„…ez a legszebb épület a Városban”

A jezsuiták nyomát keresve a budai Vár tövében

Míg a budavári jezsuita jelenlétnek szinte semmilyen nyoma nem maradt, a Várhegy tövében álló vízivárosi Szent Anna-templom máig szinte változatlan formában őrzi a rend XVIII. századi virágkorának emlékét – épp csak a jezsuiták hiányoznak belőle.

A török időket követően, amidőn Buda lassanként újranépesült, az Udvari Ha­ditanács nem bízott semmit a vélet­lenre: 1868. szeptember 25-én kiadott rendeletében meghatározta, hogy „hi­tetlenek” nem fogadhatók be az ország újonnan visszafoglalt városaiba. A Bu­dai Kamarai Inspekció egyértelműen fogalmazott: meghagyta, hogy Budán kifejezetten csak katolikusokat, lehe­tőleg kellő vagyonnal rendelkező né­meteket engedjenek letelepedni. Hogy a rendelet betartható legyen, szüksé­gessé vált hamarjában több száz Budán maradt muzulmán és protestáns, vala­mint ortodox „megtérítése”, amely cél érdekében a főurak hamar megtalál­ták a katolikus megújulást (régi szóval: rekatolizációt, még régebbivel: ellenre­formációt) zászlajukra tűző jezsuitákat. 1688-ban a Jézus Társasága át is vet­te a Nagyboldogasszony-templomot, mely Buda főtemploma lett. (A ma Mátyás-templom néven ismert, akko­riban igencsak romos épületet barokk stílusban újították fel, s mellé hatalmas rendházat és iskolaépületet emeltek – mindennek mára híre-hamva sincs.)

A jezsuiták megkapták a plébáni­ai jogokat is, miként erről Széchényi György esztergomi érsek rendelkezett: „Jézus Társasága Főtisztelendő Atyá­it érseki és metropolitai hatalmunknál fogva, amelyet régi szokás és jog ré­vén, valamint pápai bullák által meg­erősítve teljes joggal gyakorlunk, kije­löljük, megtesszük és kinevezzük eme Buda városának, valamint annak elő­városainak és Óbudának plébánosává […ahol] a plébániai szolgálatokat kö­telesek elvégezni, intézni, teljesíteni.” A rendhez tartozott tehát a budai Vízi­város ellátása is.

Középkori oklevelekből kiderül, hogy hajdan a Víziváros helyén a Szent­péter vagy másként Szentpétermártír külváros terült el, mely nevét az itt álló templomról kapta. Eleinte a vári Bol­dogasszony-templom fíliája volt, majd 1390-ben önálló plébániává vált. Az itt álló kápolnát a törökök 1540-ben el­pusztították, a keresztény lakosság el­fogyott. Buda visszafoglalását követően a kisszámú vízivárosi lakos lelkipászto­ri ellátására a jezsuita atyáknak nem­igen jutott idejük a várbéli építkezés miatt, így a plébániát 1693-tól Széché­nyi György érsek ideiglenesen a kapu­cinus rendre bízta.

_____________________________

A jezsuiták tény­legesen csak majd tíz évre rá vették át a vízivárosi plébánia irányítását, ám mivel a plébánosi címet viselő páter a kollégium rektora is volt, nemigen ért rá keresztelni és temetni, beteget látogatni.

_____________________________

Képzelhetjük, hányszor tet­ték meg a fel-le vezető utat a prédikálni igyekvő atyák a vári rendház és a Vízi­város között… Ebből az időből szárma­zik a Duna-part és a Mátyás-templom között mindmáig a leggyorsabb össze­köttetést nyújtó feljáró, az úgynevezett Jezsuita lépcső. A plébánosi teendőket ezért rövidesen egy albán származású világi papra, Raspasani Tamásra bíz­ták. A szertartásokat továbbra is a ka­pucinusok templomának (egy korábbi dzsáminak) a mellékkápolnájában tar­tották, ám már akkor felmerült egy új templom építésének gondolata. A lel­kiismeretes és igen elhivatott Raspa­sani végrendeletében minden ingó és ingatlan vagyonát e célra ajánlotta föl, meghagyva azt is, hogy a templomot Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, az anyák és a családok védelmezője tisz­teletére szenteljék majd föl. Raspasa­ni atya után Kovacsics György szolgált a plébánián, mígnem 1723-ban kine­vezték az első jezsuita plébánost a Vízi­városba.

