„A főváros leglátogatottabb temploma”

A Jézus Szíve Jezsuita Templom első virágkora

A Jézus Szíve Jezsuita Templom történetét jó néhányan megírták már. Budapest egyesítésének 150. évfordulója alkalmából ezúttal az „őstörténet”, azaz az első ötven év kevésbé ismert ös­szefüggéseire szeretnénk rávilágítani. S hogy mi az archívumokból előásott – némileg meglepő – tanulság? Nos, az, hogy ötven év csipkerózsika-álom, valamint a rendszerváltozás óta eltelt harminc év után a templom mintha újraélné első fénykorát.

A rend működésének 1853-as újra engedélyezését követően azonnal fel­merül a fővárosi letelepedés gondo­lata. Scitovszky János hercegprímás a Szent Anna-templomot (lásd so­rozatunkban A Szív 2023. július– augusztusi számában) adná vissza a jezsuitáknak, és a vízivárosi német anyanyelvű polgárság lelkipásztori el­látását bízná rájuk. Simor János győri püspök, aki majd 1867-ben Scitovsz­kyt követi a prímási székben, a bécsi udvarnak azt javasolja, hogy Pest­re telepítsék a jezsuitákat, mert ott a majd’ százezer katolikusra alig jut pap. Ő a szerviták templomát adat­ná át, és a központi szeminárium irá­nyítását is a Jézus Társaságára bízná.

Azonban a meglehetősen udvar- és jezsuitaellenes, felvilágosult közélet ellenáll, így „mindössze” annyi tör­ténik, hogy az osztrák születésű, de családja lendvai birtokán felcsepere­dő, így a magyarokat kedvelő Wenin­ger Sándor páter, aki 1860-tól a rend kalocsai kollégiumának (lásd A Szív 2022. szeptemberi számában) első rektora, pesti és budai missziós utak és prédikációsorozatok sokaságát vál­lalja magára. A belvárosi plébánián, az angolkisasszonyoknál, a vári Nagy­boldogasszony-templomban és má­sutt rendszeresen felbukkanó páter igen nagy népszerűségre tett szert az 1873 után immár budapesti hívek kö­rében – a liberális sajtóban pedig an­nál több ellenséget szerzett.

A budapesti megtelepedéshez a vég­ső lökést éppen egy liberális tanügyi re­form adta, amely a szerzetesi iskolák tanárait is kötelezte, hogy szerezzenek állami oklevelet. (Hol máshol, mint az egykor Pázmány Péter alapította je­zsuita egyetem jogutódján, a pesti böl­csészkaron.) A kalocsai gimnázium tanárai eleinte önállóan készültek fel, s csak az államvizsgák idejére utaztak a fővárosba. Ám Menyhárth László és Bóta Ernő páterek meglátták a kínálko­zó lehetőséget, és Trefort miniszternél kieszközölték, hogy a tanárképzésben való rendes részvétel érdekében állan­dó tanulmányi házat létesíthessenek az egyetem közvetlen közelében.

_____________________________

1886 augusztusában jött el a nagy pillanat, amikor a mai Szentkirályi utca 36. szám alatt, egy Szathmáry Károly nevezetű ’48-as katonatisztből lett honatya, író és újságszerkesztő házában, kvázi al­bérlőként ideiglenes otthonra talált az első pesti jezsuita közösség.

_____________________________

Hivatalo­san a kalocsai rendházhoz tartoztak, és eleinte csak egyikük végzett ténylege­sen egyetemi tanulmányokat. Az elöljá­ró, P. Riesz Ferenc ugyanis azonnal be­levetette magát a lelkipásztorkodásba: az egyetemi templomban gyóntatott és belvárosszerte „helyettesített”. Ekkori­ban robbanásszerűen kezdett ugyanis nőni Pest lakossága, s az addig jobbára németajkú, illetve kisebb létszámban tót katolikusok mellett hirtelen nőtt meg az igény a magyar nyelvű szolgá­latra. S mivel ekkoriban még egyetlen szerzetesrend sem volt jelen a Józsefvá­rosban, kapóra jött a jezsuiták szolgá­lata a prédikálás mellett – mely a fővá­rosban csak 1870 óta történik magyar nyelven – a beteglátogatás területén is.

