Lúzerség vagy szabadság?

Alázat újratöltve, avagy a teljes belső szabadság útja, mely tartósan megmaradó békéhez és derűhöz vezet

Az alázat valósága több oldalról is megközelíthető, nem véletlen hát, hogy napjainkban sokak számára dilemmát okoz ez a keresztény hagyomány által hangsúlyozott tulajdonság. Érdemes megvizsgálnunk a témában a korai szerzetes atyák tanítását, amelyből a teljes belső szabadság útja rajzolódik ki előttünk, mely tartósan megmaradó békéhez és derűhöz vezet.

Néhány évvel ezelőtt fiataloknak tar­tottam lelkinapot, s alapvető erények­ről, szerzetesi értékekről kértek tőlem elmélkedéseket, interaktív foglalko­zásokat. Az egyik téma az alázatos­ság volt. Az alkalom elején megkér­tem a diákokat, hogy nagyon őszintén magukba nézve, csukott szemmel te­gyék fel a kezüket azok, akik úgy ér­zik, hogy szívesen növekednének az alázatban, akik számára vonzó hívó­szó az alázatosság. A társaságnak több mint a fele nem jelentkezett. Számolva azzal, hogy a jelentkezők egy részét is csak a megfelelési kényszer mozgatta, az eredmény elég lesújtó volt. Ekkor – mivel szerettem volna megérteni, miért nem lelkesednek – megkértem őket, hogy egy papírdarabra írjanak le olyan szavakat, amelyek az aláza­tossághoz kapcsolódnak a fejükben. A „jámborok” papírlapjain szerepelt az életszentség, a szelídség, legtöbben a szerénységre asszociáltak, ugyan­akkor feltűntek olyan szavak is, mint a képmutatás, az álszentség, a lúzer­ség, valaki pedig egészen odáig ment, hogy leírta a „nyomiság” szót. Azon túl, hogy azt gondoltam, innen szép nyerni, rá kellett döbbennem, hogy a spiritualitáshoz, valláshoz kötődő szavaink milyen gyorsan kiüresed­nek, mennyire nehéz róluk beszélni, ha jelentésük egy-két nemzedék alatt teljesen más tartalmat nyert.

Fotó: facebook.com/BakonybelMonostor

S talán nem csak a fiatalok vannak bajban az alázattal. A mindennap­jainkat átszövő, egyházi berkekben is felbukkanó pozitív pszichológiai szemlélet hangsúlyozza az önérté­kelés, az önbecsülés, a határok, a he­lyes önszeretet fontosságát. Magun­kat másoknál kevesebbre tartani, mások kedvéért feladni a határain­kat, vagy mentálos szakzsargonnal élve „alámenni a másiknak” – ami­re egy kicsit a magyar alázat szó is asszociál – olyan magatartásformák, amelyeket lehet, hogy a múlt száza­di vagy korábbi spirituális irodalom mesterei ajánlottak a szentségre tö­rekvő lelkeknek, manapság azonban egy magára valamit is adó lelkive­zető az egészséges spiritualitás aka­dályainak tartja őket. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy klasszikus lelki írók közül többen az alázatban való növekedés legkiválóbb eszkö­zének a megaláztatások elviselését vagy akár tudatos keresését tartot­ták, akkor még inkább érezzük az alázat ilyetén értelmezésének „poli­tikai inkorrektségét” egy olyan kor­ban, amikor a megaláztatást min­denképp a visszaéléssel, az abúzussal kötjük össze.

Adott tehát az alázatosság dilemmá­ja: Az egyik oldalon ott van a Szent­írás és a keresztény hagyomány taní­tása, melyben az alázatosság a nagyon fontos alapértékek, alapmagatartások sorában szerepel. A zsoltáros szerint „az Úr az alázatosakat tanítja meg az ő útjaira” (Zsolt 25,9), Isten Mária alázatosságára tekintett le (Lk 1,48), Jézus pedig arra buzdít, hogy tanul­junk tőle, mert szelíd és alázatos szí­vű (Mt 11,29). A másik oldalon pe­dig ott van a kultúra, amelyben élünk, a (közösségi) média világa, ahol az erő, a hírnév, a dicsőség, a másik fölé kerülés az abszolút érték, s ott vannak általános pszichológiai alapmeggyő­ződéseink, melyek fényében önma­gunk lebecsülése, a védtelenség, ki­szolgáltatottság, megaláztatás a valódi élet és boldogság útjában álló, kerü­lendő helyzetek.

