Mintagazdaság Nagykapornakon

Jezsuiták nyomában Zala megyében

A magyarországi jezsuita múlt állomásaira kíváncsi sorozatunkban ezúttal Zala megyébe látogatunk, ahol valaha annak is tanúbizonyságát adták a Jézus Társaságához tartozó atyák és testvérek, hogy a lelkek gondozása mellett a helyi gazdálkodás bölcs megszervezése és felvirá­goztatása sem áll távol tőlük.

Amikor Mauritius Rosenberg 1865- ben jezsuita segítőtestvérnek jelent­kezett az osztrák provinciába, meg­kérdezték tőle, mihez ért. Mivel foglalkozását tekintve erdész volt és vadőr, azt válaszolta, ért a fák gondo­zásához, a szarvasok, nyulak kihajtá­sához. A Társaságban egyikre sincs szükség, válaszolták neki, ám mivel a jámbor fiatalember szíve mélyéből vágyakozott a szerzetesi életre, még­is felvették. Nyolc évvel később kide­rült, hogy igen hasznos foglalkozás az övé, a jezsuiták nagykapornaki birto­kán ugyanis az erdész kivágta és el­adta az uradalmi erdő fáit, a bevételt pedig megtartotta magának.

Szükség volt hát egy megbízható erdészre, így kapóra jött Rosenberg testvér, akit rögvest Kapornakra küldtek, hogy gondozza a fákat, kihajtsa a szarvaso­kat, nyulakat – és ő végezte is munká­ját hűséggel a következő húsz évben, egészen haláláig. A jó fráter története arra világít rá, hogy bár a birtokgaz­dálkodás nem illeszkedik a jezsuita hivatás profiljába – hisz az elsősor­ban a lelkek gondozásáról, a misszi­óról, a tanításról vagy a lelkipásztor­kodásról szól –, a szerzetesek ebben az esetben is megkeresték és megtalál­ták az új munkaterülethez szükséges erőforrásokat, alkalmazkodtak a kihí­vásokhoz. Úgy, hogy vezetésük alatt a nagykapornaki birtok a XX. század elejére mintagazdasággá vált.

„…a szerzetesek ebben az esetben is megkeresték és megtalál­ták az új munkaterülethez szükséges erőforrásokat, alkalmazkodtak a kihí­vásokhoz. Úgy, hogy vezetésük alatt a nagykapornaki birtok a XX. század elejére mintagazdasággá vált.”

Jezsuiták egy bencés apátságban

A Szentséges Üdvözítőről nevezett egykori bencés apátságot és birtoka­it 1858. október 25-én adományozta Ferenc József a jezsuitáknak, hogy ok­tatási intézményeik kiadásait fedez­ni tudják, sőt még több nevelőmun­kát végző institútumot létesítsenek, különösen Magyarország területén. A jezsuita rend visszaállítása után bő harminc évvel alakult meg az ön­álló osztrák provincia, és annak ré­szeként jöttek létre a magyarországi rendházak. A kapornaki birtok főként a nagyszombati noviciátus és a pozso­nyi filozófiai főiskola működését volt hivatott támogatni. A birtokot végül csak 1860-ban vették át az atyák, ami­kor a korábbi tulajdonossal, a kincs­tárral szerződött bérlő megállapodása lejárt.

A felújított rendházba beköl­tözött a nyolcvan év feletti Francis­cus Scherer páter – a birtok admi­nisztrátora – és egy szakács testvér. A jezsuiták megérkezését igen viha­ros, konfliktusokkal és megpróbál­tatásokkal terhes időszak követte. 1861-ben zajlott Nagykapornakon és környékén a tagosítás (a széttagolt birtokrészek egyesítése), ám egy­részt az erdő- és legelőhasználati jo­gok körüli viták, másrészt a földesúri terheket megtagadó Apátfa községgel folytatott per igen feszültté tette a vi­szonyt a helyiekkel. Az idős jezsuita nem beszélt magyarul, nem volt he­lyismerete, ráadásul három évvel az érkezése után rablók támadták meg és fosztották ki a rendházat, őt szék­hez kötözve ütlegelték, a segítségére siető falubeli férfit pedig meglőtték. Sem a szerzeteseknek, sem a helyiek­nek nem volt könnyű az indulás.