Az egykori felsővásár, ma Batthyány tér1785-ben (a felsővízivárosi plébániát díszítő kép száz évvel későbbi másolat)

Az Országos Széchényi Könyvtár, illetve az ELTE Egyetemi Könyvtár kézirattáraiban őrzött egykori jezsui­ta krónikáskönyvek (historia domus) egyik bejegyzése így idézi fel a kezde­teket:

„Ebben az évben [1724] a követke­ző módon indult el a vízivárosi szék­házunk. Már az elmúlt évben maguk az említett város lakói kérték hevesen maguk számára a mieinktől, hogy ők lássák el a plébániai teendőket, és ne vikárius világi papok, ahogyan ez ed­dig történt. Kérelemmel fordultak tehát a tekintetes, akkor itt székelő királyi bi­zottsághoz, a saját magisztrátusukhoz és végül a provinciánk tisztelendő főnö­kéhez, akik mindannyian szívesen adták beleegyezésüket. Ezek után hamarosan úgy kezdték el az atyáink a vízivárosiak lelkigondozását, hogy – mivel még nem volt plébániatemplomunk – átmeneti­leg az úgynevezett polgári temető temp­lomocskájában tartottunk mindennap szentmisét, vasárnap és ünnepnapokon pedig két önként vállalkozó atyánk tar­tott ugyanott szónoklatot a szentmise után, ami a polgárok óriási vigaszával és a lelkek nem kisebb épülésével történt. Ezután már emiatt sürgették a polgárok, hogy költözzünk le az ő városukba, ahol hamarosan kiválasztottak egy, a mie­ink elhelyezésére alkalmas házat, amely egyúttal elég nagy hozzá tartozó telekkel is rendelkezett, hogy egykor arra lehes­sen felépíteni a plébániatemplomot. Ezt a házat már korábban, az akkor már súlyos beteg Thomas Raspasini tiszte­lendő úr, egykori vízivárosi vikáriusunk vette meg ugyanerre a célra, tudniillik hogy kegyesen plébánia építésére legyen szánva. Miután ebben egy új oratórium lett kialakítva, és ahhoz a főméltóságú és főmagasságú esztergomi érsek megadta a felhatalmazást, a tisztelendő provinci­ális atyánk által erre a célra kiválasztott két atyánk ide is költözött. Ezek szorgo­san csak az Isten dicsőségét és a lelkek üdvösségét gondozzák.”

Ez a bizonyos „alkalmas épület” Forstmayer Mátyás a Horgonyhoz (Zum Anker) címzett fogadója volt, mely korábban a dunai hajósoknak és utazóknak szolgált pihenőhelyül. Eb­ben az egyemeletes épületben kapott helyet a plébánia, és itt laktak a jezsui­ta páterek.

_____________________________

Az első plébános, Köschner Károly SJ Stájerországból származott, s a német és a latin mellett jól beszélt olaszul és szlovákul, továbbá valamen­nyire horvátul és szlovénul is. Fiumei és kőszegi tanárkodás után Grazban végezte el a teológiát, majd rövidebb ideig hitszónokként működött Sop­ronban, Judenburgban, Klagenfurtban, Traunkirchenben és Steyrben, míg vé­gül 1720–1721-ben Budára küldték.

_____________________________

1735-ig szolgált (két év kivételével) plé­bánosként és a vízivárosi jezsuita rezi­dencia elöljárójaként. Páter Köschner mellett eleinte egy káplán volt, majd két rendtársa váltotta egymást ebben a feladatkörben – a segédlelkészi és hitoktatói teendőket az 1734–35-ös évben történetesen a későbbi híres költő, Fa­ludi Ferenc látta el. A vári historia do­mus így számol be az első évtizedre jel­lemző lelkipásztori életről:

„A teljes magisztrátus egyetértésével ebben az évben [1725] két rendtársunk lakja a vízivárosi székházat, és látja el ott a plébániai feladatokat a lelkek nagy épülésére és vigaszára, akikről azelőtt egész évben csak nappal gondoskod­tunk a várból, míg éjjel a kapucinus atyák helyettesítettek minket. A szék­házul szolgáló házat a Duna partján 8400 forintért vásároltuk, főként az el­hunyt Thomas Raspasini atya, az egy­kori vízivárosi vikáriusunk hagyaté­kából. A plébániatemplom hiányában, amelynek a megépítését Buda városa vállalta, addig is a székházban létre­hoztunk egy Szent Annának szentelt kápolnát, amelyre egy kis tornyot is il­lesztettünk két haranggal ellátva. Ebben mindennap két szentmisét mutattunk be, egyiket reggel fél hatkor, a másikat fél tízkor. Vasárnap és ünnepnapokon reggel hatkor német nyelven szónoko­lunk a népes hallgatóságnak, a szónok­latokhoz vasárnaponként hitoktatást is kapcsolunk. A munkánkat német, ma­gyar és szláv nyelven látjuk el. A kápol­na kapott egy új gyóntatószéket is. Egy mesterien kidolgozott Nepomuki Szent János-szobrot is állítottunk egy jótevő adományából.”