„Nagyon sokan megütköz­nek azon, hogy a templom olyan fél­szegen van építve, de Kauser József építész kénytelen volt azt a Mária utca irányában építeni, mert más­ként nem lehetett volna lakóházat is hozzácsatolni a szerzetesrend tagjai részére.” (Fotó: Budapest Fővárosi Levéltár)

Szövetkezeti kápolnából mágnástemplom

A jézustársasági atyákkal szinte egyidőben telepedtek le a Szent Ig­nác-i lelkiségű, francia gyökerű Szent Szív-apácák a Városliget szélén, akik arisztokrata hölgyeknek hirdetett lelkigyakorlataik megtartására rend­szeresen egy bécsi jezsuita atyát hív­tak. A beszédein fellelkesült úrihölgyek pedig buzgón keresték a lehetőséget, hogy az osztrák páter két látogatása kö­zött miként tehetnének szert állandó jezsuita lelkivezetőre – lehetőleg lakhe­lyükhöz minél közelebb. Ebben az idő­ben épült ki az akkoriban csak „mág­násfertály”, manapság Palotanegyed néven emlegetett Belső-Józsefváros: már állt a Nemzeti Múzeum, mellet­te a képviselőház épülete (ma az Olasz Kultúrintézet székháza), egy sarokkal odébb a Nemzeti Színház, körülöttük pedig sorra épültek a mágnások (a Ká­rolyiak, Wenckheimek, Zichyek) palo­tái, illetve bérházai.

Hamar egymásrataláltak a mágnáshölgyek és a kalocsai jezsuiták érdekei, s 1888-ban Meny­hárt László kalocsai rektor (később hírneves Afrika-felfedező és misszio­nárius) és Győry Teréz grófnő össze­fogott, s Zichy Nándor gróf felsőházi képviselő patronálásával megalakítot­ták a Jézus Legszentebb Szíve-szövet­kezet azzal a céllal, hogy nagyszabású adománygyűjtő kampányt hirdesse­nek, s az összegyűlt pénzből templo­mot és rendházat emeljenek a jezsuiták számára.

_____________________________

Eredetileg a Múzeum utcá­ban szerettek volna építkezni, de Ká­rolyi Sándor gróf, a „szomszéd” félt az örökös harangzúgástól, és vétózott – az elsőként kiszemelt, a mai Mikszáth tér­re néző telken végül a Szent szív-apá­cák zárdája és gimnáziuma épült meg.

_____________________________

A közelben máshol megfelelő terüle­tet nem találván, végül Győry grófnő egyik rokonától vásárolt meg a szövet­kezet jutányos áron egy földdarabot.

„Magyarország régi nemességéhez tartozó, hazafias lelkületű és nagymű­veltségű főúri nő 1888-ban megbízott engem, hogy a Mária és József utcák sarkán, a különben bérháznak szánt telken, öt-hatszáz hívő befogadásá­ra alkalmas templomot és evvel kap­csolatosan hat-hét szerzetes számára klastromszerű lakóházat tervezzek” – idézi fel a kezdeteket Kauser József az Építőipar műszaki hetilap 1898. szep­tember 28-i számában. A felkérés tehát Győry grófnőtől érkezett, jezsuita rész­ről pedig P. Riesz határozta meg az igé­nyeket. (Hogy miért éppen Kauserre esett a választás, kértek-e mástól is váz­latokat, s hogy miképp alakult a tervek kidolgozása, arról lényegében semmit nem tudunk. A francia földön pallérozott építész pályafutása mindenesetre ekkortól meredeken ível fel: ő fejez­heti be Ybl halála után a Szent István-bazilika építését, majd jelentős iskolák, kórházak sorát tervezheti.)