_____________________________

Az erdő- és legelőhasználat körüli herce­hurca tíz évig tartott, és az ügyet egé­szen a királyi kúriáig kellett felterjesz­teni, hogy béke szülessen. Mindezek mellett az uradalom nemigen termelt mást, mint veszteséget.

_____________________________

Stratégiát kellett tehát váltani. Az apátsági birtok kiterjedése az 1861- es tagosítás után 4208 kataszteri hold (nagyjából 2400 hektár) lett, ami a korabeli nagybirtokok (az ezer holdnál nagyobb kiterjedésű ura­dalmak) között közepes méretűnek számított, az idetartozó települések pedig Kis- és Nagykapornak, Padár, Kallos, Szentmárton, Vöckönd és Ap­átfa voltak. A birtokközpont, Nagy­kapornak a Zalai-dombságban, Zala­egerszegtől tizenöt kilométerre terül el.

Története során a birtoktestben több átalakulás is történt, mert a tá­volabb eső, nehézkesen művelhető területeket bérbe adták, erdősítették vagy pénzzé tették, s helyettük a bir­tokközponthoz közelebb eső termő­földeket vásároltak. Az évek során a jezsuiták rengeteg munkát és pénzt fektettek abba, hogy korszerűen mű­ködő, nyereséges nagyüzemmé ala­kítsák át az uradalmat. Az 1870-es évek elejétől már legalább egy ma­gyarul tudó páter és több fráter tar­tozott a közösséghez, így a helybeli­ekkel egyre jobban kommunikáltak. A társadalmi struktúrák, kapcsolati hálók és hatalmi viszonyok kényes vi­lágában is egyre jobban tájékozódtak, kialakították a baráti és együttműkö­dési kötelékek szilárd rendszerét, az egyházmegye vezetőivel, a környék plébánosaival, a szomszédos előkelő­ségekkel, de a különféle feladatokat ellátó tisztviselőkkel is szorosra húz­va a szálakat.

Talán a hűtlen erdőgaz­da példáján okulva a birtokigazgatás egyre több területét bízták a jezsu­ita segítőtestvérekre, támaszkodtak korábban szerzett képzettségükre, vagy biztosították a megfelelő szak­mai felkészülést számukra. A fráte­rek hihetetlen erejű motorjai lettek a kapornaki gazdaságnak, hűséges és elkötelezett munkásokként az erdő­kerüléstől a toronysisak fényezésen át a könyvelésig igen változatos fel­adatokat láttak el, ugyanakkor val­lásos buzgalmuk és istenhitük pél­daértékűnek számított az uradalmi cselédség és a falusi lakosság körében – akikkel a közös munka miatt legin­kább érintkeztek.

„Az évek során a jezsuiták rengeteg munkát és pénzt fektettek abba, hogy korszerűen mű­ködő, nyereséges nagyüzemmé ala­kítsák át az uradalmat. Az 1870-es évek elejétől már legalább egy ma­gyarul tudó páter és több fráter tar­tozott a közösséghez, így a helybeli­ekkel egyre jobban kommunikáltak. „

Jezsuita mintagazdaság

Amikor a jezsuiták átvették az apát­ságot, a majorokban többnyire ki­dőlt-bedőlt falú istállók, ólak, mag­tárak sorakoztak. Nemcsak rendbe hozták, bővítették ezeket, de az évek folyamán rengeteg új gazdasági léte­sítmény is épült: tehén- és lóistállók, asztalos- és ácsműhelyek, szerszám­raktárak, présház, járgányház, cse­lédlakások, fűrészgyár és deszkaszín, gépház, lakatosműhely, villanytelep, szeszgyár. Mindig újítottak vagy fel­újítottak valamit, igyekezve lépést tar­tani a korral. Már az 1860-as évektől gőzgéppel csépeltek, a két világhábo­rú között villanytelepük volt, hogy a gazdasági berendezéseket és kisüze­meket működtesse, s a környékbeliek ámulatára traktorral szántották a föl­deket.

