A magyar Il Gesù

Jezsuita emlékek Győrben

Ha a jezsuita rend római, Jézus nevét viselő főtemplomát szokás a barokk első kiemelkedő alko­tásaként emlegetni, akkor méltán hasonlíthatjuk hozzá a Győr főterén álló, jezsuiták által emelt Loyolai Szent Ignác- – ma már bencés – templomot, Magyarország legelső itáliai barokk stílusú szakrális épületét.

Mintegy négy évszázaddal ezelőtt, 1626-ban Dobronoki György SJ ve­zetésével érkeztek az első jezsuiták „a folyók városának” is nevezett nyu­gat-dunántúli püspöki székhelyre, hogy iskolát alapítsanak. Dallos Mik­lós győri püspök és utóda nem keve­sebb mint tizennégy házat vásárolt meg, hogy helyükön felépülhessen a jezsuita központ, melyhez Széche­nyi György veszprémi püspök pedig ötvenezer forintos alapítvánnyal já­rult hozzá.

A győri volt az egyik legko­rábban induló olyan hazai oktatási in­tézmény, melyet a rend felügyelt – az 1561-es alapítású nagyszombati után a negyedik. Ám míg a Habsburg ural­kodók, az esztergomi érsekek, a győri püspökök és a vár főkapitányai támo­gatták a jezsuitákat, a helyi polgárok nem fogadták őket kitörő örömmel, és a székeskáptalan is leginkább csak gátolta tevékenységüket. A győri gim­názium így a káptalannal folytatott te­lekvita miatt csak 1627 novemberében kezdte meg működését.

Az iskolában oktató tanárok a kato­likus szellemiség közvetítése mellett arra törekedtek, hogy a diákok minél magasabb szinten sajátítsák el a latin nyelvet, valamint hogy kifogástalan klasszikus latin műveltségre tegyenek szert. Mivel a rend elsődleges célként a katolikus hit minél szélesebb kör­ben való terjesztését tűzte ki, az in­tézménybe anyagi helyzetétől függet­lenül mindenkit felvettek, és tandíjat sem kellett fizetni. A gimnázium né­hány év alatt meg is telt: míg 1630-ban „csak” 246 növendéke volt, egy évvel később már 433, köztük Győr legelőkelőbb családjainak gyermekei is.

A tanulók a teljes nyugat-magyar­országi régióból, sőt, a Magyar Király­ság, a társországok egész területéről, de még a hódoltságból is érkeztek. A társadalmi különbségek nem számí­tottak, a beiratkozottak között arisz­tokraták és köznemesek, polgárok és jobbágyok egyaránt voltak.

A magyar arisztokrácia, pontosabban a katoli­kus főnemesség korábban is elősze­retettel küldte a Jézus Társasága által fenntartott iskolákba fiait, hiszen ott a klasszikus műveltség mellett szigo­rú erkölcsi nevelésben is részesültek. A hajdani diákok között az Amadé, a Csáky és a Zichy család leszárma­zottain kívül olyan neves főurakat ta­lálunk, mint Kollonich László kalo­csai érsek, Nádasdy Ferenc tábornagy, Esterházy József országbíró és Illéshá­zy Miklós, aki 1723-ban kancellárként írta alá a Mária Terézia trónöröklését lehetővé tevő Pragmatica Sanctiót.

A győri gimnáziumban a rend fel­oszlatásáig, 1773-ig főként jezsuita szerzetesek tanítottak, majd átmeneti­leg állami fenntartásba került (a taná­rok egy része laicizálva, illetve egyház­megyés papként folytatta az oktatást). Az iskola történetében új fejezetet nyi­tott I. Ferenc király, amikor fenntartá­sát 1802-ben a Benedek-rendre bízta. A bencések a XIX. század végén át­alakították az épületet, s az ideiglenes államosítás 1948 és 1950 közötti éve­it leszámítva azóta is az ő gimnáziu­mukként működik, jelenleg Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollé­gium néven.

„…a katoli­kus főnemesség korábban is elősze­retettel küldte a Jézus Társasága által fenntartott iskolákba fiait, hiszen ott a klasszikus műveltség mellett szigo­rú erkölcsi nevelésben is részesültek.”

A Győrben letelepedett jezsuiták összetett intézményt kollégiumot alakítottak ki, ami az jelenti, hogy a rendház mellett templom és isko­la is épült, a komplexum missziós és birtokközpontként is működött. A ta­nítás mellett nagy gondot fordítottak a pasztorációra. A mai Magyarország legkorábban emelt barokk stílusú templomát Szelepcsényi György ér­sek kezdeményezésére, 1634 és 1641 között építették az itáliai Baccio del Bianco mester tervei alapján, miként erről a homlokzaton olvasható évszám is tanúskodik. (Az alapkőletételre va­lójában 1635-ben került sor.) A gim­názium és a rendház között elhelyez­kedő templom a Rómában, a Piazza del Rotonda közelében magasodó Il Gesù mintáját követi, s a bécsi jezsu­ita templommal is rokon.