Az alapkövet 1888. július 1-jén rak­ták le, és két évre rá, 1890. augusz­tus 1-jén már be is költözhettek a je­zsuiták a rendházba – az első elöljáró P. Riesz lett, s ide költözött Wenin­ger Sándor atya is. A templomépítés szintén jól haladt, 1890 decemberére felkerült a tornyok tetejére a kereszt, és 1891. június 5-én Bogisich Mihály józsefvárosi esperes-plébános már meg is áldotta a szerkezetkész épü­letet. A sietség és a szertartást vezető személy nem véletlen. Amint a Fővá­rosi Lapok 1891. májusi tudósításában olvashatjuk: „A Mária utcai jezsuita templom a jövő hónap végével már ideiglenesen föl is szentelhető, hogy a most restaurálás alatt levő józsef­városi plébánia hiánya némileg pó­tolva legyen.” A néhány száz méterre álló Szent József-templom nagyszabá­sú átépítése ugyanis éppen 1891-ben vette kezdetét, hogy a négy éven át tartó munkálatok során elnyerje ma is ismert pompás külalakját.

„Egyes történészek szerint a liberá­lis fővárosi vezetés nem engedélyezett nagyobb épületet, s ezért lehetett kény­szerűen csak a város legnagyobb ká­polnája a Jézus Szíve…”

Amint arról a Jézus Szíve-templomnak a hír­lapok házassági rovataiban egyszerre felbukkanó, s onnantól igencsak szű­rűn szereplő neve tanúskodik, a plé­bániatemplom kiesése nem utolsó sorban a házasodni vágyó arisztokra­tákat érintette érzékenyen. Az imént idézett cikk folytatása is érdekes ös­szefüggésekre világít rá a pesti jezsu­ita állomáshely eredeti rendeltetését illetően: „Nagyon sokan megütköz­nek azon, hogy a templom olyan fél­szegen van építve, de Kauser József építész kénytelen volt azt a Mária utca irányában építeni, mert más­ként nem lehetett volna lakóházat is hozzácsatolni a szerzetesrend tagjai részére. A templomnak pedig a Má­ria utcán kívül más alkalmas helyet nem találtak, mert a telek vagy rend­kívüli drága volt, vagy nagyon távol feküdt a város központjától. A szer­zetesrend lakóháza a templom háta mögött épült s már teljesen be is van rendezve. A házban hat lakószoba és egy kis kápolna van. […] A lakóház a Kalocsáról a fővárosba utazó pap­növendékeknek van szánva.”

Egyes történészek szerint a liberá­lis fővárosi vezetés nem engedélyezett nagyobb épületet, s ezért lehetett kény­szerűen csak a város legnagyobb ká­polnája a Jézus Szíve, ám erre vonat­kozó hiteles forrásokat mind ez idáig nem sikerült föltárni. Győry grófnő visszaemlékezése ennek ráadásul né­mileg ellentmond, mely szerint ere­detileg kápolnát terveztetett, s egy szerencsés kimenetelű balesetét kö­vetően tett fogadalma eredményeként építtetett inkább templomot.

_____________________________

Ami bi­zonyos, hogy a rendházat a kalocsai gimnáziumból érkező tanárjelöltek, il­letve a mágnásfertály lelki igényeinek ellátásához szükséges atyák számához méretezték, a megvásárolt telken pe­dig sehogyan sem lehetett volna egy milliméterrel nagyobb templomot sem beszorítani mellé.

_____________________________

Másfelől, ha hivata­losan építkezhettek volna a fővárosban a jezsuiták, bizonyára hatalmas gim­náziumot, kollégiumot, tágas rendhá­zat és ezer főnél nagyobb befogadóké­pességű templomot terveztettek volna – hiszen ahol csak lehetett, így tettek mindenütt az 1773-as feloszlatás előtt, és később a XX. században is. Az el­lenszelet és az óvatosságot jelzi mind­azonáltal, hogy a szövetkezet a kicsiny ingatlanegyüttest az Esztergomi Fő­egyházmegye nevére íratta, ám – Pet­ruch Antal szerint – már az építkezés közben, „1890-ben a hercegprímás nyilvános okirattal örök időkre átadta a Jézus Társaságának a templomot és a rendházat”. (Kár, hogy a magyar va­lóság az örök időkre vonatkozó kitételt felülírta: az épületet a kommunisták összes vagyonukkal együtt 1950-ben elvették a jezsuitáktól, és a Főegyház­megyének adták – vissza –, ám szá­munkra ismeretlen okból 1990 után nem került újra a rendhez a Mária ut­cai templom és rendház tulajdonjoga.)