Az időjárástól nagyban füg­gő mezőgazdálkodást rezisztensebb növényfajták termesztésével igye­keztek optimalizálni, például tarló­répát, majd marhakáposztát ültettek takarmánynak, de próbálkoztak cu­korrépával, valamint görög- és sárgadinnyével is. Persze legnagyobbrészt gabonaféléket – búzát, árpát, rozst – vittek a piacra (a két világháború kö­zött külföldre is), valamint kukoricát és krumplit.

_____________________________

A szőlőt az 1880-as évek­ben hol a peronoszpóra, hol a jég tet­te tönkre, a borkészítés és -értékesítés csak a XX. század harmincas éveiben tért kissé magához, főként A Szív új­ságban megjelentetett népszerűsítő hirdetések eredményeként.

_____________________________

A gazdaság legjövedelmezőbb ágá­nak egyébként a sertéstenyésztés bi­zonyult, annak ellenére, hogy az állo­mányt többször betegségek tizedelték. Az állattenyésztésben is megmutat­kozott az innovációs lelkület, „exp­resszhizlalásra” alkalmas yorkshire sertéseket és rhode island „tojógép” tyúkokat tartottak; a harmincas években a majorság bikáit a második helyre rangsorolták a Zala megyei tenyészállatok között, s a budapesti tenyészállatvásáron is ezüstérmesek lettek; a padári gyapjú pedig kitűnő minőségének köszönhetően szintén kitüntetésben részesült. Jól jövedel­mezett a fakitermelés és a vadászat, a XX. század elején Rosenberg test­vér utóda, Lencsés Péter fráter jár­ta az erdőket Plakát nevű kutyájával és két szelídített szarvasával (a kettő „közül az egyik szerencsétlenül járt, így hát szegényt megettük”, vallották meg a kapornaki jezsuiták). Az ura­dalomban volt méhészet, de még fü­vesember is: Neuschwendtner Mihály testvérhez az egész országból jártak az emberek bajaikra enyhülést keresni, gyógynövényeivel még a járási orvost is ő gyógyította.

Jezsuiták Nagykapornakon 1943-ban (Fotó: JTMR levéltár)

Hitélet és lelkipásztorkodás

Az uradalom gazdasági gépezete azért is működhetett eredményesen, mert a gazda, a Jézus Társasága al­kalmazottainak és munkásainak lel­ki gondozását is fontosnak tartotta. Bár 1911-ig az atyák nem végeztek plébániai munkát, az 1870-es évek­től egyre intenzívebben bekapcsolód­tak a pasztorációba. Elvárták cseléd­jeiktől, hogy templomba járjanak, az aratómunkásaikkal kötött szerződés­be az is belekerült, hogy nem megen­gedett a káromkodás vagy az illetlen beszéd.

Az önálló magyar rendtarto­mány megalakulása előtt is állandó­an voltak magyarul beszélő páterek, akik a nagykapornaki egyházmegyés plébános munkáját segítették, pré­dikáltak, gyóntattak, lelkigyakorla­tot tartottak, látogatták a betegeket, kereszteltek és temettek. Különö­sen fontosnak tekintették az apátsá­gi birtok területén lévő kápolnák és keresztek látogatását, és felkarolták a köréjük szerveződő vallásos rítuso­kat. A hegytetőkön, útszéleken elhe­lyezkedő aprócska szakrális terek az egyszerű emberek számára jelentet­tek kapcsolódási pontokat a miszté­riumokhoz, a páterek pedig jó érzék­kel ismerték fel a népi vallásosságban rejlő missziós lehetőségeket.

