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden min­denben” (1Kor 15,28), akkor megért­jük: ugyan értelmet meghaladó pa­radoxonnak tűnik a megtestesülés és az istenemberi valóság, összességé­ben mégis szükségszerű középpont­ja ez Krisztus által (az Isten képére) teremtett és végül Krisztus által (az Istenben) beteljesülő valóságunknak. Talán távolinak és elvontnak tűnik mindez, mégis itt van a szeretet ős­forrása és az út a szeretet lényegének megértéséhez.

Mit is jelent szeretni? Sokféle választ adhatunk erre a kérdésre. A gyakorlati hangsúly miatt kedve­lem a régi egyházi meghatározást: a szeretet „tevékeny jóakarat”, vagy­is olyan szándék, amely a másik ja­vát szolgálja a tettek szintjén. Most azonban egy másik megközelítés vá­lik fontossá, amely megelőzi és hor­dozza ezt a „praktikus” definíciót. A szeretet jelenti személyességem „határának” felismerését, azután e korláton túl egy másik „én” elfoga­dását, befogadását, tiszteletét, majd a vele való kapcsolatba lépést, míg­nem képessé válok tenni, adni, te­vékenykedni azért a jóért, ami építi és felemeli őt – átlépve egy „határ­talan” dinamikába, mely örvénylő, ugyanakkor békés és megbékélte­tő. Kevesen ragadták meg jobban e viszony valóját, mint Martin Buber Én és Te című könyvecskéjében. Sze­rinte amikor azt mondom valakinek: „Te”, személyként és személyesen szólítom meg, akkor kiemelem őt az „Az”, a dologiság és eltárgyiasultság világából. Amikor pedig képes va­gyok szeretni őt, vagyis megenge­dem, hogy (Buber megfogalmazá­sával élve) élete jelen legyen az én életemben, aminek ősformája és leg­tökéletesebb megvalósulása a szere­lem, akkor „a tekintetéből világító Te az örök Te egy sugarába engedi pillantani”. Íme, a szeretet végső pa­radoxona: aki szeret, és igazán sze­ret, és fenntartás nélkül szeret, az a végtelenre tekint rá a végesben, s a végesben válik megragadható­vá számára a végtelen. Így nem ne­héz felfogni, miért kapcsolja egybe eloldhatatlanul Jézus az Isten-és az emberszeretet (lásd Mt 22,34–40), elmenve odáig, hogy a szeretet ak­tusában a szeretett emberi személy azonosul magával az Istennel (lásd Mt 25,40). A szeretet minden megva­lósulási formája, ha tetszik: arca, az irgalom, az együttérzés, a gyöngéd­ség, az el-és befogadás (a sort sokáig folytathatnánk, egészen a házastársi szövetségben beteljesülő szerelemig) ugyanazon alapdinamizmus mozgá­sát tárja elénk. Szent Pál a Gal 5,22-ben, a Szentlélek hívőkben kiváltott hatásairól szólva egyes számban írja a karposzt, tehát az igehely pontos fordítása így hangzik: „A Lélek gyü­mölcse: szeretet” – és minden, ami erre következik („öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom”) tulajdon­képpen gyakorlati megvalósulása az egynek és egyetlennek, amiben az is­tenemberi lényeg kibontakozik vilá­gunkban.

Nos hát, véges vagy végtelen, ha­táros vagy határtalan a szeretet? Bu­ber nagyon bölcsen ír az elkerülhe­tetlen „magasztos szomorúságról”: „Világunkban minden Te-nek Az-zá kell lennie.” Miért? Mert a viszony, még a legszemélyesebb is, időhöz kötött, van oka és célja, vannak esz­közei, s emiatt pillanatnyi, az idő ro­hanásában elképesztően sebezhető. Bármilyen módon kapcsolódjam is a másik emberhez, a tökéletes vi­szony valamiféle közvetlenség len­ne, amely megadathat egy pillanatra, percre, órára, de nem tud elemi álla­potunkká lenni. Dolgozunk, tárgyak­kal élünk, birtoklunk, a dologi világ gravitációs mezője hat ránk. „Maga a szeretet sem képes megmaradni a közvetlen viszonyban…” Gondol­junk bele: képet alkotunk arról, akit szeretünk. Rögzítjük az emlékét. Bár­mikor fel tudjuk idézni a hangját, al­katát, tulajdonságait. Felé fordulva meglátjuk tárgyiasítható adottságait: világnézetét, gondolatait, állásfogla­lásait, ki tudja, mi mindent. A sze­mélyes megragadhatatlanság és még­is közvetlen jelenvalóság misztikus pillanata ilyenkor objektiválttá válik, s ebben az eltárgyiasításban (amely nélkül nem tudunk gondolkodni, érezni, tenni) végül – ahogy Buber mondja – „a valóságos életnek csak a szegélyét” tudjuk elérni. A szeretet örök feszültség: annak reménye, hogy valóságosan, létigaz módon találko­zom a másikkal, ugyanakkor annak tudása, hogy ez a közösség illékony és esendő. Aki szeret, olykor ráéb­red annak fájdalmára, hogy nem tud igazán szeretni. Figyelme, bármen­nyire nem szeretné, folyton önma­ga felé vándorol el, s ilyenkor nem látja már a másikat. Minden jósága, akármennyire is a másik felé szeret­né irányozni, visszahajlik önmagára. A szeretet tökéletlen, s mint ilyen, végtelenül véges.