A tizennyolc éven át várt főoltár

A liturgikus szolgálat a Jézus Szent­séges Szívéről elnevezett templom­ban 1891. augusztus 15-én kezdődött meg, az első, ünnepi szentbeszédet P. Riesz tartotta. Ekkor azonban még csak három faoltár, ideiglenes köve­zet, harmónium és alig három kehely állt rendelkezésre. A villanyvilágítás és a fűtés csak öt évvel később készült el, s a liturgikus eszközök és egyéb be­rendezések beszerzése is igencsak von­tatottan ment, ugyanis a szövetkezet induló tőkéje elfogyott, az újabb és újabb adományok pedig csak lassan és kiszámíthatatlanul csordogáltak.

Mi­vel a rendház – mint láttuk – egyrészt tanulmányi célokat, másrészt misszi­ós központként szolgált, azaz egyfajta előretolt helyőrségként működött (egy-két páter állandóan úton volt, gyónta­tott és beszédsorozatokat tartott szerte az országban), a jezsuita atyákat egy­házmegyés papok és más szerzetbéliek is kisegítették. Ekkoriban építették ta­nulmányi házukat a szomszédos Zerge (ma Horánszky) utcában a zirci ciszter­ciek, valamint a premontreiek, hamar megérkeztek a kalocsai jezsuiták után a kalocsai iskolanővérek is, a Szentki­rályi utcában pedig szintén Zichy Nán­dor bábáskodásával felépült a Szent Ist­ván Társulat székháza. Nem véletlenül kapta a mágnásfertály ezen, Nemze­ti Múzeum mögötti tömbje ez idő tájt a Kis Vatikán becenevet.

„Nem véletlenül kapta a mágnásfertály ezen, Nemze­ti Múzeum mögötti tömbje ez idő tájt a Kis Vatikán becenevet.”

„A Jézus Szíve-templomot eredetileg az alapító arisztokrácia mintegy »ud­vari« templomának tervezte. Azon­ban a pestiek annyira megkedvelték, hogy a város minden részéből felkeres­ték s így nem diadalmaskodhatott az arisztokratikus vonás. Vonzotta az em­bereket a gyóntató- és a szószék” – fog­lalta össze rendtörténeti monográfiá­jában Petruch Antal a Jézus Szíve első időszakát. Volt azonban ennek a von­zerőnek árnyoldala is, ám azt más forrásból tudjuk csak meg. Az Alkot­mány című szabadelvű napilap szer­zője az 1900. november 1-jei számban így ír: „Mindnyájan, kik templomba járunk, ha máskor nem, de vasár- és ünnepnapon, tapasztaltuk sokszor, hogy kismise, nagymise után rajával lepi el a férfinem a templomok főaj­tajával és sekrestyeajtajával szemben a járdát és bizonyos egyértelműséggel ’gusztálja’ a kijövő hölgyeket. Különö­sen a szent Ferenc-rendiek, szerviták belvárosi és a Jézus-társasági atyák jó­zsefvárosi Jézus-Szíve temploma előtt. És konstatáltuk számtalanszor, hogy az ilyesmi nem járja; csak a nevüket nem tudtuk eltalálni. Most megvan; egy óbudai úriember megírta, hogy az illetők: »templom-betyárok«.

_____________________________

Az egyre növekvő figyelem, s az egyre növekvő feladattömeg egyre több pátert igényelt. 1897-ben már tíz szerzetespap és három testvér lakik a Mária utcában, az atyák közül hár­man járnak egyetemre, ketten misszi­ós utakat tesznek, s a maradék öt végzi a lelkipásztori szolgálatot a templom­ban.

_____________________________

A beköltözés tízedik évfordulóján már bővíteni is kell: a mai Horánszky utca 22. alatti romos bérházat vásárol­ják meg, és nyitják össze tatarozás után a Mária utcai rendházzal. Az új részen kényelmesen elférnek a missziós atyák, a vendégpapok, s itt végre mód nyílik bentlakásos lelkigyakorlatok tartására is. (Ez az épületrész ma a Párbeszéd Háza egyik szárnya, és rendi irodák­nak, illetve az ezredforduló után be­épített tetőtérben a pesti jezsuita kö­zösségnek ad otthont.)