A króni­kák sok-sok jótevő adományozó, tá­mogató nevét jegyezték föl. Volt, aki a kápolnák berendezéséhez, az oltá­rok felállításához nyújtott segítsé­get, volt, aki a miseruhák és kegytár­gyak beszerzésében vállalt szerepet – elmondható tehát, hogy széles körű összefogás eredményeképp épült fel a templom.

(Sennyey István püspök ezer birodalmi forint értékű gabonát és bort hagyott az építkezésre, s utó­da, Draskovich György is nagyobb összeggel támogatta a közösség cél­jának megvalósítását.) A templomot az 1641-es használatba vételt köve­tően 1643-ban szentelték föl Loyolai Szent Ignác tiszteletére. A ceremóniát Johannes Thuanus bécsújhelyi püspök végezte, ugyanis a jezsuiták és Dras­kovich érsek viszonya ekkor megle­hetősen feszült volt. Az eseményen a gimnázium tanulói Szent Ignác éle­tét vitték színre, és a jezsuiták ez alka­lomból kifüggesztették elhunyt és élő jótevőik nevét, méltatását. (A tornyok még hosszú éveken át épültek, a ká­polnafülkék stukkódíszítései és fres­kói pedig csak 1662-re készültek el.)

A művészettörténészek egyöntetű vé­leménye, hogy a negyvennégy méter hosszú és ugyanilyen magas, huszon­négy méter széles, mintegy hatszáz fő befogadására alkalmas – tehát volta­képpen nem túl nagy – épület beren­dezésével együtt a hazai művészettör­ténet szempontjából felbecsülhetetlen jelentőségű, a magyar barokk történe­tének legidősebb tárgyi emlékeit őrzi.


A gimnázium felőli toronyban található Magyarország tizenharmadik legnagyobb harangja, melyet 1853-ban öntöttek Kőszegen, és Szent Benedek tiszteletére szentelték fel. A másik toronyból a négy „jezsuita” harangot az első világháború idején rekvirálták, és ágyút öntöttek belőlük. Pótlásukra (pontosabban rekonstruálásukra, hiszen a fennmaradt alkatrészek és levéltári források alapján egészen jól meg lehetett határozni az eredeti méretüket és hangképüket) a helyiek összefogtak, és gyűjtést szerveztek, ami olyan jól sikerült, hogy nem négy, hanem hat harangot tudtak készíttetni Innsbruckban, a templommal egyidős Grassmayr céggel. S egy újabb itáliai vonatkozás: a Szent Mórnak, Szent Mihálynak, Szent Ignácnak, Szent Mártonnak, Szent Maurusnak és Szent Placidusnak keresztelt új harangok Rómán keresztül érkeztek Győrbe, ugyanis a győri közösség Ferenc pápa áldását kérte és kapta meg rájuk.


A főhajó az 1740-es években nyerte el mai alakját. Acsády Ádám veszpré­mi püspök új főoltárt adományozott, melyet győri és bécsi mesterek építet­tek 1743–44-ben, a szobrokat a bécsi Johann Joseph Rössler faragta. Bal ol­dalon Szent Péter és Szent József, jobb­ra Nepomuki Szent János és Szent Pál apostol alakja látható.

A fából készült, gazdagon aranyozott szobrok mérete meghaladja az életnagyságot. Az osz­lopok között két gazdagon aranyo­zott váza is magára vonja a tekintetet. A leírásokból tudjuk, hogy eredetileg a főoltárt díszítette Szent László és a koronafelajánló Szent István térde­lő szobra, ám ezek később a Nagyas­szonyunk kápolnájában kaptak helyet.

A főoltárkép a tiroli származású Paul Troger alkotása, és Loyolai Szent Ig­nác megdicsőülését ábrázolja. A mű­vész Itáliában tanult, majd Bécsben telepedett le. A templom freskóinak színezésén, plasztikus erején is felfe­dezhető az itáliai mesterek – és min­denekelőtt az Il Gesù – hatása.

Troger vélhetően két társa, a bolognai Gaeta­no Fanti és a wrocławi Kasper Sam­bach segítségével nemcsak a szentély mennyezetfreskóját készítette el, me­lyen a névadó lelkének mennybevi­tele látható, hanem a boltíves részen a négy evangélista alakját, a főhajó mennyezetén az angyali üdvözletet, illetve a négy nagy ószövetségi pró­fétát, Dánielt, Ezékielt, Jeremiást és Izajást, a kórus fölött pedig a szinte megelevenedő angyalok koncertjét is megörökítette. (A művész a festők vé­dőszentjeként is tisztelt Szent Lukács alakja alatt hagyta ott „névjegyét”, az „Opus Pauli Troger 1744” feliratot.) A gazdagon díszített templombelső magával ragadja a nézőt, s azt is mu­tatja, hogy a jezsuiták a templomok dekorációjára is Isten dicsőítésének eszközeként tekintettek.