Hogy hányan is lehettek ekkoriban a vízivárosi hívek? Az egyházlátoga­tási jegyzőkönyvek szerint a plébánia lélekszáma 1732-ben kétezer fő volt, s ez a szám 1761-re megháromszoro­zódott. Pontosan látták tehát a jezsuita atyák, hogy hamarosan kicsinek fog bi­zonyulni a kápolna. A „beígért”, meg­felelő méretű és kellően reprezentatív új templom megépítését Pretelli Ignác SJ járta ki, nem sokkal azután, hogy elmúlt az 1739–40. évi pestisjárvány. A mai napig is álló templom alapkövét 1740- ben, Szent Anna-napon, július 26-án helyezték el. Az építkezés több mint húsz esztendőn át folyt előbb a Mor­vaországból származó Hamon Kristóf mester, majd halála után a brünni Ne­pauer Máté vezetésével. Az első szent­misét az új falak között hat évvel ké­sőbb ünnepelhették:

„Idén [1746] az a vigasztaló és az egész Víziváros számára kívánatos ese­mény történt, hogy a Szent Anna anyá­nak szentelt és a kollégium tisztelendő rektor atyája által néhány nappal ko­rábban megáldott új templomban ma­gán Szent Anna ünnepnapján mutatták be a mindenható Istennek az első áldo­zatot, amelyen a szertartást a kollégium tisztelendő rektor atyája, a szentbeszé­det pedig a plébániai ügyek kollégiumi adminisztrátora tartotta a nagyszámú nép oly nagy örömére és ujjongására, hogy még bőségesen kicsorduló könnyek is tanúsították a lelki örömöt. Hogy a templom felépítésének teljes szimmet­riájáról és szépségéről bőségesebben be­számoljunk, úgy vélem, inkább más idő­pontra kell halasztanunk, amikor már több mint a fele elkészül a szerkezeté­nek” – írja a historia domus.

Az építkezés befejezése Kögl Ádám atya nevéhez fűződik, aki 1757-től 1771-ben bekövetkezett haláláig szol­gált (több megszakítással) a Vízivá­rosban. Évről évre körbejárta az oszt­rák tartományokat, hogy a főuraktól és főpapoktól adományokat szerezzen a templom javára. Egyes feltételezések szerint maga Mária Terézia királynő is hozzájárult a költségekhez, persze név nélkül. Az ő idejében már négyfősre bővült a vízivárosi jezsuita közösség, amely az 1760-as évekre elkészült és valóban pompásra sikeredett temp­lomban szolgálta a híveket.

_____________________________

Páter Kögl kitartóan folytatta a gyűjtést is, hiszen az épület méltó berendezése, mire a mellékoltárokat és a kriptát is kiala­kították, valamint beszerezték a szük­séges liturgikus felszereléseket, kelléke­ket, egy további évtizedig tartott.

_____________________________

A 21,5 méter széles és 55 méter magas templom kosáríves főkapuját a Hit, a Remény és a Szeretet allegori­kus szobrai díszítik, fölötte az 1758-as dátumot magában rejtő kronosztikon­nal ékesített ablak és a Máriát bemu­tató Szent Anna szobra látható. „Bár a templomot kívülről nyeregtető fedi, és határozottan hosszházasnak tűnik, belső tere kupolás szerkezetű és centrá­lis jellegű hatást kelt. Az 1:2 arányú tég­lalapba szerkesztett részei közül ugyan­is a centrális kupola a legjelentősebb, e köré rendeződik északról a tornyok által összefogott orgonakarzat, délről a szentély, továbbá a sarkokon az ol­dalkápolnák, a sekrestye, illetve a fö­löttük elhelyezkedő oratóriumok” – olvashatjuk a templom honlapján az épület szakszerű leírását.

A főkapun belépve mindjárt ma­gához vonzza a tekintetet a főoltár és a szószék; mindkettőt gróf Zichy Mik­lósné Berényi Erzsébet adományából készítette Bebó Károly. A látványos, igazán barokkos főoltáron 1771 és 1773 között dolgozott a művész. Te­kinthetünk az oltárképre úgy, mint barokk színházi jelenetre, ugyan­is „theatrum sacrum”-ként ábrázol­ja a gyermek Szűz Mária bevezetését a templomba. Édesanyján, Annán kí­vül nagynénje, Erzsébet, jobbról pedig apja, Joachim látható, a hárfázó Dávid király és Zakariás főpap életnagyság­nál nagyobb szobrai pedig a jeruzsá­lemi templomot jelenítik meg. A szen­tély kupoláját díszítő freskók, melyek a Szentháromságot és a négy evan­gélistát ábrázolják, Vogl Gergely fes­tőművész alkotásai.