„Jézus szentséges Szívének temp­loma Budapest hitéletének az egész városra kiható élénk központjává fejlődött.” – állapítja meg 1906-ban a Religio című folyóirat. Ekkorra ös­szegyűlt a pénz a berendezés hiányzó elemeire is, és miután 1908-ban utol­sóként a Kauser József által húsz év­vel azelőtt már megtervezett márvány főoltárt is megrendelték, végre ki le­hetett tűzni a templomszentelés idő­pontját (az Örökimádás lap 1909. má­jusi száma utal rá, hogy az ideiglenes fa oltár miatt nem kerülhetett erre sor korábban).

1909. április 27-én Kohl Medárd esztergomi segédpüspök vég­zi el a ceremóniát, Vaszary Kolos her­cegprímás ugyanis épp gyöngélkedett, s a szentelést követő első szentmisét ezúttal is a józsefvárosi plébános, egy bizonyos Krizsán Mihály atya mond­ta.

_____________________________

Fél évre rá pedig még nagyobb ün­nep, és még nagyobb szerep jut a Jézus Szívének (mintha csak a felszentelé­sére vártak volna): a régóta vágyott, de 1909. szeptember 8-án hirtelenjé­ben létre is jött önálló magyar jezsuita rendtartomány központja lesz a Má­ria utca rendház és templom.

_____________________________

Ezzel áll elő az az igazán faramuci helyzet, hogy a rend addigi magyarországi történeté­nek legkisebb rendháza és temploma kap központi szerepet és megkülön­böztetett figyelmet.

„A mindennapi áldozás tűzhelye”

„Míg a hívek sűrű fillérjei és nagyja­ink fejedelmi bőkezűsége fölépítette és a szükségesekkel fölszerelte a templo­mot, addig az isteni kegyelem bősé­gesen szállt alá, és valóságos kegyelmi hellyé változtatta át a Jézus Szíve temp­lomát. Kezdetben két-három, most már hat-hét páter fárad a lelkek üdvén. Mindjárt kezdetben öt-hatezerszer ré­szesültek itt a hívek évenként a peni­tenciatartás szentségében, most már hatvan-hetvenezerszert. A templom története eleinte évenként nyolc-tíze­zer szentáldozásról tesz említést, most már nyolcvan-kilencvenezerről. Kez­detben egy év leforgása alatt nyolc-tíz beteg részesült a szentségek vigasztaló hatásában, most már az ezret is meg­haladja a számuk. Az első években hetven-nyolcvan szentbeszéd hang­zott el a templomban, most már szá­zon felül.

„A beköltözés tízedik évfordulóján már bővíteni is kell: a mai Horánszky utca 22. alatti romos bérházat vásárol­ják meg, és nyitják össze tatarozás után a Mária utcai rendházzal.”

A lelkigyakorlatok kegyel­meiben a hívek és főleg a főtisztelendő papság kezdetben négy-ötször, most már kilencven-százszor részesülnek három-nyolc napon át” – írja az Örö­kimádás a templom felszentelésének szentelt cikkben, melytől e fejezet cí­mét kölcsönöztük. A minél gyako­ribb szentáldozásra való buzdításban – amely Ignác óta jelen lévő törekvés a jezsuita lelkiségben – olyannyira élen jártak a Jézus Szíve-templomban szol­gáló atyák, hogy Pálosi Ervin Adatok Budapest hitéletéhez című 1913-as ki­mutatása szerint hétköznapokon át­lag nyolcszázötven (!) misére járóval a Mária utca vonzotta a legtöbb hívőt a fővárosban.

_____________________________

Az egyébként jezsuita kiadású Magyar Kultúra folyóirat első számában megjelent tanulmány hoz­záteszi, vasárnaponként is csak azért fordultak meg többen a Bazilikában, a Ferencieknél, az Örökimádásban és az Országúton, mert azok befogadó­képessége jóval nagyobb, mint a Jézus Szívéé, ahol kétezer-nyolcszáz misé­re járót és négyszáznyolcvan áldozót mutatott a statisztika vasárnapról va­sárnapra.