„A templom freskóinak színezésén, plasztikus erején is felfe­dezhető az itáliai mesterek – és min­denekelőtt az Il Gesù – hatása.”

Ha körbepillantunk a tágas temp­lomban, szemkápráztató barokk és ro­kokó hangulatával az 1749-ből szár­mazó impozáns szószék ragadja meg tekintetünket. A díszes alkotás a po­zsonyi Ludwig Gode nevéhez fűződik, aki szobrokkal és domborművekkel, fehér alapon aranyozott díszítések­kel borította a szószéket. De bárhová nézünk, igazi mestermunkát látunk, ilyenek például a padok és az ajtók is. Utoljára, 1757-ben készült el a temp­lom orgonája, mely a győri Burghardt Gáspár műhelyéből származik.

A hangszer most is a végére ma­rad: ennek restaurálásával fejeződik be a kétszázhúsz éve a győri bencés közösség templomául szolgáló épü­let teljes megújulása. A munkálatok 2016-ban a harangok pótlásával vet­ték kezdetüket, majd a templom, illet­ve a rendház – benne a templombelső ékességével vetekedő, pompás refek­tórium – felújításával folytatódtak. A tetőszerkezet cseréje s a rendház és a templom (boltozat feletti) tetőteré­nek közösségi és kiállítóhely kialakí­tását célzó beépítése idén februárban kezdődött, és a tervek szerint decem­berre ér véget.

„A gazdagon díszített templombelső magával ragadja a nézőt, s azt is mu­tatja, hogy a jezsuiták a templomok dekorációjára is Isten dicsőítésének eszközeként tekintettek.” 

 

S hogy otthon érzik-e magukat a bencések a Szent Ignác nevét viselő és esztétikájában is ízig-vérig jezsu­ita templomban? A templom s egy­ben a felújítási munkálatok irányítója, Sárai-Szabó Kelemen OSB így fogal­maz: „Nem éppen megszokott a védő­szent és az imádkozó közösség fenti együttállása, de az egyháztörténet is már csak ilyen: tud meglepő fordula­tokat produkálni. Amikor 2016-ban 375 éves volt a templom, jó volt fel­fedezni a gyökereinket, a múltunkat. Szép kötet is jelent meg ebből az al­kalomból, azóta tudatosan figyelünk elődeinkre, és hálásak vagyunk nekik.

A győri jezsuiták XVII. század eleji megtelepedését az akkor már elenyé­szett lébényi bencés apátság javadal­mai is segítették. 1802-ben aztán az egész ház a bencések tulajdona és győri otthona lett. A jezsuiták, majd a bencések a Győr belvárosában álló templom szolgái. Az első nagy aján­dékunk talán ez: a szerzetesrend lel­kületét szeretik meg az emberek, és nem egy-egy képviselőjét, fogadalma­inkkal úgyis egész életünket Istennek és a rendnek ajánljuk. Aztán ajándék, hogy a jezsuiták által alapított isko­lának köszönhetően annyi családot elérünk: ők is így tervezték. Ajándék a győri belváros, közel négyszáz éve Győr szívében.

A szívet pedig őriz­ni kell, ahogy már a Példabeszédek könyve is tanítja: »Minden féltve őr­zött dolognál jobban őrizd a szíved, mert onnan indul ki minden élet!« (4,23). A templom minden szögle­te, freskója az élet szeretetéről, Isten imádásáról tanúskodik: omnia ad maiorem Dei gloriam (mindent Isten nagyobb dicsőségére). A bencés reg­ula egyik szép tanítása hasonló: ut in omnibus glorificetur Deus (hogy min­denben dicsőíttessék az Isten). A hí­vekkel közös zsolozsmáink, méltó li­turgiáink erről szeretnének beszélni, de úgy, hogy közben nem feledkezünk meg arról, hogy feladatunk van a vi­lágban. A főoltár fölött ott van a jezsu­iták küldetése: ut portet nomen meum coram gentibus (hogy elvigyék neve­met a nemzeteknek). Isten egyik neve pedig a »békesség Istene«. A bencés PAX, amely ezerötszáz éves rendünk mindenféle kort megért nyugodt és méltóságteljes rendezettségéből fakad, iránymutató és oázis is a mai kor em­berének.”

Fotók: Püspöki Apor / Szent Mór Bencés Perjelség, Krizsán Csaba / MTI


FORRÁS

Fazekas István – Kádár Zsófia – Kökényesi Zsolt (szerk.): Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században – Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez, Szent Mór Bencés Perjelség, Győr, 2017


 

Megosztás