Hogyan oldható fel ez a dilem­ma? Mi lenne, ha a keresztény ha­gyomány gazdag tárházából a korai szerzetes atyák nyomában járva az alázatosságnak egy olyan vonását domborítanánk ki, ha olyan oldal­ról közelítenénk hozzá, amely mind­annyiunk számára ma is vonzó lehet? Eszerint

az alázat a teljes belső szabadság útja, mely tartósan megmaradó békéhez és derűhöz vezet.

Ahhoz, hogy az alázatnak ezt az arcát felfedezzük, érdemes a szerzetes atyák tanításának tükrében ennek az útnak néhány szakaszát vagy mérföldkövét közelebbről szemügyre venni.

Fotó: facebook.com/BakonybelMonostor

Az alázatosság tanulásának egyik első lépése, hogy ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz. Kutatások által igazolt alapvető emberi magatartás, hogy egy idegen emberrel való talál­kozás alkalmával az illető neme, kora, öltözete és fellépése alapján tudattala­nul is meghatározzuk, hogy egy kép­zeletbeli társadalmi skálán alattunk vagy fölöttünk helyezkedik-e el, s ösz­tönösen eszerint viselkedünk vele. Abból, hogy magunkat szüntelenül másokhoz mérjük, hasonlítjuk, na­gyon sok negatív érzelem, frusztráció, irigység, kisebbségi érzés vagy épp hi­úság, fölényesség és gőg származik. Az alázat ebben az összefüggésben a méricskélés, a másokra vonatkozó kérdés elengedése, amiből nyugalom származik. Az egyik szerzetes atya mondása szerint „ha az ember nem mondja szívében: »Én és az Isten va­gyunk egyedül a világon«, nem lesz megnyugvása”. A megnyugvás pedig abból ered, hogy

saját értékességem kizárólagos forrása maga Isten, aki teremtett, szeret és megtart engem, s így akár azt is el tudom fogadni, viselni, hogy egy adott helyzetben mások mögé, alá sorolódom,

mert mindez nem kezdi ki a bizton­ságomat.

A második tantárgy a szabadság­ra vezető alázatosság iskolájában a mások véleményétől való függet­lenség. Nagyon gyakran esünk abba a csapdába, hogy magunkat mások szemével nézzük, hogy belső egyen­súlyunk nagyban függ attól, mit gon­dolnak rólunk. Elbízzuk magunkat a dicsérettől, vagy összeomlunk, ha „szégyenszemre” kritikával illetnek minket. Egy szerzetesi történet sze­rint az üdvösségre vezető utat kereső tanítványnak a mester ezt mondta: „Menj a sírokhoz, és gyalázd a halot­takat!” A testvér elment, és szitkokat meg köveket zúdított rájuk. Vissza­tértekor aztán elmondta ezt a mes­ternek, ő pedig így szólt: „Semmit sem mondtak neked?” Azt válaszol­ta: „Semmit sem.” A mester így foly­tatta: „Menj holnap vissza, és dicsérd őket!” Erre elment a testvér, dicsér­te őket, és azt mondta: „Ti aposto­lok, szentek és igazak!” Visszatért az mesterhez, és azt mondta: „Dicsér­tem őket.” Ő így szólt hozzá: „Sem­mit sem válaszoltak neked?” A test­vér azt mondta: „Semmit sem.” Erre azt mondta neki a mester „Ha üd­vözülni akarsz, legyél halott! Sem az emberek becsmérlésével, sem di­csőítésükkel ne törődj, pontosan úgy, mint a halottak! Így üdvözülhetsz.” A külső tekintetektől való szabadság tehát mentesít a megfelelési kény­szertől, s az önismeretben és isten­kapcsolatban gyökerező biztonságot és szabadságot ajándékozza.