_____________________________

Hogyan volt lehetséges ennyi lel­ket megfelelően szolgálni? A többek között A Szív 1915. szeptemberi szá­mában megtalálható miserend szerint hétköznap reggelente fél hattól össze­sen hét szentmisét mondtak (azaz fé­lóránként egyet), vasár- és ünnepna­pokon pedig még délelőtt kilenc, tíz és tizenegy órakor is, összesen tíz szent­misére várták a híveket (az 1950-es évekig a nagy ünnepek vigíliáját le­számítva nem létezett az esti szertar­tás műfaja – éjféli misét a latin nyelvű Historia Domus szerint legelső alka­lommal 1910. december 24-én mond­tak a pesti jezsuita atyák). Az 1910-es években prédikációk július és augusz­tus kivételével vasárnap délelőtt fél ti­zenkettőkor és este hatkor voltak − ez utóbbi, liturgián kívüli, egyórás alka­lom a konferenciabeszéd műfajával azonosítható, és nem az aznapi ige­helyeket magyarázta, hanem változa­tos, az egyházi év adott szakaszának főünnepéhez vagy egyes hitbuzgalmi, katolikus szemléletformáló témákhoz kapcsolódott.

„Az 1910-es években lényegében a csúcsra ért a fővárosi jezsuita temp­lom, s ezzel egyidejűleg új művek in­dultak a magyar rendtartomány kez­deményezésére.”

A Budapesti Hírlap tu­dósítása szerint 1913 decemberében P. Martinovich az inkvizícióról, a Ga­liei-pörről, illetve a pápaság bűneiről tartott egyórás apológiai, azaz hit- és egyházvédelmi előadást a templom belső terét zsúfolásig megtöltő „intelli­gens férfiközönség” előtt. Előadásának sommázata elgondolkodtató mindmá­ig: „A rossz pápákról szóló fejezet nem rendíti meg egy józan keresztény hitét. Sőt azt mondhatni: megerősíti. Hiszen egy hajó, mely a szirtek és bősz viharok között egy ügyetlen kormányos veze­tése mellett is ropogva-inogva bár, de lékezés nélkül halad a cél felé, csak egy zseniális mérnök műve lehet.”

Az 1910-es években lényegében a csúcsra ért a fővárosi jezsuita temp­lom, s ezzel egyidejűleg új művek in­dultak a magyar rendtartomány kez­deményezésére. A kongregációk és a Horánszky utcában felépülő ott­honuk, a sajtóapostolkodás, a zugli­geti Manréza, a szociális misszió és az új vidéki állomáshelyek 1920-as évekbeli berobbanása után a Jézus Szíve-templom életére már alig tér­nek ki a rendtörténeti munkák. Ki­vételt az 1944-45-ös esztendő jelent, amikor egyszerre akár kétszáz ember − zsidók, kibombázottak, menekült papok és katonaszökevények – talált menedéket az altemplomban, köztük a későbbi Nobel-díjas Harsányi János vagy Aczél György, a Kádár-kori kul­túra rettegett irányítója.

_____________________________

Az atyák óvó­helyeken miséztek, pincesarkokban gyóntattak, P. Raile Jakab SJ pedig fé­lelmet nem ismerve járta ki nyilasok­nál és az oroszoknál egyaránt, hogy kerüljék el a templom környékét is.

_____________________________

De ugorjunk vissza az időben.

Az 1920-as évekhez köthető Bangha Béla páter házfőnöki és templomigazgatói szolgálata, aki meghívta a főváros ze­nei életében jelentős szerepet játszó orgonaművész-karnagyot, Deák-Bár­dos Györgyöt, hogy alapítson ének­kart, és virágoztassa fel a templom zenei életét, s akinek vasárnap tizen­egy órai szentmiséit hosszú éveken át élő egyenes adásban közvetítette a Magyar Rádió. Ekkoriban kerültek a Kassai vértanúk ereklyéi Nagyszom­batból a Mária utcába, s ekkoriban ke­rült sor a templom első felújítására.

