Oxford az Alpokalján

A kőszegi jezsuita jelenlét története dióhéjban

Látványos körmenetekkel és rézfúvós zenei aláfestéssel segítették a rekatolizáció ügyét, s a templomuk és a gimnázium mellett patikát, de úttörő módon még árvaházat is nyitottak a je­zsuiták Kőszegen az 1700-as években. Igyekezhettek is a lakosság kedvében járni, hiszen csak évtizedes ellenállás és némi karhatalmi fenyegetés után engedte betelepülni a derék pátereket a városba a büszke és akkoriban színtisztán protestáns polgárság.

„Isteni rendeltetése lett ennek a nem­zetnek, [s] volt még külön ennek a vá­rosnak, hogy saját testével és várával maga is a nyugat bástyája legyen. Ta­lán, mert ennek a rendeltetésünknek egészen megfeleltünk, azért akadt meg éppen városunkon egy világrészekbe és a jövőbe is belelátó szem, és talán ezért támadt fel a nagy Pázmány Péter­ben először a kőszegi gimnázium ter­ve. Már 1626-ban. A becsülettel kiszol­gált régi katonai vár helyébe a változott időknek megfelelő új várra volt szük­ség. Kultúrbástya kellett a magyar ha­tár szélén, amely a széles, páncélos mell helyett a magas gondolatoktól dombo­rú homlokát és nemes eszmékkel telí­tett szívét feszítse szembe új veszedel­mekkel” – mondotta dr. Freyberger Jenő tábornok, városi tiszti főügyész az 1932-es ünnepélyes tanévnyitón alma materében, a kőszegi gimnáziumban, amelyet addigra már több mint száz esztendeje a bencés rend mondhatott magáénak, ám eredetileg a Jézus Tár­sasága alapította.

Fotók: Ohr Tibor

 

Pázmány első tervétől azonban csak­nem ötven év telt el, mire az első két jezsuita misszionárius megérkezett a városba. Az osztrák rendtartomány 1626-ban inkább Győrt választotta, sőt még Sopronban is előbb teleped­tek meg, mint az akkoriban szinte tel­jesen protestáns Kőszegen. A jezsu­ita bíboros halála előtt nem sokkal, a nagyszombati egyetem megnyitása alkalmával újra felvetette a kőszegi kol­légium alapításának ügyét, s azt aján­lotta, „mindent úgy kell elintézni, hogy az illető városok polgársága ne panasz­kodhassék jogosan az intézetekből rája háramló terhek miatt; így az ősi, most a protestantismus kezén levő plébániai házat s templomot kellene minden tar­tozékaikkal visszavenni s ezeket a col­legium alapítására fölhasználni” – idé­zi intelmeit Kazy Ferenc SJ feljegyzései alapján az iskola 1894/95-ös évkönyvé­ben olvasható intézménytörténeti összefoglaló.

Széchenyi György püspök húsz éven át dolgozott e terv megvalósí­tásán, ám az udvar érdektelenségén, illetve a városi polgárság ellenállásán rendre elakadt. A vasvári békekötést követően a katolikus főurak mindent megtettek Kőszeg rekatolizációja ér­dekében, több alkalommal csaknem fegyveres összetűzésbe is keveredtek a felek, míg végül a határozott nyo­másnak engedve 1675. október 22-én beadta a derekát az ekkor már szabad királyi város. Ám a tervezett jezsui­ta székház alapkőletételére csak két évvel később kerülhetett sor, az ala­pítólevelet pedig majd 1680-ban, az épület elkészültekor írta alá immár érsekként Széchenyi György.