A harmadik megfontolandó ta­nács, elsajátítandó magatartás a felszabadító alázat terén az állan­dó készség az újrakezdésre.

Egyszer egy szerzetest megkérdeztek, mit csinálnak egész nap a kolostorban, ő pedig így válaszolt: „Elesünk és felállunk, elesünk és felállunk, újra elesünk, és újra felállunk.” A szabadságra vezető alázat mondata ez, amely akár egy régóta házas ember szájából is elhangozhatna,

amikor azt kérdezik tőle, mi történt az elmúlt évtizedekben a házasságá­ban. Míg az előző két témában az alá­zat az emberekkel való kapcsolat, az alá-fölé rendeltség, a tőlük jövő pozi­tív vagy negatív vélemény adta hamis biztonságból vezet nagyobb szabad­ságra, itt a megtett utunk, biztosnak hitt tapasztalataink és frusztráció­ink fogságából jelent kiutat. Remete Szent Antal tanácsolta a szerzetese­inek, hogy mindennap úgy álljanak oda az imádsághoz, mintha az első nap lenne a kolostorban. Ez egyrészt segít elkerülni az „én már elértem valamit”, „én már letettem valamit az asztalra” illúzióját, másrészt meg­óv a sikertelenségekkel kapcsolatos düh és frusztráció árnyától, az „én tudom, hogy úgyse fog sikerülni” duzzogás formájában kísértő gőgjé­től. Aki kész naponta újrakezdeni, az szabad eddigi sikereitől, de a ku­darcok sem kötik gúzsba. Tudatá­ban van annak, hogy ő maga sokkal több, mint a cselekedetei, s ez alap­ján szabadon tud viszonyulni erős­ségeihez és gyengeségeihez is. Gázai Szent Dórotheosz ezért az alázatos emberre a tengerben hosszú távon úszó ember képét alkalmazza: Ha az úszó dacolni akar a hullámok­kal, és szembeszáll velük, azok vis­szadobják, és hamar kifárad, nem jut el a céljához. De ha nagy levegőt véve kész újra meg újra lemerülni, és a mélyben kivárni, hogy a hullám elvonuljon fölötte, akkor partot ér.

Fotó: iStock

Az alázat ebben a megközelítés­ben szorosan kapcsolódik a humor­hoz (az alázatot jelentő latin humi­litas szó egyébként azonos gyökből származik), amennyiben önmagunk nem túlságosan komolyan vétele segít megőrizni a belső szabadságot a ne­héz helyzetekben. A sivatagi Mózes atyát fel akarta keresni a kormány­zó. Találkozott vele az úton, és Mó­zes atya kunyhója felől érdeklődött tőle. Mózes pedig azt mondta neki: „Mit akartok tőle, hisz bolond az!” Néri Szent Fülöpnek is az volt a vé­leménye, hogy jobb bolondnak lát­szani, mint szentnek, mert egyrészt kevésbé megterhelő, másrészt sokkal szórakoztatóbb. Gyökössy Bandi bá­csi szerint pedig „boldogok, akik ne­vetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak”. Mi mást céloznának meg ezek a mondatok, mint az alázatnak a belső szabadság­ra vezető jellegét?

Lehetne még folytatni, de talán már ennyi is elég az írás elején felvetett di­lemma feloldására. A korai szerzetes­ség világából felidézett tanítás fényé­ben az alázatosság nem más, mint az önmagunktól való radikális szabad­ságra, az énközpontúság helyett az istenközpontúságra való törekvés. A képesség arra, hogy jelen legyünk a becsvágy vagy hatalomvágy béklyó­itól szabadon. Olyan helyes önérté­kelés, amely nem alapoz semmi mu­landó és törékeny dologra, kizárólag az örökkévalókra. Az alázat ebben a fénytörésben a személyes kapcsoló­dásra való képesség, az önzéstől men­tes, tiszta szeretet, amely képes közel menni a másikhoz, s belső szabadsá­gában azt is el tudja viselni, hogy a kö­zelségben megsebződik, mert tudja, hogy akkor is megtartja valami más, valami nagyobb. Erre az alázatra ma is érdemes törekedni.

 

Megosztás