A XVIII. században barokk stílus­ban újjáépített templomot is lassacs­kán átformálták a jezsuiták. 1862-ben került a főoltár fölé a Szentséges Üd­vözítő képe, amelyet az akkori kalks­burgi rendház lelkivezetője, Friedrich Rinn páter festett. 1912-ben rendelték meg a Jézus Szíve-szobrot, a követ­kező évben pedig elkészült az orgo­na, Krempf Gyula mester munkája. A „kis püspöki katedrálisnak” is neve­zett templomot 1930-ban újra kifes­tették, ekkor készültek el ma is látha­tó mennyezetfreskói, illetve a kassai vértanúkat, Rodriguez Szent Alfon­zot, Loyolai Szent Ignácot és Xavéri Szent Ferencet ábrázoló képei.

„A XVIII. században barokk stílus­ban újjáépített templomot is lassacs­kán átformálták a jezsuiták. 1862-ben került a főoltár fölé a Szentséges Üd­vözítő képe, amelyet az akkori kalks­burgi rendház lelkivezetője, Friedrich Rinn páter festett.”

A nagykapornaki templom ke­gyuraiként ugyanakkor feladatuk volt a plébániai munka anyagi hátterének biztosítása, a templom és a paplak épületeinek karbantartása, és hozzá kellett járulniuk a birtokukon műkö­dő iskolák fenntartásához, építésé­hez vagy tatarozásához is. 1885-ben letelepítették az Isteni Megváltóról Nevezett Nővéreket, és rájuk bíz­ták a lányoktatást. A nővérek később kisdedóvót is nyitottak, kápolnájuk fontos hitéleti központként műkö­dött, szerepet vállaltak a fiatal lányok és sokgyerekes anyák lelki gondozá­sában is.

1909-ben létrejött az önálló ma­gyar rendtartomány, és két évvel később Hornig Károly veszprémi püspök átadta a plébánia vezetését a jezsuitáknak. Faludi István volt az első plébános. A korábban elkezdett pasztorációs munka óriási lendületet kapott, a páterek vezetésével elindult, majd megerősödött az egyesületi élet: megalakult a Katolikus Népszövetség helyi szervezete, a Katolikus Ifjúsági Egyesület, a lányok Mária-kongregá­ciója, az ifjúsági legényegylet, a Jézus Szíve Szövetség, de volt dalárda és ró­zsafüzér-társulat is – így a jezsuiták komoly társadalomszervező szerepet is betöltöttek a rájuk bízott települé­seken. A szegényekről és elesettekről is rendszeresen gondoskodtak, a ter­mészeti katasztrófák vagy a tűzvészek áldozatain mindig segítettek (a tűz okozta tragédiák száma jelentősen csökkent, miután tűzoltóságot is szer­veztek a birtokon). Ruha- és élelmi­szerosztással is igyekeztek enyhíteni a rászorultak nehéz helyzetén.

_____________________________

A jezsuiták gazdasága sikeresen vészelte át a két világháborút, túlél­te a Tanácsköztársaságot, mígnem 1950-ben erőszakosan – a szerzete­sek elhurcolásával és a birtok álla­mosításával – számolta fel a kom­munista hatalom.

_____________________________

Ekkor a közösség létszáma tizenhat fő volt – hat páter­rel és tíz fráterrel. Június 9-éről 10- ére virradó éjszaka ávósok törtek be a rendházba. A velük érkező harminc rendőr megakadályozta a falubelie­ket, hogy a jezsuiták segítségére si­essenek. A szerzetesek egy órát kap­tak, hogy összepakoljanak; a káplán sebtében „kiáldoztatta” az oltáriszent­séget, majd mindenkit feltuszkoltak egy ponyvás teherautóra. Embertelen körülmények között, tizenegy órán át étlen-szomjan utaztak a foglyok Ho­mokra, ahol egy raktárhelyiség lett az új lakásuk. Soha többet nem térhet­tek vissza nagykapornaki otthonukba.