A templom egyik mellékoltárát Xa­véri Szent Ferencnek szentelték. Az oltárkép a szent halálát ábrázolja, akit „kínai” és „indiai” emberek vesznek körül. A bécsi Wagenschön Ferenc ké­szítette 1767–1768-ban, Karl Josef Pal­ko drezdai udvari festő hasonló témájú festménye alapján. Az oltár különle­gessége, hogy a mellékalakok egyike, Szent Flórián a Szent Anna-templom makettjével látható. A templomhajó­ban lévő további huszonöt festményt is Wagenschön Ferenc és bécsi műhelye készítette az 1760-as években. A nagy kupola felülete sokáig üres volt, dí­szítőfestés először a XIX. században került rá. A ma látható falfestmény 1938-ban készült, a Szent Anna életé­ből vett eseményeket ábrázoló freskót Kontuly Béla és Molnár-C. Pál festette. Bár a megrendelő Budapest főváros, il­letve a tanácsokkal szolgáló művészet­történészi bizottság éppen azt akarta velük demonstrálni, hogy modern fest­mények is illeszkedhetnek egy barokk térbe, valójában meglehetősen idege­nek az enteriőrtől.

_____________________________

A vízivárosi jezsuita jelenlét törté­nete innen a jól ismert forgatóköny­vet követi: mire a nagyszabású épület elkészült, és a vetés termőre fordulha­tott volna, a rendet feloszlatták.

_____________________________

S bár a plébánosi szolgálatot még évtize­deken át exjezsuiták látták el, a Szent Anna-templom felszentelése idején, 1805-ben már újra világi pap vezette az egyházközséget, amely a XIX. szá­zad elejétől már a „Felső-vízivárosi” névre hallgat (a néhány utcával lejjeb­bi, egykor az eklézsia ideiglenes ott­honául szolgáló kapucinus templom­ból lett az Alsó-vízivárosi plébánia központja.) A Szent Anna-templom azóta is a főegyházmegye és a budai Duna-part építészeti éke. Utóbbi mi­nőségét még a kommunizmusban is elismerték, hiszen 1945 után hosszú, évtizedekig elhúzódó munkával az Or­szágos Műemléki Felügyelőség állította helyre, a hozzá tartozó plébánia épü­letével egyetemben, amelynek egy ré­szében a hangulatos Angelika étterem és kávéház működik. A plébánia külső felújítására az 1980-as években zajlott, a templom külsején az 1990-es évek­ben javítottak, azóta pedig több belső átalakításra került sor (gyóntatóhelyi­ség, lorettói kápolna, sekrestye, hősök kápolnája, templomtető, kapu, padok).

A jezsuita atyák mai utóda, Jánosa Domokos több mint húsz esztendeje szolgál a vízivárosi Szent Anna-plébá­nián, amelyet pezsgő közösségi élet jel­lemez. Bár a közvetlen Szent Ignác-i hagyomány a rend feloszlatása óta el­telt kétszázötven év során megkopott, a templom ma is mindenki számára nyitott, s zenei, közösségi programjai a környéken, sőt távolabb lakók szá­mára is hívogatók (a plébánia ad ott­hont mások mellett a fővárosi látássé­rült katolikusoknak). Hiszen, amint a templom honlapja is idézi Szerb An­tal gondolatait: „Batthyány tér, Szent Anna temploma. A választottak édes öröme. Elmegyünk mellette, és cinko­san összemosolygunk: mi tudjuk, hogy ez a legszebb épület a Városban…”

Teljes képgaléria:

A budavári jezsuiták historia domu­sából közölt részleteket Pető Gábor for­dította, és Süllei László, a Mátyás-temp­lom plébánosa bocsátotta a Jézus Társasága Magyarországi Rendtarto­mánya rendelkezésére. Köszönet nekik, valamint Koltai András levéltárosnak, a Budapest-felsővízivárosi Szent Anna Plébánia egyházközsége világi elnöké­nek az értékes segítségért, amelyet az írás elkészítéséhez nyújtott.

Fotók: Thaler Tamás


FORRÁSOK

Koltai András (szerk.): A Szent Anna-templom és a budai Víziváros katolikus egyházai. Budapest, 2005
Flier Gergely: 275 éve készült el a vízivárosi Szent Anna-templom szentélye a Batthyány téren (pestbuda.hu)
Rados Jenő: Budapest, Szent Anna-templom. Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára 158., Budapest, 1984
Schoen Arnold: A budai Szent Anna-templom. Budapest, 1930
felsovizivaros.plebania.hu


Megosztás