Állványok burkolatában

1923-ban talán éppen Budapest egye­sítésének 50. évfordulója tiszteletére csinosították ki a templomot. Az Új Nemzedék 1923. október 19-i számá­ban adja hírül: „A Jézus-társasági­aknak a Scitovszky-téren lévő Jézus Szíve templomát, mely a főváros leg­látogatottabb temploma, egy derék józsefvárosi katolikus polgár, Gei­zer Gerő József okleveles építőmes­ter követésre méltó áldozatkészség­gel ízlésesen és stílszerűen kifestette.” Sajnos az 1920-as évekből nem isme­retes a belső teret ábrázoló reprezen­tatív fényképfelvétel, így e rövid be­számoló alapján lehetetlen megítélni, pontosan mi változhatott ekkor – ta­lán csak egy egyszerű tisztasági festés történt. A templom festésénél mégis érdemes e ponton elidőzni, és rögzí­teni néhány, a könnyen hozzáférhe­tő rendtörténeti munkákból rendre hiányzó adatot. A festés-, illetve fel­újítástörténet egyben alkalom arra, hogy a rövidség kedvéért legalább e szempontból röviden összefoglaljuk a templom későbbi évtizedeit.

A Hét című lap 1891-ben tényként közli, hogy „Roskovics Ignácz fes­tőművészünk már hozzáfogott azon freskók vázlatainak készítéséhez, me­lyek a Mária és József-utcai gyönyö­rű románstílű templombelső díszét és nevezetességét fogják képezni, maga a jezsuita templom pedig, melyet élü­kön Győry Teréz grófnővel főrangú hölgyeink építtettek, már teljesen ki­hámozódott az állványok burkolatá­ból. […] Tíz nagy festmény lesz, me­lyek Jézus életéből, az emberek iránti szeretetéről ábrázolnak jelenteket és további hét kisebb freskó a szentély­ben.”

Mustó Péter misézik a 2019-es felújítás idején. 

Roskovics a szomszédos Jó­zsefvárosi Plébániatemplom men­nyezetfreskóin dolgozott ekkoriban, feltehetően e munkája kapcsán kap­ta az újabb felkérést. A századfordu­lón készült fekete-fehér fotók alapján azonban biztosan állíthatjuk, hogy e freskók soha nem készültek el. Felté­telezhető, hogy a költséges oltárok és a lassan gyarapodó liturgikus beren­dezések mellett erre már igazán nem jutott szövetkezeti forrás, az is lehet­séges, hogy a hívek ezreit nem akarták hónapokra kizárni, hogy újra felállvá­nyozhassák a főhajót, de talán vala­melyik itt szolgáló jezsuita irataiban találnánk arra vonatkozólag utalást, hogy esetleg maguk az atyák sem kí­vántak több díszt a templombelsőbe.

A főhajó ablaksor alatti öt-öt kazet­tája mindazonáltal később is kínál­ta magát, s végül 1953-ban, a háború utáni tatarozás keretében került ide falfestmény, mégpedig azért, mert a templom ekkor újra fel volt állvá­nyozva belülről. Az Új Ember 1953. január 11-i száma közli, hogy Dénes Jenő már készíti a freskókat, a lap elő­ző év június 22-i számában pedig ezt írta: „igaz ugyan, hogy [Budapest ost­roma során a templom] barnás-vörös téglafalain nem esett csorba, de annál többet szenvedett a tetőzete és belső vakolata. Ezért aztán itt az építkezés jellegzetes állványzata nem kívül­ről emelkedik, hanem bent a temp­lom-hajóban. […] Stílusjellegzetes­ségei az eddigi egyszínű falfestésben s a sötét tónusú festett üvegablakok árasztotta félhomályban nem eléggé érvényesültek. A mostani tejüveg-ab­lakokon beáradó fény s az új festés világos üde színe sokkal derűseb­bé varázsolták az egész templomot. Az újrafestés irányelve az volt, hogy a világosszürke, drapp és halványkék színárnyalataival, az itt-ott feltűnő diszkrét aranyozással, az eredeti ro­mán templomok kockaköveit utánzó egyszerű mintázattal minél inkább ki­hangsúlyozza az épület szerkezeti ele­meit […] Tervbe van véve, hogy idő­vel freskók kerüljenek a főhajó üres falsíkjaira.” Az idősebb hívek emlé­kezete szerint csak a szentélyhez leg­közelebbi kazettákba került végül kép.