Heretikusok temploma

Győrrel és számos más korábban be­mutatott várossal szemben Kőszegen nem építettek új, nagyszabású barokk templomot a jezsuiták – vélhetően nem is csak Pázmány javaslata miatt, ha­nem mert bizonyára nem is tűrte vol­na el a város. A német ajkú protestán­soktól visszavett templom az 1400-as évek legelején épült Szent Jakab apos­tol tiszteletére gótikus stílusban. A je­zsuiták „mindössze” a szentély fölöt­ti, úgynevezett Sanctus-tornyocskát és a kápolnákat építették hozzá, minimá­lis mértékben barokkizálták a homlok­zatot, illetve a liturgikus berendezést alkották újjá. Szükség is volt utóbbira, hiszen amint a kőszegi jezsuiták histo­ria domusa beszámol róla, 1676-ban „a »heretikusok« által profanizált, két le­romlott, poros és piszkos oltárt találtak az átvett templomban eldugva, amelye­ket helyreállítva visszaadtak a nyilvá­nos tiszteletnek”. Az istentiszteletnek igyekeztek minden egyéb eszközzel is megadni a módját. Már ebben az év­ben nagyszabású úrnapi körmenetet vezettek, melyhez a vár ura, Drasko­vics Miklós és családja liturgikus ru­hák adományozásával és trombitások kölcsönzésével járult hozzá. Ugyanő nem sokkal később új orgonát építte­tett a templomban, a trombitások pe­dig ekkortól fogva olyan sűrűn működ­tek közre a vasárnapi szentmiséken és ájtatosságokon, hogy 1719-ben a tar­tományfőnök írásban volt kénytelen elrendelni, hogy az atyák legalább a Mária-ünnepeken tartsanak magyar nyelvű prédikációkat is, hogy a hívek ne csak a muzsikaszó miatt járjanak a templomba… Mindenesetre míg 1678-ban még csak huszonkilenc fő ka­tolizált, 1701-ben már ezerre rúgott az áttértek száma, s közöttük volt Svetits János, a város bírája – mai szóval pol­gármestere – is.

A Szent Jakab, Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc napján különösen nagy pompával megtartott körmenetek és a muzsikaszó mellett a misszió hatá­sos eszközéül szolgált az andocsihoz hasonlóan csodatévő hírében álló, öltöztethető Mária-szobor is, melyet a(z eredeti) Harmonia caelestist jegy­ző Esterházy Pál nádor adományozott a jezsuita templomnak. Ő volt a me­cénása a ma is álló díszes barokk főol­tárnak is, melyet 1702-ben szenteltek fel. Az oltár főhelyén eredetileg egy Szent Jakab apostolt ábrázoló tábla­kép állott, ám nem sokkal később en­nek helyére került a csodatévő Má­ria-szobor. Mellette balról és jobbról Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc alakja, lejjebb pedig Szent Péter és Pál apostol látható – ahogy a szükség diktálta, illetve ahogy a templom jó­tevői engedték, idővel ezeket is egy­re díszesebbekre cserélték. A hitéle­tet és a szomszédos iskolában zajló oktatást ugyanis többször is egy-egy évre megszakították tűzvészek, illetve a Thököly-felkelés. Az újraindulások támogatói közé a jezsuitáknál nevel­kedő nemes ifjak szülei mellett idővel a város tehetősebb – immár katolikus – polgárai is felsorakoztak. Különö­sen kiemelkedett a jezsuita templom mecénásai közül Svetits János leánya, Erzsébet. A XVIII. század első felében nekik köszönhetően készülhetett el sorban a Xavéri Szent Ferenc-kápolna és oltára, majd a mai napig használat­ban lévő faragott padok, a Gonzága Szent Alajos-oltár, illetve a szószék.

Az e sorok írása idején éppen átfo­gó restaurálás alatt álló templomot az 1773-as feloszlatást követően néhány zűrzavaros évet követően a piaristák kapták meg, majd 1815 és 1948 között a bencések szolgáltak benne. A mel­lékoltárok képeit a XIX. század ele­jén cserélték bencés vonatkozásúakra, a ma a templom fő látványosságának számító gótikus falképeket pedig az 1930-as években tárták fel.