Van itt azonban még valami, amit számításba kell vennünk. Akár mondhatnánk így is: a paradoxon érméjének a másik oldala. Miköz­ben szeretetem minden aktusa em­ber voltom súlyával terhes, s a szere­tet tapasztalatának mélyén ott lakik az időbeliség fájdalma, végső soron megmarad egy kiiktathatatlan igaz­ság. Újfent Buber szóhasználatát idé­zem: csak akkor tudok teljesen „Én” lenni, ha ki tudom mondani valaki­nek: „Te”. Kapcsolatba lépés és vi­szony nélkül nem tudok személyként létezni. Ennek az adottságomnak az a döbbenetes vonzata, hogy miként a „Te” oly könnyen visszahullik az „Az” világába, egy új pillanat, egy új döntés, egy új megnyílás és be­fogadás ugyanígy ki tud emelni az „Az” birodalmából, és „Te”-vé tesz. A szeretet lüktet a mindenség szívé­ben, ez az éltető véráram, amely igazi létet kölcsönöz annak, ami van. „A szeretet: egy Én felelőssége egy Te iránt, ez adja azt, amit semmi érze­lem nem képes adni – minden szere­tő egyenlőségét a legkisebbtől a leg­nagyobbig, s a boldog biztonságban élőtől, akinek életét egy szeretett em­ber élete magában foglalja, ettől az embertől addig az emberig, aki életfogytiglan a világ keresztjére van fe­szítve, aki képes arra, ami hallatlan, s elég merész is hozzá: hogy szeresse az embereket” (Martin Buber). Nem egy embert csupán, hanem az embe­reket. Íme, a szeretet végtelensége.

Krisztus arca tekint ránk ezen a ponton. A kezdet és a vég Krisztu­sa, aki az örök origóban emberré lett, s ily módon „valamiképpen minden emberrel egyesült” (Gaudium et spes, 22). „Az Isten szeretet” (1Jn 4,17), s a teremtés aktusában ez a végtelen szeretet alkotta meg a véges szeretet otthonát, hogy beletestesülve végül a végtelen szeretettel való hiánytalan közösségig emelje a végesség minden, akár legapróbb szeretetrezdülését is. Lehet, hogy szeretetem beleütközik hiányaim és gyarlóságaim határába, ám az örök szeretet ekkor átemel a ha­tártalanság tapasztalásába, mivel „aki megmarad a szeretetben, az Istenben marad, és Isten őbenne” (1Jn 4,17). Felmerülhet a kérdés: a názáreti Jézus, aki valóságos ember (is) volt, tudott-e határtalanul szeretni mindenkit? Föl­di életének minden pillanatát nem tudjuk magunk elé vonultatni, de jo­gosan merjük kimondani: valóságos emberként is tudott valóságos Isten­ként szeretni, épp a szeretet önazo­nossága miatt. És ebben, ezáltal utat mutatott nekünk. Nem külsődlege­sen utánzandó mintaként áll előttünk, s nem is azt parancsolja, hogy amit ő szeretetből tett, ugyanazt tegyük mi is. Arra hív meg, hogy úgy szeres­sünk, amint (kathósz) ő tette: odaad­ta éltető lelkét (pszükhén) a barátaiért (vö. Jn 15,13). Beengedte önmagába az embert, a maga személyességében és végességében, miközben látszólag ő lépett be az emberek közé. Így tet­te lehetővé, hogy az ember is been­gedje önmagába az Istent, mégpedig bármely és minden személyesen meg­élt szeretetaktusában. Így lett a véges végtelenné.

Megosztás