A Dénes-féle freskók, illetve a főoltár lépcsőjéig zsúfolásig telt, még eredeti liturgikustér látható a Fortepan fotóarchívumában fellelt 1953-as felvételen. (Fotó: Fortepan)

Dénes Jenő festőművész-restaurá­tor olyan ismert nagyságok tanártár­sa volt a képzőművészeti főiskolán, mint Bernáth Aurél, Kisfaludi Strobl Zsigmond vagy Szőnyi István. 1949 és 1959 között klerikálisnak bélyegezték és eltiltották a tanítástól, ekkoriban irányította több budapesti templom – köztük az egyetemi – háború utá­ni helyreállítását, illetve újrafestését, később pedig az Ecclesia Szövetke­zet munkáját segítette művészeti ta­nácsadóként. A helyzet azonban az, hogy bármennyire derék alkotó volt is Dénes, a belső esztétika alapvető megváltoztatásával akarva-akaratla­nul a Jézus Szíve-templom jezsuita múltjának eltörléséhez járult hozzá.

A szerzetesrendek 1950-es betiltása és a jezsuiták elhurcolása után a kom­munista államhatalom ugyan egészen 1951 decemberéig visszaengedett fél­tucatnyi atyát a liturgikus szolgálat el­látására, ám akkortól egészen 1989-ig egyházmegyei keretek között műkö­dött tovább a templom. Márpedig, amint Bikfalvi Géza rendtörténész rá­mutatott, „a központi utasítás szerint az egyházmegyés plébánosoknak ke­rülniük kellett minden olyan utalást és megnyilvánulást, amely a temp­lom eredetei tulajdonosaira vonat­kozott.” Ezen irányelv mentén rakták félre Feszty Masa jezsuita szenteket ábrázoló táblaképeit is, amelyek ad­dig a templom oldalhajóiban függ­tek – s mivel az épület a háborúban elpusztult üvegablakokat leszámítva addig sem bővelkedett rendi vonat­kozású jelképekben, szobrokban és dísztárgyakban, lényegében az át- és kifestés maradt az egyetlen eszköze a megszüntetve megőrzésnek.

A Dénes Jenő-féle freskók min­denesetre nem sokáig voltak látha­tók. A templombelsőt a következő évtizedekben kétszer is kifestették, egyszer az 1970-es évek közepén, azzal párhuzamosan, hogy a II. va­tikáni zsinat rendelkezéseinek meg­felelően a liturgikus tér átrendezése megtörtént, majd 1990-ben, amikor száz évvel az első beköltözés után hi­vatalosan is visszatérhettek a jezsu­iták a Jézus Szívébe. A kevés fenn­maradt fotó alapján annyi bizonyos, hogy 1988-ban már fehérek voltak a falak. A néhány éve elhunyt P. Kelé­nyi Tibor nevéhez fűződik az államo­sított rendházépület vissza- és az al­templom kialakítása.

A lelkiségi és közösségi programok újjáélesztése az őt követő, városszerte igen kedvelt Vértesaljai László SJ templomigazga­tói évei alatt folytatódott. Laci atya időszakára esett a templomszentelés 100. évfordulója, amit többek között a külső tatarozás tett emlékezetes­sé. Az orgona rekonstrukciós mun­kálatai, illetve a szentély megújítása kapcsán már főszerkesztőnk, Hor­váth Árpád SJ templomigazgatása alatt 2019-ben vált esedékessé a fő­hajó utolsó felállványozása és tiszta­sági festése, s e sorok írója saját sze­mével láthatta, hogy az egyházmegyés korszak freskói egészen közelről még három réteg festék alól is felsejlenek. S felsejlenek napjainkban ugyanazok a száz évvel ezelőttről ismert kihívá­sok is, amelyek csalhatatlan fokmé­rői a népszerűségnek, hiszen a Jézus Szíve-templom hitélete, az atyák pré­dikációi, a gyóntatók és a koncertek évről évre többeket vonzanak fővá­ros-szerte mindenhonnan, olyannyi­ra, hogy a hétvégék statisztikája újra elérte a száz évvel korábbi fénykort idéző számokat. (Mindezt úgy, hogy közben töredékére csökkent a gya­korló katolikusok száma Budapes­ten.) Hiába van vasárnaponként újra nyolc-tíz szentmise, a templom így is rendre zsúfolásig megtelik – s szem­ben a járdán most is ott gusztálják a kapun kitóduló hölgyeket a Jézus Szívébe ismerkedni is járók: a temp­lom-betyárok.

Nyitókép: Hegedüs Márton


Megosztás