A jezsuita idők emléke azért még él Kapornakon. Sok kegytárgy, szo­bor, festmény és liturgikus kellék, sőt, az egész könyvtár lényegében ma is ugyanott van, ahol 1950-ben hagy­ták – legalábbis a szent holmikat bele­pő vastag porrétegből ítélve. Másrészt nagyon is jó szívvel emlékszik vissza kislánykorából a páterekre Hor­váth Boldizsárné Magdi néni, aki ké­sőbb Illés Béla atya szolgálata idején – ő maradhatott 1950 után is, mert hivatalosan nem volt még jezsuita – kántor, majd amolyan templom kö­rüli mindenes lett.

_____________________________

„A sekrestye csak úgy rajtam maradt, mint szamáron a nyereg. Aki csinálta, itt hagyta, a plébános úr meg azt mondta, Mag­dus néni, úgyis jön orgonálni, akkor hát fölöltözteti a papot, meg előkészít, jó?”

_____________________________

– meséli a kilencvenéves korát meghazudtolóan fürge, apró öregasszony, miközben körbevezet az egy­kori jezsuita rendházban.

Pedig egy ideig még arra is volt remény, hogy visszatérnek a jezsui­ták Nagykapornakra; az Új Misszió 1990. szeptemberi száma legalábbis ezzel a címmel számol be róla, hogy a megyében elsőként, újra a társaság rendelkezésére bocsátották az épüle­tegyüttest. Ám végül az újjáalakult magyar rendtartomány lemondott a birtokról, azzal a feltétellel, hogy idő­sek otthonát rendeznek be az egykori kastélyban, ahol az 1950-es államosí­tást követően TSZ központ, erdészet, 1964-től pedig a ma már Makovecz Imre − aki a gyermekkorát Nagyka­pornakon töltötte − nevét viselő álta­lános iskola diákotthona működött.

A rendszerváltozáskor még elnépte­lenedéssel fenyegetett falu lakosságá­nak száma azóta stabilizálódott, meg­találta a helyét Zalaegerszeg és Hévíz vonzáskörzetének határán, ám a plé­bániát a szomszédos Búcsúszentlász­lóhoz csatolták. „Ami a hitéletet illeti, az a helyzet, hogy az öregek kihal­tak, a fiatalok elmentek, az idegenek meg, akik a helyükbe jöttek, alig jár­nak templomba. Karácsonykor azért megtelnek a padok, de vasárnapon­ként… Mindegy, a Jóisten majd gon­doskodik rólunk, igaz?” – meséli el­töprengve Magdi néni.

A műemlék templomra mindenesetre vigyáznak a helyiek: a belső teret 2005-ben renoválta az akkor még önálló plébánia, a tetőszerkezetet 2013-ban újították fel, a teljes külső tatarozásra 2022-ben került sor kormányzati, egyházköz­ségi és önkormányzati összefogással, idén pedig az orgona felújításába fog­tak bele. Erre szokták mondani: van még remény?

Nagykapornaki riportunk során készült képeink az alábbi galériában megtekinthetők:

Fotók: A SZÍV, JTMR levéltár


FORRÁSOK

Litterae Annuae Residentiae Kapornacensis SJ, 1877–1922
Historia Residentiae Kapornacensis SJ, 1867–1919
Provinciánk Hírei, 1923–1949
Nagyfalusi Lajos: A kapornaki apátság története, I. kötet, Kalocsa, 1941
Beszámoló a nagykapornaki jezsuiták deportálásáról. Kézirat. Ismeretlen szerző, 1950 (VÉL VI. 91. 11. doboz)


Megosztás