A kultúrbástya

Az iskolai oktatás a templommal szom­szédos plébániaházban kezdődött meg 1677-ben. Mire a történelmi belváros legnagyobbjának számító, egyedüli­ként kétemeletes kollégiumépület elké­szült Pietro Orsolini itáliai építőmester tervei alapján, már száznyolcvan diákot tanítottak az atyák. A századfordulóra a felsőbb osztályok is sorra elindultak, s hogy a mind népesebb diákság elfér­jen, egy további kisebb iskolaépülettel bővült a jezsuiták háztömbje. A tanu­lók létszáma a XVIII. század közepé­re elérte a hatszázat – bár többségük nem nemesi származású volt, a jezsu­iták növendékei közé tartoztak a vá­rúr fiai, illetve a környékbeli nemesség sarjai: Batthyányak, Esterházyak, Ná­dasdyak. A háztörténet, illetve a váro­si krónikák tanúsága szerint a diákok megzabolázása nem lehetett könnyű feladat. A feljegyzések rendszeresen utalnak gyümölcsdézsmálás, fűgázo­lás, szőlőrontás, fatördelés, illetőleg vá­rosban való lövöldözés miatt érkezett panaszokra, és az sem volt ritka, hogy babonás vagy eretnek könyveket, to­vábbá szerelmes, illetőleg malac ver­seket koboztak el a nebulóktól.

Az 1773-as feloszlatást követően a piaristák átvették a templommal együtt az iskolát is, ám a kegyes ta­nító rend nem maradt sokáig a ha­tárvidéken, királyi rendelettel ugyanis Kaposvárra helyezték át őket. A kő­szegi kultúrbástyát 1815-ben a ben­cések kapták meg, és egészen a XIX– XX. század fordulójáig lényegében változatlanul vitték tovább. Amikor azonban nyolcosztályos főgimnázi­ummá avanzsált az iskola, újabb osz­tálytermekre és még több szerzetes tanárra lett szükség. Ezért jelentősen átalakították a kollégiumépületet: ki­bővítették egy új szárnnyal, áthelyez­ték a bejáratot, tágasabb főlépcsőhá­zat építettek, s ekkor nagyobbították meg a külső és belső nyílászárókat is. Ebben a formájában működött tovább az iskola egészen az 1948-as államo­sításig.

Csukacsont, rákszem, rókatüdő

1743 óta a kollégiumépület földszint­jén több helyiség nem oktatási és nem is hitéleti célokat szolgált. Amint az Győrött, Fehérváron, Egerben és ter­mészetesen külhoni rendtartomá­nyokban is szokás volt, a természettu­dományokban és orvoslásban járatos jezsuiták nemcsak a rendtagok és diák­jaik, hanem a környéken élők körében is igyekeztek elősegíteni a lélek mellett a test gyógyulását is, s ennek érdeké­ben nyilvános gyógyszertárakat nyi­tottak. Ezek berendezése, ahogy szinte mindenhol, Kőszegen is fennmaradt (a bútorzatot kilenc esztendő alatt készí­tették a templomi padsorokat is kifa­ragó jezsuita segítő testvérek), ugyanis egy élelmes vállalkozó a rend 1773-as feloszlatásakor itt is lecsapott a beköl­töző új szerzetesek számára idegen, másra pedig nemigen használható holmira. Kőszegen azonban a jezsu­ita patika nem az eredeti helyén áll, ugyanis a derék polgár, aki megvásá­rolta, magával vitt mindent, s négy év­vel később a tér túlsó oldalán nyitotta meg saját apotékáját Arany Egyszarvú néven. Az üzletbe ma is betérhetünk – itt működik ugyanis a kőszegi pa­tikamúzeum. A kiállított tárgyak kö­zött láthatók azok a zöld fatégelyek is, melyeken olyan különös, XVIII. száza­di orvosságok nevét olvashatjuk, mint a csuka-állkapocscsont, rákszem vagy épp a rókatüdő.

Konvertiták árvaháza

Volt a kőszegi jezsuitáknak egy olyan kezdeményezésük is, amely szinte egyedülállónak bizonyult a rendtar­tományban. 1741-ben a város meg­nyitotta az ország ötödik és első ki­mondottan katolikus árvaházát. Kelcz Imre jezsuita népmisszionárius pár évvel később meglátta és meg is ra­gadta a lehetőséget, hogy az árvaház ügyét is a rekatolizáció szolgálatába állítsa. Kezdeményezte, hogy az intéz­mény – immár jezsuita vezetés alatt – ne csak a várost, hanem az egész vármegyét szolgálja, s oda az általa újraalkotott szabályzat szerint „csak­is olyan zsenge korú fiúk [és lányok] vétessenek fel, akik vagy eretnek szü­lőktől származnak, vagy abban a ve­szélyben forognak, hogy eretnekké lesznek”. Svetits bíró közbenjárására 1749/50 fordulóján a jezsuitákra bíz­ták az intézményt, mely ettől fogva Konvertiták Árvaháza névre hallga­tott. Kelcz atya számos nemest nyert meg az ügynek, és alapítványok sorá­val biztosította az árvák neveléséhez szükséges költségek, ideértve a bősé­ges és egészséges koszt árának fedeze­tét. A legnagyobb adományt Adelffy Antal kőszegi táblabírónak köszön­hették, aki vagyonát a házra hagyta. A stabil anyagi háttérnek is betudha­tó, hogy az árvaház jócskán túlélte a jezsuita időket. A két kiváló férfiú emléke előtt tisztelegve az intézmény 1792-től Kelcz–Adelffy Árvaház né­ven működött, egészen az 1930-as évekig, amikor is a gimnázium in­ternátusává alakult – bizonyos szem­pontból vissza.

Kreatív és fenntartható?

A bencés idők 1950-ig tartottak Kősze­gen. A szerzetesek kiűzése után a kol­légiumépületben lakásokat alakítottak ki, majd a Kőszegi Járási Tanács köl­tözött ide. 1952-ben védett műemlék­nek nyilvánították, s hamarosan kiürí­tették, ugyanis a járást megszüntették. Az épület ekkortól fogva egészen a kö­zelmúltig csak pusztult. Bár a bencések 1990-ben visszakapták a tulajdonjo­gát, átfogó megújulásra csak a 2010-es években került sor, amikor is a Krea­tív Város – Fenntartható Vidék elne­vezésű kormányzati fejlesztési prog­ram keretében a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székháza lett, és Gutowski Robert bencés öregdiák ter­vei alapján újra oktatási helyiségeket és vendégszobákat alakítottak ki benne. Mivel a kőszegi belváros nagyszabású, évtizedes felújítási programja kereté­ben hamarosan a szomszédos Szent Jakab-templom is visszanyeri egyko­ri barokk és gótikus pompáját, csak­ugyan kevés híja lesz, hogy – amint a városfejlesztők álomprojekt-leírásá­ban olvasható – Kőszeget Közép-Euró­pa Oxfordjaként emlegethessük. A ha­sonlat mindössze egy helyen sántít: az angol egyetemvárosban jelen vannak a jezsuiták…

 

FORRÁSOK:

Vecsey Lajos: A kőszegi róm. kat. Kelcz–Adelffy árvaház története
Borossay Katalin: A kőszegi jezsuiták háztörténete – egy reménybeli szövegkiadás elé
Mentényi Klára: A kőszegi jezsuita, majd bencés rendház kutatása
Miszlivetz Ferenc: Oxford az Alpokalján. Megújult bencés rendház, Kőszeg
Pacher Donát: A kőszegi gymnasium története
Granasztóiné Györffy Katalin: A kőszegi Szent Jakab-templom mecénásai a jezsuiták idején
Szelestei N. László: Adalékok a kőszegi jezsuiták történetéhez

Megosztás